BRAGE er Høgskolen i Innlandet åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

  Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...
 • Små barns forhandlinger gjennom lek i barnehagen. 

  Bergestuen, Heidi (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan barnehagepersonalet kan forholde seg til de yngste barnas forhandlinger om hvem som er innenfor og utenfor i leken. Jeg har valgt å begrense aldersgruppen til 2-3 åringer. ...
 • Bli med ut og lek. 

  Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
 • Tidlig stimulering av barns ordforråd. 

  Strandum, Anette (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Å utvikle et rikt ordforråd i barnehagen er viktig for barns utvikling og læring på mange områder, både her og nå og i et fremtidsrettet perspektiv. Denne oppgaven tar for seg tidlig stimulering av barns ordforråd, ...
 • Barnehagen som læringsarena. 

  Dokken, Linda Kristiansen (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring ...
 • Fysisk aktivitet i barnehagen. 

  Berg, Marthe Veidahl (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å se nærmere på hvordan personalet i barnehagen kan legge til rette for at barn i alderen 2-3 år kan oppnå helsedirektoratets anbefalinger om minimum 60 minutter fysisk aktivitet ...
 • Det er et troll! 

  Karlsen, Kjetil (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven, med utgangspunkt i barns lek og læring i naturen, forsøkes det å finne svar på problemstillingen «Hvordan er pedagogisk leders syn på naturens potensiale for lek og læring, og hva er fire barns ...
 • Tilvenning for ettåringene i barnehagen. 

  Nyborg, Jannecke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven retter jeg fokus mot hvilke faktorer som kan bidra til en god tilvenning for ettåringene i barnehagen. Antallet av ettåringer som starter i barnehagen er økende og med det øker behovet for en ...
 • Forståelser av barns medvirkning. 

  Fonsdal, Hedda (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven søker etter forståelser av begrepet barns medvirkning og hvordan dette praktiseres. Ved å bruke kvalitativ metode har jeg gjennom intervju innhentet datamateriale fra barnehagefeltet. De tre ...
 • Mobbing i barnehagen. 

  Sømåen, Anita (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Oppgaven undersøker hvilke kunnskaper barnehagelærere har om mobbing. Den undersøker spesielt deres definisjon av mobbing og hvordan de arbeider forebyggende med mobbing i de ulike barnehagene. Jeg presenterer teori ...
 • Inkludering og de stille barna. 

  Østmo, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg jobbet ut fra problemstillingen min: Hvordan oppfatter barnehagepersonalet begrepet inkludering, og hvordan overføres denne kunnskapen til arbeidet med de stille barna? Jeg har belyst teori ...
 • Tilrettelagt omsorg i overgangen mellom småbarnsavdelig og storbarnsavdeling. 

  Reinemo, Mai-Ly (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg. Oppgaven omhandler viktigheten av at personalet i barnehagen tilrettelegger god omsorg for hele barnegruppen samt hvert enkelt barn i overgangen fra småbarnsavdeling til ...
 • Du og jeg, for evig og alltid. Vennskap mellom barn, og hvordan personalet kan være med å påvirke dette. 

  Flindrum, Gry (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Vennskap mellom barn i barnehagen er et lite belyst tema innenfor pensum for barnehagelærerutdanningen. Dette er noe jeg anser som viktig, så denne oppgaven tar for seg vennskap mellom barn og hvordan personalet ...
 • Representations of Practice – Distributed Sensemaking Using Boundary Objects 

  Hermanrud, Inge; Eide, Dorthe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
 • Likestilling i barnehagen. Diskursanalyse av utvalgte årsplaners arbeid med likestilling. 

  Bjørge, Caroline Asskildt (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Jeg har i denne oppgaven valgt ut to årsplaner og undersøkt hvordan disse barnehagene ut ifra det de skriver i deres årsplan arbeider med likestilling. Jeg har sett på hvilke diskurser som ser ut til å være rådende ...
 • Mogul og mesén: Filmprodusenten Egil Monn-Iversen 

  Helseth, Tore Ulrik (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • På leting etter en gammel suksesshistorie 

  Diesen, Jan Anders (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  En av de viktigste kildene til tidlig norsk film- og kinohistorie er overrettssakfører Jens Chr. Gundersens arkiv fra 1906 til 1927. Arkivet som består av 73 protokoller og 17674 dokumentsider omhandler pioner- og stumfilmtiden ...
 • Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken 

  Askheim, Ole Petter (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • The use of Gompertz models in growth analyses, and new Gompertz-model approach: An addition to the Unified-Richards family 

  Tjørve, Even; Tjørve, Kathleen M. C, (Peer reviewed; Journal article, 2017)
 • Do Work Beliefs Moderate the Relationship Between Work Interruptions, Wellbeing and Psychosomatic Symptoms? 

  Zoupanou, Zoe; Rydstedt, Leif W (Peer reviewed; Journal article, 2017)

Vis flere