Recent Submissions

 • Kunnskapsbehov i økologisk landbruk 

  Adler, Steffen Andreas; Frøseth, Randi Berland; Hykkerud, Anne Linn; Stubhaug, Erling; Milford, Anna Birgitte; Havstad, Lars T.; Bakken, Anne Kjersti (NIBIO Rapport;3(118) 2017, Research report, 2017-11-06)
  Forbruket av økologisk mat har økt jevnt i Norge fra 2011 til 2016, mens det økologiske arealet har blitt redusert i samme periode. NIBIO som er en viktig leverandør for kunnskap om økologisk landbruk fikk i Statsbudsjettet ...
 • Forenkling av MiS-registreringer i felt ved hjelp av prediksjonsmodeller 

  Sætersdal, Magne; Gjerde, Ivar; Heegaard, Einar; Schei, Fride Høistad; Nilsen, Jan Erik (NIBIO Rapport;3(122) 2017, Research report, 2017-11-01)
  I rapporten undersøkes mulighetene for å kunne predikere forekomster av MiS-miljøer basert på enkle landskapsvariabler fra kart. Disse variablene er helning, bonitet, høyde over havet og avstand fra vei. Vi bruker oversikt ...
 • Rein som beitedyr i kystlynghei 

  Thorvaldsen, Pål; Bär, Annette; Eilertsen, Svein (NIBIO Rapport;3(40) 2017, Research report, 2017-03-02)
  Øygruppen Tarva har siden 2010 hatt status som Utvalgt kulturlandskap, hovedsakelig begrunnet i de store arealressursene med kystlynghei i god hevd. Kystlynghei er en trua naturtype beskyttet av naturmangfoldloven som ...
 • Bærekraftig næringsøkonomi - Struktur og økonomi i reindrifta 

  Pettersen, Ivar; Kårstad, Signe; Nebell, Ingunn (NIBIO Rapport;3(115) 2017, Research report, 2017-10-26)
  The study of structure and economics in Norwegian reindeer herding is commissioned by the Ministry of Agriculture and Food in order to better understand the relations between economic sustainability in reindeer herding and ...
 • Kartlegging av konflikter ved reinkalving. Pilotprosjekt: mulige kartkilder i tid og rom 

  Tenge, Ingrid Midtsundstad; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Aspholm, Paul Eric; Mathiesen, Henrik Forsberg; Haugen, Finn-Arne; Winje, Erlend; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(121) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Dette pilotprosjektet har sett på hvilke kartdata som kan være relevante for å kartlegge konflikter ved reinkalving i tid og rom og benytte denne kunnskapen for å redusere kalvetap. Det er gjort en vurdering av hvilke data ...
 • Plantevernmidler i grunnvann. Forprosjekt automatisert overvåking i faste forsøksfelt. 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(1) 2017, Research report, 2017-10-25)
  Gjennom et forprosjekt finansiert gjennom «Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler, 2016 – 2020» har NIBIO utredet og beskrevet mulig framtidig overvåking av plantevernmidler i grunnvann i faste forsøksfelt. ...
 • E18 Bommestad – Sky. Opptak av siltgardiner ved Farriseidet og i Farriskilen. Overvåking av partikkelspredning 

  Roseth, Roger (NIBIO Rapport;3(11) 2017, Research report, 2017-10-30)
  Etter oppdrag fra Statens vegvesen overvåket NIBIO turbiditet i Farrisvannet ved Farriseidet i forbindelse med opptak av siltgardiner i regi av JVF – Joint Venture Farris Bru, ANS. Undersøkt område var ved Farris Øst, der ...
 • Forest soil carbon changes from measurements and models - Site-specific comparisons and implications for UNFCCC reporting 

  Dalsgaard, Lise; Lange, Holger; Kjønnaas, O. Janne (NIBIO Rapport;3(114) 2017, Research report, 2017-10-18)
  For å verifisere beregningsmetoder og modeller for endringer av karbonlagre i skogsjord brukt i UNFCCC rapporteringen er det behov for data fra jordprøver med gjentak over tid og der prøvetakingsmetoder er konsistente. I ...
 • Støy, bolig og næring. Verdi- og næringsulemper i støyutsatt jordbruk på Ørland 

