Now showing items 1-20 of 908

  • Remembering the story of me : to what extent can nurses use group reminiscence interventions to facilitate psychosocial health promotion amongst nursing home residents? 

   Landeg, Anne-Marie Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   With a growing geriatric population, the psychosocial health of the elderly is an increasingly relevant topic in healthcare. Depression and loneliness are widespread among nursing home residents. Knowledge about psychosocial ...
  • Forebygging av delirium 

   Thomsen, Renate Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Eldre pasienter i sykehjem er skjøre og lider som regel av flere ulike diagnoser og tilstander, hvilket som gjør dem sårbare i forbindelse med å utvikle forvirringstilstanden delirium. Forsking og geriatrisk faglitteratur ...
  • Barn som pårørende 

   Evjen, Vilde Kvåle (Bachelor thesis, 2018)
   Målet med oppgaven er å gi sykepleiere kunnskap om hvordan de kan ivareta barn i alderen 6-10 år som pårørende av en alvorlig psykisk syk forelder, og gjennom samtale bidra til deres opplevelse av sammenheng. Med sammenheng ...
  • Sykepleieridentitet i et helsevesen i endring 

   Smebye, Susanne (Bachelor thesis, 2018)
   Sykepleie baserer seg på grunnleggende verdier som nestekjærlighet, barmhjertighet og utøvelse av sykepleierkompetanse med hjertevarme. I et helsevesen i endring kan samhandlingsreformen som ytre rammefaktor utfordre ...
  • Er det trygt nå? 

   Quam, Helene Johnsen; Skår, Madelein (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hva er viktig i relasjonsbyggingen til pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndom? Metode: Oppgaven baseres på litteraturstudie hvor vi knytter forskningsartikler og faglitteratur ...
  • Rusavhengige på sykehus 

   Bach, Ole Sebastian; Figueroa, Marisel (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan påvirker holdninger møtet mellom helsepersonell og rusavhengige ved innleggelse på somatisk sykehus?Metode: Dette er en litteraturstudie som vi har ved bruk av faglitteratur og forskningsstudier belyst ...
  • Mestring og livskvalitet ved nyoppdaget kreft 

   Sandnes, Vanessa Insefjord (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: Hvordan kan mestring ha innvirkning på livskvalitet for pasienter med nyoppdaget lungekreft? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har brukt forskning og faglitteratur for å svare på ...
  • Utfordringer ved språkbarrierer og bruk av tolk 

   Rundereim, Malin (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: På hvilke måter kan språkbarrierer og bruk av tolk være utfordrende i møte med minoritetsspråklige pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på faglitteratur og annen relevant ...
  • En rettferdig sykepleie. 

   Schmidt, Carina (Bachelor thesis, 2018)
   Pasienter med rusmiddelavhengighet blir stigmatisert i samfunnet, også i somatisk sykepleie på sykehus. Tre forskningsspørsmål reises; 1.Vil stigmatisering redusere verdighet i pasient-sykepleie forholdet? 2. Fører ...
  • Demensomsorg ved akutt sjukdom 

   Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
   Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...
  • Sepsis - ingen tid å miste 

   Fuglø, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Sepsis er en tilstand som rammer omtrent 7000 mennesker i Norge årlig. Omlag en tredjedel til halvparten av alle dødsfall i sykehus skyldes sepsis, som kommer av at det utvikler seg fort og krever rask identifisering og ...
  • Å strekke ut en hånd 

   Hope, Marlene (Bachelor thesis, 2018)
   Det sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne ...
  • «Er det fortsatt rom for omsorg?» 

   Mandujano, Maria Vårvik (Bachelor thesis, 2018)
   Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, ...
  • Pasienters rett til informasjon i en utredningsfase 

   Holmås, Inga (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgaven belyser hvordan pasienters rett til informasjon kan være et etisk dilemma for sykepleier og inneholder to problemstillinger: 1) Hvordan kan informasjon til en pasient i utredningsfasen være et etisk dilemma for ...
  • Å møte de sårbare barna 

   Bolseth, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Oppgavens problemstilling er: ”Hvordan kan sykepleier ivareta barn av en forelder innlagt i institusjon med en behandlingstrengende psykisk lidelse?”. Disse barna har ofte et behov for trygghet, å bli ivaretatt og å få ...
  • «For første gang så jeg henne smile» 

   Jakobsen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
   Besvarelsen tar for seg hvordan sykepleier kan bidra til økt livskvalitet hos hjemmeboende pasienter med stomi, og tar utgangspunkt i hjemmesykepleien. Oppgaven er en litteraturstudie med et hermeneutisk perspektiv. Det ...
  • Sammen for første gang, på nytt 

   Grasdal, Ina (Student paper, others, 2018)
   Hensikt: Å forstå hvilke konsekvenser medikamentell kreftbehandling kan ha på seksualiteten, og hvordan pasientene kan ivareta sin seksualitet på best mulig måte under og etter kreftbehandling. Metode: Litteraturstudie. ...
  • La meg dø med verdighet 

   Flindt, Camilla (Student paper, others, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og belyse hvilke behov palliative pasienter og deres nærmeste pårørende har i livets siste fase, samt hva de vektlegger som viktig for å oppleve verdig avslutning på ...
  • Korleis kan pårørande oppleve god ivaretaking når kreftpasienten er i terminal fase? 

   Farestveit, Toril (Student paper, others, 2018)
   Føremålet med denne oppgåva er å rette fokus på korleis ein kan ivareta pårørande til pasientar med kreft i terminal fase. Oppgåva ser på kva det har å bety for den enkelte å få ei god siste tid med sin kjære, og korleis ...