BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Om Flerkulturelt forum ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning (og naturvitenskap), 2001-2015 

  Nes, Kari (Working paper, 2018)
  I årene 2001- 2015 ble det i regi av Høgskolen i Hedmark arrangert ca. 50 åpne møter om flerkulturell opplæring og flerkulturelle møter. I dette notatet oppsummeres denne omfattende formidlingshistorien.
 • Fibromyalgi: Kosthold og helserelatert livskvalitet 

  Andrå, Anne-Grethe (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling På hvilken måte kan kosthold fremme helserelatert livskvalitet hos personer med fibromyalgi? Og bør kosthold i større grad benyttes som verktøy i behandling? Teori Kostholdets betydning for helsen og den ...
 • Smertelindring til pasienter med opioidavhengighet 

  Johansen, Renate Skavland; Kravdal, Nina (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Smerter er den vanligste årsaken til å oppsøke helsehjelp. Bruk av opioider er svært avhengighetsskapende og i tillegg øker risikoen for somatiske komplikasjoner ved langvarig bruk av opioider. Dermed er det ...
 • Trygghet til barn som pårørende 

  Severinsen, Sigrid; Solberg, Sophie Skau (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: I 2010 ble Helsepersonelloven endret i form av at barn som pårørende fikk flere nedfelte rettigheter. Det å få en forelder innlagt på sykehus kan oppleves som svært utrygt og kan få uheldige konsekvenser. ...
 • Bruk av tvang i demensomsorgen 

  Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
 • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

  Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
 • Kols og underernæring – et økende problem 

  Gunnerud, Maria; Jahnsen, Amanda Bjørnstad (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvilken rolle sykepleieren har i forhold til problemene med underernæring hos pasienter med kols grad 3-4 og eksaserbasjon og hvilke tiltak sykepleieren kan gjøre for å ...
 • Møte med en pasient i manisk fase 

  Aalerud, Hanne; Thomassen, Ina (Bachelor thesis, 2018)
  Innledning: Selvmordsrisikoen for mennesker med bipolare lidelser er femten ganger høyere enn hos mennesker som ikke har denne psykiske lidelsen. Derfor er det viktig å sette fokus på de ulike aspektene ved denne lidelsen. ...
 • Når hvert minutt teller 

  Sørlie, Tea Marie; Hansen, Maren (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikt: Hensikten med oppgaven var å undersøke hvordan sykepleieren ved å ta i bruk alle sine ansvar- og funksjonsområder kan bidra til å sikre at tidlig tegn på sepsis blir oppdaget hos eldre pasienter som bor ...
 • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

  Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
 • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

  Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
 • Helserelatert livskvalitet, sosiodemografiske kjennetegn, smerte, mestring og selvfølelse hos pasienter henvist til psykomotorisk fysioterapi: En kvantitativ studie om karakteristika og sammenhenger 

  Christensen, Ingvild Anne Myklebust (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn og formål. Befolkningens sykdomsbilde er i endring, fra de store tidligere infeksjonsepidemiene, til i dag langt større grad av lidelser preget av sammensatte symptomer og årsaksforhold. Psykomotorisk fysioterapi ...
 • Traumatiserte barn fra beredskapshjem i skolen 

  Olsby, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: En kvalitativ studie av hvordan lærere håndterer når de får barn fra beredskapshjem i klassen. Denne presentasjonen ser på hvilke grunnleggende forhold som må være til stede for at traumatiserte barn kan få mulighet ...
 • ”Takk for at du lærte oss å like hverandre” - Et studie av skolers forståelse av mobbing i lys av lovendringen 

  Rykhus, Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Mobbing har lenge vært et mye diskutert tema i samfunnsdebatten (Kunnskapsdepartementet, 2015; Wendelborg, 2018; Bakken, 2017), og ulike elevundersøkelser prøver å gi et tall på omfanget av mobbing som foregås i ...
 • Brøkforståelse på 6.trinn - En undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne om brøk på 6. trinn. 

  Løkken, Anette Tveterhagen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Brøk regnes for å være et av barneskolens vanskeligste temaer innenfor matematikk, og denne oppgaven omhandler hvilke misoppfatninger i brøk vi kan finne på 6.trinn. For å hjelpe elevene på rett vei er det viktig ...
 • Fremtidens kunnskap gjennom muntlighet 

  Torbergsen, Hege (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Ludvigsenutvalget kom i 2015 med en rapport om tanker for hva som vil bli viktige fokuspunkter for fremtidens skole. De fremholdt dybdelæring som en sentral ferdighet for å mestre utfordringer fremtidig skole og ...
 • Klasseledelse og læringsbrett 

  Engebråten, Ida (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Tema for denne bacheloroppgaven er klasseledelse og læringsbrett. Problemstillingen er: På hvilken måte kan læringsbrett brukes som et verktøy til å utøve god klasseledelse? I arbeidet med oppgaven har jeg sett ...
 • Argumenter og forventninger knyttet til ny femårig grunnskolelærerutdanning 

  Fuglem, Aurora Mølmann (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Meninger og debatt om hva som skal være innhold og form på grunnskolelærerutdanninga i Norge er ikke et nytt fenomen. Allerede ved oppstarten av de første statlige lærerseminarene grunnlagt tidlig på 1800-tallet, ...
 • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

  Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
 • En studie om læreres refleksjoner rundt et samlivsbrudd påvirkning på elevers sosiale ferdigheter og faglige læring 

  Eriksen, Hege Lunde (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I dagens samfunn velger hvert 5. samboerpar med felles barn å gå fra hverandre, mens ca 9000 gifte par skiller seg. De aller fleste barn viser reaksjoner på et samlivsbrudd som varer lengre enn ett år. Disse ...

View more