BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Mobbing i barnehagen. 

  Sømåen, Anita (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Oppgaven undersøker hvilke kunnskaper barnehagelærere har om mobbing. Den undersøker spesielt deres definisjon av mobbing og hvordan de arbeider forebyggende med mobbing i de ulike barnehagene. Jeg presenterer teori ...
 • Bli med ut og lek. 

  Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
 • Forståelser av barns medvirkning. 

  Fonsdal, Hedda (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven søker etter forståelser av begrepet barns medvirkning og hvordan dette praktiseres. Ved å bruke kvalitativ metode har jeg gjennom intervju innhentet datamateriale fra barnehagefeltet. De tre ...
 • Det er et troll! 

  Karlsen, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven, med utgangspunkt i barns lek og læring i naturen, forsøkes det å finne svar på problemstillingen «Hvordan er pedagogisk leders syn på naturens potensiale for lek og læring, og hva er fire barns ...
 • Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

  Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...
 • Tidlig stimulering av barns ordforråd. 

  Strandum, Anette (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Å utvikle et rikt ordforråd i barnehagen er viktig for barns utvikling og læring på mange områder, både her og nå og i et fremtidsrettet perspektiv. Denne oppgaven tar for seg tidlig stimulering av barns ordforråd, ...
 • Små barns forhandlinger gjennom lek i barnehagen. 

  Bergestuen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan barnehagepersonalet kan forholde seg til de yngste barnas forhandlinger om hvem som er innenfor og utenfor i leken. Jeg har valgt å begrense aldersgruppen til 2-3 åringer. ...
 • Fysisk aktivitet i barnehagen. 

  Berg, Marthe Veidahl (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for at barn i alderen 2-3 år kan oppnå helsedirektoratets anbefalinger om minimum 60 minutter fysisk aktivitet ...
 • Inkludering og de stille barna. 

  Østmo, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg jobbet ut fra problemstillingen min: Hvordan oppfatter barnehagepersonalet begrepet inkludering, og hvordan overføres denne kunnskapen til arbeidet med de stille barna? Jeg har belyst teori ...
 • Tilrettelagt omsorg i overgangen mellom småbarnsavdelig og storbarnsavdeling. 

  Reinemo, Mai-Ly (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg. Oppgaven omhandler viktigheten av at personalet i barnehagen tilrettelegger god omsorg for hele barnegruppen samt hvert enkelt barn i overgangen fra småbarnsavdeling til ...
 • Tilvenning for ettåringene i barnehagen. 

  Nyborg, Jannecke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en ...
 • Du og jeg, for evig og alltid. Vennskap mellom barn, og hvordan personalet kan være med å påvirke dette. 

  Flindrum, Gry (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Vennskap mellom barn i barnehagen er et lite belyst tema innenfor pensum for barnehagelærerutdanningen. Dette er noe jeg anser som viktig, så denne oppgaven tar for seg vennskap mellom barn og hvordan personalet ...
 • Barnehagen som læringsarena. 

  Dokken, Linda Kristiansen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring ...
 • Representations of Practice – Distributed Sensemaking Using Boundary Objects 

  Hermanrud, Inge; Eide, Dorthe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Likestilling i barnehagen. Diskursanalyse av utvalgte årsplaners arbeid med likestilling. 

  Bjørge, Caroline Asskildt (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Jeg har i denne oppgaven valgt ut to årsplaner og undersøkt hvordan disse barnehagene ut ifra det de skriver i deres årsplan arbeider med likestilling. Jeg har sett på hvilke diskurser som ser ut til å være rådende ...
 • Mogul og mesén: Filmprodusenten Egil Monn-Iversen 

  Helseth, Tore Ulrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • På leting etter en gammel suksesshistorie 

  Diesen, Jan Anders (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  En av de viktigste kildene til tidlig norsk film- og kinohistorie er overrettssakfører Jens Chr. Gundersens arkiv fra 1906 til 1927. Arkivet som består av 73 protokoller og 17674 dokumentsider omhandler pioner- og stumfilmtiden ...
 • Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken 

  Askheim, Ole Petter (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • The use of Gompertz models in growth analyses, and new Gompertz-model approach: An addition to the Unified-Richards family 

  Tjørve, Even; Tjørve, Kathleen M. C, (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • Do Work Beliefs Moderate the Relationship Between Work Interruptions, Wellbeing and Psychosomatic Symptoms? 

  Zoupanou, Zoe; Rydstedt, Leif W (Peer reviewed; Journal article, 2017)

View more