BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Om Flerkulturelt forum ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning (og naturvitenskap), 2001-2015 

  Nes, Kari (Working paper, 2018)
  I årene 2001- 2015 ble det i regi av Høgskolen i Hedmark arrangert ca. 50 åpne møter om flerkulturell opplæring og flerkulturelle møter. I dette notatet oppsummeres denne omfattende formidlingshistorien.
 • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

  Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
 • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

  Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
 • Trygghet til barn som pårørende 

  Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
 • Bruk av tvang i demensomsorgen 

  Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
 • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

  Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
 • Kols og underernæring – et økende problem 

  Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
 • Møte med en pasient i manisk fase 

  Aalerud, Hanne; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
 • Når hvert minutt teller 

  Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
 • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

  Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
 • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

  Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
 • Helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske kjennetegn, smerte, mestring og selvfølelse hos pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi: En kvantitativ studie om karakteristika og sammenhenger 

  Christensen, Ingvild Anne Myklebust (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn og formål. Befolkningens sykdomsbilde er i endring, fra de store tidligere infeksjonsepidemiene, til i dag langt større grad av lidelser preget av sammensatte symptomer og årsaksforhold. Psykomotorisk fysioterapi ...
 • Traumatiserte barn fra beredskapshjem i skolen 

  Olsby, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet ...
 • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

  Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
 • Brøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn. 

  Løkken, Anette Tveterhagen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig ...
 • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

  Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
 • Klasseledelse og læringsbrett 

  Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
 • Argumenter og forventninger knyttet til ny femårig grunnskolelærerutdanning 

  Fuglem, Aurora Mølmann (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Meninger og debatt om hva som skal være innhold og form på grunnskolelærerutdanninga i Norge er ikke et nytt fenomen. Allerede ved oppstarten av de første statlige lærerseminarene grunnlagt tidlig på 1800-tallet, ...
 • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

  Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
 • En studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læring 

  Eriksen, Hege Lunde (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse ...

Vis flere