Recent Submissions

 • Soppsjukdommer i oljevekster 

  Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar; Waalen, Wendy (NIBIO POP;4(18) 2018, Others, 2018-06)
  For å unngå store avlingstap på grunn av sjukdommer, bør det gå 6 – 8 år mellom hver gang det dyrkes oljevekster på et skifte.
 • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

  Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
  Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
 • Jorda i Troms 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(12) 2018, Others, 2018-04)
  Under Troms’ spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over utbredelsen ...
 • Jorda i Nordland 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
  Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
 • Jorda i Sogn og Fjordane 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
  På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
 • Ealu biebman 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;4(9) 2018, Others, 2018)
  Ealu biebman váttis doaibmadilálašvuođaid oktavuođas, dahje bargguid oktavuođas nu og čohkkedettiin ja jođidettiin.
 • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

  Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
  Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
  Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
  I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
 • Jorda i Lesja - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(5) 2018, Others, 2018-03)
  Lesja har et tørt innlandsklima. Samtidig har Lesja mye vann, både i Lågen, i sideelver og i innsjøer. Mye av jordsmonnet i kommunen bærer preg av denne kombinasjonen. Løsmasser er avsatt og påvirket av vann, mens det tørre ...
 • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
  For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – restaurering av gammal lynghei 

  Velle, Liv Guri; Nilsen, Liv S.; Vandvik, Vigdis; Thorvaldsen, Pål; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(33) 2017, Others, 2017-12)
  Kystlynghei er eit kulturlandskap som i dag er på raudlista over norske naturtypar. Ein av dei største trugslane er opphøyr av tradisjonell beitebruk og lyngsviing, og ein har i dag fleire lyngheier i dårleg hevd. Interessa ...
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – revegetering etter lyngsviing 

  Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis; Nilsen, Liv S.; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(32) 2017, Others, 2017-12)
  Lyngsviing er ei viktig skjøtselsform for å legge til rette for gode beiteforhold i kystlyngheia. Kunnskap om kva slags artar som veks fram etter sviing og kor fort desse artane kjem tilbake, er viktig for å få god bruk ...
 • Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro? 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO POP;3(28) 2017, Others, 2017-11)
  I en kombinert litteratur og feltstudie har NIBIO Tjøtta i samarbeid med Møreforsking Ålesund belyst problematikken rundt sårbare, bakkehekkende fugler med leveområde i kystlynghei. En av disse artene er hubro (Bubo bubo) ...
 • Tilleggsfôring av reinsdyr 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
  Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlyngheibeitepreferansar, beitetrykk og dyrevelferd 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(34) 2017, Others, 2017)
  Gammalnorsk sau er eit vanleg husdyrslag i kystlyngheia. Mange har gammalnorsk sau i utegangardrift der tilhøva ligg til rette for dette, særleg langs kysten på Vestlandet og nordover. Kunnskap om kva sauen beiter gjennom ...
 • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
  I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...
 • Overvåking av rester av plantevernmidler i mat 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(1) 2018, Others, 2018-02)
  Plantevernmidler brukes i planteproduksjon for å redusere skade forårsaket av sopp, skadedyr og ugras. Det er streng kontroll med salg og bruk av plantevernmidler. Kontrollen skal forhindre at plantevernmidler gjør skade ...
 • Laserskanning kan gi informasjon om gjengroing på jordbruksareal 

  Bayr, Ulrike; Puschmann, Oskar; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(22) 2017, Others, 2017)
  Jordbruksareal som går ut av drift gror etterhvert igjen med busker og kratt. Gjengroing medfører ikke bare tap av viktige arealressurser, men også kulturelle verdier og biologisk mangfold. Laserteknologi kan gjøre det ...
 • Overvintring og vinterskader i eng 

  Jørgensen, Marit (NIBIO POP;3(45) 2017, Others, 2017-12)
  En variabel vinter i 2017 har igjen ført til betydelige vinterskader på eng flere steder i landet. År med betydelige vinterskader ser ut til å komme med jevne mellomrom, og fører både til store avlingstap og til kostnader ...

View more