Recent Submissions

 • Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene. 

  Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2013)
  Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjunkturer, men lar være å søke dette dersom det blir vanskeligere å finne arbeid. I denne artikkelen analyseres hvordan arbeidstilbudet til gifte og samboende ...
 • Dokumentasjon av «LOTTE-Barn» : En registerbasert simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av foreldrebetaling i barnehage 

  Lian, Bård; Vattø, Trine Engh; Thoresen, Thor Olav (Notater;2017/15, Working paper, 2017-02-27)
  Formålet med dette notatet er å dokumentere etableringen av en ny simuleringsmodul for proveny- og fordelingseffekter av endringer i systemet for foreldrebetaling i barnehage. Modellen som dokumenteres her er en registerbasert ...
 • Kostnader og utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017 

  Holtsmark, Bjart (Notater;2017/16, Working paper, 2017-03-17)
  Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble 3. desember 2016 enige om en budsjettavtale for 2017, Stortinget (2016). Denne avtalen innebærer et omsetningskrav i 2020 med 4 prosent avansert biodrivstoff ...
 • Volum- og prisendring i nasjonalregnskapet : Beregninger av nasjonalregnskapet i faste priser 

  Sørensen, Knut Ø. (Notater;2017/14, Working paper, 2017-02-20)
  For mange formål er det større interesse knyttet til volumutviklingen i nasjonalregnskapet enn til utviklingen i de løpende tallene. Volumutviklingen, utviklingen i faste priser, beregnes ut fra løpende tall ved å korrigere ...
 • Lederskapsundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport 

  Torsteinsen, Torsteinsen (Notater;2017/17, Working paper, 2017-03-10)
  Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF). En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2000. Da inngikk den i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport 

  Holmøy, Aina (Notater;2017/22, Working paper, 2017-06-08)
  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.
 • Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen i makromodellen KVARTS 

  Kjelsrud, Anders; Prestmo, Joakim Blix (Notater;2017/23, Working paper, 2017-06-08)
  Notatet beskriver en utvidelse av den makroøkonomiske modellen KVARTS, som omfatter Statens pensjonsfond utland og den strukturelle, oljekorrigerte budsjett¬balansen.
 • Mediebruksundersøkelsen 2015 Dokumentasjonsrapport 

  Amdam, Sverre (Notater;2017/25, Working paper, 2017-06-13)
  Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. Formålet ...
 • Utslipp av CO2 som følge av budsjettavtalen for 2017. En sammenligning med Miljødirektoratets beregninger 

  Holtsmark, Bjart (Notater;2017/18, Working paper, 2017-03-27)
  I dette notatet sammenlignes beregningene i Holtsmark (2017) med beregningene fra Miljødirektoratet. I et utkast til en konsekvensutredning fra Miljødirektoratet publisert på direktoratets nettsider 16. mars presenteres ...
 • Oil and Gas statistics. The Norwegian Experience 

  Hass, Julie L.; Haugen, John Åge; Nielsen, Vibeke Oestreich; Aalandslid, Vebjørn; Choudhury, Robin; Kiøsterud, Ellen Cathrine (Notater;2017/24, Working paper, 2017-06-09)
  Norway found oil in the late 1960s, the emergence of the petroleum industry led to changes in the National Statistics system. The purpose of this report is to share both challenges and experiences covering petroleum ...
 • Energiregnskap og -balanse. Dokumentasjon av statistikkproduksjonen fra statistikkår 2010 og fremover 

  Moe, Sigrid Hendriks; Fedoryshyn, Nadiya; Kittilsen, Marte; Kolshus, Kristine (Notater;2017/26, Working paper, 2017-06-17)
  Notatet beskriver statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Formålet med dette notatet er å gi en beskrivelse av statistikkproduksjonen for energiregnskap og energibalanse (ER/EB). Statistikk ...
 • Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 Dokumentasjonsrapport 

  Holmøy, Aina; Wiggen, Kjersti Stabell (Notater;2017/20, Working paper, 2017-05-23)
  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016. Med finansiering fra myndighetene har Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere gjennomført tre ...
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2016 Dokumentasjonsrapport 

  Bye, Lise Snellingen (Notater;2017/21, Working paper, 2017-05-23)
  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av Medie- og kulturbruksundersøkelsen 2016. SSB har siden 1967 gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier. Fra og med 1991 ...
 • Prisindeks for utleie av næringseiendom. Dokumentasjon av metode 

  Haglund, Anders (Notater;2017/01, Working paper, 2017-01-16)
  Dette notatet gir en generell dokumentasjon av metodevalg, datagrunnlag, beregningsmodell og resultater for prisindeks for utleie av næringseiendom.
 • The double dividend in the presence of abatement technologies and local external effects 

  Bjertnæs, Geir H.; Tsygankova, Marina; Martinsen, Thomas (Discussion Papers;No. 691, Working paper, 2012)
  Denne studien analyserer om det eksisterer en netto velferdsgevinst forbundet med å øke en uniform skatt på utslipp av klimagasser i kun den Norske økonomien utover en internasjonal kvotepris. Studien påviser et moderat ...
 • Sick leave before, during and after pregnancy 

  Telle, Kjetil; Rieck, Karsten Marshall Elseth (Discussion Papers;No. 690, Working paper, 2012)
  Med data for alle sysselsatte kvinner som fikk sitt første barn i perioden 1995-2008 studerer vi sykefraværsmønstre før, under og etter graviditeten. Ved å følge de samme kvinnen over tid kan vi undersøke hvordan det ...
 • Arbeidsgrupperapporter 2017 : KOSTRA 

  Unknown author (Notater;2017/29, Working paper, 2017)
  KOSTRA-prosjektet (KOmmune-STat-RApportering) hadde to hovedformål: • Gjennomgang av det faglige innholdet i rapporteringen fra kommune til stat, med sikte på å forenkle og samordne samt på at rapporteringen skal ...
 • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2016 : Dokumentasjon 

  Revold, Mathias Killengreen; Bye, Lise Snellingen (Notater;2017/30, Working paper, 2017)
  Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 6 ganger tidligere, i 1996, ...
 • Mediebruksundersøkelsen 2014 : Dokumentasjonsrapport 

  Amdam, Sverre (Notater;, Working paper, 2017)
  Statistisk sentralbyrå har gjennomført utvalgsundersøkelser om bruk av massemedier siden 1967. Fra og med 1991 har SSB gjennomført kvartalsvise mediebruksundersøkelser, som har blitt sammenfattet i en årlig rapport. ...
 • Årsrapport 2016 : Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk 

  Ekornrud, Trond (Notater;2017/28, Working paper, 2017)
  Notatet gjer greie for verksemda i Kontaktutvalet for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2016. Det inkluderer utvalet si avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), aktiviteten i utvalet (kapittel 2), ...

View more