Now showing items 1-20 of 121

  • Beskrivelse av norske styrer : foreløpige resultater fra forskningsprogrammet "Det verdiskapende styret" 

   Lervik, Jon Erland; Huse, Morten; Hansen, Cathrine; Svendsen, Jon Erik (Forskningsrapport;2/2005, Research report, 2005)
   I denne rapporten vil vi gi et bilde av norske styrer. Med utgangspunkt i svar fra to spørreundersøkelser beskrives hvem som arbeider i styrene og hvordan styrearbeidet utføres. Denne deskriptive rapporten viser foreløpige ...
  • Board of directors in Norwegian family businesses: results from the value creating board surveys 

   Haalien, Lise; Huse, Morten (Research Report, Research report, 2005)
   This is one of several research reports written within the research program “The Value Creating Board”. The program is conducted at BI Norwegian School of Management and can be described by the following key words: boards, ...
  • Boken – verneverdig eller livskraftig? 

   Bakke, Egil (Research Report, Research report, 2002)
   Utredningen tar sikte på å undersøke om de tiltak som er truffet i Norge for å beskytte bokens stilling i markedet, i første rekke den såkalte bransjeavtalen og momsfritaket for bøker, har hatt de ønskede resultater. For ...
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013 

   Goldeng, Eskil; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2013, Research report, 2013)
   Forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av verdiskapningsstudiene av bygg-, anlegg – og eiendomsnæringen (BAE), som siden 2007 har blitt gjennomført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen ...
  • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge - vekst og lønnsomhet (1998-2007) 

   Espelien, Anne; Reve, Torger (Forskningsrapport, Research report, 2009)
   Rapporten er en oppdatering av regnskapstallene fra BI prosjektet ”En verdiskapende bygg-, anlegg- og eiendomsnæring” (Espelien og Reve, 2007). Målsetningen til hovedprosjektet var å bidra til en økt forståelse for betydningen ...
  • Byggenæringen i økonomiske nedgangstider: En studie av regionale og kommunale sysselsetningseffekter i Norge 

   Espelien, Anne; Grünfeld, Leo (Forskningsrapport;4/2010, Research report, 2010)
   Forskningsrapporten gir en omfattende analyse av hvilke effekter en svikt i omsetning vil kunne ha for sysselsetning og bedriftsoverlevelse i byggenæringen fordelt på ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner i Norge. Rapporten ...
  • Case study - the global maritime knowledge hub 

   Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Research Report;1/2010, Research report, 2010)
   MARINTEK is currently conducting a pilot project to develop a new maritime knowledge center, World Ocean Space Center, as part of the vision project "The Third Wave”. Based on this project, MARINTEK (Trondheim) has asked ...
  • Corporate governance og prosessorientert styrearbeid : evaluering av konsernstyret i Tine BA 

   Huse, Morten; Schøning, Margrethe (Forskningsrapport;1/2005, Research report, 2005)
   I denne rapporten presenteres resultatene av en evaluering av konsernstyret i TINE BA. Evalueringen har pågått som en del av styreforskningsarbeidet knyttet til forskningsprogrammet om det ”Verdiskapende styret” og ...
  • Den maritime næring i Oslo og Akershus: En rapport til prosjektet ”Det Regionale Maritime Norge” 

   Salter, Cato; Vikesland, Martin; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   Rapporten er delt inn i fire hoveddeler. Kapittel 1 og 2 tar for seg teori om næringsklynger, og forklarer studiets metode. Kapittel 3 gir en kort oversikt over den maritime næringen i Oslo og Akershus, med verdiskapingssystem ...
  • Den norske finansnæringen – en vekstnæring 

   Nordkvelde, Marius; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2015, Research report, 2015)
   Norge har en relativt liten finanssektor sammenlignet med andre land. Samlede midler i banksektoren utgjør rundt 190 prosent av BNP for fastslands-Norge i 2012, betydelig mindre enn i andre sammenlignbare vesteuropeiske ...
  • Det regionale maritime Norge: en vital nasjonal næring med regionale særpreg 

