Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • The Fear of Missing Out in the digital age 

  Overvåg, Frida Adele; Haugen, Julie Marie (Bachelor thesis, 2018)
  I en tidsalder hvor vi stadig får tilgang til profesjonaliserte hjemmetjenester og digitale plattformer, kan vi i teorien snart gjøre alt innenfor husets fire vegger. Samtidig opplever mange av oss at vi gjøres til offer ...
 • Kundetilfredshet ved kjøp av reiser i et nettbasert reisebyrå 

  Hagen, June Jeroma Yri (Bachelor thesis, 2018)
  Med denne bacheloroppgaven er formålet å undersøke hva som er opplevd kundetilfredshet ved kjøp av reise gjennom et reisebyrå på internett. Valget av tema er valgt på bakgrunn av en samfunnsrelevant og voksende trend ...
 • Hvordan kan Ramsvik øke sine kunders livstidsverdi? 

  Kjærsrud, Oda Marie Grov; Haugland, Roar Aakre; Oppedal, Janne (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse ved BI Bergen ble skrevet våren 2018 i samarbeid med Ramsvik AS. Vi var tidlig i kontakt med Ramsvik som straks sa seg villige til å kollaborere med oss. Vi hadde på forhånd ...
 • Hvordan har veksten i boliginvesteringer påvirket veksten i BNP Fastland? 

  Rødde, Jørgen; Sandnes, Henrik (Bachelor thesis, 2018)
  Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke effekten av boliginvesteringer på Fastland-Norges BNP. Vi har benyttet oss av VAR-modellen og regresjonsanalyse med hensikt på å avdekke om veksten i boliginvesteringer har ...
 • Forbrukeres holdning til lagring av personopplysninger på nett 

  Andersen, Mari Dahl; Okkenhaug, Karianne Garmager (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven i markedsføringsledelse består av en innledning, teori, analyse, metode, diskusjon og konklusjon. Hovedfokuset i oppgaven har vært finne faktorer som bidrar til privatpersoners atferds- og ...
 • KONTRAKTSSTRATEGI : Veien til prosjektsuksess 

  Tveraaen, Linnea; Strand, Helene Vågø; Skare, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Kontrakter kan beskrives som «nervecellene i det økonomiske systemet» (Coase, 2002), og prosjekters suksess avhenger av valgene som tas rundt organisasjonens kontraktsstrategi (Hartman, 2000). Studentsamskipnaden Sit ...
 • Deltid - en trussel for velferden? 

  Nordstad, Inger Helene Nitteberg (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven tar sikte på å undersøke deltidsfenomenet i Norge og Norden, med særlig fokus på kvinners deltagelse i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Mikroøkonomisk teori forklarer valg av antall arbeidstimer med nytteforho ...
 • Kostnadsanalyse og prissetting av transporttjenester 

  Sæterøy, Helene Einarsen; Whitney, Julie Helen; Schaanning, Kristin (Bachelor thesis, 2018)
  Formålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. ...
 • Intraprenørskap i Topro Industri AS 

  Strömberg, My Anna Christina; Endrerud, Ingrid Marie Vaag (Bachelor thesis, 2018)
  Intraprenørskap, innovasjon og omstilling er blitt ord som brukes av mange, men fylles med innhold av få. Denne oppgaven besvarer problemstillingen ”Hvordan jobber Topro Industri AS for å lykkes med intraprenørskap?” ...
 • Viktigheten av relasjonsbygging 

  Søvold, Helene; Søndenå, Wenche Helen (Bachelor thesis, 2018)
  I bacheloroppgaven vår i Salgsledelse og Personlig salg BTH 3203 har vi valgt å undersøke temaet relasjonsbygging nærmere, og viktigheten av å skape en god relasjon med kunder. Bachelorbedriften vår, Vecora AS er et ...
 • Kulturentreprenørens vei til egen institusjon 

  Bredvold, Ingrid (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven er skrevet som et siste selvstendig arbeid etter tre lærerike år på linjen Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI, våren 2018. Jeg har valgt å skrive om kulturelt entreprenørskap på scenekunstfeltet, ...
 • Hvordan kan mindre retailbedrifter innen sko og tekstilsegmentet best mulig anvende sosiale medier og digital markedsføring for å prospekte kunder som fører til salg på nett? 

  Århus, Jan-Erik Hauer; Berg, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven fordyper seg hvordan mindre retailbedrifter innenfor sko- og tekstilsegmentet best mulig bør bruke sosiale medier og digital markedsføring for å oppnå omsetning på nett. Vi som skriver oppgaven er selv med ...
 • #Himtoo 

  Skjoldal, Henriette; Ystanes, Julia Furebotn; Vangsnes, Julia Gómez (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke forskjeller mellom kvinner og menn som offer for seksuell trakassering, og hvorvidt det foreligger kjønnsforskjeller i respondentens persepsjon av en slik situasjon. Vi har ...
 • Influencers påvirkning på den norske forbrukers kjøpsintensjon 

  Hetland, Tonette Mathiesen; Sætersdal, Julie; Stokke, Veronika Kristin (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven, utarbeidet ved Handelshøyskolen BI våren 2018, tar vi for oss det nye fenomenet influencer markedsføring. Innledningsvis formulerer vi en introduksjon til temaet, samt presenterer oppgavens formål ...
 • Finansielle kriser: Tiltak og reguleringer etter Asiakrisen og Finanskrisen 

  Alavinasab-Jara, Samira; Steen-Pettersen, Pia Emilie; Nilsen, Hanne Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven tar for seg Asiakrisen og Finanskrisen med særlig fokus på hva man lærte av disse krisene og reguleringer de har medført. Vi skal ta for oss relevant teori knyttet til finansielle kriser og krisemodeller. I ...
 • Humankapitalens påvirkning på bruttonasjonalproduktet : Hvordan påvirker humankapital BNP? 

  Bogen, Håkon Moustgaard (Bachelor thesis, 2018)
  Humankapital er blitt et stadig mer populært økonomisk begrep og har blitt stadig viktigere for samfunnets økonomi. Et hvert land har store mengder fysisk kapital, men det ”mannen i gata” ikke tenker på, er mengden humankapital ...
 • Pensjon : Holdninger til sparing og bevissthet rundt pensjonssystemet. Har vi for lite kunnskap? 

  Larsen, Isabel Stangeland; Møllhausen, Hannah (Bachelor thesis, 2018)
  Det har i senere tid skjedd flere endringer i Norges pensjonssystem, og nye krav og tiltak er ofte på dagsorden. Dette er spesielt viktig for oss unge, da det i stor grad påvirker vår fremtid. Likevel ser vi at kunnskapen ...
 • Et nytt håp: film som økonomisk utviklingsdriver 

  Grønningen, Trine Ruud (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom utviklingsøkonomi og filmbransjeteori, med utgangspunkt i et ønske om å avdekke nye sammenhenger som kan eksistere på grunn av globaliseringen. Dette har bakgrunn i at store ...
 • Linjelederens nye hverdag 

  Sande-Ottersen, Ulf Sigmund (Bachelor thesis, 2018)
  Temaet for denne studien er HR-transformasjonen i Forsvaret og hvordan den har påvirket linjelederes hverdag ved Luftforsvarets skolesenter. Målet med oppgaven er å beskrive de krav som stilles i rollen, den kontrollen ...
 • Organisasjonssosialisering - ansattes holdninger til å finne sin plass i organisasjonen 

  Hjelle, Viktoria Kirstine (Bachelor thesis, 2018)
  Denne studien undersøker betydningen organisasjonssosialisering har for ny-ansatte. De sosialpsykologiske variablene jobbtilfredshet, opplæring, rolleklarhet og kollegastøtte blir vektlagt og deretter knyttet opp mot ...

View more