BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Effects of music on agitation in dementia: A meta-analysis 

  Pedersen, Siv Kristin Aas; Andersen, Per Normann; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita; Sütterlin, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • En analyse av rammeplanene for barnehagen med fokus på begrepet omsorg. 

  Rindal, Synne (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan omsorg har blitt skrevet frem i de tre rammeplanene for barnehagen. For å få skape en bedre forståelse av omsorg har jeg sett på hva fire ulike teoretikere ...
 • Det første møtet. 

  Hagen, Silje Eikemo (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å søke etter teori og empiri rundt min problemstilling ”hvordan kan jeg som pedagogisk leder, sammen med barnehagen, sørge for et trygt første møte for ett- og toåringer?”. ...
 • Skriftspråkstimulering i barnehagen. 

  Jørgensen, Julie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg skriftspråkstimulering i barnehagen. Jeg går blant annet inn på sosiokulturell teori, emergent literacy, teori om språklig bevissthet og generelt litt om skriftspråkstimulering ...
 • Risikofylt lek i barnehagen. 

  Lønstad, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Problemstilling: Hvilke faktorer kan påvirke barnas utfoldelse i risikofylt lek i barnehagen? Første delen består av teori for å belyse temaet. Store deler av oppgaven er delt inn i fire underkategorier: risikofylt ...
 • Kvalitet og psykisk forebyggende arbeid i barnehagen. 

  Nordli, Karoline Tveter (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om kvalitet i barnehagen. Gjennom et systematisk informasjonssøk og en kildekritisk gjennomgang av dokumenter undersøker denne oppgaven betydningen av kvalitet i barnehagen. Dette har jeg ...
 • Omsorg i barnehagen, hva og hvordan? 

  Odlolien, Cathrine Røssummoen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Bakgrunn for valg av tema: Tematikken omsorg blir praktisert og forstått på ulike måter. Samtidig konkretiseres viktigheten for omsorg i barnehagen i teorien. Omsorg kan være udefinerbart og vanskelig å ...
 • Likestilling i barnehagen. 

  Fritz, Susanne Wang (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Gjennom dette studiet har jeg blitt mer og mer opptatt av likestilling, og arbeidet med dette i barnehagen. Denne oppgaven handler om alt som har med arbeidet med likestilling i barnehagen, på bakgrunn av ...
 • Omsorg og læring i barnehagen. 

  Morgestad, Oda Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Problemstillingen min er følgende: Hvordan er omsorg og læring skrevet frem i det nye høringsutkastet til Rammeplanen? Jeg har lest og analysert høringsutkastet til den nye rammeplanen. Jeg har analysert kritisk ...
 • Overgangsobjektets betydning for trygghet til de yngste barna i barnehagen. 

  Røste, Kine Nordby (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg barnehagelæreres tanker og refleksjoner rundt de yngste barnas bruk av overgangsobjekt i barnehagen. Teori fra blant annet Winnicott og Bowlby vil bli brukt for å besvare ...
 • Barnehagelæreren sin tilnærming til barn som oppfattes som utfordrende. 

  Hansen, Eli Sofie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: ”Hvilken tilnærming bruker barnehagelæreren når barnet oppfattes som utfordrende, og hvorfor velges denne tilnærmingen?”. Formålet med denne besvarelsen er å få en innsikt i hvilken tilnærming barnehagelæreren ...
 • Tilvenning hos de yngste barna i barnehagen. 

  Sagbakken, Josefine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg tilvenningsperioden til de yngste barna på småbarnsavdelingen i barnehagen. Det blir stadig flere små barn i barnehagen i dag, og viktigheten av å ha kunnskaper om tilvenning og tilknytning ...
 • Du og jeg, og vi to! En oppgave om hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. 

  Skaug, Linda Severine Kolloen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse, og hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. For å finne et best mulig svar på oppgaven har jeg brukt intervju som datainnsamlin ...
 • Du, den reven der, er det bokstaven A? Leseaktiviteter- et godt grunnlag for språkutvikling. 

  Larsen, Aud Berith (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hvordan kan arbeid med leseaktiviteter i barnehagen bidra til å støtte barns språkutvikling? Det er problemstillingen jeg valgte å arbeide med. Hensikten med oppgaven var å øke mine kunnskaper innen leseaktiviteter ...
 • Betydningen av tilrettelagt fysisk aktivitet for barn med nedsatt funksjon. 

  Stendal, Helene (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennomført fem kvalitative intervju med relevant fagpersonell på Beitostølen Helsesportsenter. Det handlet om hvordan de tilrettelegger fysiske aktiviteter både inne og ute for barn med ...
 • Utrygg tilknytning i barnehagen. 

  Fasteraune, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på utrygg tilknytning hos de yngste barna i barnehagen. Målet mitt med oppgaven var å finne ut hva utrygg tilknytning er og hvordan tilrettelegge for trygg tilknytning ...
 • ”Lær å forstå meg” En oppgave om kompetanseheving i personalgruppen i møte med barn med utfordrende atferd. 

  Bratland, Stina Eriksen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bachelor oppgaven fokuserer på viktigheten av kompetanseheving og avklaring av forventinger blant personalet i barnehagen, og hvordan mangel på kompetanseheving kan ha implikasjoner på barns utvikling. Som ...
 • Barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. 

  Brandsneshaug, Elin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne oppgaven er barns undring og fokuset er barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. Gjennom problemstillingen «På hvilke måter møter barnehagelæreren barns undring?» vil barnehagelærerens ...
 • Bildebøker som en tidlig språkstimulerende aktivitet for de yngste barna. 

  Ree- Lindstad, Adeline Høy (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å fokusere på de yngste barnas språkstimulering og bildebøker som en del av det. I oppgaven har jeg valgt å gjøre en empiri. Problemstillingen min er: ”Hvordan ser personalet ...
 • Den første tiden i barnehagen. 

  Sandlie, Marthe Orrhaug (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en ...

Vis flere