• 10 år med sertifiseringsordningen for varme arbeider, er kravene tilstrekkelige? 

   Ødegaard, Marith (Bachelor thesis, 2010)
   Sertifiseringsordningen for varme arbeider ble innført i 2001. Ordningen har hatt en god effekt siden antall branner med denne årsaken er mer enn halvert. Ved å se på forskjellige sider av sertifiseringsordningen, som blant ...
  • 2:4 avlösningssystem ombord på norska försyningsfartyg 

   Carlsiö, Filip; De Geer, Filip; Teymouri, Pojan (Bachelor thesis, 2014-07-16)
   Denna uppgift har som föremål att belysa en aktuell problemställning. ”Vilka fördelar och olämpligheter menar den maritima näringen att ett 2:4 avlösningssystem skulle kunna medföra för den norska försyningsverksamheten?”. ...
  • Aerosolslokkegass i nye områder 

   Andberg, Stian; Andersson, Jon; Storli, Jon Kristian (Bachelor thesis, 2005)
   Hensikten med denne rapporten er å finne nye bruksområder for aerosol slokkerøyk. Et stort potensielt område kan være der mennesker oppholder seg. Fra litteraturen foreligger det manglene og til delt sprikende informasjon ...
  • Ain’t no mountain high enough! : Soul for unge sangere 

   Evensen, Rachel (Bachelor thesis, 2013-04-04)
   Problemstilling: Hvordan kan man undervise unge sangere i soul? Temaet for oppgaven er soul for unge sangere. Jeg har undersøkt om unge sangere blir undervist i soul, samt hva lærerens metode og didaktiske framgangsmåte ...
  • Aktiva system som en av åtgärderna för att reducera skadeomfattningen av anlagda skolbränder 

   Nilsson, Alexander (Bachelor thesis, 2010)
   Flertalet skolbyggnader i både Norge och i Sverige saknar ett aktivt detektionssystem på fasaden/takfoten och/eller på de ventilerade vindarna. Skadeomfattningen riskerar därmed att bli stor vid en (anlagd) skolbrand. Den ...
  • Aktiv brannsikring av landbruksbygg 

   Nygård, Anja Karoline; Eriksen, Marit Elisabeth (Bachelor thesis, 2002)
   Ingen gardar har i dag automatisk sløkkeanlegg installert i driftsbygningar, og berre 10% har brannalarmanlegg[4]. Tradisjonelt har brannsikring av landbruksbygg vore lågt prioritert både i bygningstekniske forskrifter og ...
  • Aktivitetsregnskap og balansert målstyring for Kirkens Bymisjon på Haugalandet 

   Lossius, Ingunn J. (Bachelor thesis, 2012-08-20)
   Denne casestudien har hatt som formål å undersøke hvordan Kirkens Bymisjon på Haugalandet kan benytte aktivitetsregnskap og balansert målstyring i økonomistyringen. I oppgaven er det utarbeidet et aktivitetsregnskap for ...
  • Alene eller ensom, hvordan bidra til en bedre sosial situasjon 

   Nesheim, Sylvi Ann (Bachelor thesis, 2010)
   Mitt valg av tema grunner i at kreft er den sykdommen som etter hjerte og karsykdommer tar flest liv i Norge. Så mye som 20 % av alle dødsfall skyldes kreft, og antall krefttilfeller er økende. De aller fleste av disse ...
  • Algebra: Elevers forståelse av likninger 

   Halleraker, Gisle (Bachelor thesis, 2013-08-30)
   I denne oppgaven har jeg tatt for meg elevers likningsforståelse og om de har problemer når det gjelder overgangen mellom konkret og abstrakt likningsløsing. Dette er for at jeg i min fremtid som lærer vil være best mulig ...
  • Alternative energisystemer for ubemannet overflatefartøy (USV) med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) 

   Egeland-Eriksen, Torbjørn; Melkevik, Stian (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Gruppen har i løpet av denne rapporten undersøkt mulige energisystemer for et ubemannet overflatefartøy (USV) som sammen med tilhørende autonome undervannsfarkoster (AUV) skal utgjøre et «Subsea Survey System». Nærmere ...
  • Alternativt drivstoff til skip 

