BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Demens og tvang - til pasientens beste? 

  Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...
 • Underernæring hos pasienter med demens på sykehjem 

  Gigernes, Marte; Øverby, Martine Dambakken (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge underernæring hos pasienter med Alzheimers sykdom på skjermet avdeling? Hensikt: Vi tar for oss hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med ...
 • Demens – et ønske om en bedre hverdag 

  Fossheim, Kjerstin Alise Stålsmo; Toran, Melissa Kristin (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere møte den demente pasients ønske, når pasienten motsetter seg helsehjelp? Hensikt: Vi ønsker å undersøke og innta ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan møte den demente ...
 • Tourette syndrom og sykepleie ved sykehusinnleggelse: utfordringer i kommunikasjon og samhandling med barn med Tourette syndrom i sykehus 

  Engbakken, Ann Kristin; Evensen, Kjersti (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Kommunikasjon er en utfordring i helsevesenet generelt, både i sykepleier/pasient-relasjonen, men også helsepersonell seg i mellom. Særlig utfordrende kan det være når det gjelder pasienter med spesielle behov, ...
 • Hver dag er en sjelden gave 

  Brustuen, Jannicke; Johansen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn for valg av tema: ALS er en diagnose som vi begge ønsker å styrke kompetansen rundt. Sykdommen rammer om lag 300-400 pasienter i Norge. Resultatet av sykdommens lave forekomst kan føre til at sykepleiers kompetanse ...
 • Ikke alle vil spille bingo 

  Engebretsen, Anikken; Nystuen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Å tilegne oss kunnskap om hvordan strukturert miljøbehandling kan forebygge uro hos personer med en demenslidelse. Problemstilling: “Hvordan kan sykepleier anvende strukturert miljøbehandling for å forebygge uro ...
 • Underernæring hos pasienter med kols 

  Eidem, Kristin; Pålerud, Linn Monica Kjølstad (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikt: Finne ut hvordan vi som sykepleiere kan forebygge underernæring hos pasienter med kols, ved hjelp av kartleggingsverktøy og ernæringsscreening, samt kartlegge viktigheten av brukermedvirkning og veiledning i det ...
 • Livsstilsendring for pasient med kronisk obstruktiv lungesykdom 

  Berg, Even Andreas; Vivang, Espen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag: Bakgrunn KOLS er en sykdom som har rammet rundt 250.000-300.000 mennesker i Norge. Trolig har bare halvparten av disse fått diagnosen. KOLS er et stort folkehelseproblem, og står for en stor andel av ...
 • Å leve mens du er i live: livskvalitet i livets sluttfase 

  Danielsen, Linn Cecilie; Nordholm, Maren (Bachelor thesis, 2017)
  Tema: Palliativ pleie til pasienter som ønsker å avslutte livet i eget hjem. Hensikt: Å få mer kunnskap om palliative pasienter slik at vi som sykepleiere kan ivareta verdigheten og skape trygghet, i denne sårbare ...
 • Se meg før jeg visner bort 

  Badry, Adam; Sanner, Cathrine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier ivareta identiteten til mennesket med Alzheimers sykdom». Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å belyse via litteratur og egne erfaringer i praksis, hvordan sykepleier kan ...
 • Mitt hjem er min borg - vi er alle konger eller dronninger i vårt hjem 

  Bjørneby, Inger Hilde; Herneshagen, Eva Solveig (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: «Hvordan kan hjemmebasert omsorg tilrettelegge for en trygg hjemmedød, for en palliativ kreftpasient og pårørende?». Hensikten: Oppgaven har som hensikt å se på hvordan Hjemmebasert Omsorg, kan tilrettelegge ...
 • Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

  Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...
 • Tap av håp – hvordan fremme håp hos pasienter med depresjon 

  Azouaoui, Mina Kathrine Tajet; Larsen, Ida Esbjørnsen (Bachelor thesis, 2017)
  Introduksjon: Depresjon er meget hyppig i befolkningen, og verdens helseorganisasjon har slått fast at depresjon er en av de ledende årsaker til sykdom i verden. Hensikt: Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss mer ...
 • God livskvalitet ved livets sluttfase 

  Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
  BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...
 • Brukermedvirkning og søvnkvalitet hos personer med demens 

  Bøvolden, Camilla Hansen; Korsmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I sykepleie til eldre med demensutvikling kreves en tilnærming som vi ønsker å lære mer om. I dag har cirka 66.000 personer en demensdiagnose i Norge. Oppgaven er rettet mot brukermedvirkning i hverdagslige ...
 • Vi er vår fortid! 

  Andersen, Julie Karoline Gjerberg; Pettersen, Mari Grøndahl (Bachelor thesis, 2017)
  Tema: Økt fokus på individuelt tilrettelagt miljøbehandling til demensrammede pasienter med utfordrende atferd for å redusere bruk av psykofarmaka. Bakgrunn: En stadig økende eldre befolkning vil sannsynligvis medføre en ...
 • Short- and long-term physiological effects of capture and handling on free-ranging brown bears (Ursus arctos) 

  Esteruelas, Nuria Fandos (Doctoral thesis, 2017)
  Brown bears (Ursus arctos) are captured and handled for conservation, research or management purposes. However, capture and handling have potential to cause injury and stress, thus, negatively impacting an animal’s health. ...
 • The role of nest predation and nest predators in population declines of capercaillie and black grouse 

  Jahren, Torfinn (Doctoral thesis, 2017)
  I det sammenhengende Fennoskandiske barskogbeltet har storfugl- (Tetrao urogallus) og orrfuglbestandene (Lyrurus tetrix) gått ned over tid, og toppene i de sykliske svingningene har blitt mer uregelmessige og lavere. At ...
 • Addressing 21st century skills: Breakout games in the EFL classroom. 

  Paulsen, Eili Korntorp (Master thesis, 2017)
  English: A new National Curriculum is under development, adding 21st century skills into the mix, with an added focus on the skills learners will need in the future. The focus of this thesis is therefore to explore how ...
 • Barn som ikke leker med andre barn. 

  Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...

View more