BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Effects of music on agitation in dementia: A meta-analysis 

  Pedersen, Siv Kristin Aas; Andersen, Per Normann; Lugo, Ricardo; Andreassen, Marita; Sütterlin, Stefan (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • En analyse av rammeplanene for barnehagen med fokus på begrepet omsorg. 

  Rindal, Synne (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan omsorg har blitt skrevet frem i de tre rammeplanene for barnehagen. For å få skape en bedre forståelse av omsorg har jeg sett på hva fire ulike teoretikere ...
 • Det første møtet. 

  Hagen, Silje Eikemo (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne bacheloroppgaven var å søke etter teori og empiri rundt min problemstilling ”hvordan kan jeg som pedagogisk leder, sammen med barnehagen, sørge for et trygt første møte for ett- og toåringer?”. ...
 • Skriftspråkstimulering i barnehagen. 

  Jørgensen, Julie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg skriftspråkstimulering i barnehagen. Jeg går blant annet inn på sosiokulturell teori, emergent literacy, teori om språklig bevissthet og generelt litt om skriftspråkstimulering ...
 • Risikofylt lek i barnehagen. 

  Lønstad, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Problemstilling: Hvilke faktorer kan påvirke barnas utfoldelse i risikofylt lek i barnehagen? Første delen består av teori for å belyse temaet. Store deler av oppgaven er delt inn i fire underkategorier: risikofylt ...
 • Kvalitet og psykisk forebyggende arbeid i barnehagen. 

  Nordli, Karoline Tveter (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om kvalitet i barnehagen. Gjennom et systematisk informasjonssøk og en kildekritisk gjennomgang av dokumenter undersøker denne oppgaven betydningen av kvalitet i barnehagen. Dette har jeg ...
 • Omsorg i barnehagen, hva og hvordan? 

  Odlolien, Cathrine Røssummoen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Bakgrunn for valg av tema: Tematikken omsorg blir praktisert og forstått på ulike måter. Samtidig konkretiseres viktigheten for omsorg i barnehagen i teorien. Omsorg kan være udefinerbart og vanskelig å ...
 • Likestilling i barnehagen. 

  Fritz, Susanne Wang (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Gjennom dette studiet har jeg blitt mer og mer opptatt av likestilling, og arbeidet med dette i barnehagen. Denne oppgaven handler om alt som har med arbeidet med likestilling i barnehagen, på bakgrunn av ...
 • Omsorg og læring i barnehagen. 

  Morgestad, Oda Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Problemstillingen min er følgende: Hvordan er omsorg og læring skrevet frem i det nye høringsutkastet til Rammeplanen? Jeg har lest og analysert høringsutkastet til den nye rammeplanen. Jeg har analysert kritisk ...
 • Overgangsobjektets betydning for trygghet til de yngste barna i barnehagen. 

  Røste, Kine Nordby (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg for meg barnehagelæreres tanker og refleksjoner rundt de yngste barnas bruk av overgangsobjekt i barnehagen. Teori fra blant annet Winnicott og Bowlby vil bli brukt for å besvare ...
 • Barnehagelæreren sin tilnærming til barn som oppfattes som utfordrende. 

  Hansen, Eli Sofie (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: ”Hvilken tilnærming bruker barnehagelæreren når barnet oppfattes som utfordrende, og hvorfor velges denne tilnærmingen?”. Formålet med denne besvarelsen er å få en innsikt i hvilken tilnærming barnehagelæreren ...
 • Tilvenning hos de yngste barna i barnehagen. 

  Sagbakken, Josefine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg tilvenningsperioden til de yngste barna på småbarnsavdelingen i barnehagen. Det blir stadig flere små barn i barnehagen i dag, og viktigheten av å ha kunnskaper om tilvenning og tilknytning ...
 • Du og jeg, og vi to! En oppgave om hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. 

  Skaug, Linda Severine Kolloen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse, og hvordan pedagogisk leder arbeider med barn som har sosiale vansker. For å finne et best mulig svar på oppgaven har jeg brukt intervju som datainnsamlin ...
 • Du, den reven der, er det bokstaven A? Leseaktiviteter- et godt grunnlag for språkutvikling. 

  Larsen, Aud Berith (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hvordan kan arbeid med leseaktiviteter i barnehagen bidra til å støtte barns språkutvikling? Det er problemstillingen jeg valgte å arbeide med. Hensikten med oppgaven var å øke mine kunnskaper innen leseaktiviteter ...
 • Betydningen av tilrettelagt fysisk aktivitet for barn med nedsatt funksjon. 

  Stendal, Helene (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennomført fem kvalitative intervju med relevant fagpersonell på Beitostølen Helsesportsenter. Det handlet om hvordan de tilrettelegger fysiske aktiviteter både inne og ute for barn med ...
 • Utrygg tilknytning i barnehagen. 

  Fasteraune, Marianne (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på utrygg tilknytning hos de yngste barna i barnehagen. Målet mitt med oppgaven var å finne ut hva utrygg tilknytning er og hvordan tilrettelegge for trygg tilknytning ...
 • ”Lær å forstå meg” En oppgave om kompetanseheving i personalgruppen i møte med barn med utfordrende atferd. 

  Bratland, Stina Eriksen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bachelor oppgaven fokuserer på viktigheten av kompetanseheving og avklaring av forventinger blant personalet i barnehagen, og hvordan mangel på kompetanseheving kan ha implikasjoner på barns utvikling. Som ...
 • Barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. 

  Brandsneshaug, Elin (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne oppgaven er barns undring og fokuset er barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. Gjennom problemstillingen «På hvilke måter møter barnehagelæreren barns undring?» vil barnehagelærerens ...
 • Bildebøker som en tidlig språkstimulerende aktivitet for de yngste barna. 

  Ree- Lindstad, Adeline Høy (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å fokusere på de yngste barnas språkstimulering og bildebøker som en del av det. I oppgaven har jeg valgt å gjøre en empiri. Problemstillingen min er: ”Hvordan ser personalet ...
 • Den første tiden i barnehagen. 

  Sandlie, Marthe Orrhaug (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hvordan kan barnehagelæreren legge til rette for at de yngste barna får en best mulig tilvenning i barnehagen? Dette har vært problemstillingen og utgangspunktet for min bacheloroppgave. Gjennom intervjuer med en ...

View more