VID:Open er høgskolens fulltekstarkiv for faglige og vitenskapelige arbeider. Dokumenter i VID:Open er også søkbare i det nasjonale arkivet NORA, i Oria og i Google. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Moral cognition and social competence: promotion and prevention in school 

  Finne, Johannes Nilsson (Dissertation series for the Degree of Philosophiae Doctor (Ph.D) at VID Specialized University;no. 12, Doctoral thesis, 2018)
  Social competence is important to well-being and social and personal development. The lack of social competence is linked to bullying in school, young people’s failure to qualify for work, and other types of externalizing ...
 • Forebygging av delirium 

  Thomsen, Renate Marie (Bachelor thesis, 2018)
  Eldre pasienter i sykehjem er skjøre og lider som regel av flere ulike diagnoser og tilstander, hvilket som gjør dem sårbare i forbindelse med å utvikle forvirringstilstanden delirium. Forsking og geriatrisk faglitteratur ...
 • Barn som pårørende 

  Evjen, Vilde Kvåle (Bachelor thesis, 2018)
  Målet med oppgaven er å gi sykepleiere kunnskap om hvordan de kan ivareta barn i alderen 6-10 år som pårørende av en alvorlig psykisk syk forelder, og gjennom samtale bidra til deres opplevelse av sammenheng. Med sammenheng ...
 • Sykepleieridentitet i et helsevesen i endring 

  Smebye, Susanne (Bachelor thesis, 2018)
  Sykepleie baserer seg på grunnleggende verdier som nestekjærlighet, barmhjertighet og utøvelse av sykepleierkompetanse med hjertevarme. I et helsevesen i endring kan samhandlingsreformen som ytre rammefaktor utfordre ...
 • Er det trygt nå? 

  Quam, Helene Johnsen; Skår, Madelein (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hva er viktig i relasjonsbyggingen til pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barndom? Metode: Oppgaven baseres på litteraturstudie hvor vi knytter forskningsartikler og faglitteratur ...
 • Rusavhengige på sykehus 

  Bach, Ole Sebastian; Figueroa, Marisel (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan påvirker holdninger møtet mellom helsepersonell og rusavhengige ved innleggelse på somatisk sykehus?Metode: Dette er en litteraturstudie som vi har ved bruk av faglitteratur og forskningsstudier belyst ...
 • Mestring og livskvalitet ved nyoppdaget kreft 

  Sandnes, Vanessa Insefjord (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan mestring ha innvirkning på livskvalitet for pasienter med nyoppdaget lungekreft? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie der jeg har brukt forskning og faglitteratur for å svare på ...
 • Utfordringer ved språkbarrierer og bruk av tolk 

  Rundereim, Malin (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: På hvilke måter kan språkbarrierer og bruk av tolk være utfordrende i møte med minoritetsspråklige pasienter på sykehus? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie basert på faglitteratur og annen relevant ...
 • En rettferdig sykepleie. 

  Schmidt, Carina (Bachelor thesis, 2018)
  Pasienter med rusmiddelavhengighet blir stigmatisert i samfunnet, også i somatisk sykepleie på sykehus. Tre forskningsspørsmål reises; 1.Vil stigmatisering redusere verdighet i pasient-sykepleie forholdet? 2. Fører ...
 • Demensomsorg ved akutt sjukdom 

  Drabløs, Pernille (Bachelor thesis, 2018)
  Denne litteraturstudien vil ta føre seg fag- og forskingslitteratur. I lys av Henderson sin sjukepleieteori vil valt litteratur drøftast og tolkast for å svare på problemstillinga «Korleis kan sjukepleiar ivareta pasientar ...
 • Sepsis - ingen tid å miste 

  Fuglø, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Sepsis er en tilstand som rammer omtrent 7000 mennesker i Norge årlig. Omlag en tredjedel til halvparten av alle dødsfall i sykehus skyldes sepsis, som kommer av at det utvikler seg fort og krever rask identifisering og ...
 • Å strekke ut en hånd 

  Hope, Marlene (Bachelor thesis, 2018)
  Det sees en økning av barn som gjennomgår seksuelle overgrep. Flere av disse utvikler PTSD. Tidlig intervensjon og behandling til disse barna er nødvendig da de er i en utviklingsprosess og dermed svært sårbare. Denne ...
 • «Er det fortsatt rom for omsorg?» 

  Mandujano, Maria Vårvik (Bachelor thesis, 2018)
  Problemformulering: Hvordan kan sykepleierens opplevelse av moralsk stress reduseres, slik at sykepleieren kan ivareta seg selv, sine etiske verdier og den helhetlige pasientomsorgen?» Metode: Oppgaven er et litteraturstudie, ...
 • Pasienters rett til informasjon i en utredningsfase 

  Holmås, Inga (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgaven belyser hvordan pasienters rett til informasjon kan være et etisk dilemma for sykepleier og inneholder to problemstillinger: 1) Hvordan kan informasjon til en pasient i utredningsfasen være et etisk dilemma for ...
 • Å møte de sårbare barna 

  Bolseth, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
  Oppgavens problemstilling er: ”Hvordan kan sykepleier ivareta barn av en forelder innlagt i institusjon med en behandlingstrengende psykisk lidelse?”. Disse barna har ofte et behov for trygghet, å bli ivaretatt og å få ...
 • «For første gang så jeg henne smile» 

  Jakobsen, Kristina (Bachelor thesis, 2018)
  Besvarelsen tar for seg hvordan sykepleier kan bidra til økt livskvalitet hos hjemmeboende pasienter med stomi, og tar utgangspunkt i hjemmesykepleien. Oppgaven er en litteraturstudie med et hermeneutisk perspektiv. Det ...
 • Self-diagnosed depression in the Norwegian general population - associations with neuroticism, extraversion, optimism, and general self-efficacy 

  Bonsaksen, Tore; Grimholt, Tine K.; Skogstad, Laila; Lerdal, Anners; Ekeberg, Øivind; Heir, Trond; Schou-Bredal, Inger (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Multi-item rating scales for depression informs about the level of depression, but does not allowindividuals to state by self-evaluation whether they feel depressed or not. The insider perspective on depression is rarely ...
 • Omsorg under press – i sykehjemspasienters siste livsfase 

  Hansen, Marit Irene Tuen (Journal article; Peer review, 2018)
 • Grade correspondence between internal and external examiners of occupational therapy students’ bachelor theses 

  Bonsaksen, Tore; Thørrisen, Mikkel M.; Sveen, Unni; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi W.; Lund, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Students’ grades are increasingly important in defining their future employability, and therefore, securing a fair assessment of students’ theses is important. This study aimed to assess the level of grade correspondence ...

View more