NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger. Vårt overordnede mål er at NINA skal være en livskraftig kunnskapsbedrift og en aktiv samfunnsaktør. NINAs primære aktivitet er å drive anvendt forskning. Stikkord for forskningen er kvalitet og relevans, samarbeid med andre institusjoner, tverrfaglighet og økosystemtilnærming. Offentlig forvaltning, næringsliv og industri, samt Norges forskningsråd og EU, er blant NINAs oppdragsgivere og finansieringskilder. Virksomheten er hovedsakelig rettet mot forskning på natur og samfunn. NINA leverer et bredt spekter av tjenester gjennom forskningsprosjekter, miljøovervåking, utredninger og rådgiving. I tillegg til utbredt prosjektvirksomhet i Norge samarbeider NINAs høyt kvalifiserte stab med institusjoner i mer enn 30 land i Europa, Afrika, Asia og Amerika.

Collections

Recent Submissions

 • Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 

  Wold, Line C.; Selvaag, Sofie K. (NINA Rapport;1333, Research report, 2017)
  Wold L.C. og Selvaag S.K. (2017). Brukerundersøkelse i Fulufjellet nasjonalpark sommeren 2016 – NINA Rapport 1333. 69 s. Fulufjellet nasjonalpark grenser inn mot svenske Fulufjällets nationalpark og til sammen utgjør ...
 • Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks 

  Hansen, Lars Petter (NINA Rapport;162, Research report, 2006)
  Hansen, L.P. 2006. Vandring og spredning av rømt oppdrettslaks. – NINA Rapport 162. 21 s. Denne rapporten gjennomgår en del litteratur om vandring, spredning og overlevelse av rømt oppdrettslaks og utsatt smolt. For ...
 • Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteratur-studie 

  Stokke, Bård G.; May, Roel; Bevanger, Kjetil; Nygård, Torgeir (NINA Kortrapport;66, Research report, 2017)
  Stokke, B. G., May, R., Bevanger, K. & Nygård, T.2017. Miljøkonsekvenser knyttet til småskala fornybar kraftforsyning. En litteraturstudie. - NINA Kortrapport 66. 24 s. Verdens energiforbruk øker i takt med behov ...
 • Downstream migration of European eel at three German hydropower stations 

  Økland, Finn; Teichert, Maxim A.K.; Thorstad, Eva B.; Havn, Torgeir B.; Heermann, Lisa; Sæther, Stein Are; Tambets, Meelis; Hedger, Richard D.; Borcherding, Jost (NINA Report;1355, Research report, 2017)
  Økland, F., Teichert, M.A.K., Thorstad, E.B., Havn, T.B., Heermann, L., Sæther, S.A., Tambets, M., Hedger, R.D. and Borcherding, J. 2017. Downstream migration of European eel at three German power stations. NINA Report ...
 • Overvåkningsprogram for jakt, fiske og friluftsliv i Forsvarets øvingsområder i Åmot kommune. Gjennomgang av data for perioden 2003-2005 

  Andersen, Oddgeir (NINA Rapport;181, Research report, 2006)
  Andersen, O. 2006. Overvåkningsprogram for jakt, fiske og friluftsliv i Forsvarets øvingsområder i Åmot. Gjennomgang av data for perioden 2003-2005. - NINA Rapport 181. 18 s. Rapporten bygger på data som er samlet inn i ...
 • Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, deltema reindrift 

  Danielsen, Inge Even; Tømmervik, Hans (NINA Rapport;179, Research report, 2006)
  Danielsen I. E. og Tømmervik, H. 2006. Målselv fjellandsby. Konsekvensutredning, vurdering av reindrift - NINA Rapport 179. 53 pp + vedlegg. Vi har vurdert de konsekvensene en utbygging av Målselv fjellandsby vil ha for ...
 • Klassifisering av 148 laksebestander etter kvalitetsnorm for villaks 

  Thorstad, Eva B.; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn (Temarapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning;5, Research report, 2017)
  En kvalitetsnorm for villaks ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Kvalitetsnormen er en standard som alle laksebestander bør nå. Formålet er å bidra til at bestander ivaretas og gjenoppbygges til en størrelse og ...
 • Hubro på Karmøya og vindkraft 

  Røv, Nils; Jacobsen, Karl-Otto (NINA Rapport;239, Research report, 2007)
  Røv, N. og Jacobsen, K.-O. 2007. Hubro på Karmøy og vindkraft. – NINA Rapport 239. 36 s. I forbindelse planene for bygging Karmøy vindkraftverk, har vi foretatt en utredning om hubroens status, og sammenfattet relevant ...
 • Rekruttering til jakt. En undersøkelse om motiver for å avlegge jegerprøven, barrierer og tiltak for å øke andelen aktive jegere 

  Andersen, Oddgeir; Kaltenborn, Bjørn Petter (NINA Rapport;221, Research report, 2007)
  Andersen, O. og Kaltenborn, B. P. 2007. Rekruttering til jakt. En undersøkelse om motiver for å avlegge jegerprøven, barrierer og tiltak for å øke andelen aktive jegere – NINA Rapport 221. 26 s. For å kunne gå på jakt i ...
 • Viltkartlegging. Hammerfest kommune 

