Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Collections

Recent Submissions

 • Skjøtselsplaner for slåttemark. Vesterås, Størdal kommune, Møre og Romsdal fylke 

  Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;3(26) 2017, Research report, 2017-02-21)
  Rapporten inneholder fire skjøtselsplaner for verdifulle slåttemarker på Vesterås i Geiranger,Stranda kommune. Slåttemarkene er; 1. Litjegjerdet, 2. Bruateigen, Småbakksenden, Litjebakken og Øvste Starreiten, 3. Trekanten, ...
 • Økonomien i landbruket i Trøndelag 2015. Utviklingstrekk 2006–2015. Tabellsamling 2011–2015 

  Vasseljen, Jostein; Rye, Siv Karin Paulsen; Holien, Svein Olav; Staven, Kjell (NIBIO Rapport;3(33) 2017, Research report, 2017-02-21)
  Rapporten viser det økonomiske resultat for gårdsbruk i Trøndelag i 2015, og utviklingen i sentrale økonomiske nøkkeltall fra 2006 til 2015. For skogbruket viser rapporten resultater for et større geografisk område der ...
 • Økonomien i jordbruket i Agder-fylka og Rogaland 2015. Trendar og utvikling 2006-2015 Tabellsamling 2011-2015 

  Romsaas, Ingrid; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport;3(29) 2017, Research report, 2017-02-02)
  Rapporten viser ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Regionalt miljøprogram i Hordaland. Ei evaluering av regionale miljøtilskot i programperioden 2013-2016 

  Kårstad, Signe; Knutsen, Heidi (NIBIO Rapport;3(27) 2017, Research report, 2017-02-14)
  På oppdrag frå Fylkesmannen i Hordaland ved Landbruksavdelinga, er tilskotsordningane knytt til regionalt miljøprogram (heretter; RMP) i Hordaland evaluert i perioden 2013 til 2016. RMP Hordaland fell inn under nasjonalt ...
 • Skjøtselsplan for slåttemark, Gusthaugen. Stod, Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke 

  Grenne, Synnøve Nordal (NIBIO Rapport;2(141) 2016, Research report, 2017-02-07)
  Denne rapporten beskriver skjøtselsplan for Gusthaugen, Stod i Steinkjer kommune, Nord-Trøndelag fylke. Skjøtselsplanen er utarbeidet i samsvar med Handlingsplan for slåttemark på oppdrag fra grunneier og Fylkesmannen i ...
 • Overvåking av Havrå kulturmiljø – Første omdrev 2015 

  Fjellstad, Wendy Jane; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Stensgaard, Kari; Bentzen, Frode; Wallin, Hanne Gro; Dramstad, Wenche; Krøgli, Svein Olav (NIBIO Rapport;2(164) 2016, Research report, 2017-02-08)
  I 1998 ble Havrå det første område i Norge fredet som kulturmiljø etter kulturminnelovens § 20. Målet med fredningen var å ta vare på et vestnorsk klyngetun med tilhørende landbrukslandskap, som en historisk referanse om ...
 • Langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer – veileder for innsamling av data 

  Krøgli, Svein Olav; Dramstad, Wenche; Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian (NIBIO Rapport;2(159) 2016, Research report, 2017-02-08)
  På oppdrag fra Riksantikvaren har NIBIO gjennom flere år arbeidet med å utvikle en metode for langtidsovervåking av fredete kulturmiljøer. Metoden dokumenteres i denne veilederen. Arbeidet inkluderte en utprøving av metoden ...
 • Jordsmonnstatistikk. Nordland 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO Rapport;2(148) 2016, Research report, 2016-12-22)
  This report presents soil statistics for agricultural land in the county of Nordland. Soil data from the soil survey form the basis of the statistics. The survey was conducted according to standard procedures. The mapping ...
 • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanalyse av fem tiltak 

  Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(2) 2017, Research report, 2017-01-31)
  Norsk jordbruk står for om lag åtte prosent av de norske klimagassutslippene. Jordbrukets utslipp kan, etter våre analyser, reduseres betydelig, uten å påføre samfunnet vesentlige kostnader. Rapporten vurderer kostnader ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2016. Ugrasmidler 

