NIVA is an environmental research organisation committed to research, monitoring, assessment and studies on freshwater, coastal and marine environments in addition to environmental technology.

Collections

Recent Submissions

 • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. 

  Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (NIVA-rapport;7120, Research report, 2017-02)
  I henhold til tillatelsene til de ulike larvikittbruddene og -deponiene i Larvik er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram. Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge effektene av utslipp ...
 • Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter 

  Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7131, Research report, 2017-03)
  På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av ...
 • Bradalsmyra testsenter: Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 1991-2016 

  Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;7135, Research report, 2017-03)
  I 2016 var konsentrasjonene av de undersøkte metallene (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, As, og Cr) på alle tre stasjonene i Veltmannåa lavere enn gjeldende grenseverdier. Verdiene for vismut (Bi) var også lave, men for Bi er grenseverdier ...
 • Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber. 

  Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud (NIVA-rapport;7114, Research report, 2017-02)
  NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber i 2016. I overvåkingen er det gjort analyser av flotasjonsmiddelet Lilaflot D 817M i sedimentprøver fra 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble påvist ...
 • Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune 

  Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7121, Research report, 2017-02)
  Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Mjøvann, der mulige forurensningskilder i nedbørfeltet og deres effekt på drikkevannskvaliteten er vurdert. Vannkvaliteten i Mjøvann er preget av naturlige ...
 • Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016 

  Næs, Kristoffer; Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7123, Research report, 2017-02)
  Undersøkelsene beskrevet i denne rapporten har blitt gjennomført som beskrevet i overvåkingsprogram utarbeidet av NIVA, etter de krav som er satt i vannforskriften, og etter at overvåkingsprogrammet ble godkjent av ...
 • Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 - 2016 

  Kile, Maia Røst; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7124, Research report, 2017-02)
  Denne rapporten inneholder økologisk tilstandsklassifisering og vurderinger av 6 elvelokaliteter i Sjoa og Vinstra. Klassifiseringen er gjort i henhold til vannforskriften, og baserer seg på prøver tatt i 2012, 2014 og ...
 • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

  Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
  Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
 • Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016 

  Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7134, Research report, 2017-03)
  Kartleggingen av ålegras (Zostera marina) ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet (2015) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (2016). I 2015 ble Romsdalsfjordsystemet og Vigra til Nordøyane-området prioritert, ...
 • Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016. 

  Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7115, Research report, 2017-02)
  Basert på undersøkelser av begroingsalger og heterotrof begroing høsten 2016 er 36 elve- og bekkelokaliteter tilstandsklassifisert med tanke på eutrofiering, i henhold til vannforskriften. Totalt 15 lokaliteter var i moderat ...
 • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

  Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
  Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
 • Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Fjeld, Eirik; Grung, Merete (NIVA-rapport;7141, Research report, 2017-03)
  Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Konsentrasjonen av bly, nikkel, kadmium, sink, krom, kobber og arsen i horke- og ...
 • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt - Årsrapport for 2016 

  Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7139, Research report, 2017-04)
  I 2016 ble avrenningen fra 16 nedlagte skyte- og øvingsfelt (SØF) overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Ved Gimlemoen, Avgrunnsdalen, Banemyra, Steinkjersannan, Tittelsnes, Nesje Fort og Gurulia/Bue Nebb ...
 • Kartlegging av vannkjemi i Drammensregionen 

  Hagen, Anders Gjørwad (NIVA-rapport;7142, Research report, 2017-03)
  Miljødirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på muligheten for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Arbeidsgruppen har identifisert ulike kunnskapsbehov for å svare på mandatet, og forslag til ...
 • Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2016 

  Kile, Maia Røst; Hostyeva, Vladyslava (NIVA-rapport;7105, Research report, 2017-01)
  Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2016 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år samt trender fra tidligere års overvåking. ...
 • ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften 

  Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B. (NIVA-rapport;7070, Research report, 2016)
  Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Innsjøene som var med i programmet i 2015 omfattet syv innsjøer på Østlandet: ...
 • Screening Programme 2015: Pharmaceuticals and hormones 

  Thomas, Kevin V; Langford, Katherine; Reid, Malcolm James; Vogelsang, Christian; Øxnevad, Sigurd; Bæk, Kine; Fjeld, Eirik; Brooks, Steven; Pampanin, Daniela Maria; Nikiforov, Vladimir; Schlabach, Martin (NIVA-rapport;7076, Research report, 2016)
  This report summarises the findings of a screening study into the occurrence of selected pharmaceuticals and hormones in effluents, sludges, surface waters, sediments and biota.
 • Overvåking og resipientvurdering i forbindelse med etablering av ombygde/nye kloakkrenseanlegg i Valle og Rysstad 

  Kaste, Øyvind; Kile, Maia Røst; Halvorsen, Godtfred A.; Skancke, Liv Bente (NIVA-rapport;7109, Research report, 2017)
  Valle kommune planlegger å bygge om eksisterende kloakkrenseanlegg for Valle sentrum og etablere nytt renseanlegg for tettbebyggelsen rundt Rysstad. For å kunne vurdere mulige effekter av utslipp fra de ombygde/nye ...
 • Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder 

  Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian (NIVA-rapport;7110, Research report, 2017-01)
  De fleste store vassdragene i Vest-Agder kalkes i dag for å sikre god nok vannkvalitet for laks og sjøørret. Blant disse er Audna, som er blitt dosererkalket siden 1985, og Mandalselva hvor det ble satt i gang storstilt ...
 • Konsekvensvurdering av dieselutslipp til Årdalsfjorden i november 2016 

  Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7117, Research report, 2017-02)
  25. november 2016 skjedde det et uhellsutslipp av diesel til Årdalsfjorden hos Hydro Aluminium Årdal. Dieselutslippet ved Årdalstangen har sannsynligvis ikke medført særlig skade på livet i Årdalsfjorden. Det er estimert ...

View more