Recent Submissions

 • Rødlister som redskap i forvaltningen av biologisk mangfold i skog - utfordringer og forbedringsmuligheter 

  Blom, Hans H.; Bendiksen, Egil; Brandrud, Tor Erik; Kvamme, Torstein; Ødegaard, Frode; Framstad, Erik (Aktuelt fra Skogforskningen;, Research report, 2004)
  Formålet med rapporten er å foreslå forbedringer i rødlistearbeidet og datainnsamling basert på en gjennomgang av datagrunnlaget for utvalgte skoglevende rødlistearter og måten rødlistearbeidet har vært gjennomført på. Vi ...
 • Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

  Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;, Research report, 2005)
  FN’s klimapanel (IPCC) avsluttet i 2004 arbeidet med retningslinjer for god praksis i forbindelse med estimering av utslipp og opptak av klimagasser som følge av arealbruksendringer og endringer i skog. Foreliggende rapport ...
 • Grunnlag for Verdsetting av Innmark Bruk av plante-, klima- og jorddata ved verdsetting av innmark 

  de Wit, Heleen A.; Rafoss, Trond; Arnoldussen, Arnold; Skjelvåg, Arne Oddvar; Åssveen, Mauritz; Solbakken, Eivind; Klaveness, Mikal (NIJOS-rapport;, Research report, 2004)
  Potensiell planteproduksjon er avhengig av jord- og værfaktorer. Jordskifteretten vil bruke disse data som grunnlag for verdsetting av jordbruksarealer. Basert på eksisterende data om planteproduksjon, vær og jordsmonn ble ...
 • Fjernmåling av barmasse - en skoghelsevariabel 

  Solberg, Svein; Lange, Holger; Næsset, Erik; Aurdal, Lars; Solberg, Rune (Journal article, 2005)
  Barmasse er sterkt knyttet til kronetetthet og til bladarealindeks (LAI), og er viktig for fjernmåling av skogens helsetilstand. Vi kan nå presentere foreløpige, men lovende resultater for måling av barmasse ved hjelp av ...
 • Resource utilisation and eco-efficiency of Norwegian salmon farming in 2010 

  Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Berge, Gerd Marit; Hatlen, Bjarne; Sørensen, Mette; Ruyter, Bente; Thomassen, Magny S.; Hognes, Erik Skontorp; Ziegler, Friederike; Sund, Veronica; Åsgård, Torbjørn Einar (Nofima rapportserie;, Research report, 2011)
  This report consists of four parts: Part 1 is an evaluation of some of the methods used for evaluating food productions in a sustainability perspective. Part 2 is a description of some sustainability indicators often used ...
 • Skogressuresene i Norge 2006. Muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning 

  Vennesland, Birger; Hobbelstad, Kåre; Bolkesjø, Torjus Folsland; Baardsen, Sjur; Lileng, Jørn; Rolstad, Jørund (Viten fra Skog og Landskap;, Research report, 2006)
  I 2005 kom Stortinget med en anmodning til Regjeringen om å legge fram nasjonale strategier for økt avvirkning. Landbruks- og matdepartementet (LMD) signaliserte i budsjettforslaget for 2006 at de ville komme tilbake til ...
 • Estimates of emissions and removals resulting from activities under article 3.3 and 3.4 of the Kyoto Protocol 

  Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hylen, Gro; Rypdal, Kristin; Tomter, Stein Michael (Oppdragsrapport fra Skog og Landskap;, Research report, 2006)
  As a party to the Kyoto Protocol, Norway will be required to report its emissions by sources and removals by sinks of CO2 and other greenhouse gases resulting from afforestation, reforestation and deforestation (Article ...
 • Skogbruk og ingrepsfrie naturområder - En analyse av sammenhengen mellom tilgjengelighet til skogressursene, bygging av skogsveier og bevaring av inngrepsfrie naturområder 

  Eriksen, Rune; Hobbelstad, Kåre; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;, Research report, 2004)
  Det er foretatt kartlegging av arealer og skogressurser som ligger innenfor de ulike kategorier inngrepsfrie naturområder, og i buffersonen rundt disse hvor det ikke kan bygges veier dersom de inngrepsfrie områdene skal ...
 • Konsekvenser på virkesproduksjon av endrede transportkostnader - fra FAS til CIF 

