Recent Submissions

 • Hvordan kan bruk av MOBID-2 smertekartleggingsverktøy bidra til bedre smertebehandling hos personer med demens på sykehjem? 

  Christesen, Michelle (Student paper, others, 2017)
  Bakgrunn: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene, som følge av økt levealder. Underrapportering av smerter hos eldre hevdes å skylles både at eldre ikke rapportere smerter og at helsepersonell ikke ...
 • Hvordan kan operasjonssykepleier fremme god kommunikasjon og samarbeid i det tverrfaglige teamet ved robotkirurgi? 

  Solli, Stine; Mendonca, Veronica; Graziano, Angelica Pram (Student paper, others, 2017)
  Bakgrunn: I løpet av studien har vi erfart hvordan robotkirurgi har endret den tradisjonelle layouten på operasjonsstuen ved å fjerne kirurgen fra det sterile feltet. Dette har stor innvirkning på teamdynamikken og ...
 • Hvordan kan operasjonssykepleieren forebygge komplikasjoner ved bruk av blodtomhet under kirurgi til ortopediske pasienter? 

  Mærli, Linn Bjørkeng; Kolaas, Christine; Haukeland, Martine (Student paper, others, 2017)
  Bakgrunn: Som studenter i praksis har vi opplevd ulik bruk av blodtomhet ved ortopediske operasjonsavdelinger. Hensikt: Hensikten med oppgaven er å se på operasjonssykepleierens rolle ved bruk av blodtomhet under kirurgi ...
 • Omsorg gir styrke til å stå nær - En studie om familiemedlemmers behov når en av deres nærmeste er innlagt på intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehendelse 

  Kjelland, Kristina (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn: Det er gjort få norske studier som beskriver behov hos pårørende til pasienter innlagt på en intensivavdeling etter en alvorlig og uventet skadehelse. Bakgrunnen for studien er å få økt kunnskap om behov hos denne ...
 • Retten til å bli sett 

  Holmeseth, Carina Stokkebø (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med ...
 • Undervisning i kengurumetoden 

  Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
 • Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis tidlig i forløpet hos pasienter innlagt på sengepost? 

  Parsli, Tonje Kirkevik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis tidlig i forløpet hos pasienter innlagt på sengepost? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet tar sikte på å forklare sepsis og hvilke diagnostiske kriterier ...
 • Det verdighetsbevarende stellet 

  Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
 • Helhetlig omsorg på akuttmottak 

  Støten, Karoline Lind (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier på akuttmottak ivareta psykososiale behov hos pasienter med uavklarte brystsmerter? Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om brystsmerter, krisereaksjoner og mestringsstrategier ...
 • Ivaretakelse av verdighet til personer med Parkinson sykdom rammet av dysartri. 

  Sørlie, Ingrid Tryland (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleiere ivareta verdigheten til en person med Parkinson sykdom som er rammet av dysartri?” Teoretisk perspektiv Margareta Edlunds teori om verdighet og sykepleierens lindrende funksjon ...
 • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

  Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
 • Delirium og hoftebrudd 

  Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
 • Ivaretagelse av pasientens åndelige og eksistensielle behov 

  Noori, Zeniab (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet ...
 • Brystkreft og seksuell helse 

  Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
 • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

  Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
 • Kan det være sepsis? 

  Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter 

  Lunder, Anders Lahn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter Teoretisk perspektiv Teori om depresjon og om fysisk aktivitet diskuteres sammen med motivasjons- og ...
 • Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...
 • Sepsis på sykehus 

  Solum, Maria (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier på sengepost bidra til tidlig identifikasjon av sepsis og rask oppstart av behandling?” Formålet er å belyse hvordan sykepleiers kan bidra til forebygge en forverring av tilstanden ...
 • Ivaretakelse av åndelige- og eksistensielle behov i palliativ fase 

  Sørli, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan hjemmesykepleieren ved hjelp av kommunikasjon ivareta åndelige- og eksistensielle behov hos voksne palliative kreftpasienter i hjemmet? Metode Litteraturstudie er brukt som metode i denne ...

View more