Recent Submissions

 • Vind-indusert respons av flytende hengebro over Sulafjorden 

  Stensbak, Sindre (Master thesis, 2016)
  Ferjefri E39 er et ambisiøst prosjekt som i dag er i en utredningsfase for å se på mulige konsepter som kan gjøre prosjektet realisert. Denne oppgaven tar for seg den dynamiske vindlasten som virker på en flytende hengebro, ...
 • Trafikal overvåkning og deteksjon i tunnel 

  Hauan, Simon Johannes; Paulsen, Morten; Madsen, Toke Kviesgaard (Bachelor thesis, 2017)
  Prosjektrapport utarbeidet av SMT-gruppen. Oppdragsgiver ønsket å detektere kjøretøy og syklister i en sektorinndelt tunnel, dette for generelt å øke trafikk-sikkerheten, redusere lys- og ventilasjonskostander og erstatte ...
 • Før- og etterundersøkelse av Ringveg vest – byggetrinn I 

  Greve, Hilde; Espelund, Henrik (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven er det utført en før- og etterundersøkelse av Ringveg vests første byggetrinn med hensyn på trafikksikkerhet. Formålet var å finne ut hvordan utbyggingen av det første byggetrinn har påvirket trafikksikkerheten ...
 • E6 Finnes - Langnes: Oppgradering av eksisterende E6 

  Martinussen, Erik; Hansen, Runar (Bachelor thesis, 2017)
  Eksisterende E6 mellom Finnes- Langnes skal utbedres. Deler av vegstrekningen skal utbedres ved dypstabilisering, utskifting av stikkrenner og utbedring av grøfter. Resultatet er en komplett plan og beskrivelse for mengder, ...
 • Støyabsorbenter i tunnel 

  Gladhaug, Erland; Berntsen, Eirik; Yosef, Nywar (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar sikte på å belyse hensiktsmessigheten av å benytte støyabsorberende materialer i veitunneler for å redusere plagsom støy for beboere nært åpningene. Støy oppfattes subjektivt, men kan ha målbare negative ...
 • Sammenligning av antatt og faktisk tunnelsikring 

  Hansen, Daniel; Fremstad, Magnus; Dahl, Christoffer (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven er å sammenligne eventuelle forskjeller når det gjelder bergkvalitet, kartlegging og antatt bergsikring i forprosjektet og hvordan resultatet faktisk blir i en ferdigstilt sluttrapport for utvalgte tunnelanlegg. ...
 • Avbøyningsradiens effekt på kjøretøyhastighet inn i rundkjøringer 

  Dahl, Kristian Hoel; Leirdal, Mats Bjørnar; Sirirud, Frank (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet på oppdrag av Statens Vegvesen. Hensikten med prosjektet har vært å finne informasjon om avbøyningsradiens effekt som et fartsreduserende tiltak, da det er en klar relasjon mellom fart og ...
 • Ryssdalsbrua, dimensjonering av samvirkebru 

  Kristiansen, Camilla; Næverrøsten, Eirik Brandsnes (Bachelor thesis, 2017)
  Vi skal jobbe med å dimensjonere deler av en samvirkebru, Ryssdalsbrua. Den endelige rapporten skal inneholde en statisk analyse av bruen samt beregninger og dimensjonering av kritiske tverrsnitt.
 • Kontroll og dimensjonering av Rotvollhaugbrua sør for engangstransport 

  Eliassen, Alexander Roy; Lindgren, Eirik Lenes; Heggebø, Jostein; Siksjø, Peder Sømåen (Bachelor thesis, 2017)
  Vi skal kontrollere om en eksisterende platebru av betong tilfredsstiller det nye kravet for lastberegning av engangstransport (spesialtransport) gitt i NA-rundskriv 07/2015. Brua vi skal sjekke er Rotvollhaugbrua sør, ...
 • Effekt av IR-skanning på asfaltdekkets levetid og kvalitet 

  Bøe, Eivind (Bachelor thesis, 2017)
  Denne rapporten er skrevet i forbindelse med avsluttende oppgave i ingeniørfag bygg ved NTNU i Gjøvik. Rapporten er basert på måledata fra Statens vegvesens nasjonale vegdatabank og rapporter fra IR-skannede parseller. ...
 • Utbedring av Bergenhuskrysset, samt etablering av kulvert for myke trafikanter 

  Bremtun, Jonas F.; Samnøy, Kjetil; Karlsen, Dan-Rune; Mohammad, Ibrahim (Bachelor thesis, 2017)
  Denne rapporten tar for seg problemet med dagens løsning av Bergenhuskrysset. Under trafikktelling utført av prosjektmedarbeiderne, ble det observert at det fort oppstod kø i krysset, da venstresvingefeltene er for korte. ...
 • Atmosfærisk påvirkning på observasjoner ved bruk av Leica TS15 totalstasjon 

  Fosse, Marianne; Bognøy, Marthe; Flesland, Ole Jørgen; Kolstad, Malene Kvalvåg (Bachelor thesis, 2017)
  Skredfaren i Norge er stor på grunn av mye bratt terreng og lange, dype fjorder. Monitorering av ustabile fjellparti er derfor sentralt for å unngå ulykker. Det er viktig at monitorering av ustabile fjellparti er nøyaktig, ...
 • Aerodynamic stability of suspension bridges 

  Dalen, Magnus Aa (Master thesis, 2016)
  I forbindelse med prosjektet ferjefri E39 planlegges det en rekke grensesprengende brokonstruksjoner. En av de viktigeste kriteriene for et vellykket design er å unngå uønskede vibrasjoner på grunn av vind. Aerodynamisk ...
 • Dimensjonering av Sandved bru sør 

  Gulbrandsen, Brage; Lyngstad, Jan Erik (Bachelor thesis, 2016)
  På bakgrunn av tegningsmateriale fra Statens Vegvesen er det utført analyse av en 3- spenns bru i SAP2000 og Brigade Plus med både statiske og dynamiske laster, med det formål å sammenligne plate- og bjelketeori. Fullstendig ...
 • Undersøkelse av forsterkningslaget under rehabilitering av Smestadtunnelen 

  Maric, Adnan; Aricigil, Fazil (Bachelor thesis, 2016)
  Dette hovedprosjektet handler om deler av rehabiliteringsarbeidet i Smestadtunnelen i Oslo. Oppgaven tar for seg materialvalg og utbygging av forsterkningslaget i vegens vestgående løp. Formålet med oppgaven er å forstå ...
 • Dekkeslitasje på det høytrafikkert vegnett i Tromsø: Kartlegging av tilstandsutvikling av asfaltdekker med høyverdig tilslag i Tromsø, samt årsaker til lav dekkelevetid og problematikk rundt dette. 

  Myrvang, Arild; Johansen, Odd Arild (Bachelor thesis, 2017)
  Det har i de senere år blitt registrert en økt sporutvikling på veinettet i Tromsø som SVV overvåker. Det er i denne anledning ønske om å kartlegge hvilke strekninger som har økt sporutvikling, og hvordan dette fordeler ...
 • Drøfting av kvalitetssystemet til vegvesenet 

  Vold, Torbenn (Bachelor thesis, 2016)
  Det har blitt en endring i markedet for de fleste entreprenører det siste året og da spesielt her på sør-vestlandet som er sterkt avhengig av oljemarkedet. Arbeidsmarkedet har gått fra å være lukrativt med god fortjeneste ...
 • Tverrholdt dekke: Et nytt brudekkekonsept 

  Aas, Edward; Bentdal, Svend; Pettersen, Dennis Afonso (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven omhandler et nytt brudekkekonsept. Dette dekkekonseptet er kalt «tverrholdt dekke», da det istedenfor å spennes sammen, kun holdes sammen. For at dette skal være mulig, er dekket bygget opp av ...
 • Etablering av fastmerker med statiske målinger til Kartverkets permanente geodetiske basestasjoner 

  Fladby, Emilie Heen (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven omhandler etablering av fastmerker ved hjelp av ettertidsdata fra Kartverkets basestasjoner (ETPOS) som alternativ til oppstilling og observasjoner i landsnett-/stamnettpunkter. Det jeg ønsker å ...
 • Effektivisering av norsk brubygging ved bruk av prefabrikasjon 

  Amara, Elias; Quach, Jackie; Aftab, Irfan Ahmed (Bachelor thesis, 2016)
  Med byggebransjen anklaget for lav produktivitet står Statens vegvesen foran en sum på 19 mrd. til å vedlikeholde norske bruer de kommende årene. I Europeisk sammenheng blir prefabrikkering foreslått som en løsning på mange ...

View more