Recent Submissions

 • Firbent pleier 

  Steen, Elisabeth (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: 70 % av de som bor på sykehjem har atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens. Hensikten med dette litteraturstudie er å finne ut om dyreassisterte intervensjoner med hund kan ha en betydning i hverdagen ...
 • Den «vanskelige» samtalen 

  Jacobsen, Karina (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Litteraturen sier at helsepersonell ofte uttrykker behov for å få hevet sin kompetanse i å gi åndelig og eksistensiell omsorg (Hirsch og Røen, 2016, s. 324). Problemstillingen er som følger; Hvordan kan en palliativ ...
 • Oppfølging av unge kreftoverlevere 

  Dokken, Linda Kvigne (Student paper, others, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilke psykososiale utfordringer unge kreftoverlevere står ovenfor, og hvilke behov de har i etterkant av kreftbehandlingen. Målet er å undersøke hvilken oppfølging de kan ha nytte ...
 • Livets siste åndedrag ved sykehjem. Hvordan kan døende pasienter med kreft få god omsorg og symptomlindring i sykehjem? 

  Vaksvik, Silje-Karin (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Rundt halvparten av alle som dør i Norge, dør ved sykehjem. Rundt en tredjedel av disse er eldre pasienter med kreft. Etter samhandlingsreformen tredde i kraft i 2012, er antall liggedøgn ved sykehus for eldre ...
 • Lindrande sedering - Ein verdig avslutning på livet? 

  Bjørvik, Charlotte (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: I dette litteraturstudiet har eg tatt for med temaet lindrande sedering hos vaksne terminale kreftpasientar. Problemstilling: Korleis kan lindrande sedering gje kreftpasientar i terminal fase ei verdig avslutning ...
 • Klar, ferdig, lev! Kreftfri, men ikke helt frisk. Informasjonsbehov hos barn med akutt lymfatisk leukemi om seneffekter av kreftbehandling 

  Lindtner, Regine Austgulen (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Overlevere fra akutt lymfatisk leukemi (ALL) som barn er i risiko for å utvikle seneffekter av kreftbehandlingen. Hensikten med oppgaven er å se på hvilken informasjon barn med ALL trenger om mulige seneffekter ...
 • «Å være kaptein på egen skute» - Beslutninger om avslutningen på livet 

  Aars, Mia Othelie (Student paper, others, 2017)
  En stor andel av pasientene med kreft er i palliativ fase og kan ikke lengre bli kurert av sin kreftsykdom. Noen pasienter mottar aktiv tumorrettet kreftbehandling, mens hos andre er ikke dette aktuelt. Sykdommen i seg ...
 • Livet uten strupe - Pasienter sin livssituasjon etter total laryngektomi 

  Mikkelsen, Camilla Plyhn (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Pasienter med strupekreft som blir operert med total laryngektomi får livet sitt plutselig endret. Påkjenningen kan være så stor at det påvirker hverdagen betydelig. Problemstilling: Hvordan opplever pasienter sin ...
 • Musikalske øyeblikk. Hvordan kan en pasient ved en palliativ avdeling oppleve økt livskvalitet ved bruk av musikkterapi? 

  Søndergaard, Monica Haugland (Student paper, others, 2017)
  Sammendrag: Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan kan en pasient ved en palliativ avdeling oppleve økt livskvalitet ved bruk av musikkterapi? Hensikt: I dag lever flere kreftpasienter lengre med sin sykdom ...
 • Kampen for håpet i skyggen av døden 

  Rong, Linn Kristin (Student paper, others, 2017)
  Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, og omlag en av fire kvinner lever med spredning til andre organer, også kalt metastatisk brystkreft. Disse pasientene kan ikke kureres av sin sykdom, men livet kan ...
 • I et helhetlig perspektiv. Hvordan ivareta pårørende til hjemmeboende med diagnosen demens? 

  Syljeset Skjørvold, Heidi (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Se på hvordan helsepersonell i hjemmesykepleien kan bli mer oppmerksomme på pårørende til demente. Hvordan skape gode relasjoner og samarbeid rundt og med den demenssyke, slik at de kan bo hjemme lenger ved hjelp ...
 • Brystkreft relatert fatigue og fysisk aktivitet 

  Bjelde, Kristine (Student paper, others, 2017)
  Hensikt: Fatigue under og etter kreftbehandling er eit stort problem hos kreftpasientar og kreftoverlevarar. I følgje enkelte faglitteraturar er det blitt auka fokus på dette problemet dei siste åra, men likevel er det ...
 • Musikk som omsorg 

  Lihaug, Nathalie Vinje (Bachelor thesis, 2017)
  På hvilken måte kan musikk bedre hverdagen til demente med agitert atferd? Oppgaven er en litteraturstudie som baserer seg på pensumlitteratur, selvvalgt litteratur og egne erfaringer, som videre er drøftet opp mot tre ...
 • Psykoedukasjonens betydning for bedringsprosessen 

  Flaten, Ellen Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan psykoedukasjon påvirke bedringsprosessen til pasienter med bipolar lidelse? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der forskning og faglitteratur knyttes sammen for å svare på problemstil ...
 • Smertefullt diabetes fotsår, den glemte byrden 

  Hansen, Live Hartveit (Bachelor thesis, 2017)
  En vanlig senkomplikasjonen for diabetes er diabetes fotsår. Med et økende antall personer som får diagnosen diabetes vil det være viktig å belyse de utfordringene som kan oppstå ved denne typen senkomplikasjon (Skafjeld, ...
 • Pasientens opplevelse av hverdagen etter hjertestans 

  Bøe, Malin Løvik (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Kartlegge hvilke psykiske reaksjoner som kan oppstå som følge av en hjertestans, for å øke sykepleiers forståelse av denne pasientgruppens behov. Problemstilling: Hvilke psykiske reaksjoner kan oppstå etter ...
 • Ernæring – ein nøkkel til livet 

  Kvamme, Solbjørg (Bachelor thesis, 2017)
  Halvparten av borna under fem år på Madagskar er utsett for kronisk underernæring. For mange blir konsekvensane som følgjer livsvarige i form av hemma utvikling av kropp og hjerne. Som eit av verdas fattigaste land, er ...
 • Triage på legevakt 

  Foshaug, Lisbeth Eide (Student paper, others, 2017)
  Denne prosjektplanen er basert på et litteraturstudie av eksisterende forskning og erfaringsbasert kunnskap, for å få innblikk i hvordan vurderingsskjema ”modified early warning score” (MEWS) fungerer som beslutningsstøtteverktøy ...
 • Åndeleg omsorg Korleis kan vi gjenkjenne og ivareta åndelege behov til pasientar som mottek lindrande omsorg? 

  Kile, Ragnhild (Student paper, others, 2017)
  For å utøve god palliativ sjukepleie må vi sjå på heile mennesket under eitt og gi god heilheitleg omsorg til pasienten. Dette inneber å lindre alle symptom og behov innan det fysiske, psykiske, sosiale og det åndelege/e ...
 • Jeg vil deg bare vel 

  Erstad, Siren B. (Bachelor thesis, 2017)
  Krigsflyktninger opplever en farefull og utrygg flukt fra krig. Underveis kan de pådra seg sykdommer og skader, der disse helseplagene kan kreve profesjonell behandling når de ankommer vertslandet. Dermed vil de sannsynligvis ...

View more