Now showing items 1-20 of 892

  • Lite utnyttede ressurser - En litteraturgjennomgang av potensielle arter 

   Johnsen, Oddrun (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Av 220 tilgjengelige arter i våre farvann utnyttes kun 10%. I kjølvannet av LUR-programmet, som ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, har forskning blitt satt inn mot en rekke av disse ”nye” artene. Noen av disse ...
  • Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien - Oppsummering av inntjening og lønnsomhet i 2002 

   Bendiksen, Bjørn Inge (Research report, 2003)
   Tall fra 451 norske fiskeindustribedrifter viser at 2002 ble et av de vanskeligste årene for norsk fiskeindustri på svært lenge. Med få unntak var lønnsomheten betydelig svakere i alle sektorer sammenlignet med året før. ...
  • Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet 

   Heide, Morten; Johnsen, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 60 norske og engelske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på oppdrettet og oppfôret torsk. De 30 norske kjøkkensjefene mente at den oppdrettede ...
  • FAST. Utvikling og ferdigstillelse av en hurtigmetode for dokumentasjon av råvare- og produktkvalitet i sjømatindustrien 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Tryland, Ingun (Research report, 2003)
   Sjømatindustrien etterspør i dag enkle og billige hurtigmetoder for å fastsette kvaliteten på produktene. I påvente av slike metoder anvendes tradisjonelle analyser, f eks platespredningsmetode ved mikrobiologiske analyser. ...
  • Markedstest av gryteklar klippfisk 

   Heide, Morten; Bjørkevoll, Ingebrigt (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 15 norske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på to typer gryteklar klippfisk, Graudo og Cresido. Resultatene viser at gryteklar klippfisk har ...
  • Norwegian Trout in Japan. Consumer Preferences, Perceptions and Competitors 

   Richardsen, Roger Norvald; Østli, Jens (Research report, 2003)
   Consumer preferences on 7 product products of salmon and trout were evaluated using blind tests in 2 (two) different product categories: Smoked and Sashimi. This preference test was conducted as a Central Location Test in ...
  • Kapasitetstilpasning i hvitfiskindustrien 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge (Research report, 2003)
   Denne rapporten er resultatet av et prosjekt der Fiskeridepartementet har bedt om en nærmere analyse av hvordan produksjonskapasiteten har utviklet seg i norsk hvitfiskindustri. Dette sammendraget oppsummerer de viktigste ...
  • Real Time PCR for Salmonella-analyse i fiskemel og andre fôrvarer 

   Nygaard, Halvor; Lie, Kari Magnussen (Research report, 2003)
   Polymerase Chain Reaction (PCR) er en av de viktigste teknikker innen moderne molekylærbiologi. Ved bruk av PCR i mikrobiologisk analyse, amplifiseres (mangfoldiggjøres) DNA-segmenter som er unike for den søkte organisme. ...
  • Utvanning av saltfisk og klippfisk. Optimalisering av utvanningsprosessen for saltfiskfilet 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Research report, 2003)
   I dette arbeidet ble en ny metode for utvanning av saltfiskfilet optimalisert. Ferdig utvannet filet ble oppnådd på under 3 timer etter et injiseringstrinn og et tromletrinn. Samme kvalitet på utvannede produkter oppnås ...
  • Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Research report, 2003)
   Kongekrabber (Paralithodes camtschaticus) prisklassifiseres basert på fyllingsgraden. Det eksisterer ingen objektiv metode for å måle fyllingsgraden i kokte legger, og det er vanlig å bruke forholdet mellom diameteren på ...
  • Kvalitetskontroll av blåskjell 

   Heia, Karsten (Research report, 2003)
   Effektivisering og automatisering er et viktig satsningsområde for norsk blåskjellnæring. Teknologien for automatisert sortering i en produksjonsflyt eksisterer, men krever et deteksjonsprinsipp som kan gi styresignaler ...
  • Spesielle kvoteordninger 

   Rånes, Stein Arne (Research report, 2003)
   Moderne ressursforvaltning innen fiskeriene har som sin overordnede oppgave å avpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Et av de mest sentrale tiltakene som anvendes til dette formålet i norsk fiskeriforvaltning er ...
  • Segmentering av det norske ungdomsmarkedet for middagsmat, fisk og fiskeretter 

   Olsen, Bjørn-Ivar; Olsen, Svein Ottar; Honkanen, Pirjo (Research report, 2003)
   Målsettingen med denne rapporten har vært å identifisere og drøfte mulige segmenter i det norske ungdomsmarkedet for fisk, fiskeretter og andre sentrale middagsretter. Resultatene er basert på en landsomfattende og ...
  • Fra biprodukt til hovedprodukt. Eksempler på nye konsumprodukter fra biprodukter av laks og hvitfisk 

   Olsen, Jan-Vidar; Johnsen, Oddrun (Research report, 2003)
   Rapporten beskriver innledningsvis generelle utviklingstrekk i sjømatmarkedet. Hovedformålet er å vise eksempler på produktutvikling hvor anvendelse av biprodukter som filetavskjær og rygger har gitt nye produkter med ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2002 

   Hjelset, Ann Merete; Sundet, Jan Henry; Fermann, Brynjulf (Research report, 2003)
   I alt 28 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn og linefisket på strekningen fra Grense Jakobselv til Hammerfest. gjennom hele 2002. Antallet registreringer er høyere enn i 2001 noe som gir et sikrere ...
  • Prosessering av pre- og postrigor ørret. Effekter av produksjon av røkte produkter 

   Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Jan-Vidar; Akse, Leif (Research report, 2003)
   En svært aktuell problemstilling for norsk havbruksnæring, som har stabil tilgang til råstoff, er å prosessere laks og regnbueørret (laksefisk) før fisken går i rigor (pre-rigor). Denne produksjonsstrategien baseres på ...
  • Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten (Research report, 2003)
   Automation of the trimming operation is a problem with high priority in the fish processing industry. This is a natural follow up of the automatic pin bone removal project. This work has focused on developing Imaging ...
  • Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning 

   Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter hovedsakelig registrering av spalting under filetering og skinning av hyse som er kjølelagret på is i 2 til 7 dager. Skinningen er foretatt som en sammenlignende test av Baader 51 og Trio FDS 105. ...
  • Kappfiske etter loddetorsk – en dyd av nødvendighet eller ressursøding? 

   Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent; Rånes, Stein Arne (Research report, 2003)
   Funnene som presenteres i denne rapporten er en del av prosjektet; Markedstilpassede høstingsstrategier, som har en målsetting om å bringe fram kunnskap om hvordan vi gjennom fangstreguleringer kan fremme en fangstatferd ...