Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Veg i vest [1980] 

  Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1980)
  Hefter av Veg i vest, utgitt i 1980.
 • Veg i vest [1979] 

  Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1979)
  Hefter av Veg i vest, utgitt i 1979.
 • Veg i vest [1977] 

  Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1977)
  Hefter av Veg i vest, utgitt i 1977.
 • Veg i vest [1981] 

  Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1981)
  Hefter av Veg i vest, utgitt i 1981.
 • Vegbygging : normal [Håndbok N200] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;N200, Book, 2014)
  Normalene for vegbygging danner grunnlaget for alle som planlegger, dimensjonerer og bygger veger. Det er også et hensiktsmessig ledelsesverktøy for å ta standpunkt til sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav ...
 • Optimalisering av spennarmeringsmengde i betongbruer : En studie av ett-spennsbruer med varierende lengde og tverrsnittsgeometri 

  Brekke, Johanne Fangel; Kristiansen, Charlotte; Wilén, Emil Oskar (Bachelor thesis, 2018)
  Når bruer skal prosjekteres vurderes brutypene etter kostnad, og det velges ofte den rimeligste. Dette sammenkobles med materialvalg og mengdene av de ulike komponentene, samt å øke kostnadseffektiviteten ved å forkorte ...
 • Comparison of 3D and 2D rockfall models : Considering terrain model quality effect on respective model performances 

  Hind, Håvard (Master thesis, 2018)
  Rockfalls are blocks of rock that bounce and roll down slopes. They are commonly detached from rock-slopes with inclinations over 40-45°. They embody high energy and mobility and are a major cause of landslide related ...
 • Rensing av overvann : suksesskriterier for veg- og tunnelvanns renseanlegg - tekniske tilnærminger 

  Kadibu, Tresor Ngalasele (Bachelor thesis, 2018)
  Ulike naturlige løsninger for rensing av overvann og deres roller i visse egnede anlegg er presentert eller forklart i denne rapporten. På den ene siden anbefaler rapporten nyttige teknikker for utforming, optimalisering ...
 • Brudimensjonering ved Skeievatnet 

  Hovstad, Håvard; Lundberg, Bjørn Rusten; Nesheim, Leonard-Johan (Bachelor thesis, 2018)
  Bacheloroppgaven omhandler «Skeievatnet II», som er en spennarmert gang- og sykkelbru som krysser over Rv 580 Flyplassvegen i Bergen. Bruen er en del av E39 Svegatjørn - Rådal prosjektet. Oppgaven er todelt, hvor vi i del ...
 • Dimensjonering av bro på E6 over Høytverrelva, i Bardu 

  Burns, Henrik; Pilipuk, Yauheni; Mohammadi, Farid; Osen, Odd Martin Melvold (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven har det blitt drøftet alternative løsninger til et brusted gitt av Statens vegvesen. Det skal plasseres en bru over Høytverrelva på E6 i Bardu kommune, og i denne bacheloroppgaven vil det bli ...
 • Prosesskode 2 : Standard beskrivelse for bruer og kaier : Hovedprosess 8 [Håndbok R762] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R762, Book, 2015-11)
  Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser.
 • Konkurransegrunnlag for FV.656 Valle - Jovikhaugen 

  Knarvik, Henrik Raymond; Bjerknes, Joakim; Thuen, Hans Torben Lekven (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven ble gitt av Statens vegvesen (SVV) Region midt og omhandler utarbeidelsen av anbudsdokumenter for et regulert vegprosjekt i Skodje kommune. Vegprosjektet går ut på å utbedre en vegstrekke på fylkesveg ...
 • Prosesskode 1 : Standard beskrivelse for vegkontrakter : Hovedprosess 1- 7 [Håndbok R761] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R761, Book, 2015-11)
  Prosesskoden dekker både anleggsarbeider og drift og vedlikeholdsarbeider. Prosesskoden forutsettes benyttet ved arbeider som utføres for Statens vegvesen i entrepriser.
 • Europaveg 39 Kusslid – Sunnfjord museum 

  Husabø, Sondre; Rise, Inga; Sandø, Mette Steensen (Bachelor thesis, 2018)
  Målet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide en reguleringsplan av strekningen E39 mellom Kusslid og Sunnfjord museum i Sogn og Fjordane. Reguleringsplanen skal omfatte et forslag til etablering av gang- og sykkelveg ...
 • Undersøkelse av forurensing og spredning av miljø- og helsefarlige stoffer langs høytrafikkert vei 

  Hagen, Stine (Master thesis, 2018)
  I forbindelse med prosjektet E18 Retvet-Vinterbro ble jordprøver fra Holstad, Nygård og Vinterbro analysert for å undersøke forurensning og spredning av helse- og miljøfarlige stoffer i avstand fra vei, prøvedybde og ...
 • Utbedring av Krogstad bru : Samfunnsøkonomisk analyse 

  Thanke, Ilja-Lucas; Ekseth, Lasse; Aakervik, Ingvill (Bachelor thesis, 2018)
  Som del av Østfold Fylkeskommunes brufornyingsprosjekt skal Krogstad bru i Råde Kommune utbedres. Statens vegvesen, i samarbeid med COWI, er i gang med forprosjektet til dette utbedringstiltaket. I denne oppgaven har ...
 • Digitale verktøy for samhandling i vegprosjekter 

  Arlien, Gjermund; Grini, Håkon; Hultin, Ola Lønnkvist (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgavens formål har vært å kartlegge hvordan digitale samhandlingsverktøy kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser mellom byggherre og entreprenør under produksjonsfasen i et vegprosjekt. Det har blitt sett på ...
 • Drenering av Vardøtunnelen 

  Andersen, Vidar (Bachelor thesis, 2018)
  Fra Vardøya til Svartnes i Finnmark går Norges første undersjøiske tunnel, snart 36 år gammel. En stadig aldrende konstruksjon, som krever mer og mer vedlikehold. Grundig kartlegging og planlegging ved vedlikeholdstiltak ...
 • Gang-/sykkel-/vegbru 

  Breivik, Heidi; Nordahl, Tine Marie; Seppälä, Tomas Richard Lyngmo (Bachelor thesis, 2018)
  Formålet med denne oppgaven har vært å sammenligne to forskjellige brutyper. Den ene bruen er en gang -/sykkelbru som er oppført på stedet og den andre er en vegbru som er tiltenkt plassert på samme sted. Dette er gjort ...
 • Vegbygging med et langsiktig perspektiv 

  Aure, Beate; Wengen, Anna-Siri; Woldseth, Mathias Røskaft (Bachelor thesis, 2018)
  There is a continuous challenge to uphold the standard of Norwegian roads. As the volume of traffic is increasing, the roads are exposed to a bigger traffic load. On the basis of this, a study from Statens Vegvesen (Norwegian ...

View more