Viser treff 1-20 av 3673

  • Om Flerkulturelt forum ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning (og naturvitenskap), 2001-2015 

   Nes, Kari (Working paper, 2018)
   I årene 2001- 2015 ble det i regi av Høgskolen i Hedmark arrangert ca. 50 åpne møter om flerkulturell opplæring og flerkulturelle møter. I dette notatet oppsummeres denne omfattende formidlingshistorien.
  • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

   Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
  • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

   Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
  • Trygghet til barn som pårørende 

   Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
  • Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

   Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
  • Kols og underernæring – et økende problem 

   Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
  • Møte med en pasient i manisk fase 

   Aalerud, Hanne; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
   Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
  • Når hvert minutt teller 

   Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
  • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

   Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
  • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

   Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
  • Helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske kjennetegn, smerte, mestring og selvfølelse hos pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi: En kvantitativ studie om karakteristika og sammenhenger 

   Christensen, Ingvild Anne Myklebust (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn og formål. Befolkningens sykdomsbilde er i endring, fra de store tidligere infeksjonsepidemiene, til i dag langt større grad av lidelser preget av sammensatte symptomer og årsaksforhold. Psykomotorisk fysioterapi ...
  • Traumatiserte barn fra beredskapshjem i skolen 

   Olsby, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet ...
  • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

   Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
  • Brøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn. 

   Løkken, Anette Tveterhagen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig ...
  • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

   Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
  • Klasseledelse og læringsbrett 

   Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
  • Argumenter og forventninger knyttet til ny femårig grunnskolelærerutdanning 

   Fuglem, Aurora Mølmann (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Meninger og debatt om hva som skal være innhold og form på grunnskolelærerutdanninga i Norge er ikke et nytt fenomen. Allerede ved oppstarten av de første statlige lærerseminarene grunnlagt tidlig på 1800-tallet, ...
  • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

   Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
  • En studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læring 

   Eriksen, Hege Lunde (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse ...