Recent Submissions

 • Miljøvennlig drift av sykkelveinettet i Oslo Miljøeffekter av formiatbaserte avisningsmidler – Resultater fra vannkjemiske og biologiske undersøkelser vinteren 2018. 

  French, Helen Kristine; Skrutvold, Johanna; Pedersen, Per Anker; Haaland, Ståle Leif; Roseth, Roger (NIBIO Rapport;4(143) 2018, Research report, 2018-12)
  Hvert år brukes det omtrent 7000 tonn vegsalt (MgCl2 og NaCl) på kommunale veger i Oslo. På grunn av de negative effektene som vegsalt kan ha, og med bakgrunn i bystyrevedtak fra 2012 om at Oslo kommune skal erstatte vegsalt ...
 • Utvikling av jordblandinger til regnbed i Drammen. Potteforsøk med periodevis vannmetning og uttørking 

  Haraldsen, Trond; Vike, Eva; Gamborg, Marina (NIBIO Rapport;5(1) 2019, Research report, 2019-01)
  Denne rapporten omfatter oppfølgingsundersøkelser av et potteforøk med jordblandinger til regnbed, der hovedresultatene er behandlet i en masteroppgave ved NMBU. Overvintringsforsøkene viste at ulike stauder hadde forskjellig ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Hedmark, 2011. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(6) 2019, Research report, 2019-01)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Hedmark. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Bevaring av skogtregenetiske ressurser 

  Fjellstad, Kjersti Bakkebø (NIBIO Rapport;5(8) 2019, Research report, 2019-01)
  Bevaringsplanen for skogtregenetiske ressurser fra Norsk genressurssenter gir status for eksisterende bevaringsarbeid og definerer behov for framtidig bevaring for å sikre genetisk variasjon i skogtrær i Norge. Genetisk ...
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Oppland, 2011. 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;5(7) 2019, Research report, 2019-01)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Oppland. Det er samlet inn data om jordbruksareal i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter bred buffersone. ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge 2017 

  Hansen, Øyvind (NIBIO Rapport;5(2) 2019, Research report, 2019-01)
 • Kompostens virkning i dyrket jord 

  Føreid, Bente; Bergersen, Ove; Sørheim, Roald (NIBIO POP;4(29) 2018, Journal article, 2018-12)
  Kompost produseres gjennom omdanning av organisk nedbrytbart materiale under god tilgang på luft. Prosessen kompostering benyttes for å omdanne det organiske materialet i avfall til en mer stabil ressurs. Varmen som ...
 • Phosphorus losses from the Mørdre catchment 

  Krzeminska, Dominika; Bechmann, Marianne (NIBIO Rapport;4(173) 2018, Research report, 2018-12)
  Mørdre nedbørfelt er en del av Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) som rapporterer årlig om jordbruksdrift, avrenning og tap av partikler, næringsstoffer og plantevernmidler. I perioden fra 2010 til ...
 • Prosjektet «Fra sol til bord». Sluttrapport 

  Korsæth, Audun (NIBIO Rapport;4(163) 2018, Research report, 2018-12-14)
  Dette prosjektet er i sin helhet finansiert av Opland Fylkeskommune, og handler om å bidra til en reduksjon i klimagassutslippene fra jordbruket gjennom å ta et første steg mot en helhetlig løsning med bruk av presisjonsjordbruk ...
 • Skjøtselsplan for kystlynghei på Gamhågjen, Herøy kommune 

  Carlsen, Thomas; Bär, Annette (NIBIO Rapport;4(165) 2018, Research report, 2018-12)
  Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Gamhågjen, Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdeling. Skjøtselsplanen baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebruker. Gamhågjen er fra ...
 • Kjøttfe på utmarksbeite 

  Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Haugen, Finn-Arne (NIBIO Rapport;4(157) 2018, Research report, 2018-12)
  For prosjektet "Bærekraftig storfeproduksjon basert på grovfôr", er det i denne rapporten gjeve omtale av utmarksbeitekvalitet og ymse tilhøve kring utmarksbeitebruk for 16 beiteområde for kjøttfe. Buskapane er spreidt frå ...
 • Vegsalt og formiatbaserte avisningsmidler – Effekter i jord, vann og på vegetasjon 

