Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

  Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
 • Parametric design and gradient-free optimization of super long-span suspension bridges 

  Midtgarden, Eivind Aasrum; Giske, Fredrik (Master thesis, 2018)
  This thesis demonstrates the feasibility of the application of using an optimizing process when designing long-span suspension bridges, using a parametric FE-model. The optimization process is tested on a proposed single ...
 • Veg og virke [1973] 

  Statens vegvesen Møre og Romsdal (Journal article, 1973)
  Hefter av Veg og virke, utgitt i 1973.
 • Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland 

  Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per; Thomassen, Tore (Statens vegvesens rapporter;665, Report, 2017-05)
  Gjennom to utlekkingsforsøk ble utsprengt svartskifer (fra alunskifer- og galgebergformasjonen) langs den nye Rv 4-traseen forbi Gran plassert i konteinere ute i friluft med naturlig gjennomstrømming av vann i form av ...
 • Vurdering av RTMs reisetidsberegning basert på modellering av fiktive scenarier i RTM og Aimsun 

  Gjøen, Torunn Vainio (Master thesis, 2018)
  Trafikkbeskrivelsen til RTM er forenklet til den grad at den muligens ikke gir en gode nok beregninger av den kompliserte trafikkdynamikken i byområder. For å kartlegge utslaget av den forenklede reisetidsbeskrivelsen så ...
 • Last-deformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv 

  Orthe, Erlend (Statens vegvesens rapporter;667, Report, 2017-01)
  Rapporten presenterer last- og deformasjonsforløp for tre frittstående betonghvelv til vann- og frostsikring i vegtunneler ved tre ulike lastsituasjoner. Hvelvtypene inkluderer betongelementhvelv i tunneltverrsnitt T9,5, ...
 • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

  Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
  Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
 • Bruhåndbok - 4 : Plassproduserte platebruer : normaler [Håndbok 100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 2002-12)
  Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for ett- og trespenns plassproduserte platebruer, samt et kapittel som behandler estetiske forhold.
 • Bruhåndbok - 5 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1993)
  Denne håndboken inneholder normaler med komplette form- og armeringsdata for to ulike betongbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn. Disse er kalt Gangvegbru nr. 1 og 2. I tillegg inneholder håndboken to gangvegbruer ...
 • Etterprøving av transportmodeller : En utforskende undersøkelse 

  Fossum, Magne (Master thesis, 2018)
  Transportmodeller er ansett som et av de viktigste redskapene for beslutningstakere i transportsektorene i flere land. Transportmodeller brukes for å undersøke hva som skjer med trafikkmengden og/eller trafikkfordelingen ...
 • Finite element modelling of steel bridge structures exposed to ship collisions 

  Ofstad, Kevin Mandt (Master thesis, 2018)
  The behavior of the Bressan-Williams-Hill fracture criterion (BWH), which is often used in simulating ship collisions, was studied by modeling and studying existing experiments done on the subject. Three experiments are ...
 • Byutredning for Tromsø 

  Statens vegvesen Region nord (Report, 2017-12)
  Hensikten med byutredningen i Tromsø har vært å belyse virkemidler og tilhørende kostnader som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. Byutredningen ...
 • Byutredning Grenland : Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

  Preede, Eva; Riis, Bodil; Ellwood, Kristina; Dalene, Torgeir (Report, 2018-01)
  Byutredningen viser at tettere arealbruk, et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud til gående og syklister bidrar til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det er nødvendig å kombinere dette med restriktive ...
 • Assessing ridesharing´s potential to reduce congestion during commute 

  Shirazi, Shehroz Ahmed (Master thesis, 2018)
  Gjentatte forsinkelser i trafikken og lavt bilbelegg under rushtiden i hverdagene har skapt økt interesse for samkjøring. Denne transportformen går ut på at reisende med sammenfallende reiseruter og reiseplaner kjører ...
 • Side-Anchored floating bridge at Bjørnafjorden : Design analysis for plate anchors in clay and cyclic bearing capacity evaluation 

  Reppen, Karoline England (Master thesis, 2018)
  This thesis discusses the anchoring system for a planned side-anchored floating bridge crossing the Bjørnafjord. The anchoring system consists of 32 anchors divided into eight groups, four on each side of the bridge ...
 • Veien - med hensyn til landskapsbildet : Min analyse og refleksjon rundt E6 trasévalg gjennom Åkersvika 

  Odden, Elise Brunstad (Master thesis, 2010)
  Denne oppgaven omhandler landskapsbildet i Åkersvika naturreservat i Hamar kommune. Det er, og har lenge vært en het strid om hvor fremtidig E6 skal ligge etter utvidelse fra to til fire felt gjennom nordre del av ...
 • Effekt av jordtype og naboskap på blomstring i tidlig restaureringsfase 

  Vartdal, Ida Viddal (Master thesis, 2014)
  Menneskeskapte endringer i landskapet og innføring av fremmede arter er noen av de mange miljøutfordringene vi har her i Norge. Et viktig skritt for å sikre det biologiske mangfoldet og økosystemprosesser nå og for fremtiden ...
 • Opplevelse langs veg : Eksempelstrekning Lillehammer - Otta 

  Sparre, Cathrine; Brenne, Nina Elisabet (Master thesis, 2007)
  Oppgaven ”Opplevelse langs veg mellom Lillehammer-Otta” er utarbeidet av Nina Elisabet Brenne og Cathrine Sparre, som avslutning på femårig masterstudium i landskapsarkitektur ved Universitet for Miljø- og biovitenskap. ...
 • OFU Gimsøystraumen bru - Sluttrapport : Klimapåkjenning og tilstandsvurdering 

  Kompen, Reidar; Blankvoll, Aage; Berg, Tor; Noremark, Einar; Austnes, Per; Grefstad, Knut; Kristiansen, Bernt; Bonsak, Bjørn; Halden, Jon (Publikasjon/Veglaboratoriet;85, Report, 1998-02)
  Denne rapporten oppsummerer klimamålinger og inspeksjoner og som ble utført i prosjektperioden. Rapporten gjengir erfaringene fra prosjektet og gir anbefalinger vedrørende inspeksjon av store kystbruer.
 • STRATMOD til transportplanlegging i by, case Trondheim 

  Skatvedt, Ola (Master thesis, 2018)
  Denne masteroppgaven er delt inn i tre deler: 1) prosessrapport, 2) vitenskapelig ar-tikkel og 3) vedlegg. Prosessrapporten er ment som en mer gjennomgående beskrivelse av arbeidet, med en grundigere beskrivelse av hvordan ...

Vis flere