Show simple item record

dc.contributor.authorRognstad, Anne Brandal
dc.contributor.authorPedersen, Tonje Eileen Molstad
dc.contributor.authorRomann-Aas, Knut Are
dc.date.accessioned2015-06-23T08:20:29Z
dc.date.available2015-06-23T08:20:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285399
dc.description.abstractNORSK: Innleding: Oppgavens tema er samhandling i palliativ omsorg etter samhandlingsformens innføring i 2012. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se hvordan overføringen av pasienter i en palliativ situasjon fra sykehus til hjemmesykepleie fungerer etter innføringen av samhandlingsreformen og om det eventuelt kan sies noe om hva som kan eller bør forbedres. Metode: Metoden er litteraturstudie. Søk i relevante databaser ga 164 treff, etter innholdsog kvalitetsanalyse ble 9 av disse valgt for videre bruk. Resultat: Sykepleierne i kommunehelsetjenesten savner informasjon og kompetanseoverføring, samt at de ønsker gjerne mer direkte kontakt. Kvaliteten på sykepleiedokumentasjonen er ofte lav. Årsaker til dårlig informasjon og kommunikasjon er ofte tidspress, lite kontinuitet, manglende rolleforståelse, manglende rutiner og mål. Hjemmesykepleien er avhengig av relevant informasjon for å kunne gi den nødvendig palliative pleie og omsorg. Mangelfull sykepleiedokumentasjon og utskrivningsplanlegging kan føre til unødvendige reinnleggelser. Konklusjon: Nasjonale retningslinjer og føringer er på plass, likeså lokale avtaler og rutiner. Men det er ikke alltid de følges. En av utfordringene er manglende kjennskap til og forståelse for hverandres situasjon, samt forskjellig perspektiv på behandling og omsorg. Hvis ressursene er der, rutinene blir fulgt og alle drar i samme retning, kan palliative pasienter få en god tilværelse hjemme.nb_NO
dc.description.abstractENGLISH: Introduction: The theme of this paper is collaboration in palliative care after the 2012 introduction of the Coordination Reform. Aim: The aim of this paper is to examine the transfer of patients in a palliative situation from hospital to home care, and wether it can be improved, after the introduction of the Coordination Reform. Method: The method is a litterature review. A search for litterature in relevant databases returned 164 articles. After content- and quality analysis, 9 articles were chosen for further use. Results: Home care nurses frequently miss patient information, transfer of knowledge and direct contact with hospital nurses. The quality of nursing documentation is often low. The reasons for poor information and communication is often cited as lack of time, lack of continuity, lack of role understanding, lack of routines and goals. The home care is depending upon relevant information to give neccessary palliative care. Poor nursing documentation can lead to unneccessary re-hospitalization. Conclusion: National guidelines and local agreements and routines are in place. But they are not always adhered to. One of the challenges is lack of knowledge and understanding regarding each other's situation, coupled with differing perspectives on treatment and care. If resources are available and all actors work together, patients in palliative situations may lead a good life at home.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectpalliasjonnb_NO
dc.subjecthjemmesykepleienb_NO
dc.subjecthjemmetjenestenb_NO
dc.titleOverføringer fra sykehus til hjemmetjenesten: samhandling i palliativ omsorgnb_NO
dc.title.alternativeTransfers from hospital to home care: collaboration in palliatve carenb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record