Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Sub-archives within this community

 • Andre utgivelser [15]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [0]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [521]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections

Recent Submissions

 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Research report, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
  NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Research report, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • Plantevern i grønnsaker. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
 • Bruk av kompost i eit økologisk fruktfelt. Forsøksresultat frå Ernesfeltet 2011-2013 

  Vangdal, Eivind; Knutsen, Iren; Kvamm-Lichtenfeld, Kristin (Bioforsk rapport;9(96) 2014, Research report, 2014)
  Njøs næringsutvikling har leia prosjektet «Kvalitetskompost til bruk i frukt og bærhagar». Som del av dette prosjektet har Bioforsk Ullensavang utført forsøk med kompost i den økologiske frukthagen på Ernes i Ullensvang. ...
 • Plantevern i fôrvekster. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Netland, Jan; Haugland, Espen; Sjursen, Helge (Book, 2005)
  I Norge er integrert plantevern i fôrvekster et nytt begrep. Du kan lese mer om integrert plantevern i boka Handtering og bruk av plantevernmidler. Grunnbok, som er utgitt av Landbruksforlaget. I integrert plantevern legger ...
 • Plantevern i frukt og bær. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  I likhet med oss mennesker kan også planter bli sjuke eller på annen måte bli forstyrret i utviklingen. Begge trenger vi de riktige næringsstoffene for å holde oss friske, og vi må ha det riktige miljøet rundt oss. For å ...
 • Plantevern i potet. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2003)
  Boka Plantevern i potet – integrert bekjempelse hører med i en serie av bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en del av pensum til autorisasjonskurset i handtering og bruk av plantevernmidler. ...
 • Bruk av plantevernmidler. Sprøyteteknikk i veksthus 

  Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS;4(5) 2009, Research report, 2009)
  Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...
 • Kartlegging av naturtyper etter DN-håndbok 13 og NiN i utvalgte deler av Lomsdal Visten nasjonalpark (Nordland) 

  Johansen, Line; Aune, Sigrun (Bioforsk rapport;7(188) 2012, Research report, 2012-12-17)
  Det er gjennomfør naturtypekartlegging etter DN håndbok 13 og NiN (Naturtyper i Norge) i et utvalgt område av Lomsdal Visten nasjonalpark. Erfaringene fra kartleggingen er innspill til revidering av DN Håndbok 13.
 • Plantevern i korn. Integrert bekjempelse 

  Heggen, Heidi; Hofsvang, Trond; Ørpen, Hege M. (Book, 2005)
  I denne utgaven av Plantevern i korn- Integrert bekjempelse er flere sjukdommer og skadedyr kommet med. Boka hører med til en serie av i alt sju bøker om integrert plantevern i forskjellige kulturer. Bøkene er ment som en ...
 • Jorda i Agder 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Fakta fra Skog og landskap;04/2012, Others, 2012)
  Jorda i Agderfylkene har i det store og hele en god kvalitet. Dette har betydning for allsidighet i jordbruket og forutsigbarheten i matproduksjonen. Dette gjør jordbruksarealene i Agder viktig for framtiden.
 • Jordsmonnstatistikk. Buskerud 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;02/2010, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Buskerud. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1987-2001 og i 2006 og 2007, og ...
 • Jordsmonnstatistikk. Telemark 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Ressursoversikt fra Skog og landskap;01/2010, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Telemark, basert på jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket i 1990-1998 og i 2006 og 2007. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
 • Beskrivelse av jordsmonngrupper og jordsmonnenheter på dyrka mark i Norge. Karakteristikk, egenskaper og utbredelse 

  Sperstad, Ragnhild; Nyborg, Åge Arild (Dokument fra Skog og landskap;05/2008, Research report, 2008)
  Klassifisering av jordsmonn er nødvendig for å forstå likheter, forskjeller og slektskap mellom jordtyper. Dette gjør at man kan forutsi jordas egenskaper, forutsi produktiviteten, identifisere problemer med å forvalte ...
 • Jordsmonnstatistikk. Aust-Agder og Vest-Agder 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (Rapport fra Skog og landskap;20/2011, Research report, 2011)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for jordbruksareal i Aust-Agder og Vest-Agder. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er gjort i 1997-1999 og ...
 • Avlingsregulering i eple og plomme ved hjelp av mekanisk tynning av blomar. Rapport frå feltforsøk 

  Meland, Mekjell (NIBIO RAPPORT;2(163) 2016, Research report, 2017-07-24)
  Hjå eple og plomme er det heilt turvande å regulera avlinga for å oppnå jamne avlingar av god kvalitet. I kommersiell dyrking er vanleg dyrkingspraksis å regulera avlinga kjemisk eller med hand under blomstringa eller på ...
 • Skjøtselsplan for Syltedalen, Botnen-Ausa, kystlynghei, Vanylven kommune, Møre- og Romsdal fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(93) 2017, Research report, 2017-07-19)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for lokaliteten Syltedalen, Botnen-Ausa i Vanylven kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. ...
 • Jordsmonnstatistikk basert på utvalgskartlegging. Sammenlikning av statistikk basert på utvalgskartlegging og fullstendig jordsmonnkartlegging 

  Lågbu, Roar (Ressursoversikt fra Skog og landskap;03/2007, Report, 2007)
  En videreføring av dagens fremdrift i jordsmonnkartleggingen innebærer at vi først om 40 – 50 år vil ha kartlagt alt jordsmonnarealet i Norge. Ved å gjennomføre utvalgskartlegging i regionene der vi mangler data får vi ...
 • Integrert plantevern 

  Hofsvang, Trond (Bioforsk TEMA;5(12) 2010, Research report, 2010)
  Begrepet integrert bekjempelse ble utviklet på 1950- tallet i USA. Problemer med skadedyr som ble resistente mot kjemiske plantevernmidler, samtidig som skadedyrenes naturlige fiender forsvant, førte forskere inn på nye ...

View more