   Grindhaug, Andre; Rummelhoff, Erik Kristoffer; Slettemark, Susann (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Denne rapporten er skrevet for sjøfartsdirektoratet om alternativt drivstoff til skip. Bakgrunnen for rapporten er strengere regelverk for utslipp fra skip, og et ønske om å gå over til mer fornybare former for drivstoff. ...
  • Alt som før, men ingenting som det var 

   Eide, Caroline Helgesen (Bachelor thesis, 2012-05-29)
   Bakgrunn: Hjerneslag ses på som en stor folkesykdom og er årsaken til over 15% av dødsfallene i Norge, hvor omtrent 15 000 personer dør hvert år. Sykdommen er den vanligste årsaken til alvorlig funksjonsnedsettelse og ...
  • Amyotrofisk lateralsklerose: Fanget i egen kropp? 

   Jacobsen, Camilla Munck (Bachelor thesis, 2015-07-24)
   Bakgrunn for valg av tema: Amyotrofisk lateralsklerose er en svært alvorlig sykdom som i Norge rammer 1-2 av 100 000 innbyggere hvert år. Sykdommen fører til lammelser av hele kroppen og pasienten vil etter hvert bli totalt ...
  • Amyotrofisk Lateral Sklerose - Et liv med terminal sykdom 

   Jakobsen, Jannicke (Bachelor thesis, 2013-05-08)
   Tema: Amyotrofisk Lateral Sklerose er en alvorlig sykdom som forårsaker gradvis ødeleggelse eller død av nerveceller i både de motoriske nervecellene i hjernen og motonevronene i ryggmargen. Den gir gradvis lammelser i ...
  • Amytrofisk Lateral Sklerose: Et liv uten håp? 

   Knutsen, Birgitte (Bachelor thesis, 2011-04-18)
   Tema: I Norge er det ca 300-400 mennesker med diagnosen Amytrofisk Lateral Sklerose. Det oppstår ca 1-2 nye tilfeller pr. 100. 000 innbygger hvert år. Det finnes ingen kurativ behandling og gjennomsnittlig levetid er ca ...
  • Analyse av personsikkerheten ved brann i Pakkeriet ved Larvik Mølle  

   Ervik , Kjartan; Piroud , Alexander Hinna (Bachelor thesis, 2009)
   Oppgaven er gjort for Norconsult AS i Larvik, og omhandler et prosjekt i regi av Riksantikvaren som en del av et nasjonalt prosjekt for verdiskapning og bevaring av kulturmnner. Hensikten ...
  • Analyse av fuger i mur og betongelementer 

   Gunneng, Thomas; Andersen, Marius Bjelde; Schmall, Svein Erik (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Denne oppgaven tar for seg fuger i mur og betongelementer. Ulike typer fuger blir nevnt i bakgrunn, men oppgaven fokuserer hovedsakelig på ikke-kraftoverførende fuger. Fuger er med på å komplettere bygningsdeler. Det som ...
  • Analyse av Karmsund Havnevesen sine områder på Garpeskjær, Husøy og Killingøy 

   Stavnem, Olav H.; Svenning, Vegard N.; Undheim, Haakon (Bachelor thesis, 2015-07-30)
   Problemstillingen til oppgaven er «Hvordan har bedriftene som opererer på Karmsund Havnevesen sine kaianlegg utviklet seg og har denne utviklingen hatt noen ringvirkninger? Er det noen sammenheng mellom Karmsund Havnevesen ...
  • Analyse av sikringsinstrumenter i shippingbransjen 

   Torkelsen, Martin; Agdestein, Anders; Tangen, Kristoffer; Hansen, Aleksander (Bachelor thesis, 2011)
  • Analyse av transportnæringen på Haugalandet 

   Aartun, Karoline Sævereide; Vik, Susanne; Aarbø, Jannicke Tufteland (Bachelor thesis, 2013-07-10)
   Etter å ha brukt lang tid på å finne en aktuell problemstilling, landet vi på en analyse av transportbransjen. Vi var kjent med at denne bransjen har hatt økende konkurranse fra utlandet, og vi ønsket derfor å undersøke ...