Recent Submissions

 • Kartlegging av skogskader og hogst langs kraftlinjer 

  Solberg, Svein; Puliti, Stefano; Youssif, Osama (NIBIO POP;4(21) 2018, Others, 2018)
  (Innledning) Nettselskapene har behov for informasjon om endringer i skogtilstanden langs kraftlinjene. Det er dels behov for rask kartlegging av trefall på linjene etter storm og sterke snøfall, for å raskt rydde opp og ...
 • Råd om arbeidsteknikk under arbeid i reingjerdet 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Lunner Kolstrup, Christina; Lavesson, Lillian (NIBIO POP;4(22) 2018, Journal article, 2018-11)
 • Annen næringsinntekt på norske gårdsbruk – liten, men viktig 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO POP;4(25) 2018, Others, 2018)
  Noen gårdbrukere driver næringsvirksomhet utenfor gårdsdrifta som ikke er basert på brukets jordbruksressurser. Lønnsomheten er jevnt over høyere i slik annen næringsvirksomhet enn i selve jordbruket.
 • Soppsjukdommer i oljevekster 

  Brodal, Guro; Ficke, Andrea; Abrahamsen, Unni; Strand, Einar; Waalen, Wendy (NIBIO POP;4(18) 2018, Others, 2018-06)
  For å unngå store avlingstap på grunn av sjukdommer, bør det gå 6 – 8 år mellom hver gang det dyrkes oljevekster på et skifte.
 • Grønnsaker og tilhørighet: parsellhager gir sunn mat og trivsel 

  Eiter, Sebastian; Veen, Esther J. (NIBIO POP;4(13)2018, Journal article, 2018-05)
  Parsellhager er ettertraktet av mange. Dyrkere får ‘dobbelt’ utbytte av hagen sin i form av fersk frukt og grønt, og sosialt fellesskap. De minst ressurssterke dyrkerne er de som profiterer mest.
 • Jorda i Troms 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(12) 2018, Others, 2018-04)
  Under Troms’ spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over utbredelsen ...
 • Jorda i Nordland 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(11) 2018, Others, 2018-04)
  Under Nordlands spredte grasarealer skjuler det seg store variasjoner i jordsmonnet. Alt fra myr til elvesletter har en gang blitt dyrket opp for å holde folk og dyr med mat. For første gang har vi nå en oversikt over ...
 • Jorda i Sogn og Fjordane 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(10) 2018, Others, 2018-04)
  På forblåste øyer og langs skjermede fjordarmer, i dype daler og høyt til fjells ligger jordbruksareal spredt utover Sogn og Fjordane fylke. Jordsmonnstatistikken gir ny kunnskap om matjorda i dette fjord- og fjellfylket.
 • Ealu biebman 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;4(9) 2018, Others, 2018)
  Ealu biebman váttis doaibmadilálašvuođaid oktavuođas, dahje bargguid oktavuođas nu og čohkkedettiin ja jođidettiin.
 • Framtidas tilbakeblikk – fotografering som en del av landskapsovervåkingen 

  Puschmann, Oskar; Eiter, Sebastian; Fjellstad, Wendy Jane; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;4(4) 2018, Others, 2018)
  Når fotografering på bakkenivå skal brukes i landskapsovervåking, er det viktig at relevante data om fotosted og opptakssituasjon er godt dokumentert. Standardisering gjør det lettere å gjenta fotograferingen i framtiden ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege (NIBIO POP;4(8) 2018, Others, 2018-03)
  Hå kommune tar førsteplassen på mer enn et område. Den er Rogalands største jordbrukskommune, har flest melkekyr i hele landet og Norges største meieri. Men det å være størst gir også utfordringer. Når stordrift skal forenes ...
 • Jorda i Hå - Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind (NIBIO POP;4(7) 2018, Others, 2018-03)
  I sandige vindavsetninger ved kysten, i mektige moreneavsetninger innover i landet, i myr og grunnere morene mellom koller og berg har jordsmonnet i Hå utviklet seg. Jordsmonnet er grunnlaget for den aktive jordbruksnæringa i Hå.
 • Jorda i Lesja - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(5) 2018, Others, 2018-03)
  Lesja har et tørt innlandsklima. Samtidig har Lesja mye vann, både i Lågen, i sideelver og i innsjøer. Mye av jordsmonnet i kommunen bærer preg av denne kombinasjonen. Løsmasser er avsatt og påvirket av vann, mens det tørre ...
 • Jorda i Lesja. Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;4(6) 2018, Others, 2018-03)
  For mye og for lite vann preger både historien til og bruken av jorda i Lesja. Flom og tørke, drenering og vanning er noen av utfordringene for landbruket i kommunen. I jakten på stadig bedre løsninger gir jordsmonndata ...
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – restaurering av gammal lynghei 

  Velle, Liv Guri; Nilsen, Liv S.; Vandvik, Vigdis; Thorvaldsen, Pål; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(33) 2017, Others, 2017-12)
  Kystlynghei er eit kulturlandskap som i dag er på raudlista over norske naturtypar. Ein av dei største trugslane er opphøyr av tradisjonell beitebruk og lyngsviing, og ein har i dag fleire lyngheier i dårleg hevd. Interessa ...
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlynghei – revegetering etter lyngsviing 

  Velle, Liv Guri; Thorvaldsen, Pål; Vandvik, Vigdis; Nilsen, Liv S.; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(32) 2017, Others, 2017-12)
  Lyngsviing er ei viktig skjøtselsform for å legge til rette for gode beiteforhold i kystlyngheia. Kunnskap om kva slags artar som veks fram etter sviing og kor fort desse artane kjem tilbake, er viktig for å få god bruk ...
 • Hvordan skjøtte kystlynghei for hubro? 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri (NIBIO POP;3(28) 2017, Others, 2017-11)
  I en kombinert litteratur og feltstudie har NIBIO Tjøtta i samarbeid med Møreforsking Ålesund belyst problematikken rundt sårbare, bakkehekkende fugler med leveområde i kystlynghei. En av disse artene er hubro (Bubo bubo) ...
 • Tilleggsfôring av reinsdyr 

  Eilertsen, Svein; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(43) 2017, Others, 2017-12)
  Tilleggsfôring av reinen under vanskelige driftsmessige situasjoner, eller som del av driftsopplegget under samling og flytting av reinflokken.
 • Gammalnorsk sau og skjøtsel av kystlyngheibeitepreferansar, beitetrykk og dyrevelferd 

  Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Norderhaug, Ann; Øpstad, Samson (NIBIO POP;3(34) 2017, Others, 2017)
  Gammalnorsk sau er eit vanleg husdyrslag i kystlyngheia. Mange har gammalnorsk sau i utegangardrift der tilhøva ligg til rette for dette, særleg langs kysten på Vestlandet og nordover. Kunnskap om kva sauen beiter gjennom ...
 • Overvåkingsresultater for plantevernmidler i næringsmidler 2016 

  Bolli, Randi; Christiansen, Agnethe (NIBIO POP;4(2) 2018, Others, 2018-02)
  I 2016 ble det analysert 1326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet «Rester av plantevernmidler i næringsmidler» som NIBIO utfører på oppdrag av og i samarbeid med Mattilsynet. ...

View more