   Hervik, Arild; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   En av konklusjonene fra prosjektet ”Et verdiskapende Norge” var at den maritime næringen står i en særstilling i norsk næringsliv. Den opererer i globale markeder og er lokalisert i Norge av kompetansemessige årsaker. Det ...
  • Det regionale maritime Norge: en vital nasjonal næring med regionale særpreg 

   Hervik, Arild; Jakobsen, Erik W. (Research Report, Research report, 2001)
   En av konklusjonene fra prosjektet ”Et verdiskapende Norge” var at den maritime næringen står i en særstilling i norsk næringsliv. Den opererer i globale markeder og er lokalisert i Norge av kompetansemessige årsaker. Det ...
  • Developing green markets: design challenges and pioneering experience in three European settings – The Netherlands, the United Kingdom and Sweden 

   Midttun, Atle; Jakobsen, Arne; Kramer, Nikolaus; Lagendijk, Karen; Voogt, Monique (Research Report, Research report, 2005)
   This report explores some of the drivers behind this development and describes and analyses experiences in the Dutch, UK and Swedish green electricity markets. The report points out that the recursion to market based ...
  • Diakonale sykehus i helsesektoren 

   Grindheim, Jan Erik (Forskningsrapport, Research report, 2007)
   Private ideelle organisasjoner generelt og diakonale institusjoner spesielt har vært pionerer i utviklingen av nye helse- og sosialpolitiske tiltak i den norske velferdsstatens historie. Samtidig har staten brukt dem som ...
  • Digitalt kulturkonsum: En norsk studie 

   Gran, Anne-Britt; Figenschou, Anitra; Gaustad, Terje; Molde, Audun (Forskningsrapport;2/2012, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” ble påbegynt høsten 2008. Formålet var å måle effektene av finanskrisen på kulturkonsum. På grunn av begrenset omfang av finanskrisen i Norge, endret vi i 2009 fokuset og valgte å ...
  • Distribution Networks in Transition 

   Persson, Göran; Jensen, Leif-Magnus; Engebrethsen, Erna S.; Flygansvær, Bente Merete (Research Report, Research report, 2009)
   The overall objective of the DNet project has been to develop concepts, models, and methods for helping firms in reconsidering their role and position in a supply chain. In the project we have chosen to focus on three ...
  • Distribution Networks in Transition 

   Persson, Göran; Jensen, Leif-Magnus; Engebrethsen, Erna Senkina; Flygansvær, Bente Merete (Research Report, Research report, 2009-11-24)
   The overall objective of the DNet project has been to develop concepts, models, and methods for helping firms in reconsidering their role and position in a supply chain. In the project we have chosen to focus on three ...
  • Effekter av FoU: en studie av maritimt næringsliv i Norge 

   Jakobsen, Erik W.; Goldeng, Eskil le Bruyn; Lien, Lasse B. (Research Report, Research report, 2002)
   I rapporten presenterter vi et teoretisk rammeverk for test av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effekter av forskning og utvikling. Også det generelle bildet av FoU-aktivitet i norsk næringsliv, basert på samtlige ...
  • Eierskap og tilknytningsformer i offentlig sektor: En diskusjon av teori og empiriske resultater i internasjonal forskning 

   Sørensen, Rune Jørgen; Dalen, Dag Morten (Forskningsrapport, Research report, 2001)
   Trolig har ingen vestlige land et mer omfattende offentlig eierskap enn Norge. Staten har et betydelig eierskap innenfor tradisjonell næringsvirksomhet, i offentlig infrastruktur og i tradisjonelle offentlige sektorer, ...
  • Eierstyring, innovasjon og internasjonalisering i integrerte samvirkekonsern 

   Olsen, Per Ingvar; Lervik, Jon Erland (Forskningsrapport;1/2006, Research report, 2006)
   Denne rapporten er leveransen fra fase III av forskningsprogrammet ”Norsk jordbruksvaresektor. Strategi og forretningsutvikling mot år 2010”. Den representerer en avrunding av et program som over 4 år har utforsket ulike ...