Recent Submissions

 • Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie 

  Steffensen, Kjartan; Ekren, Rachel; Zachrisen, Oda O.; Kirkebøen, Lars J. (Rapporter;2017/2, Research report, 2017-02)
  Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av skolebidragsindikatorer. En skolebidragsindikator er et justert resultat1 ...
 • Jordbruk og miljø 2016. Tilstand og utvikling 

  Bye, Anne Snellingen; Aarstad, Per Amund; Løvberget, Anne Ingun; Høie, Henning (Rapporter;2017/4, Research report, 2017-03)
  Dei årlege rapportane om jordbruk og miljø har som mål å kaste lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa. Årets rapport syner mellom anna at talet på jordbruksbedrifter vart redusert med 41 ...
 • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen. 2016 

  Nordby, Pål (Rapporter;2017/5, Research report, 2017-04)
  De siste par årene har nedgangen i oljerelatert virksomhet gitt et markert fall i andelen 61 åringer som fortsatte å arbeide i disse næringene. Dette har slått ut for både høyt og lavt utdannende lønnstakere. I årets ...
 • Vanskeligstilte på boligmarkedet. Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? 

  Thorsen, Lotte Rustad (Rapporter;, Research report, 2017-04)
  Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet i Norge, avhengig av hvordan vi velger å måle dette. Særlig personer som er innvandrere, leier boligen eller bor i Oslo er utsatte. Par uten barn ...
 • FoU i norsk næringsliv 1970-2014 : en historisk reise 

  Foyn, Frank (Rapporter;2017/1, Research report, 2017)
  Det har mer eller mindre vært en vedvarende realvekst i Norges FoU-investeringer fra 1970 og fram til i dag. Næringslivet har hatt den klart høyeste veksten over hele perioden under ett med en sju-dobling i faste priser. ...
 • The path of labor supply adjustment: Sources of lagged responses to tax-benefit reforms 

  Jia, Zhiyang; Vattø, Trine E. (Discussion Papers;No. 854, Working paper, 2016)
  Det følger av resultatene fra arbeidstilbudsmodellen LOTTE-Arbeid i SSB at aktørene antas å endre tilpasning på arbeidsmarkedet umiddelbart etter skatteendringen. Det er en forenkling, og vi har derfor ønsket å se nærmere ...
 • Bruk av plantevernmidler i veksthus i 2015. 

  Aarstad, Per Amund; Bjørlo, Berit (Rapporter;2016/45, Research report, 2016)
  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2016 en undersøkelse om bruken av plantevernmidler i veksthus i 2015. Undersøkelsen gjaldt produksjonene blomstrende potteplanter, snittblomster, utplantingsplanter og sommerblomst ...
 • Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen? En kvantitativ studie. 

  Steffensen, Kjartan; Ekren, Rachel; Zachrisen, Oda O.; Kirkebøen, Lars J. (Rapporter;2017/2, Research report, 2017-02)
  Denne rapporten analyserer forskjeller mellom skolers og kommuners bidrag til elevers resultater på nasjonale prøver og eksamen, gjennom beregning av skolebidragsindikatorer. En skolebidragsindikator er et justert resultat1 ...
 • Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

  Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
  The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
 • Utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1994-2013 

  Otnes, Berit (Journal article, 2015)
  Denne artikkelen beskriver og analyserer utviklingen av de kommunale omsorgstjenestene gjennom de siste 20 årene basert på tall fra offentlig statistikk. Veksten har vært betydelig. Antall tjenestemottakere har økt fra 186 ...
 • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

  Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
 • Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet? 

  Henningsen, Morten; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2012)
  Vi drøfter viktige metodeproblemer knyttet til å estimere addisjonaliteten til selektiv FoUstøtte og bruker prosjektevalueringsdata fra Norges Forskningsråd til å kontrollere for foretakenes insentiv til å investere uten ...
 • Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

  Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
  Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...
 • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

  Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
  Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
 • Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer? 

  Grimsrud, Kristine; Greaker, Mads (Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester ...
 • Lawrence Klein i Oslo 

  Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
  Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
 • Hvordan kan en internasjonal klimaavtale håndheves? 

  Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Hovi, Jon (Journal article, 2013)
  En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. ...
 • Flere forskere – mer forskning? 

  Bye, Brita; Fæhn, Taran (Journal article, 2012)
  Myndighetenes har et ambisiøst mål om å øke næringslivets forskning og utvikling (FoU) som andel av BNP til to prosent. I en vekstmodell for Norge undersøker vi om økt tilgang på forskningsrelevant kompetanse er et ...
 • Benchmarking i analyser av omfordeling 

  Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
  Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
 • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge 

  Tønnessen, Marianne (Rapporter (Statistisk sentralbyrå);2014/4, Research report, 2014)
  Norge har hatt en kraftig vekst i innvandringen de siste ti årene, fra 40 000 innvandringer i 2002 til nærmere 80 000 i 2012. Antall innvandrere som bor i Norge er mer enn doblet siden 2004. Nå utgjør innvandrerne i Norge ...

View more