  Pettersen, Ivar (NIBIO Rapport;3(111) 2017, Research report, 2017-10-02)
  Since the decision to locate the main Norwegian air fighter base at Ørland, prolonged discussions of compensation to farmers for increased noise levels have taken place. This study is commissioned by the local authorities ...
 • Tilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam 

  Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport;3(116) 2017, Research report, 2017-10-19)
  Denne rapporten viser resultater fra vekstforsøk hvor plantetilgjengelig fosfor i kalkfelt avløpsslam fra Bokerøya og Skådevika (Flekkefjord) renseanlegg ble undersøkt. I tillegg viser rapporten resultater for slammets ...
 • Tilpassing til eit endra klima. Aktuelle tiltak i landbruket på Vestlandet 

  Øpstad, Samson L.; Øvreås, Odd-Jarle; Myromslien, Merete; Hjeltnes, Stein Harald; Vågane, Svein Arne; Østrem, Liv (NIBIO Rapport;2(94) 2016, Research report, 2016-08-17)
  I denne rapporten er det gjeve ei vurdering av kva framskriving av klimaendringane med auka nedbør og temperatur kan få å seia for landbruket på Vestlandet. Det er lagt hovudvekt på å omtala situasjonen for grovfôrdyrking ...
 • Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015 

  Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Brøseth, Henrik; Bakke, Beate Banken; Eiken, Hans Geir; Hagen, Snorre (NIBIO Rapport;2(56) 2016, Research report, 2016-04-15)
  Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rovvilt i Norge har i 2015 samlet inn prøver med antatt opphav fra brunbjørn (Ursus arctos) for syvende år på rad. Totalt ble det samlet inn 1 293 prøver i 2015 (860 ekskrementprøver, ...
 • Bruk av beite til melkekyr i løsdrift. En spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord (NIBIO Rapport;2(71) 2016, Research report, 2016-05-20)
  Nye forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, med overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Enkelte bønder har investert i større driftsbygninger, de har økt sine besetninger og flere ...
 • Restaurering av myr på Smøla 2011 - 2015. Effekter på vegetasjon og klimagassutslipp 

  Weldon, Simon Mark; Grønlund, Arne (NIBIO Rapport;2(51) 2016, Research report, 2016-04-30)
  Rapporten viser resultatene fra vegetasjonsundersøkelser og klimagassutslipp på et prøvefelt for restaurering av dyrket myr som er tatt ut av drift. Tidligere dyrking av hatt effekt på vegetasjonen i lang tid. Etter 35 år ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Nordland 

  Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(106) 2017, Research report, 2017-10-02)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et areal-regnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Arealregnskap for utmark. Arealstatistikk for Sør-Trøndelag 

  Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIBIO Rapport;3(105) 2017, Research report, 2017-09-19)
  I denne rapporten presenteres materiale som er samla inn i forbindelse med etablering av et arealregnskap for utmark med basis i en nasjonal utvalgsundersøkelse av arealdekket. Metoden tar utgangspunkt i et nettverk av ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2015 

  Hauken, Marit (NIBIO Rapport;3(44) 2017, Research report, 2017-03-03)
  Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av NIBIO divisjon for miljø og naturressurser og gjennomføres i samarbeid med Divisjon for bioteknologi og plantehelse, flere av forskningsstasjonene i NIBIO ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2016 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;3(49) 2017, Research report, 2017-06-08)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Arealrepresentativ kartlegging og overvåking av naturtyper (NiN) Framlegg til metode og arbeidsopplegg 

  Strand, Geir-Harald; Bryn, Anders; Framstad, Erik (NIBIO Rapport;2(55) 2016, Research report, 2016)
  Rapporten foreslår og drøfter metode for en nasjonal arealrepresentativ overvåking av naturtyper basert på klassifikasjonssystemet Natur i Norge (NiN). Aspekter som omhandles er: Kunnskapsbehov ved kartlegging og overvåking; ...
 • Norsk fjellnatur - Fra kyst til innland, fra sør til nord. GLORIA-NORGE, et overvåkingsprogram for fjellvegetasjon – årsrapport for 2014 

  Wehn, Sølvi; Holten, Jarle Inge; Karlsen, Stein Rune (NIBIO Rapport;2(11) 2016, Research report, 2016-01-13)

View more