  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;222, Research report, 2007)
  Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2007. Viltkartlegging. Hammerfest kommune - NINA Rapport 222. 32 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk ...
 • Villreinen i Ottadalsområdet 

  Bevanger, Kjetil Modolv; Hanssen, Frank Ole; Jordhøy, Per (NINA Rapport;227, Research report, 2007)
  Bevanger, K., Hanssen, F. og Jordhøy, P. 2007. Villreinen i Ottadalsområdet - NINA Rapport 227. 95 s. Ottadalen villreinområde er det tredje største leveområde for villrein i Noreg, med areal innan 3 fylke og 10 kommunar. ...
 • Gytebestandsmål for laksebestander i Norge 

  Hindar, Ketil; Diserud, Ola; Fiske, Peder; Forseth, Torbjørn; Jensen, Arne J.; Uggedal, Ola; Jonsson, Nina; Sloreid, Svein Erik; Arnekleiv, Jo V.; Saltveit, Svein Jakob; Sægrov, , Harald; Sættem, Leif Magnus (NINA Rapport;226, Research report, 2007)
  Hindar, K., Diserud, O., Fiske, P., Forseth, T., Jensen, A. J., Ugedal, O., Jonsson, N., Sloreid, S.-E., Arnekleiv, J. V., Saltveit, S. J., Sægrov, H. og Sættem, L. M. 2007 Gytebestandsmål for laksebestander i Norge. – ...
 • Viltkartlegging. Hasvik kommune 

  Strann, Karl Birger; Frivoll, Vigdis Irene; Johnsen, Trond Vidar (NINA Rapport;223, Research report, 2007)
  Strann, K.-B., Frivoll, V. og Johnsen, T. V. 2007. Viltkartlegging. Hasvik kommune - NINA Rapport 223. 34 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold ...
 • NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport 

  Solberg, Erling Johan; Heim, Morten; Sæther, Bernt-Erik (NINA Rapport;237, Research report, 2007)
  Solberg, E. J., Heim, M., Sæther, B.-E. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006: Årsrapport - NINA Rapport 237. 18 s. Elgmerkingsprosjektet i grenseområdet Akershus, Hedmark og ...
 • Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør 

  Hesthagen, Trygve H.; Saksgård, Randi J.; Fiske, Peder (NINA Rapport;224, Research report, 2007)
  Hesthagen, T. Saksgård, R. og Fiske, P. 2007. Fiskebiologiske undersøkelser i Gaularvassdraget i forbindelse med overvåking av sur nedbør. – NINA Rapport 224. 33 s. Siden 1987 har flere lokaliteter i Eldalen og Haukedalen ...
 • Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS 

  Walseng, Bjørn; Jonsson, Bror; Often, Anders; Reitan, Ole (NINA Rapport;218, Research report, 2006)
  Walseng, B., Jonsson, B., Often. A. og Reitan, O. 2006. Biologiske undersøkelser i forbindelse med ny reguleringsplan for Brønnøy Kalk AS - NINA Rapport 218. 45 s. I forbindelse med at Brønnøy Kalk AS fremmet forslag om ...
 • En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk 

  Hesthagen, Trygve H.; Walseng, Bjørn; Ugedal, Ola; Bongard, Terje; Ousdal, Jøren-Ola; Saksgård, Randi J. (NINA Rapport;216, Research report, 2006)
  Hesthagen, T., Walseng, B., Ugedal, O., Bongard, T., Ousdal, J.-O. og Saksgård, R. 2006. En biologisk inventering av ni kalkede innsjøer i Agder høsten 2006, med vekt på krepsdyr og fisk. - NINA Rapport 216. 62 s. Høsten ...
 • Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk 

  Kraabøl, Morten (NINA Rapport;217, Research report, 2006)
  Kraabøl, M. 2006. Gytebiologi hos Hunderørret i Gudbrandsdalslågen nedenfor Hunderfossen kraftverk - NINA Rapport 217. 34 s. Denne rapporten oppsummerer 7 år med feltregistreringer av gytebiologi hos Hunderørret på den ...
 • Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag 

  Einum, Sigurd; Berger, Hans Mack; Fjeldstad, Hans-Petter (NINA Rapport;220, Research report, 2006)
  Einum S., Berger, H. M. og Fjeldstad, H.- P. 2006. Effekter av ekstremflom på kunstig etablerte gyteområder og fisketetthet i Gråelva, Nord-Trøndelag. NINA Rapport 220, 30 s. I Gråelva har man siden 1992 gjennomført ...
 • The avifaunal value of the Lofoten Islands in a World Heritage perspective 

  Anker-Nilssen, Tycho (NINA Rapport;201, Research report, 2006)
  This report describes the quality of the bird life in the Lofoten Islands, primarily assessed according to national and international criteria such as those outlined in the Norwegian Red List 1998 and by IUCN and BirdLife ...

View more