Recent Submissions

 • Jorda i Stavanger - Jordsmonnets egenskaper 

  Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(26) 2017, Others, 2017-11)
  Næringslivet i Stavanger handler om mer enn oljeboring og oljefunn. Kommunen har over 14.000 dekar dyrka jord og en aktiv landbruksnæring. I 2016 ble det boret hundrevis av hull på jordene i kommunen. Jordsmonnets viktigste ...
 • Jorda i Stavanger - Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge Arild (NIBIO POP;3(27) 2017, Others, 2017-11)
  Jord er en ikke-fornybar ressurs. I motsetning til olje blir den likevel ikke brukt opp, så sant vi forvalter den på en bærekraftig måte. Jordsmonndata gir informasjon om jordressursene som hjelper forvaltning, rådgivning ...
 • Frøoverførte soppar på gran 

  Talgø, Venche; Brodal, Guro; Fløistad, Inger; Strømeng, Gunn (NIBIO POP;3(21) 2017, Others, 2017-08)
  Fleire soppar kan angripa kongler av gran (Picea spp.) og føra til dårleg spiring av frø. Frøsmitte kan også overførast til planter og gjera skade seinare i omløpet, både i planteskular og i produksjonsfelt til skog og juletre.
 • Landbruk i nord-norge – tilpasning til endret klima 

  Uleberg, Eivind (NIBIO POP;3(16) 2017, Others, 2017-06)
  VIKTIGE ENDRINGER I NORD-NORGE -Lengre vekstsesong -Varmere, særlig i vintermånedene -Mer nedbør, spesielt om høsten, hyppigere episoder med sterk nedbør -Mindre nedbør som snø, kortere periode med snødekke -Lengre ...
 • Jorda i Randaberg. Jordsmonndata i praksis 

  Ulfeng, Hege; Nyborg, Åge (NIBIO POP;3(20) 2017, Others, 2017-07)
  Randaberg har fått navnet ”Den grønne landsbyen”, og navnet passer godt. Kommunesenteret ligger midt i et grønt, aktivt jordbruksområde. Jordsmonndataene for Randaberg er en viktig kunnskapskilde som kan bidra til en ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • 3Q: Monitoring agricultural landscapes in Norway 

  Stokstad, Grete; Fjellstad, Wendy Jane; Eiter, Sebastian; Dramstad, Wenche (NIBIO POP;3(19) 2017, Journal article, 2017-06)
  Agricultural landscapes are products of farming activity in the past and present. They are everyday landscapes for many people and are important for outdoor recreation. Many plant and animal species find their habitat in ...
 • Størrelse på jordstykker fra ulike datakilder 

  Stokstad, Grete; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;2(19) 2016, Others, 2016-04)
  Vi har sammenlignet størrelsen på jordstykker basert på to ulike kartdata, det vil si basert på kartlegging av arealet på to forskjellige måter: Jordstykkestørrelse basert på arealressurskartet AR5 og jordstykkestørrelse ...
 • Et miljømessig bærekraftig landbruk: mål, utfordringer og tiltak 

  Martinez, Gesine Jimenez; Dramstad, Wenche; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(18) 2017, Others, 2017-06)
  Bærekraftig jordbruk er et av målene i norsk landbrukspolitikk. Ved siden av sosiale og økonomiske hensyn skal naturressurser og miljø ivaretas. Kompleksiteten av miljøutfordringer gjør det vanskelig å identifisere felles ...
 • Hvordan måle bærekraft i jordbruket? 

  Martinez, Gesine Jimenez; Eiter, Sebastian (NIBIO POP;3(17) 2017, Others, 2017-06)
  Jordbruksnæringen står overfor store utfordringer både i Norge og internasjonalt: Den viktigste oppgaven er å produsere mat i samsvar med lov- og regelverk om dyrevelferd, klima- og miljøvern. Samtidig stilles det krav til ...
 • Tiltak mot mose i kulturmarkseng 

  Bele, Bolette; Grenne, Synnøve; Grøtta, Maud (NIBIO POP;3(15) 2017, Others, 2017-06)
  NIBIO, avdeling kulturlandskap og biomangfold og Norsk Landbruksrådgiving er nå i gang med et prosjekt som skal teste ut forskjellige metoder mot tett mosedekke i artsrik kulturmarkseng. Prosjektet er 3-årig, og har mottatt ...
 • Veiledning til praktisk kadaversøk med hund - – Forberedelser, praktisk gjennomføring, etterarbeid og beredskap 

  Steinvik, Nils; Mathisen, Jonny; Hansen, Inger; Winje, Erlend (NIBIO POP;3(13) 2017, Others, 2017-06)
 • Invasive species - both a global and local problem 

  Taff, Gregory; Meier, Sophie (NIBIO POP;3(8) 2017, Others, 2017-02)
 • Jordbruksareal rundt norske tettsteder 

  Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(14) 2017, Others, 2017-06)
  Per 1. januar 2016 bodde 81 % av Norges befolkning i et tettsted, og mange av tettstedene vokser. Veksten er størst i de største byene, som Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. Denne veksten går på ...
 • Sammenhengen mellom arealbruk i jordbrukslandskapet og tilstedeværelse av fuglearter 

  Pedersen, Christian; Krøgli, Svein Olav (NIBIO POP;3(11) 2017, Others, 2017-04)
  Intensivt jordbruk eller brakklegging av jordbruksareal blir ofte omtalt som de viktigste årsakene til nedgangen i kulturlandskapsarter av fugl i Europa. Dette er arter der mer enn halvparten av hekkebestanden finnes i ...
 • Øyer av jordbruk midt i byen 

  Aune-Lundberg, Linda (NIBIO POP;3(12) 2017, Others, 2017-06)
  81 prosent av Norges befolkning, det vil si omlag 4 230 000 mennesker, bor i en av landets 990 tettsteder. Gjennomsnittlig er 80 prosent av tettstedenes areal brukt til bebyggelse. Inneklemt mellom bebyggelse og infrastruktur ...
 • Store utmarkseiendommer mangler matrikkelnummer og opplysninger om eiere 

  Mathiesen, Henrik Forsberg (NIBIO POP;2(37) 2016, Others, 2016-12)
  Matrikkelen, det nasjonale registeret for eiendom, adresser og bygninger, inneholder feil og mangler som kan utgjøre vesentlige barrierer for omsetning, næringsutvikling og vern av natur og kulturminner på eiendommer med ...
 • Forvaltning av ask i møte med askeskuddsjuken 

  Tollefsrud, Mari Mette; Timmermann, Volkmar; Schei, Fride Høistad; Solheim, Halvor (NIBIO POP;3(6) 2017, Others, 2017-02)
  Ask er et av våre vanligste edellauvtrær og et viktig levested for mange arter. Ask er mye brukt som prydtre og har vært vanlig både som tuntre og i alleer. Gamle styvede asketrær representerer mange steder viktige ...
 • Skogskjøtsel av ask 

  Andreassen, Kjell (NIBIO POP;3(7) 2017, Others, 2017-02)
  Ask har et samlet volum på ca 3 millioner m3 i Norge, men utgjør bare 1 % av lauvtreressursene i landet. Treslaget er likevel en verdifull ressurs som brukes til mange spesialprodukter siden den har gode styrkeegenskaper, ...

View more