Recent Submissions

 • Utfordringer knyttet til bemanning av norske nyfødtavdelinger - en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og sykepleiebehov 

  Ohnstad, Mari Oma (Master thesis, 2016)
  Aims: The aim of this study was to estimate the number of nurses needed in Norwegian Neonatal Intensive Care Units based on a national patient classification system. We surveyed (1) the need for nurses in weekends compared ...
 • Det barn ikke vet, har de vondt av 

  852 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
 • Åndelig og eksistensiell omsorg til døende pasienter 

  864 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos hjemmeboende pasienter som er døende? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives fenomenene palliasjon, åndelige/eksistensielle behov, ...
 • Kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien – den behandlende funksjon 

  894 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til god behandling av kroniske venøse leggsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien?» Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler kunnskap om venøse sår, og hvilke faktorer ...
 • Demens og utfordrende atferd 

  885 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd blant pasienter med demens?» Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt i deler av Kari Martinsens omsorgsteori, samt ...
 • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

  893 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier kartlegge smerter hos pasienter med alvorlig demens på sykehjem? Teoretisk perspektiv Oppgaven er delt inn i to teoretiske deler; en medisinskfaglig og en sykepleiefaglig. Den ...
 • Barn som pårørende 

  878 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling - Hvordan kan sykepleiere ivareta barn som pårørende til en palliativ kreftsyk forelder? Teoretisk perspektiv Sykepleiefaglig perspektiv med utgangspunkt i sykepleieteorien til Joyce Travelbee. Teori ...
 • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

  875 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
 • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

  883 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
 • Depresjon hos eldre 

  837 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
 • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  848 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
 • Sepsis på sengepost 

  842 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
 • Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? 

  865 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleiers veiledende- ...
 • Demens og utfordrende atferd 

  881 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...
 • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

  843 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å hjelpe barn til å mestre prosedyresmerter? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i sykepleierens lindrende funksjon. ...
 • Sporingsteknologi – med fokus på trygghet for pasienten 

  831 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta behovet for trygghet for hjemmeboende eldre som bruker sporingsteknologi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av hjemmesykepleierens ...
 • Det gode stellet i demensomsorgen 

  857 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
 • Seksualitet etter livmorhalskreft 

  860 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
 • Tvang i psykisk helsevern 

  823 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
 • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

  845 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...

View more