Recent Submissions

 • Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2016 

  Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Flø, Daniel; Magnusson, Christer; Nordbakken, Jørn-Frode; Røsberg, Ingvald; Solheim, Halvor; Thunes, Karl H; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche (NIBIO Rapport;3(107) 2017, Research report, 2017-09-09)
  Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede ...
 • Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge 

  Bjerketvedt, Jan; Hansen, E (NIBIO Rapport;3(102) 2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten er utarbeidet som avslutning av prosjektet «Forprosjekt – Markfuktighetskart for skogen i Norge». Eier av prosjektet har vært Norges Skogeierforbund og NORSKOG. Faglig ansvarlig har vært NIBIO ved forsker ...
 • Økonomien i spesialisert kjøttproduksjon på storfe - resultater fra regnskapsanalyser 

  Asheim, Leif Jarle; Hansen, Øyvind; Paulsen Rye, Siv Karin (NIBIO RAPPORT;3(104) 2017, Research report, 2017-09-04)
  Prosjektet «Økt storfekjøttproduksjon» er et samarbeid mellom Nortura og NIBIO (tidligere NILF). Nortura er prosjekteier, og Norturas hovedmål for prosjektet er økt storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. NIBIO har ansvaret ...
 • Fargeendring i umalte trefasader - erfaringer og eksempler 

  Zimmer, Katrin; Flindall, Ona; Gobakken, Lone Ross; Nygaard, Marius (NIBIO Rapport;3(98) 2017, Research report, 2017-08)
  En umalt trefasade forteller en historie – om bygningen den er en del av og om stedet der bygningen står. Sol og regn, temperatur og vind varierer med breddegrad, klimasone, landskap og vegetasjon, og vil påvirke fasaden ...
 • Tindved – en vekst for fremtiden? 

  Røen, Dag; Bárcena, Teresa G. (NIBIO Rapport;3(103) 2017, Research report, 2017-09-01)
  Tindved (Hippophae ramnoides L.) er en sterkt grenet, tornet busk hjemmehørende i tempererte regioner av Europa og Asia som produserer næringsrike orange/gule frukter. Den har viktige funksjoner som næringskilde og som ...
 • Tidlig nedsanking av sau og bare innmarksbeite – Sats per dyr og dag ved mer innmarksbeite 

  Stornes, Ole Kristian (NIBIO Rapport;3(100) 2017, Research report, 2017-08-30)
  Som følge av en mer aktiv rovviltforvaltning de siste 20-30 årene har konflikten mellom rovvilt og sau på utmarksbeite økt betraktelig i forhold til tidligere. I noen tilfeller blir det drept så mye sau og lam på utmarksbeitet ...
 • Klimatiltak i jordbruk og matsektoren. Kostnadsanayse av fire tiltak 

  Pettersen, Ivar; Grønlund, Arne; Elstad Stensgård, Aina; Walland, Finn (NIBIO Rapport;3(85) 2017, Research report, 2017-08-30)
  The research team has investigated social costs of four measures aiming to reduce climate gas emissions from Norwegian agriculture: 1. Produce biogas from manure, 2. Substitute plant based products and fish for cattle meat, ...
 • Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring 

  Søgaard, Gunnhild; Astrup, Rasmus; Allen, Micky; Andreassen, Kjell; Bergseng, Even; Fløistad, Inger Sundheim; Hanssen, Kjersti Holt; Hietala, Ari; Kvaalen, Harald; Solberg, Svein; Solheim, Halvor; Steffenrem, Arne; Stokland, Jogeir; Økland, Bjørn (NIBIO Rapport;3(99) 2017, Research report, 2017-08-24)
  Fokus i denne rapporten er på skogbehandlingen, og på maksimering av verdiproduksjon. En forutsetning for dette er høy sagtømmerproduksjon, samtidig som det er viktig å vurdere arealets totale tømmerverdi. Følgende ...
 • Analyse av skogstrukturer registrert i landsskogtakseringen – Sluttrapport fra prosjektet «Viktige strukturer i norsk skog» 

  Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;3(96) 2017, Research report, 2017-07-17)
  I denne rapporten gis en oversikt over hvordan skog med fleretasjet bestandsstruktur er fordelt innen like arealkategorier i norsk skog. Vi har også sammenstilt data for å belyse om sjiktning i skog overlapper med forekomst ...
 • Skjøtselsplan for Syltedalen, Botnen-Ausa, kystlynghei, Vanylven kommune, Møre- og Romsdal fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(93) 2017, Research report, 2017-07-19)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for lokaliteten Syltedalen, Botnen-Ausa i Vanylven kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. ...
 • Avlingsregulering i eple og plomme ved hjelp av mekanisk tynning av blomar. Rapport frå feltforsøk 

