Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindholm, Markus
dc.contributor.otherLindholm, Markus - Project manager
dc.date.accessioned2015-08-13T07:07:33Z
dc.date.accessioned2015-08-17T07:25:36Z
dc.date.available2015-08-13T07:07:33Z
dc.date.available2015-08-17T07:25:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6814
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 53 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6549-1
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297102
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractRapporten inneholder en tilstandsklassifisering og vurdering av økologisk tilstand i 14 elve- og bekkefelt-lokaliteter og i 2 innsjøer i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma. Klassifiseringen er gjort etter kriteriene som gis i Vannforskriften ved Klassifiseringsveileder 2/2013 og er basert på innsamlede biologiske og vannkjemiske prøver, med eutrofiering som påvirkningsfaktor. Samtlige vannforekomster er typifisert. 6 av dem ble typifisert som tilhørende vanntype 11 - leirvassdrag, fortrinnsvis basert på data om leirdekningsgrad i nedbørsfeltet. Rapporten forklarer hvordan tilstandsklassifiseringen er gjennomført, og beskriver metodene som er brukt. Resultatene er presentert i «faktaark» for hver vannforekomst med en samlet tilstandsvurdering. Resultatene viser at 12 av de i alt 16 vannforekomstene som har blitt klassifisert er i moderat eller dårligere tilstandsklasse. For disse må utarbeides planer og iverksettes tiltak for å nå miljømålet om god økologisk tilstand.nb_NO
dc.description.abstractEcological state of 14 rivers and 2 lakes in the Hurdalvassdraget/Vorma river basin district, South‐East Norway, has been classified in accordance with the Water Framework Directive. The classification is based on biological and physiochemical data, gained by field surveys in 2011, 2012 and 2014. Macro‐ invertebrates and benthic algae were applied as biological quality elements in rivers and creeks, while chlorophyll a and aquatic macrophytes were applied in the lake. The classification followed the ”one‐out, all‐out” principle, which means that the quality element with the poorest state determines the total classification result for the water body.   The results show that most of the water bodies are in moderate or poorer ecological state. This means that there must be implemented measures in order to fulfil the environmental objective defined as good ecological state.
dc.description.sponsorshipVannområde Hurdalsvassdraget/Vormanb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6814
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleTilstandsklassifisering av vannforekomster i Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma 2011, 2012 og 2014nb_NO
dc.title.alternativeClassification of state of water bodies in the Hurdalvassdraget/Vorma river basin districtnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-08-13T07:07:33Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.identifier.cristin1257734
dc.subject.keywordBiologiske kvalitetselementer / Biological quality elements
dc.subject.keywordElver / Rivers
dc.subject.keywordVannforskriften / Water Framework Directive
dc.subject.keywordØkologisk tilstand / Ecological status
dc.relation.project12250 / 14210nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge