NIVA is an environmental research organisation committed to research, monitoring, assessment and studies on freshwater, coastal and marine environments in addition to environmental technology.

Collections

Recent Submissions

 • Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder 

  Frigstad, Helene; Dahl, Einar; Moy, Frithjof Emil; Næs, Kristoffer; Knutsen, Jan Atle; Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7164-2017, Research report, 2017-06)
  I Agder er det et sterkt ønske fra kystkommunene om å tilrettelegge for blå vekst i regionen, men for å realisere dette målet er det behov for faktisk kunnskap om hvilke muligheter havet gir – og utelukker – langs hele ...
 • Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 

  Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7144, Research report, 2017-04)
  Rapporten omhandler vannkvalitet, biologiske forhold og økologisk tilstand i vannområde Mjøsa i 2016 samt tidsutviklingen gjennom overvåkingsperioden 1972-2016. Miljøtilstanden i Mjøsa har blitt sterkt forbedret med hensyn ...
 • Ny kalkingsstrategi for laks i Sokndalsvassdraget 

  Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7145, Research report, 2017-04)
  Sokndalsvassdraget er et av de sørligste laksevassdragene i Norge. Det ble tidlig sterkt rammet av forsuring, og laksen var utryddet allerede i 1880-årene. Kalking ble påbegynt i 1987, og laksen har nå kommet tilbake til ...
 • Tiltaksrettet overvåking av Ranfjorden i 2016 henhold til vannforskriften. Overvåking for Rana Gruber. 

  Øxnevad, Sigurd; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana Stenrud (NIVA-rapport;7114, Research report, 2017-02)
  NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Ranfjorden for Rana Gruber i 2016. I overvåkingen er det gjort analyser av flotasjonsmiddelet Lilaflot D 817M i sedimentprøver fra 9 stasjoner i Ranfjorden. Det ble påvist ...
 • Økologisk tilstandsklassifisering i Sjoa og Vinstra 2012 - 2016 

  Kile, Maia Røst; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7124, Research report, 2017-02)
  Denne rapporten inneholder økologisk tilstandsklassifisering og vurderinger av 6 elvelokaliteter i Sjoa og Vinstra. Klassifiseringen er gjort i henhold til vannforskriften, og baserer seg på prøver tatt i 2012, 2014 og ...
 • Overvåking av vassdrag i forbindelse med larvikittbrudd i Larvikområdet. Resultater fra biologiske og vannkjemiske undersøkelser i 2016. 

  Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Hobæk, Anders; Ranneklev, Sissel B. (NIVA-rapport;7120, Research report, 2017-02)
  I henhold til tillatelsene til de ulike larvikittbruddene og -deponiene i Larvik er bedriftene pålagt å utvikle og følge fastsatte overvåkingsprogram. Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge effektene av utslipp ...
 • Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter 

  Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig (NIVA-rapport;7131, Research report, 2017-03)
  På oppdrag fra Miljødirektoratet har vi undersøkt forekomst av marine fremmede arter i Oslofjorden for å utvikle en kostnadseffektiv metode for tidlig varsling av nye arter, og for overvåking av spredning og effekter av ...
 • Bradalsmyra testsenter: Overvåkning av metallkonsentrasjoner i bekker og grunnvannsig i perioden 1991-2016 

  Rognerud, Sigurd (NIVA-rapport;7135, Research report, 2017-03)
  I 2016 var konsentrasjonene av de undersøkte metallene (Cd, Pb, Ni, Cu, Zn, As, og Cr) på alle tre stasjonene i Veltmannåa lavere enn gjeldende grenseverdier. Verdiene for vismut (Bi) var også lave, men for Bi er grenseverdier ...
 • Kartlegging av ålegrasenger (Zostera marina) etter ny metodikk i Innherred samkommune 

  Bekkby, Trine; Kile, Maia Røst; Brkljacic, Marijana Stenrud; Tveiten, Lise Ann; Eikrem, Wenche; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7133, Research report, 2017-03)
  Det er viktig at forvaltere og planleggere har god oversikt og kunnskap om områder som er viktige for biologisk mangfold. Innherred samkommune ønsket derfor en oppdatert status for kjente ålegrasenger og kartlegging av ...
 • Undersøkelse av begroingsalger iht. vannforskriftens veiledere. Nordre Fosen vannområde 2016. 

