Now showing items 1-20 of 3586

  • «La oss skrive sammen» - Samskriving på ungdomstrinnet 

   Lihovd, Jo Tormod Helstad (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Samskriving er alle former for tekstproduksjon der to eller flere personer skriver sammen på en tekst (Eritsland, 2008). Denne kvalitative undersøkelsen viser at det er flere måter å jobbe med samskriving på. Blant ...
  • Alle elever skal få muligheten til å lære 

   Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
  • Selvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur. 

   Lamborg, Kristine Wold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ...
  • Religiøse høytidsmarkeringer i skolen 

   Bråthen, Madelen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om utfordringer og viktige prinsipper i markeringen av ulike religiøse høytider på skolen. I oppgaven har jeg valgt å legge særlig vekt på de muslimske høytidene id al-Fitr og id ...
  • Nærhetsetikk knyttet til digital dannelse 

   Skau, Tom André (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Nærhetsetikk ved Emmanuel Lévinas og digital dannelse er det overordnede temaet for denne oppgaven. For å gjøre oppgaven relevant for en kommende lærer er den tilspisset dagens skole og utfordringene en står ovenfor ...
  • Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi. 

   Loktu, Thea Amanda Hansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og ...
  • Vurdering for læring, en motiverende læringsprosess 

   Lunde, Lene Marie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å ...
  • Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

   Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...
  • Mikro- og makronivå i kreative fortellinger 

   Øveraas, Aina Eydis Steinsdottir (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i et kvalitativt forskningsarbeid. Problemstillingen min er: «Hvordan bruker elevene mikro- og makronivå gjennom å skrive kreative fortellinger i naturfag, og hvordan viser ...
  • Litteratur i norskfaget på ungdomstrinnet: En studie av fire læreres refleksjoner omkring valg av litterære tekster 

   Amundsen, Annika (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Oppgaven tar for seg følgende problemstilling: Hvordan reflekterer et utvalg lærere på ungdomstrinnet omkring valg av litterære tekster til norskundervisningen? Målet med denne studien var å få kunnskaper om hva ...
  • Prøvefiske Lomnessjøen: 14.–16. august 2017 

   Næstad, Frode (Oppdragsrapport;4/2018, Research report, 2018)
   Lomnessjøen ble prøvefisket 14.-16. august 2017 med 16 garnnetter med bunngarn og 4 garnnetter med flytegarn. Garnene var av typen Nordiske oversiktsgarn. Totalt ble det fanget 7 arter og til sammen 453 fisk, mort (n=290), ...
  • Ulv og utmarksressurser: Økonomiske konsekvenser av ulv på inntekter fra småviltjakt 

   Pedersen, Simen; Angelstam, Per; Ferguson, Michael AD; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Oppdragsrapport;3/2018, Research report, 2018)
   Sentralisert forvaltning av store rovdyr fører ofte til konflikter med lokale interesser og bruk av skogslandskapet. Jakt og jakthunder er viktige både økonomisk og kulturelt. Tilstedeværelse av ulv kan føre til at jegere ...
  • Lærernes arbeid med sosial kompetanse «…det må ligge i bunnen for alt vi gjør» 

   Nordlander, Lene Marie (Master thesis, 2016)
   Norsk: «Lærernes arbeid med sosial kompetanse “…det må ligge i bunnen for alt vi gjør”», er en mastergradsoppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Bakgrunnen for oppgaven er at skolens styringsdokumenter ...
  • Prestasjonsangst hos sangere 

   Børresen, Lene (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven undersøker jeg hvordan man kan hjelpe sangere å jobbe med og forebygge prestasjonsangst. Oppgaven inneholder teori om prestasjonsangst og relevante emner, samt ett dybdeintervju om temaet. ...
  • Norsk folkemusikk i grunnskulen 

   Olsen, Malin Aarhus (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne oppgåva omhandlar bruken av norsk folkemusikk i musikkundervisninga i grunnskulen. Ved hjelp av eit stratifisert utval vert ein byskule og ein distriktskule plukka ut for innhenting av empiri. Oppgåva skisserer ...
  • Der er det ingenting angst 

   Ringlund, Mina (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven knytter ‘musikk’ og ‘psykisk’ helse opp mot hverandre, for å utforske hvordan musikk kan påvirke hverdagen til mennesker med psykiske utfordringer. Oppgaven baserer seg på intervjuer av tre ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Resultater fra kartleggingsundersøkelser T1 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Thomas; Nordahl, Sigrid Øyen (Oppdragsrapport;2/2018, Research report, 2018)
   Dette er den første rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» i alle barnehager i Hedmark fylke. 4 og 5 åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse gitt uttrykk for hvordan de opplever ulike sider ved ...
  • Career choice and counselling in rural northern Norway 

   Bakke, Ingrid Bårdsdatter (Peer reviewed, 2018)
  • The Trickster as Critical Stance in the Postmodern Fiction of Maxine Hong Kingston, Ishmael Reed, and Thomas King. 

   Felföldi, Peter (Master thesis, 2016)
   English: The focus of this master thesis is the trickster, a culture hero of indigenous mythologies and also the frequent protagonist of postmodern fiction with multiethnic roots. The analysis focuses on the trickster in ...
  • Digital sjibbolett? Testing av andrespråksskriving med penn og PC. 

   Mikkelsen, Pål-Otto (Master thesis, 2016)
   Norsk: Delferdigheten skriftlig produksjon på Norskprøven for innvandrere, arrangert av Vox, ble digitalisert i 2014. Antall elever som nådde nivå B1 (fra Det felles europeiske rammeverket for språk) i denne delferdigheten ...