Brage vll være stengt kl. 21:40-07:30 pga. vedlikeholdsarbeid.
 

BRAGE Høgskolen i Innlandet. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

  Marthe Svendsen, Aune (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
 • Hva kjennetegner en idrettsorganisasjon med kontinuerlig utvikling? 

  Pettersen, Ine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag Ledelse er en nødvendig funksjon for at en organisasjon skal fungere og eksistere. Kvaliteten på ledelsesprosessen er knyttet til evnen den har til å skape resultater til organisasjonens og den interessenter ...
 • Analyse av angrepsstiler i norsk Eliteserie, spansk La Liga, tysk Bundesliga og engelsk Premier League 

  Eriksen, René (Bachelor thesis, 2017)
  Metode Litteraturstudie. Jeg benytter meg av annen forskning og data som er relevant for mitt problemområde. Resultat Resultatene i denne oppgaven viser at andelen mål etter direkte angrep, ballbesittende angrep og etter ...
 • Armtakets påvirkning på hastighet 

  Julia Grace Nilsberg, Meyer (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan påvirker syklusvei og frekvens på armtaket, hastigheten i crawl svømming? Teori: Idretten svømming og crawlsvømming. Mekaniske prinsipper som spiller inn, armtakets påvirkning og uttrykk som syklus, ...
 • Tilpasset opplæring i musikk; en utfordring? 

  Aho, Didrik (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven belyser hvilke rammefaktorer som kan gi utfordringer knyttet til en tilpasset opplæring i musikk. Det drøftes hvilke utfordringer hver rammefaktor kan gi, og årsaken til at rammefaktorene kan være ...
 • Hvordan øver musikkstudenter på høyere grads utøvende studier, sett i lys av Ericssons teorier om deliberate practice? 

  Nummelin, Bert Åke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven omhandler hvordan musikkstudenter i Norge på høyere grads studier øver i lys av Ericssons teori om deliberate practice (Ericsson et al. 1993).To studenter har blitt observert og intervjuet om sitt ...
 • Musikk i spesialundervisning. 

  Hildonen, Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om bruk av musikk i spesialundervisning i grunnskolen. Det er via et stratifisert utvalg plukket ut en barneskole i Hedmark som objekt for forskning og innhenting av empiri. Oppgaven etterstreber ...
 • Relasjonen musikk og psykologisk velvære 

  Caplin, Michael Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom musikk og velvære sett fra et positivpsykologisk perspektiv. Jeg har ved å undersøke litteratur i fagområdene velværeforskning og musikkforskning undersøkt hvordan ...
 • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

  Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
 • Låtskriving i ungdomsskolen 

  Lamborg, Axel Wold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Mange ungdommer går gjennom store sosiale og følelsesmessige omveltninger. Låtskriving kan fungere som en flukt fra denne stressende hverdagen (Kratus, 2016). Et av formålene med musikkfaget er at elevene skal ...
 • Omsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen. 

  Engehaugen, Lene Nøkleberg (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ ...
 • Politisk folkehelse: skatter og subsidier for å fremme folkehelsen i Norge 

  Djupvik, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Kan statlige tiltak som avgifter eller subsidier fungere som virkemidler mot et sunnere kosthold i Norge? Teori: Beskrivelse av hva et sundt kosthold er, sosiale ulikheter, folkehelsemeldinger og ulike ...
 • Hvordan kan overvektige motiveres til fysisk aktivitet gjennom en livsstilsendringsprosess? 

  Enger, Martine Anseth; Ulven, Ingrid (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan sosial støtte og motiverende intervju påvirke psykologiske behov og motivasjon ved livsstilsendring i fysisk aktivitet hos overvektige?» Metode: I oppgaven har vi gjennomført en litteraturstudie ...
 • Barns musikalske bakgrunn og forståelse – en undersøkelse av musikalsk aktørskap i småskolen. 

  Solheim, Jeanette (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven er det blitt utført en undersøkelse for å svare på hva barn i barneskolealder tenker om musikk og hvordan de bruker det. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue barneskoleelever, for så å ...
 • «Det var så mye bedre før i tida». En kvalitativ studie av utfordringer rundt IKT i skolen. 

  Sondre Bjørnstad Noren, Sondre Bjørnstad (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Den vestlige hverdagen blir mer og mer digitalisiert, hvor det kreves at brukerne lærer seg å bruke de digitale verktøyene på en effektiv og kritisk måte. Da må skolen, med det oppdragelsemandatet skolen har, bidra ...
 • Underveisvurdering i musikkfaget ved musikklinja. 

  Skrefsrud, Eilif (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven har som formål å undersøke hvordan vurdering for læring foregår i musikkfagene ved musikklinja i videregående skole. Jeg har funnet prinsipper for en god underveisvurdering, og sett på hvordan ...
 • Utvikling av elevens personlige musikalske uttrykk. 

  Minge, Ingvald Holmen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg teorier, metoder og syn på musikalitet en instrumentlærer kan bruke for å utvikle elevens personlige musikalske uttrykk. Jeg tar for meg forskjellige teorier innen instrumentaldidaktik, ...
 • Barn, traumer og musikk 

  Pehrson, Sunniva Høiberg (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven utforskes viktigheten av musikk som et egenterapeutisk virkemiddel, og de positive virkningene musikk kan ha i en undervisningssituasjon. Arbeidet med oppgaven har bestått av å intervjue ...
 • Gehørvekking 

  Svendsberget, Gunnar Georg (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven er det blitt gjort en aksjonslæringsprosess, med sangtimer med informanten Ruth som mente hun var tonedøv. Det ble utført fire undervisningstimer a45 min. Dette er gjort for å kunne svare på om det ...
 • Stressfaktorer som kan føre til belastningsskade 

  Korslund, Jørn-Ole (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med studien var å øke min kunnskap om idrettsskader, treningsbelastning, mental helse og oppfølging av unge fotballspillere. Derfor ønsket jeg å finne ut om risikoen for belastningsskader øker, dersom unge, norske ...

View more