Recent Submissions

 • Erosjon og næringsstofftap ved ulik jordarbeiding på flate arealer – 2014-2017 

  Bechmann, Marianne; Kværnø, Sigrun (NIBIO POP;3(31) 2017, Research report, 2017-12)
  Tre år med resultater fra Kjelle ruteforsøk viser store forskjeller i tap av jord og nærings¬stoffer mellom år. I årene med mest nedbør og de største tapene av jord- og næringsstoffer, ble de laveste gjennomsnittlige tapene ...
 • Dyrking av grovfor i et endret klima 

  Persson, Tomas; Höglind, Mats; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rognli, Odd Arne; Østrem, Liv (NIBIO POP;3(24) 2017, Journal article, 2017-11)
  KORT OM KLIMAFRAMSKRIVNINGER I NORGE. Klimaet i Norge er i endring og klimaframskrivinger fram mot 2100 viser økende middeltemperatur og nedbør stort sett over hele Norge. Temperaturøkningen er forventet størst nord i ...
 • Hvordan står det til på setra? Bygningsmiljøer 

  Stensgaard, Kari (NIBIO POP;3(29) 2017, Others, 2017)
  Seterhusene er våre siste håndfaste vitner om levemåten på setra og er kulturminner av stor verdi. Den tradisjonelle seterdrifta er sterkt redusert og setrene brukes nå mest til rekreasjon. Bruksendringen har hatt stor ...
 • Jorda i Nord-Fron Jordsmonnets egenskaper 

  Solbakken, Eivind (NIBIO POP;3(23) 2017, Journal article, 2017)
  Høye fjell og dype daler preger landskapet i Nord-Fron. Dette kontrastfylte landskapet har formet jordsmonnet. Det er store forskjeller mellom jorda på elveslettene og oppe i seterområdene. Dette faktaarket tar deg med på ...
 • Jorda i Nord-Fron Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(30) 2017, Others, 2017-11)
  Jorda i Nord-Fron har kommet på kartet, nærmere bestemt, på jordsmonnkartet til NIBIO. Jordsmonnkartene er et hjelpemiddel til å oppfylle jordlovas målsetning om en samfunnsgagnlig forvaltning av jordsmonnet. Det betyr at ...
 • Jorda i Stavanger - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(26) 2017, Others, 2017-11)
  Næringslivet i Stavanger handler om mer enn oljeboring og oljefunn. Kommunen har over 14.000 dekar dyrka jord og en aktiv landbruksnæring. I 2016 ble det boret hundrevis av hull på jordene i kommunen. Jordsmonnets viktigste ...
 • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
  Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Landbruk i nord-norge – tilpasning til endret klima 

  Uleberg, Eivind (NIBIO POP;3(16) 2017, Others, 2017-06)
  VIKTIGE ENDRINGER I NORD-NORGE -Lengre vekstsesong -Varmere, særlig i vintermånedene -Mer nedbør, spesielt om høsten, hyppigere episoder med sterk nedbør -Mindre nedbør som snø, kortere periode med snødekke -Lengre ...
 • Jorda i Randaberg. Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(20) 2017, Others, 2017-07)
  Randaberg har fått navnet ”Den grønne landsbyen”, og navnet passer godt. Kommunesenteret ligger midt i et grønt, aktivt jordbruksområde. Jordsmonndataene for Randaberg er en viktig kunnskapskilde som kan bidra til en ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
  Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
 • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
  Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
  NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
 • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

  Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
 • Invasive species - both a global and local problem 

  Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
 • Jordbruksareal rundt norske tettsteder 

  Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(14) 2017, Others, 2017-06)
  Per 1. januar 2016 bodde 81 % av Norges befolkning i et tettsted, og mange av tettstedene vokser. Veksten er størst i de største byene, som Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. Denne veksten går på ...

View more