  Moe, Therese Fosholt (NIVA-rapport;7115, Research report, 2017-02)
  Basert på undersøkelser av begroingsalger og heterotrof begroing høsten 2016 er 36 elve- og bekkelokaliteter tilstandsklassifisert med tanke på eutrofiering, i henhold til vannforskriften. Totalt 15 lokaliteter var i moderat ...
 • Kartlegging av ålegras (Zostera marina) i Møre og Romsdal i 2015 og 2016 

  Bekkby, Trine; Christie, Hartvig; Kile, Maia Røst; Gitmark, Janne K.; Brænden, Roar (NIVA-rapport;7134, Research report, 2017-03)
  Kartleggingen av ålegras (Zostera marina) ble gjennomført av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet (2015) og Fylkesmannen i Møre og Romsdal (2016). I 2015 ble Romsdalsfjordsystemet og Vigra til Nordøyane-området prioritert, ...
 • Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune 

  Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne (NIVA-rapport;7121, Research report, 2017-02)
  Det er gjennomført en forurensningsanalyse av drikkevannskilden Mjøvann, der mulige forurensningskilder i nedbørfeltet og deres effekt på drikkevannskvaliteten er vurdert. Vannkvaliteten i Mjøvann er preget av naturlige ...
 • Overvåking av vassdrag i Hedmark 2016 

  Løvik, Jarl Eivind; Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Magerøy, Jon Hamner; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Edvardsen, Hanne; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (NIVA-rapport;7143, Research report, 2017-04)
  Rapporten presenterer resultatene fra overvåking av miljøtilstanden i sju innsjølokaliteter og 21 elvelokaliteter i Hedmark i 2016. Storsjøen i Rendalen, Hyllsjøen og Bæreia oppnådde miljømålet om god økologisk tilstand, ...
 • Overvåking av utvalgte miljøgifter i Mjøsa 2016 

  Garmo, Øyvind Aaberg; Fjeld, Eirik; Grung, Merete (NIVA-rapport;7141, Research report, 2017-03)
  Metaller, PAH og omdanningsprodukter av PAH ble undersøkt i lake, hork og andemusling fanget ved Helgøya og utenfor renseanlegg ved Mjøsa. Konsentrasjonen av bly, nikkel, kadmium, sink, krom, kobber og arsen i horke- og ...
 • Tiltaksrettet overvåking i henhold til vannforskriften for Elkem Carbon AS og Elkem Solar AS i Kristiansandsfjorden 2016 

  Næs, Kristoffer; Oug, Eivind; Håvardstun, Jarle (NIVA-rapport;7123, Research report, 2017-02)
  Undersøkelsene beskrevet i denne rapporten har blitt gjennomført som beskrevet i overvåkingsprogram utarbeidet av NIVA, etter de krav som er satt i vannforskriften, og etter at overvåkingsprogrammet ble godkjent av ...
 • Kartlegging av vannkjemi i Drammensregionen 

  Hagen, Anders Gjørwad (NIVA-rapport;7142, Research report, 2017-03)
  Miljødirektoratet har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på muligheten for å bekjempe Gyrodactylus salaris i Drammensregionen. Arbeidsgruppen har identifisert ulike kunnskapsbehov for å svare på mandatet, og forslag til ...
 • Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt - Årsrapport for 2016 

  Garmo, Øyvind (NIVA-rapport;7153, Research report, 2017-05)
  I 2016 ble avrenningen fra 16 nedlagte skyte- og øvingsfelt (SØF) overvåket med prøvetakingsrunder vår, sommer og høst. Ved Gimlemoen, Avgrunnsdalen, Banemyra, Steinkjersannan, Tittelsnes, Nesje Fort og Gurulia/Bue Nebb ...
 • Riverine Inputs and Direct Discharges to Norwegian Coastal Waters - 2015 

  Skarbøvik, Eva; Allan, Ian; Stålnacke, Per; Høgåsen, Tore; Greipsland, Inga; Selvik, John Rune; Skancke, Liv Bente; Beldring, Stein (NIVA-rapport;7098, Research report, 2016)
  Riverine inputs and direct discharges to Norwegian coastal waters in 2015 have been estimated in accordance with the OSPAR Commission’s principles. Nutrients, metals and organic pollutants have been monitored in rivers; ...
 • Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015 

  Fjeld, Eirik; Bæk, Kine; Rognerud, Sigurd; Rundberget, Thomas; Schlabach, Martin; Warner, Nicholas A. (NIVA-rapport;7062, Research report, 2016)
  Vi rapporterer her om forekomsten av miljøgifter i de pelagiske næringskjedene i innsjøene Mjøsa, Randsfjorden og Femunden, samt i supplerende materiale av fisk fra Tyrifjorden og Vansjø, innsamlet i 2015. Kvikksølv og ...
 • Konsekvensvurdering av dieselutslipp til Årdalsfjorden i november 2016 

  Øxnevad, Sigurd (NIVA-rapport;7117, Research report, 2017-02)
  25. november 2016 skjedde det et uhellsutslipp av diesel til Årdalsfjorden hos Hydro Aluminium Årdal. Dieselutslippet ved Årdalstangen har sannsynligvis ikke medført særlig skade på livet i Årdalsfjorden. Det er estimert ...

View more