  Bergseng, Even; Hoen, Hans Fredrik; Veisten, Knut; Økseter, Petter (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2004)
  Det eksisterer to hovedprinsipper for levering av varer mellom produsenter og konsumenter i innsatsfaktormarkeder. Enten kan leverandøren stå for transport, eller så kan kjøperen ta seg av transport fra produksjonssted til ...
 • Ungskogpleie i naturlig forynget gran på middels og høy bonitet 

  Brække, Finn Harald; Granhus, Aksel (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2004)
  Problemstillingen som behandles i rapporten er valg av strategi for ungskogpleie i naturlige foryngelser av gran hvor konkurransen fra løvtreoppslag varierer fra middels til ekstremt høyt. Utgangspunktet er resultater fra ...
 • Tømmerimport og innføring av insekter 

  Økland, Bjørn; Kvamme, Torstein; Thunes, Karl H (Journal article, 2004)
 • DNA-markør identifiserer mellomeuropeiske granprovenienser 

  Skrøppa, Tore; Tollefsrud, Mari Mette; Johnsen, Øystein (Journal article, 2004)
 • Naturskog i Norge. Definisjoner, økologi og bruk i norsk skog- og miljøforvaltning 

  Rolstad, Jørund; Framstad, Erik; Gundersen, Vegard; Storaunet, Ken Olaf (Aktuelt fra Skogforskningen;, Research report, 2002)
  Begrepet naturskog blir ofte brukt i skogbruk-, friluftsliv- og naturvern-sammenheng. Gjennom et opprop har mange forskere og fagpersoner oppfordret skogbruket til å avstå fra hogst i naturskogområder (Arbeidsgruppen for ...
 • Program for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000 

  Røsberg, Ingvald; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Steinnes, Eiliv; Aamlid, Dan (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2001)
  I Program for Terrestrisk Naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet (5 cm), humusblandet mineraljord (15 cm) og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 2000. Disse flatene ligger i ...
 • Matkjeden – en analyse av produksjonsverdi, omsetning og kostnadsstrukturer i verdikjeden for mat 

  Kjesbu, Erland; Kjuus, Johanne; Forsell, Leif (Notat (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning : trykt utg.);, Research report, 2003)
 • Granplanter har hukommelse 

  Johnsen, Øystein; Skrøppa, Tore (Journal article, 2003)
  Grana har den nyttige egenskapen at avkommet «husker» temperaturforholdene moren opplevde da frøet ble dannet. Dette preger avkommet slik at herding om høsten og avherding om våren justeres etter hvor varmt det var under ...
 • Utmarksressurser og inntektsmuligheter 

  Vennesland, Birger; Lunnan, Anders (Journal article, 2003)
 • Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks: oppfølging og videreutvikling av konseptet trening av fisk 

  Takle, Harald Rune; Castro, Vicente; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle; Tørud, Brit; Kristensen, Torstein (Nofima rapportserie;, Research report, 2010)
  Hovedmålet til dette prosjektet var å bygge videre på konseptet med trening av fisk som del av det forebyggende helsearbeid i laksenæringen. Vi har tidligere vist at trening av laks før sjøutsett resulterer i bedre vekst ...
 • Optimalt fôr som gir fast filet 

  Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie;, Research report, 2010)
  Formålet med studien var å undersøke om fôr tilsatt aminosyrene arginin eller glutamat kan forbedre teksturen av oppdrettslaks. I tillegg ønsket vi å undersøke om bløt filet kan knyttes til nedsatt leverfunksjon eller andre ...
 • Alternativer til glyfosat i korn og grasmark 

  Tørresen, Kirsten; Brandsæter, Lars Olav; Netland, Jan; Berge, Therese W.; Ringselle, Björn; Strand, Einar (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Glyfosat er det mest brukte plantevernmidlet i Norge og på verdensbasis. Det har i de siste årene vært diskutert om dette ugrasmiddelet skulle få fornyet godkjenning. I 2017 ble glyfosat godkjent for fem nye år til 2022. ...

View more