  Meland, Mekjell (NIBIO RAPPORT;2(163) 2016, Research report, 2017-07-24)
  Hjå eple og plomme er det heilt turvande å regulera avlinga for å oppnå jamne avlingar av god kvalitet. I kommersiell dyrking er vanleg dyrkingspraksis å regulera avlinga kjemisk eller med hand under blomstringa eller på ...
 • Skjøtselsplan for Åram: Sætrevik, kystlynghei, Vanylven kommune, Møre- og Romsdal fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;2(162) 2016, Research report, 2017-07-19)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for lokaliteten Åram, Sætrevik i Vanylven kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. Skjøtselsplanen ...
 • Skjøtselsplan for Sandvikdalen, kystlynghei, Vanylven kommune, Møre- og Romsdal fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(92) 2017, Research report, 2017-07-19)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for lokaliteten Sandvikdalen i Vanylven kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. Skjøtselsplanen ...
 • Skjøtselsplan for Brandal, Heia, kystlynghei, Vanylven kommune, Møre- og Romsdal fylke 

  Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(91) 2017, Research report, 2017-07-19)
  Denne rapporten presenterer skjøtselsplan for kystlynghei for lokaliteten Brandal, Heia i Vanylven kommune, på oppdrag fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Kystlynghei som naturtype er i dag sterkt truet i Norge. Skjøtselsplanen ...
 • Jordsmonnstatistikk: Sogn og Fjordane 

  Lågbu, Roar; Svendgård-Stokke, Siri (NIBIO RAPPORT;3(94) 2017, Research report, 2017-07-12)
  Denne rapporten presenterer en jordsmonnstatistikk for dyrka mark i Sogn og Fjordane. Jordsmonndata fra jordsmonnkartleggingen i fylket ligger til grunn for statistikken. Kartleggingen er utført i henhold til standard ...
 • Lokal mat og lokale spisesteder - Resultater fra intervju med et utvalg spisesteder, leverandører og spisegjester på Helgeland 

  Høberg, Eva Narten; Ljunggren, Elisabet Carine; Jørstad, Mariell; Forsland, Benedicte; Roaldsen, Ingrid (NIBIO RAPPORT;3(97) 2017, Research report, 2017-07-18)
  Forbrukernes interesse for lokal mat er stadig økende. Dette gjenspeiles bl.a. i økt omsetningstall for lokal mat. Halvparten av norske turister sier samtidig at lokale mat- og drikkeopplevelser er viktige når de reiser i ...
 • Utkast til skjøtselsplan for heilskapleg kulturlandskap – Mysubytta Landskapsvernområde, Skjåk i Oppland 

  Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Nordal Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(80) 2017, Research report, 2017-07-13)
  Utkastet til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Mysubytta landskapsvernområde er utarbeidd på oppdrag frå Breheimen Nasjonalparkstyre. På oppdrag frå Miljødirektoratet vart det samtidig utarbeida eit ...
 • Utkast til Skjøtselsplan for heilskapsleg kulturlandskap. Mørkridsdalen landskapsvernområde, Luster i Sogn og Fjordane 

  Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve (NIBIO RAPPORT;3(89) 2017, Research report, 2017-07-13)
  Utkastet til skjøtselsplan for det heilskaplege kulturlandskapet i Mørkridsdalen landskapsvernområde er utarbeidd på oppdrag frå Breheimen Nasjonalparkstyre. På oppdrag frå Miljødirektoratet vart det samtidig utarbeida eit ...
 • Effekt av buffersoner - på vannmiljø og andre økosystemtjenester 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Skarbøvik, Eva; Kværnø, Sigrun (NIBIO RAPPORT;3(14) 2017, Research report, 2017-05-15)
  Det er gjennomført et omfattende litteraturstudium som omfatter renseeffekter i buffersoner, og prosesser og faktorer som påvirker disse, samt kanterosjon langs elver og bekker og kantsoners mulige bidrag til flomdemping. ...
 • Tilråding til generell del for mal til skjøtselsplanar for heilskaplege kulturlandskap 

  Bele, Bolette; Thorvaldsen, Pål; Grenne, Synnøve; Fagerås, Knut (NIBIO RAPPORT;3(79) 2017, Research report, 2017-06-22)
  Tilrådinga til generell del og mal for heilskaplege kulturlandskap er utarbeidd på oppdrag frå Miljødirektoratet. Rapporten skildrar ulike verdiar i kulturlandskapet, gjev generelle råd om restaurering og skjøtsel, samt ...

View more