Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

  Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle; Loga, Jill M (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Rapporten presenterer en studie av muslimske trossamfunns rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom intervjuer med representanter for muslimske trossamfunn og representanter for offentlige ...
 • Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene. 

  Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte Slagsvold (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Rapporten belyser frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner til lands, fra tre forskjellige vinkler. For det første gis en oversikt over frivillige organisasjoners innsats i søk- og redningsaksjoner i ...
 • «Ikke bare en Facebook-gruppe» : En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge 

  Sætrang, Synne (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Det raskt økende omfanget av flyktning- og asylankomster til Norge høsten 2015 førte til en omfattende mobilisering i det norske sivilsamfunnet. Flertallet av de frivillige bidro gjennom frivillige organisasjoner, men ...
 • Samfunnsengasjert ungdom : Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo 

  Ødegård, Guro; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Basert på Ung i Oslo-undersøkelsen 2015 undersøker denne rapporten samfunnspolitisk engasjement blant ungdom, målt gjennom deres tilknytning til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og deltakelse i politiske aktiviteter. ...
 • Kunnskap og refleksjon : 50 års samfunnsforskning 

  Engelstad, Fredrik (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Denne artikkelsamlingen ble gitt ut i forbindelse med instituttets 50-årsjubileum i 2000. Artiklene tar for seg framveksten og utviklingen av forskningen ved instituttet. Rapporten er i tre hoveddeler: 1. TILBAKEBLIKK: ...
 • Bøker fra ISF i 50 år : en annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering 

  Hustad, Jon Haakon; Lindblad, Sven (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2000)
  Publikasjonen inneholder en annotert bibliografi over bøker utgitt i tilknytning til Institutt for samfunnsforsknings virksomhet i perioden 1950–1999. Bibliografien er utarbeidet i anledning ISFs 50-års jubileum 9. februar ...
 • Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn : En studie om integrasjon og sosial kapital 

  Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2010)
  I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Studien er gjennomført i den lille drabantbyen Veitvet i Oslo, hvor det er et ...
 • Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn 

  Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  I denne rapporten undersøkes unges deltagelse i organiserte frivillige fritidsaktiviteter i de tre drabantbyene Veitvet i Oslo, Fjell i Drammen og Saupstad i Trondheim. Basert på data fra ungdataundersøkelsene og intervjuer ...
 • Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? 

  Eimhjellen, Ivar; Ljunggren, Jørn (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2017)
  Basert på en spørreundersøkelse fra 2016 blant nordmenn, undersøker denne rapporten sosiale ulikheter type bruk av sosiale medier og sosial og politisk samfunnsdeltakelse. Sosiale skiller undersøkes med hensyn til type ...
 • Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid 

  Eimhjellen, Ivar; Ødegård, Guro (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Utgangspunktet for denne rapporten har vore å identifisere korleis nye utviklings- og endringstrekk i det norske samfunn påverkar sivilsamfunnet gjennom etablering av nye fellesskap med nye former for organiseringsstruktur ...
 • Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013 

  Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Gulbrandsen, Trygve Jens (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  I denne rapporten presenteres analyser av endringer i frivillig sektor i Norge fra 1980 til 2013, basert på et omfattende datamateriale om lokale og nasjonale frivillige organisasjoner og befolkningens frivillige innsats. ...
 • Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett : En kunnskapsoversikt 

  Ødegard, Guro; Aars, Jacob (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2011)
  Ved det norske kommunevalget i 2011 vil 16- og 17-åringer i 20 kommuner samt Longyearbyen lokalstyre ha stemmerett. Er det en god idé å gi denne gruppen stemmerett? Denne kunnskapsstatusen gir ikke svaret, men spørsmålet ...
 • Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport 

  Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  Med utgangspunkt i temaet «frivillig foreldreinnsats» og den overordnede problemstillingen «hvorvidt foreld-re opplever et sterkt krysspress og hva som kan bidra til bedre tilrettelegging», belyser denne rapporten følgende ...
 • Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt 

  Gjerde, Steinar; Winsvold, Marte (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Redningstjenesten i Norge er avhengig av innsats fra frivillige organisasjoner, og for at søk- og redningsaksjoner skal fungere effektivt krever det godt samarbeid og samspill mellom politi og frivillige. Studier i de to ...
 • Nasjonale organisasjoner : En første oversikt 

  Gulbrandsen, Trygve Jens; Sivesind, Karl Henrik (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2013)
  I rapporten presenteres data som foreløpig har innkommet fra en spørreundersøkelse rettet mot nasjonale frivillige organisasjoner, gjennomført av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor våren og sommeren ...
 • Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 

  Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2016)
  Basert på en spørreundersøkelse om frivillig innsats gjennomført før og etter de økte flyktning- og aslylankomstene høsten 2015, ser vi i denne rapporten nærmere på nordmenns bidrag i forbindelse med flyktningsituasjonen. ...
 • Betingelser for frivillig innsats : Motivasjon og kontekst 

  Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne; Fladmoe, Audun (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
  Hva er det som får folk til å delta i frivillig arbeid, hva motiveres frivillige av – og hvorfor slutter de? I denne rapporten presenteres omfattende analyser av betingelser for frivillig innsats, basert på datamateriale ...
 • Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport 

  Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, Research report, 2015)
  I perioden fra 1998 til 2014 har det blitt gjennomført i alt seks undersøkelser om frivillig innsats i Norge. Formålet har vært å kartlegge alle typer frivillige innsatser som utføres i det norske samfunnet, samt nordmenns ...
 • Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger 

  Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock; Vabo, Signy Irene (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
  Sommeren 2014 ga Stortinget sin tilslutning til regjeringens forslag om å gjennomføre en kommunereform i Norge, med det mål å skape større og mer robuste kommuner. En slik reform stiller store krav til lokalt politisk ...
 • Framgang: Andre delrapport i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013–2016 

  Lidén, Hilde; Bredal, Anja; Hegstad, Eilev (Rapport - Institutt for samfunnsforskning, Research report, 2015)
  Den andre delrapporten i følgeevalueringen av Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2014–2016) omfatter fire temaområder: 1) Resultater fra en kartlegging av ...

View more