  Skrutvold, Johanna; Roseth, Roger; Haaland, Ståle Leif; French, Helen Kristine (NIBIO Rapport;4(144) 2018, Research report, 2018-12)
  Som en del av Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten i Oslo kommune ble det i 2017/2018 opprettet et pilotprosjekt for miljøvennlig salting av sykkelvegnettet. Et av delmålene i pilotprosjektet var å kartlegge miljøeffektene ...
 • Slåttemark, veileder for restaurering og skjøtsel 

  Svalheim, Ellen; Garnås, Ingvill Marit Buen; Hauge, Leif (NIBIO rapport;4(151) 2018, Research report, 2018-12)
  Slåttemark er en trua naturtype med status CR, kritisk trua på rødliste for naturtyper, 2018. Naturtypen har status som utvalgt naturtype, UN, gjennom Naturmangfoldloven. I 2009 fikk naturtypen egen handlingsplan der ...
 • DRAINIMP – Økonomi i drenering 

  Haukås, Torbjørn; Berger, Marius (NIBIO Rapport;4(5) 2018, Research report, 2018-12)
  There has been low level of drainage activity in Norway for since the mid-1980. Every year about 5,000 hectares were drained, which is below half the size compared with the decade before. More wet summers combined with the ...
 • Tilstand i foryngelsesfelt. Analyse basert på data fra Resultatkartleggingen, Landsskogtakseringen og Økonomisystem for skogordningene (ØKS) 

  Granhus, Aksel; Breidenbach, Johannes; Eriksen, Rune; Gjertsen, Arnt Kristian; Solberg, Svein (NIBIO Rapport;4(159) 2018, Research report, 2018-12-28)
  Denne rapporten sammenstiller informasjon om tilstand og utviklingstendenser for foryngelse i skog, med utgangspunkt i data fra Resultatkartleggingen, Landsskogtakseringen og Økonomisystem for Skogordningene (ØKS). Oppdraget ...
 • Arealrepresentativ overvåking av skogvernområder gjennom Landsskogtakseringen. [Revidert] Rapport fra taksering utført i femårsperioden 2012-2016 

  Hylen, Gro; Granhus, Aksel; Eriksen, Rune (NIBIO Rapport;4(170) 2018, Research report, 2018-12-28)
  Rapporten beskriver, og gir resultater fra, «Overvåkingsprogrammet for skog i verneområder» som omfatter nasjonalparker og naturreservater som var etablert pr. 1.1.2016. Registreringene ble gjennomført av Landsskogtakseringen ...
 • En oppdatering av kunnskapsgrunnlag for ivaretagelse av rødlistearter gjennom avsetting av nøkkelbiotoper basert på MiS 

  Gjerde, Ivar; Tingstad, Lise; Blom, Hans H. (NIBIO Rapport;4(168) 2018, Research report, 2018-12-27)
  I rapporten oppsummerer vi resultater fra en gjennomgang av rødlistete skogsarter (rødliste for arter 2015) og deres tilknytning til livsmiljøer som registreres i MiS (Miljøregistrering i Skog) og hvilke deler av landet ...
 • Snutebilleskader i Sør-Norge 2017 

  Hanssen, Kjersti Holt; Fløistad, Inger (NIBIO Rapport;4(167) 2018, Research report, 2018-12-20)
  Gransnutebiller (Hylobius abietis) kan gjøre stor skade i plantefelt, ved at de gnager barken av småplantene slik at de skades eller dør. Høsten 2017 ble 200 ett- til toårige granplantefelt i Sør-Norge, fra Trøndelag og ...
 • Skjøtselsplan for slåttemarka på Kvernjordet, Flå kommune, Buskerud. Oppfølging av utvalgt naturtype artsrik slåttemark 

  Svalheim, Ellen (NIBIO Rapport;4(166) 2018, Research report, 2018-12-21)
  Slåttemark er en trua naturtype og har status kristisk trua, CR, på norsk rødliste for naturtyper. I 2009 utforma Miljødirektoratet en egen handlisplan for naturtypen, og i 2011 fikk den status som Utvalgt naturtype, UN. ...
 • Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk øl 

  Eltun, Ragnar; Åssveen, Mauritz; Thomsen, Mette (NIBIO Rapport;4(164) 2018, Research report, 2018-12-17)
  Det er en rivende utviking i produksjon av spesial øl i Norge og etterspørselen etter norske råvarer - malt, humle og urter - er økende. Prosjektet har vist at en kan produsere malt med god kvalitet i Norge, men sortsgenskaper ...

View more