  Wærnhus, Kjell; Netland, Jan; Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve (NIBIO Rapport;2(153) 2016, Research report, 2017-01-25)
 • Skjøtselsplan for kystlynghei. Trettøya, Nordre Langøya, Midtre Langøya og Søndre Langøya i Alstahaug kommune, Nordland 

  Bär, Annette; Carlsen, Thomas (NIBIO Rapport;2(114) 2016, Research report, 2016-11-15)
  Rapporten gir en beskrivelse av flere øyer på østsiden av Blomsøya i Alstahaug kommune som brukes til beite med gammelnorsk sau. På Trettøya og Langøyan er det kartlagt flere naturbaselokaliteter som kystlynghei, strandeng ...
 • Botanisk kartlegging av engflora på Haugplassen på Raje, Kongsberg kommune, Buskerud. Kartlegging av artsrik slåttemark, utvalgt naturtype. 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;3(18) 2017, Research report, 2017-01-31)
  NIBIO fikk i 2016 i oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud og foreta en registrering av den seminaturlige engfloraen på Haugplassen på Raje i Kongsberg kommune. Denne rapporten gir en oversikt over planter og vegetasjonstyper ...
 • Kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund 

  Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO Rapport;2(136) 2016, Research report, 2017-01-18)
  Det er i dag økende bruk av kadaverhunder til søk etter døde sauer i tapsutsatte beiteområder. Målet med dette prosjektet var å dokumentere hvor effektivt kadaversøk med hund er, sett i forhold til kadaversøk uten hund. ...
 • Fokus på FoU, formidling og strategi for å auke produksjonen av økologisk frukt og bær 

  Jaastad, Gunnhild (NIBIO Rapport;2(147) 2016, Research report, 2016-12-20)
  Føregangsfylket for økologisk frukt og bær (FFFB) gav NIBIO ved Gunnhild Jaastad i oppdrag å vidareføre og ferdigstille arbeid som Jaastad hadde hatt ansvar for i perioden som tilsett i FFFB. Oppdraget var å 1) initiere ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2016 A. Sorter som er ferdig testet 

  Nesheim, Lars; Langerud, Anne (NIBIO Rapport;3(3) 2017, Research report, 2017-02-02)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet www.mattilsynet.no). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på offisiell norsk sortsliste. Prøvingen er en ...
 • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

  Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou (NIBIO Rapport;3(12) 2017, Research report, 2017-02-01)
  Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. ...
 • Biologisk veiledningsprøving 2016 Soppmidler 

  Strømeng, Gunn Mari; Abrahamsen, Unni; Asalf, Belachew; Eikemo, Håvard; Ficke, Andrea; Le, Vinh Hong; Nordskog, Berit; Petterson, Martin; Stensvand, Arne; Talgø, Venche (NIBIO Rapport;2(155) 2016, Research report, 2017-01-17)
 • Biologisk veiledningsprøving 2016. Skadedyrmidler 

  Sundbye, Anette; Schjøll, Annette; Trandem, Nina; Hatteland, Bjørn Arild; Jaastad, Gunnhild; Tasin, Marco; Eklo, Toril; Sekse, Bente (NIBIO Rapport;2(154) 2016, Research report, 2017-01-24)
  I 2016 er det utført 6 forsøk med 8 kjemiske skadedyrmidler, 2 biologiske skadedyrmidler, 2 feromonpreparater og 5 vekstregulerende preparater. Effekten er undersøkt mot kålmøll i kål,bladlus i erter, ulike viklerarter i ...
 • Effekt av fjerning av sitkagran (Picea sitchensis) i kystlynghei på Svinøya 

  Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;2(22) 2017, Research report, 2017-02-02)
  Rapporten tar for seg effekter av fjerning av sitkagran i kystlynghei på Svinøya i Vikna kommune. Det ble valgt å se på spredning og frøspiring med sitkagran som respons på skjøtselstiltak i form av: 1. hogst av plantasjer ...
 • Skjøtselsplaner for Vågsøya, kystlynghei, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke 

  Vesterbukt, Per (NIBIO Rapport;3(9) 2017, Research report, 2017-02-03)
  Rapporten presenterer kartlegging av viktige naturtyper etter DN-håndbok 13, med tilhørende skjøtselsplan for kystlynghei for utvalgte øyer ved Vågsøya i Bjugn kommune. Følgende fem øyer ble kartlagt; Vågsøya, Litlvågsøya, ...

View more