Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Norsk institutt for skog og landskap. Årsmelding 2014 

  Gallardo, Jean-Yves Manum (Årsmelding fra Skog og landskap;, Research report, 2015)
 • Risikofaktorer for stormskader - Analyse basert på skader etter Dagmar 

  Solberg, Svein; Lohne, Tor Peder; Von Lüpke, Nikolas; Tarp, Peter (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for stormskader basert på skadde felt etter stormen Dagmar 26. desember 2011. I tråd med erfaringer fra Norge og forskning fra andre land var hypotesen at omfanget ...
 • Kvalitet på skogplanter - del 1 

  Fløistad, Inger (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
  God plantekvalitet er en forutsetning for tilfredsstillende etablering. Dyrkingsteknikk og rutiner i planteskolene påvirker plantekvaliteten, men også mellomlagring og transport frem til planteplassen er sammen med godt ...
 • Skogens helsetilstand i Norge - resultater fra skogskadeovervåkingen i 2013 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Skogovervåking i Norge og andre land i Europa har blitt utført siden midten av 1980-tallet, med tidsserier som beskriver skogens helsetilstand i tid og rom og dokumenterer endringer i skogøkosystemet både på nasjonalt og ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2014 

  Økland, Bjørn; Wollebæk, Gro (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Etter flere år med en nedadgående trend ser vi en generell økning i barkbillefangstene i 2014. Denne økningen settes i sammenheng med at denne sommeren har vært tørr og varm, fordi høy temperatur og lite nedbør på forsommeren ...
 • Satellittkartlegging av hogst og skogskader 

  Solberg, Svein; Bjørkelo, Knut; Gjertsen, Arnt Kristian; May, Johannes; Pierzchala, Marek; Timmermann, Volkmar; Solheim, Halvor (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Satellittdata har et potensial til å bidra til å dekke viktige kartleggings- og overvåkingsoppgaver i skog, særlig for deteksjon av skogskader og hogst. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere metoder for en ...
 • Arealrepresentativ overvåking av skog i verneområder. Registreringsopplegg, metodikk og erfaringer fra feltarbeidet i 2014 

  Eriksen, Rune; Granhus, Aksel (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2014)
  Direktoratet for naturforvaltning (DN) (Miljødirektoratet f.o.m. 1.juli 2013) har siden 2009 arbeidet med å etablere et overvåkingssystem for verneområder. Etter en offentlig anbudsrunde vinteren 2012, ble det besluttet ...
 • Fulldyrka areal og kornarealer på Østlandet 

  Stokstad, Grete; Skulberg, Ole N. (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Kornarealet har gått kraftig tilbake siden år 2000. Størst nedgang i kornareal finner vi i flatbygdene på Østlandet. Nær halvparten av kornarealet som har gått ut av produksjon her har blitt lagt om til gras. Den største ...
 • Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder. Rapport for registreringer utført i 2012 og 2013 

  Strand, Geir-Harald; Bentzen, Frode (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Prosjektet «Arealrepresentativ overvåking av norske verneområder» er en forventningsrett og arealrepresentativ undersøkelse av inngrep, drenering, gjengroing og arealendringer i norske verneområder. Metodikken er en ...
 • Kartografi for AR5 

  Bjørkelo, Knut; Bjørnerød, Astrid; Nilsen, Anne-Barbi (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Dokumentet gir en oversikt over kartografien som blir brukt til AR5. Dette dokumentet erstatter notatet ”Kartografi for AR5. Norsk institutt for skog og landskap, 03/2009». Det er gjort følgende endringer: Arealtypen Vann ...
 • Agri-environmental policies and their effectiveness in Norway, Austria, Bavaria, France, Switzerland and Wales: Review and recommendations 

  Blumentrath, Christina; Stokstad, Grete; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  This review identifies ‘successful’ policies for biodiversity, cultural heritage, and landscape scenery and recreation in Austria, France, Bavaria (Germany), Wales (UK), and Switzerland, and a comparison with current efforts ...
 • Landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap 

  Stokstad, Grete (Rapport fra skog og landskap;, Research report, 2014)
  Tema i dette dokumentet er forekomst og endring i landskapselementer i jordbrukets kulturlandskap1. Dette er elementer som er registrert fra flyfoto gjennom Skog og landskaps overvåkingsprogram 3Q. Fordeling og status ...
 • Årsak til dårlig drenering 

  Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap, Journal article, 2014)
  Grøfting er en kostbar investering som gjennomføres i et 30-årsperspektiv, og krever en god kjennskap til jorda som skal dreneres. Kunnskap om årsaken til hvorfor jordsmonnet må dreneres kan hjelpe oss med å finne de best ...
 • Vipa varsler om vår - men stiller krav til arealene 

  Dramstad, Wenche; Pedersen, Christian (Journal article, 2014)
  Når vinteren går mot slutten snakker folk hyppig om vårtegn. Et av de tidligste vårtegnene bærer det velklingende navnet Vanellus vanellus på latin. I slutten av februar og begynnelsen av mars kommer vipene tilbake til det ...
 • Jorda i Spydeberg 

  Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
  Jordbrukslandskapet i Spydeberg er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
 • Jorda i Askim 

  Olsen, Hilde; Lågbu, Roar (Journal article, 2014)
  Jordbrukslandskapet i Askim er dannet av havavsetninger, med innslag av strandavsetninger, som ble tørrlagte etter siste istid. Det meste av jordsmonnet på dyrket mark består av gammel leirjord, som gir gode betingelser ...
 • Tekstur i plogsjikt 

  Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Fakta fra Skog og landskap;, Journal article, 2014)
  Jordas tekstur er den prosentvise fordelingen av partikkelstørrelsene sand, silt og leir. Tekstur deles inn i klasser som hver har et betegnende navn. Trekantdiagrammet til høyre viser hvordan teksturklassene er inndelt.
 • Begrensende egenskaper for jordbruksdrift 

  Nyborg, Åge Arild; Olsen, Hilde (Journal article, 2014)
  Dyrka mark er en knapp ressurs her i landet, og kun en prosent av landarealet er egnet til matkornproduksjon. Selv om klimaet ofte er en begrensende faktor for jordbruket er det først og fremst mangel på jordsmonn av god ...
 • Eiendommer og utmark 2. Eiendomsteiger over 1000 dekar uten tilknytning til Lreg 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
  Utmarksareal utgjør nesten 96 prosent av arealene på eiendomsteiger over 1000 dekar som ikke kan kobles direkte til landbruksdrift. Bare 20 prosent tilhører eiendom med klart definert eier.
 • Eiendommer og utmark 1. Arealfordeling og eierforhold 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (Journal article, 2014)
  Utmark dekker drøyt 72 prosent av landarealet i Norge. Med dette mener vi snaumark, myr, uproduktv skog, vann og breer. Bare 77 prosent av utmarksarealene tilhører eiendom med klart definert eier.

Vis flere