LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Adolescents’ experience of complex persistent pain 

  Sørensen, Kari; Christiansen, Bjørg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background and aims Persistent (chronic) pain is a common phenomenon in adolescents. When young people are referred to a pain clinic, they usually have amplified pain signals, with pain syndromes of unconfirmed ethology, ...
 • Nurses’ reports of staffing adequacy and surgical site infections: a cross-sectional multi-centre study 

  Tvedt, Christine Raaen; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Helgeland, Jon; Løwer, Hege Line Magnussen; Bukholm, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background It is indicated that healthcare personnel’s perceptions of the work environment may reflect the clinical outcomes for the patients they care for. However, the body of evidence is inconsistent when it comes to ...
 • Sleep among bereaved caregivers of patients admitted to hospice: a 1-year longitudinal pilot study 

  Lerdal, Anners; Slåtten, Kari; Saghaug, Elisabeth; Grov, Ellen Karine; Normann, Are Peder; Lee, Kathryn A.; Bjorvatn, Bjørn; Gay, Caryl (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Abstract Objectives This pilot study aimed to describe the sleep of partners and other family caregivers prior to and in the first year after a hospice patient's death. The study also evaluated the feasibility of the study ...
 • Patients’ Experiences of Enhanced Recovery after Surgery: A systematic review of qualitative studies 

  Sibbern, Tonje; Sellevold, Vibeke Bull; Steindal, Simen Alexander; Dale, Craig; Watt-Watson, Judy; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Aim To aggregate, interpret and synthesise findings from qualitative studies to further our knowledge regarding patients’ pre- and postoperative experiences when participating in an enhanced recovery after surgery (ERAS) ...
 • Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers 

  Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background The majority of persons with dementia are home-dwelling. To enable these persons to stay in their own homes as long as possible, a holistic, individual and flexible care is recommended. Despite a requirement for ...
 • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

  Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...
 • Sepsis på sykehus 

  Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
 • Ivaretakelse av åndelige- og eksistensielle behov i palliativ fase 

  Sørli, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne ...
 • Dokumentering av respirasjonsfrekvens ved triagering i akuttmottak: en tverrsnittstudie 

  Endresen, Aina (Master thesis, 2016-10-19)
  Bakgrunn: Respirasjonsfrekvens er en tidlig indikator og et viktig fysiologisk parameter for å oppdage akutt sykdom og forverrelse av tilstanden hos pasienten. I akuttmottaket ved Akershus Universitetssykehus blir ikke ...
 • Tilknytning på nyfødt intensiv 

  Overskott, Anette Stokkan (Bachelor thesis, 2017)
  Hvert år fødes det rundt 60 000 barn i Norge, omtrent 4 200 av disse er premature fødsler. Overlevelsen for premature har økt betraktelig. Men studier viser at den høyteknologiske tilnærmingen til nyfødtsykepleie ikke møter ...
 • Kols og angst 

  Bussesund, Silje Marie Didriksen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til å redusere angst hos hjemmeboende med kols? Teoretisk perspektiv: I denne delen av oppgaven presenteres målgruppen og hva kols og angst er. Det sykepleiefaglige ...
 • Relasjonen mellom sykepleier og beboer – en forebyggende funksjon? 

  Bergmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan forholdet mellom sykepleier og beboer bidra til å forebygge depresjon? Teoretisk perspektiv Oppgaven baserer seg på Joyce Travelbees teori om menneske-til-menneske-forholdet, satt i forbindelse ...
 • Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? 

  Solvik, Andrea Torine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Barn på sjukehus: Korleis kan sjukepleiar observere og vurdere teikn og symptom hos barn som kan vere utsatt for fysisk vold? Teoretisk perspektiv Det teoretiske grunnlaget byggjer på kunnskap om ...
 • Smertelindring av rusavhengige 

  Halvorsen, Maren Strid (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren bidra til optimal smertelindring hos rusavhengige innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Joyce Travelbees sykepleieteoretisk perspektiv blitt benyttet, med ...
 • Vi ser det ikke før vi tror det 

  Vik, Vilde Karoline Brandtsegg (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier, som arbeider på legevakt, observere og vurdere symptomer og tegn hos barn som kan være utsatt for fysisk mishandling? Teoretisk perspektiv Det blir anvendt teorier om sykepleierens ...
 • Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? 

  Andersen, Mari (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier informere og veilede om seksualitet til kvinner med permanent kolostomi? Teoretisk perspektiv Den teoretiske forankringen i oppgaven er sykepleiers ansvar- og funksjonsområder, ...
 • Den gamle mannen og vannglasset : D ehydrering og kognitiv svikt på sykehjem 

  Drageset, Kristoffer Anmarkrud (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å identifisere og behandle dehydrering hos pasienter med kognitiv svikt i sykehjem? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i denne oppgaven er sykepleiers ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? 

  Bendiksen, Bendik Nestvold (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge bruk av mekaniske tvangsmidler i en akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv: Oppgaven anvender Kari Martinsens omsorgsfilosofi som sykepleieteori. ...
 • Et ønske om å bli sett 

  Jelsness, Nathalia Aasbø (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier i møtet med den rusavhengige brukeren best ivareta hans integritet og verdighet? Teoretisk perspektiv Joyce Travelbee er valgt som grunnlag for det sykepleiefaglige perspektivet i ...
 • Holdninger over for rusmisbrukere 

  Malm, Jens Aga (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan holdninger få konsekvenser for behandlingen av rusmisbrukere på en somatisk sengepost? Teoretisk perspektiv I teoridelen vil temaene holdninger, stigma, roller og sykepleierens rammefaktorer ...

View more