Viser treff 1-20 av 148435

  • Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 

   Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Økonomiske marginer defineres som det husholdningene sitter igjen med av likvide midler etter at utgifter til lån og alminnelige levekostnader er dekket. Det er en indikator for hvor robust husholdningenes økonomi er, og ...
  • Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge 

   Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2006)
   De siste årene har det vært en rask utvikling i kredittmarkedet. Låneveksten har vært høy og økende. Det tilbys stadig nye låneprodukter, som for eksempel rammelån med pant i bolig og lån med rentetak. Det har også vært ...
  • Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling 

   Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
   Direkte priser på betalingstjenester er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. I løpet av 1980-tallet ble slik prising innført i norske banker etter at det lenge hadde vært et tema for debatt. Artikkelen redegjør for ...
  • Prognosearbeidet i Norges Bank 

   Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
   Norges Banks prognoser for den økonomiske utviklingen er en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Anslagene for de økonomiske størrelsene og for renteutviklingen er gjensidig avhengige av hverandre. I arbeidet med ...
  • Corporate governance – i et nøtteskall 

   Eckbo, B. Espen (Journal article, 2006)
   Artikkelen gir en kort historisk oversikt over sentrale temaer innen dagens corporate governance-debatt, med fokus spesielt på USA og Europa. Behovet for beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser fremheves, og det ...
  • Protokoll 30 

   Ukjent forfatter (Others, 1959)
  • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

   Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
   Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
  • CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
   Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...
  • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

   Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
   Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
  • Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken 

   Bergo, Jarle (Journal article, 2006)
   I arbeidet med å lage prognoser for størrelser som produksjon og inflasjon må en samtidig ha en oppfatning av utviklingen i fremtidig rente. Mens Norges Banks prognoser tidligere var basert på at renten ville utvikle seg ...
  • Valutahandelsstatistikken – ny innsikt i valutamarkedet 

   Meyer, Erik; Skjelvik, Janett (Journal article, 2006)
   Norges Bank har publisert ny statistikk som gir aktuell informasjon om aktiviteten i valutamarkedet. Den bygger på daglige data fra de største bankene over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Artikkelen ...
  • Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986–2003 

   Riiser, Magdalena D.; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
   Husholdningenes gjeld i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. I artikkelen brukes mikrodata for å analysere utviklingen i husholdningenes gjeld, inntekt og finansformue fra 1986 til 2003. Har strukturelle endringer ...
  • Ordrestrømsanalyse av valutakurser 

   Rime, Dagfinn; Sojli, Elvira (Journal article, 2006)
   Artikkelen forklarer teorien som ligger til grunn for å bruke data fra verdipapirhandel i empiriske anvendelser. Det fokuseres på problemstillinger knyttet til valutamarkedet, men teorien har gyldighet også for andre ...
  • Sammenfallende linjer 

   Skoglund, Lars (Norges musikkhøgskole. Masteroppgave. Komposisjon;2017, Master thesis, 2017)
   I denne oppgaven skal jeg gi en redegjørelse for flersjiktighet i musikalsk komposisjon. Jeg kommer til å gi en kort historikk med eksempler fra det 20. århundres musikkhistorie og vår egen samtid, og deretter presentere ...
  • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 

   Åserud, Erik Remy (Journal article, 2006)
   Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
  • Økonomiske perspektiver 

   Gjedrem, Svein (Journal article; Others, 2006)
  • Myntutgivelse markerer Ibsen-året 

   Ukjent forfatter (Journal article, 2006)
  • Vulnerability and resilience of the carbon exchange of a subarctic peatland to an extreme winter event 

   Parmentier, Frans-Jan; Rasse, Daniel P.; Lund, Magnus; Bjerke, Jarle W.; Drake, Bert G.; Weldon, Simon Mark; Tømmervik, Hans; Hansen, Georg Heinrich (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Extreme winter events that damage vegetation are considered an important climatic cause of arctic browning—a reversal of the greening trend of the region—and possibly reduce the carbon uptake of northern ecosystems. ...
  • A systematic review of maternal smoking during pregnancy and fetal measurements with meta-analysis 

   Abraham, Miriam; Alramadhan, Salem; Iñiguez, Carmen; Duijts, Liesbeth; Jaddoe, Vincent W.V.; Den Dekker, Herman T.; Crozier, Sarah; Godfrey, Keith M.; Hindmarsh, Peter; Vik, Torstein; Jacobsen, Geir Wenberg; Hanke, Wojciech; Sobala, Wojciech; Devereux, Graham; Turner, Steve (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background Maternal smoking during pregnancy is linked to reduced birth weight but the gestation at onset of this relationship is not certain. We present a systematic review of the literature describing associations between ...
  • Oxide – organic heterostructures: a case study of charge displacement absence at a SnO2 – copper phthalocyanine buried interface 

   Krzywiecki, Maciej; Grządziel, Lucyna; Powroźnik, Paulina; Kwoka, Monika; Rechmann, Julian; Erbe, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Reduced tin dioxide/copper phthalocyanine (SnOx/CuPc) heterojunctions recently gained much attention in hybrid electronics due to their defect structure, allowing tuning of the electronic properties at the interface towards ...