Show simple item record

dc.contributor.authorFørland, Ole Ringsby
dc.date.accessioned2015-07-15T12:13:17Z
dc.date.available2015-07-15T12:13:17Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293228
dc.description.abstractØkonomi, befolkningsvekst, klima, geografi, politikk og utbyggingsstrategier har alle en innvirkning på jordvernet. Befolkningsveksten til Oslo og Akershus har ført til opprettelsen av det regionale plansamarbeidet for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging. På oppdrag fra Stortinget har plansamarbeidet utarbeidet et høringsforslag til hvordan areal og transport kan samordnes bedre. Plansamarbeidet har som mål å halvere klimautslippene innen 2030. Dette skal gjøres ved å lokalisere veksten til større regionale byer eller prioriterte vekstområder. Stedene som er plukket ut er Sandvika, Asker, Lillestrøm Jessheim, Ski og Ås. Denne strategien skal forhindre spredt utbygging og dermed redusert klimautslipp. Ved å bygge kompakte byer mener plansamarbeidet det er nødvendig at vekst går foran vern av dyrka mark innenfor de regionale byene. Før vekst kan gå foran vern av dyrka mark må plansamarbeidets retningslinjer og føringer legges til grunn i kommunens arealplanlegging. Virkemidlene som skal sikre jordvernet er fortetting, bytransformasjon og full utredning av alternative utbyggingsområder. For å forhindre byspredning og samtidig styrke vernet utenfor de regionale byene skal det settes en grønn grense.Plansamarbeidets retningslinjer er en forlengelse og presieringe av Statlige planretnigslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP) fra 2014. BATP skal samordne planleggingen av infrastruktur og arealbruk, i tillegg aveie motstridene og ulike interesser. Retningslinjene i BATP har stort sett de samme virkemidlene man finner i plansamarbeidet.Til tross for BATPs generelle innhold skal retningslinjene likevel legges til grunn i kommunens arealplanlegging. Retningslinjer om fortetting og bytransformasjon har mange fordeler. Utgangspunktet for strategien er å redusere reiseavstander og klimautslipp. Jordvernet har også nydt godt av denne strategien som har vært å finne i nasjonale føringer siden 1993. Kommunen har gjennom kommuneloven stor frihet i sin arealplanlegging. Handlingsrommet skal brukes til å sikre statlige og regionale retningslinjer om å begrense nedbyggingen av dyrka mark. Spørsmålet er hvordan disse retningslinjene gjør seg gjeldene i praksis. En kommune som bruker høringsforslaget til plansamarbeidet er Ski kommune. Deres høringsforslag til kommunedelplan for bydel Ski øst planlegger å omdisponere 208 daa dyrka mark til fordel for bolig og næring. Plansamarbeidet blir brukt bevisst av kommunen og utbyggerne til å legitimere planforslaget. Til tross for at Ski by har et teoretisk potensial for 4000 mennesker innenfor dagens bygrense og derfor ikke behov for å bygge en ny bydel 1-2 km øst for togstasjonen. Ski kommune har en lang tradisjon for å ivareta jordvernet på Ski øst allikevel viser oppgaven at BATPs og plansamarbeidets virkemidler for å ivareta jordvernet blir for generelle. Istedenfor å stimulere til fortetting og transformasjon åpner de også for at vekst kan gå foran vern. Economy, population growth, climate, geography, politics and development strategies all have an impact on soil protection. Population growth in Oslo and Akershus has led to the creation of the regional planning cooperation for coordinated housing, - land use and transport planning. On behalf of Parliament has plan collaboration produced a consultation suggestions on how land use and transport can be better coordinated. The plan collaboration aims to halve greenhouse gas emissions by 2030. This will be achieved by localizing the growth to major regional cities or areas of growth. Places that have been selected are Sandvika, Asker, Lillestrøm Jessheim, Ski and Ås. This strategy will prevent scattered development and reduced greenhouse gas emissions. By building compact cities mean plan cooperation it is necessary that the growth takes precedence over the protection of cultivated land within the regional towns. Before growth may precede the protection of cultivated land must plan cooperation policies and guidelines form the basis of the municipality’s land use planning. The means to ensure soil protection is densification, urban transformation and full evaluation of alternative development areas. To prevent urban sprawl and simultaneously strengthen protection outside the regional towns shall set a green grense.Plansamarbeidets guidelines are an extension and presieringe of State planretnigslinjer concerted housing, land use and transport planning (SPR-BATP) 2014. BATP shall coordinate the planning of infrastructure and land use, as well aveie conflicting and different interests. The guidelines in BATP have mostly the same tools found in the plan worked. Despite BATPs overall content shall guidelines be applied in municipal land use planning. Guidelines for densification and urban transformation has many advantages. The starting point of the strategy is to reduce travel distances and greenhouse gas emissions. Soil protection has also benefited from this strategy has been to find in national guidelines since 1993. The municipality has municipal law great freedom in their land use planning. The fiscal leeway will be used to ensure state and regional policies to limit the reduction in cultivated land. The question is how these policies prevails in practice. A municipality that uses the consultation draft plan partnership is Ski. Their consultative proposal for the municipal district for Ski east planning to redeploy 208 daa agricultural land for the benefit of house and commercial buildings. The plan collaboration is used deliberately by the municipality and developers to legitimize the proposed plan. Despite Ski city has a theoretical potential for 4,000 people within the current city limits and therefore no need to build a new district 1-2 km east of the train station. Ski municipality has a long tradition of safeguarding soil protection on Ski east still shows task that BATPs and plan cooperation instruments to safeguard soil conservation is too general. Instead of encouraging densification and transformation opens the well that growth may precede protectionnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectJordvernnb_NO
dc.subjectVirkemidlernb_NO
dc.subjectSki østnb_NO
dc.titleHvordan fungerer overordnede virkemidler for å ivareta jordvernet på Ski øst?nb_NO
dc.title.alternativeHow does Overarching Measures to Safeguard Soil Protection on Ski east?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.description.localcodeM-BYREGnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge