Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Konsekvensutredning for deltema naturmiljø og biologisk mangfold i forbindelse med foreslått utvidelse av havneanlegg på Strendene Nord i alstashaug kommune 

  Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Bioforsk Nord Tjøtta har utredet konsekvensene for deltema naturmiljø i forbindelse med Aqua Rock Company AS sine planer for utbygging av Strendene Nord i Alstahaug kommune. Naturmangfoldet i utredingsområdet er beskrevet ...
 • Socio-ecological vulnerability assessment of flood and saline-prone region in rural Bangladesh 

  Xenarios, Stefanos; Sarker, Golam Wahed; Nemes, Attila; Nagothu, Sekhar; Biswas, Jatish Chandra; Maniruzzaman, Md (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  The current study attempted to quantitatively measure the vulnerability status of selected regions in Bangladesh impacted by climate change. Three upazilas were selected in the drought prone region of Rajshahi, while another ...
 • Matproduksjon på norske arealressursar med og utan import av fôrråvarer 

  Bakken, Anne Kjersti; Johansen, Astrid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  På grunnlag av ein enkel modell for kor stort innanlandsk areal og kor stor fôrimport som ligg til grunn for produksjon av kjøtt, mjølk, egg og matkorn i Norge, drøftar rapporten kor langt og under kva vilkår den landsbaserte ...
 • Kartlegging og utarbeiding av skjøtselsplan for 4 kystlynghei-lokaliteter i Sør-Trøndelag 2013 

  Vesterbukt, Per; Johansen, Line (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Denne rapporten presenterer kartlegging av 4 lokaliteter med kystlynghei på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. Skjøtselsplanene er ...
 • Fastsetting av normavlingar i eng 

  Bakken, Anne Kjersti; Langerud, Anne; Johansen, Astrid (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  På oppdrag frå Statens Landbruksforvaltning har Bioforsk foreslått avlingar av grovfôr hausta frå fleirårig eng i eit vêrmessig normalår i fire grupper av kommunar i Norge. Dette skulle tene som grunnlag for å endre ...
 • Skjøtselsplaner for slåttemark. Heimværet, Sør-Gjæslingan, Vikna kommune, Nord-Trøndelag fylke 

  Vesterbukt, Per (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Denne rapporten presenterer kartlegging av mulig slåttemark med tilhørende skjøtselsplaner for Heimværet på Sør-Gjæslingan i Vikna kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det ble registrert to slåttemarker ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2013. A. Sorter som er ferdig testet. 

  Nesheim, Lars; Langerud, Anne (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  I 2013 var det sorter av artene timotei, engsvingel, rødkløver, kvitkløver og westerwoldsk (ettårig) raigras som var ferdig testet. I alt 16 sorter var ferdig testet og av disse er 13 sorter anbefalt godkjent: 1 timoteisort, ...
 • Utilisation of co-streams in the Norwegian food processing industry – A multiple case study 

  Adler, Steffen Andreas; Honkapää, Kaisu; Saarela, Maria; Slizyte, Rasa; Sterten, Hallgeir; Vikman, Minna; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Food losses occur throughout the entire food chain, from primary production via postharvest handling and storage, to food processing, distribution, retailing and consumption. Globally, food losses account for about one ...
 • Overvåking og kartlegging av lys ringråte i norsk matpotetproduksjon. Sesong 2013 

  Perminow, Juliana; Sletten, Arild; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i 1964. Den er også grunnen til at man ikke kan ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær 2013 

  Sletten, Arild; Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Does climate change aggravate gender inequalities? 

  Xenarios, Stefanos; Kakumanu, Reddy; Kallam, Suresh Reddy; Nagothu, Sekhar (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  The effects of climate change are unequally distributed between female and male gender in agrarian communities, particularly in developing countries. The agrarian regions of South India offer some representative examples ...
 • Bevaring ved bruk - nye lokalsortar i engvekstene timotei, engsvinger og raudkløver. Årsrapport 2013 

  Daugstad, Kristin (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
  Prosjektet «Bevaring ved bruk» starta med støtte frå Norsk Genressurssenter i 2003. Dei første fire åra vart det produsert frø av tre breie populasjonar av timotei, engsvingel og raudkløver. Dei vart samankryssa av ...
 • Tilpasning av skjøtsel i kystlynghei ved forekomst av hubro - høstsviing, forlengede brannrotasjoner og beiting. 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Pearson, Martin; Carlsen, Thomas (NIBIO Rapport;3(64) 2017, Research report, 2017-04-04)
  Kystlyngheiene er en flere tusen år gammel naturtype, som er svært karakteristisk og gjenkjennes som et åpent landskap dominert av røsslyng Naturtypen finnes i de ytterste kyststrøk, i et vintermildt og fuktig klima. I ...
 • Overvåking morsa 2015-2016. Resultater fra overvåking av innsjøer, elver og bekker i perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2016 

  Skarbøvik, Eva; Strand, David; Skjelbred, Birger; Haande, Sigrid; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport;3(38) 2017, Research report, 2017-04-04)
  Rapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, Bindingsvann, Langen, Våg, Mjær og Sæbyvannet, samt i elver og bekker i vannområde Morsa i perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2016. Resultatene inkluderer oversikter ...
 • Muligheter for en forenklet kartlegging av MiS-livsmiljøer i kyststrøk 

  Gjerde, Ivar; Sætersdal, Magne (NIBIO Rapport;3(52) 2017, Research report, 2017-03-22)
  I rapporten undersøkes og diskuteres mulighetene for å forenkle MiS-registreringer i kyststrøk med mye krevende terreng i forbindelse med feltregistreringer. Vi benyttet registreringer av MiS i Landsskogtakseringen og ...
 • Norsk institutt for skog og landskap. Årsmelding 2014 

  Gallardo, Jean-Yves Manum (Årsmelding fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
 • Risikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmar 

  Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder; Von Lüpke, Nikolas; Tarp, Peter (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget ...
 • Kvalitet på skogplanter - del 1 

  Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
  God plantekvalitet er en forutsetning for tilfredsstillende etablering. Dyrkingsteknikk og rutiner i planteskolene påvirker plantekvaliteten, men også mellomlagring og transport frem til planteplassen er sammen med godt ...
 • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Etter flere år med en nedadgående trend ser vi en generell økning i barkbillefangstene i 2014. Denne økningen settes i sammenheng med at denne sommeren har vært tørr og varm, fordi høy temperatur og lite nedbør på forsommeren ...

View more