Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesse, Per Jonny
dc.contributor.authorBakke, Arild Inge
dc.date.accessioned2019-02-07T15:40:09Z
dc.date.available2019-02-07T15:40:09Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584445
dc.description.abstractNy kunnskap om hvordan prototyper kan hjelpe gründerselskaper til å overleve den kritiske etableringsfasen, har vært den overordnende målsettingen i denne oppgaven. Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse av fire selskaper som er i etableringsfasen. Selskapene er teknologiselskaper tuftet på en produktidé og som er på vei til å realisere produktet og etablere selskaper rundt dette. Produktene selskapene utvikler, er fysiske. Gjennom et retrospektivt intervju med gründerne er det blitt kartlagt hvilke prototyper som er blitt fremstilt ved produktutvikling i selskapene, hva de ble brukt til og hvordan protypene har bidratt i etableringen av selskapet. Det teoretiske rammeverket i oppgaven består av ulike prototypekategorier, egenskaper ved prototyper, teknikker for fremstilling, bruksområder og forhold rundt dette. Idéen og forretningsplattformen til Magnus Klofsten er sentral i oppgaven for å identifisere behov i etableringsfasen til gründerselskaper. Metoder for innovasjon, entreprenørskap og produktutvikling blir også presentert. Litteraturen beskriver at prototyper kan ha mange ulike roller i et selskap. De viktigste er å bidra til læring og god kommunikasjon, foruten å gi informasjon til beslutninger som skal tas. Derfor brukes prototyper ofte til verifikasjon, testing, utforsking og demonstrasjon av produkter. I en utviklingsprosess kan prototyper brukes i alle faser, fra den tidlige utforskende konseptfasen til siste verifikasjon av produktet før volumproduksjon. Prototypen kan ha ulike utforminger, fra enkle konseptuelle modeller til nesten komplette produkter, alt etter hva som er hensikten med prototypene. Datainnsamlingen i oppgaven er foretatt ved hjelp av semistrukturerte dybdeintervjuer. Disse er så blitt transkribert og analysert. Undersøkelsen viser at prototyper aktivt blir brukt i etablering av produkt og selskap. De første prototypene blir fremstilt i en tidlig fase i utviklingen av produktene. Dette gjelder alle selskapene, men omfanget varierer. Gründerne er opptatt av å få tilbakemeldinger og aller helst bekreftelse på at produktidéen er levedyktig, både teknisk og markedsmessig. Dette blir gjort ved at produktidé blir konkretisert gjennom prototyper og presentert for fremtidige kunder og andre interessenter, i tillegg til gründeren selv. Prototypene brukes også til tekniske tester av produktidéen. Teori som er presentert i oppgaven, viser til at konkrete prototyper bidrar til dialog og meningsutveksling og fanger opp svakheter og feil ved produktene. Gründerens bruk av prototyper samsvarer dermed med teorien på området. I alle selskapene er 3D-printer brukt i fremstillingen av prototyper. Gründerne utrykker at denne kostnadseffektive fremstillingsmetoden har vært viktig i etableringsfasen. I oppgaven blir det argumentert for at enkel tilgang til å teste ut produktidéer kan være en god støtte for gründerselskaper. Magnus Klofstens idé og forretningsplattform er blitt brukt til å avdekke behov i selskapenes etableringsfaser. Modellen til Klofsten beskriver at selskaper under etablering består av åtte grunnsteiner som må ha oppnådd et visst nivå de første årene for at selskapet skal være levedyktig. I oppgaven har vi undersøkt om prototyper kan bidra til noen av disse. Resultatet viser at prototyper bidrar til idé, produkt, kunde, marked, andre interessenter og drivkraft. Prototypene bidrar til grunnsteinene idé/produkt ved at produktidéen kan verifiseres, testes eller utforskes i en tidlig fase i prosjektet. Dette øker sannsynligheten for at produktene som blir utviklet, er realiserbare og dekker et behov i markedet. Prototyper som illustrerer det fremtidige produktet, bidrar også til dialogen med viktige interessenter i etableringsfasen. Håndfaste prototyper medvirker til troverdighet og muliggjør markedsføring av produktet og selskapet i en tidlig fase. Sist, men ikke minst, viser undersøkelsen at protyper bidrar til å motivere gründerne ved å synliggjøre resultatet av arbeidet underveis. Det finnes ulike typer protyper. Oppgaven argumenterer for at prototyper som er en tidlig og foreløpig versjon av et fremtidig produkt, er den viktigste for gründerselskaper. Disse gjør at en produktidé kan verifiseres eller utforskes, teknisk og markedsmessig, på et tidlig stadium, når mulighetene for å gjøre endringer er best og krever minst ressurser. Dette reduserer risikoen for gründerne. Foreløpige prototyper som viser at produktidéen er realiserbar, skaper dessuten troverdighet og gir gründerne motivasjon i en hektisk etableringsfase. Gründerne i alle selskapene har aktivt brukt prototyper i møte med fremtidige brukere av produktet. Dette for å få tilbakemeldinger og innspill til utviklingen av produktet. I oppgaven fremkommer det at teorier fra ulike fagfelt slutter opp om tidlig kundekontakt og bruk av prototyper for å for å sikre at produktet vil tilfredsstille et behov i markedet. Dette samsvarer derfor med gründernes praksis i undersøkelsen. Selskapene som er blitt undersøkt, er fremdeles i etableringsfasen. Vi vet derfor ikke i hvilken grad de vil lykkes i fremtiden og i så fall hvor viktig prototyper har vært for å oppnå dette. et vi vet er at gründerne uttrykker at prototypene har bidratt med hensyn til ulike grunnsteiner som Magnus Klofsten hevder er viktige for at selskaper skal være levedyktige over tid. Resultatene i oppgaven er basert på et begrenset utvalg av selskaper. Den bygger på erfaringene som gründerne gir utrykk for gjennom spørsmål som er blitt besvart i intervjuene. Det er ikke foretatt undersøkelser hos andre interessenter, investorer eller kunder, selv om disse er berørt i undersøkelsen. I undersøkelsen er det valgt selskaper med produkter som kan prototypes uten store ressurser, og dette må tas i betraktning ved vurdering av resultatet. Det viktigste med prototyping er å bidra til å utvikle bedre produkter. Innfallsvinkelen i denne oppgaven har vært prototypers bidrag til etablering av et selskap rundt produktet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titlePrototyping i gründerselskaper - Hvilke prototyper blir laget ved produktutvikling i gründerselskaper, hva brukes de til og hvordan bidrar de i selskapets etableringsfase?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel