Recent Submissions

 • Sporingsteknologi – med fokus på trygghet for pasienten 

  831 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta behovet for trygghet for hjemmeboende eldre som bruker sporingsteknologi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av hjemmesykepleierens ...
 • Det gode stellet i demensomsorgen 

  857 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
 • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å hjelpe barn til å mestre prosedyresmerter? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i sykepleierens lindrende funksjon. ...
 • Seksualitet etter livmorhalskreft 

  860 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
 • Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

  868 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
 • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

  821 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
 • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  848 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
 • Smerte hos mennesker med alvorlig demens 

  893 (Bachelor thesis, 2018)
 • Kroniske venøse leggsår i hjemmesykepleien – den behandlende funksjon 

  894 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier bidra til god behandling av kroniske venøse leggsår hos eldre pasienter i hjemmesykepleien?» Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler kunnskap om venøse sår, og hvilke faktorer ...
 • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

  875 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
 • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

  883 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Følgende problemstilling utforskes i oppgaven: “Hvordan kan sykepleier forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens på sykehjem?” Teoretisk perspektiv: Oppgaven omhandler i stor grad personsentrert ...
 • Sepsis på sengepost 

  842 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
 • Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? 

  865 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleiers veiledende- ...
 • Tvang i psykisk helsevern 

  823 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
 • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

  845 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
 • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

  847 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
 • Barn og smertefulle prosedyrer 

  820 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å redusere smerteopplevelsen ved prosedyrer hos barn? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven starter med å presentere de etiske og juridiske rammene for ...
 • Depresjon hos eldre 

  837 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
 • Åndelig og eksistensiell omsorg til døende pasienter 

  864 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta åndelige og eksistensielle behov hos hjemmeboende pasienter som er døende? Teoretisk perspektiv I teorien beskrives fenomenene palliasjon, åndelige/eksistensielle behov, ...
 • Demens og utfordrende atferd 

  881 (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende personsentrert omsorg til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens? Teoretisk perspektiv: Min sykepleiefaglige referanseramme for oppgaven er Tom Kitwoods ...

View more