Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKirkebøen, Else Marie
dc.date.accessioned2018-10-30T13:35:38Z
dc.date.available2018-10-30T13:35:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570190
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Det er en kvalitativ undersøkelse der jeg ønsker å finne ut hva som er viktige forutsetninger for at lærere, gjennom et utviklingsarbeid skal kunne utvikle en inkluderende praksis. Jeg har lagt frem ulike teorier som grunnlag for forståelsen av inkludering som begrep, og hvordan inkludering kan operasjonaliseres. Studien tar utgangspunkt i forståelsen av inkludering basert på Salamancaerklæringen (1994). Teori tilknyttet utviklingsarbeid er også rettet mot en inkluderende praksis. Formålet med undersøkelsen er at den skal bidra til å skape en bedre forståelse av hvordan lærere gjennom et pedagogisk utviklingsarbeid kan utvikle en felles inkluderende praksis, og hvilke kriterier de oppfatter som viktige i denne prosessen. Utgangspunktet for studien har vært følgende problemstilling: Hvilke kriterier kan føre til at lærere gjennom et endringsarbeid utvikler en felles inkluderende praksis? For å besvare problemstillingen har jeg delt denne opp i følgende forskningsspørsmål: 1. Hva fremhever lærerne som viktige holdninger i forhold til å utøve en inkluderende praksis? 2. Hva fremhever lærene som viktig når de tilrettelegger undervisning basert på en inkluderende praksis? 3. Hva fremhever disse lærerne at var viktige faktorer og betingelser i utviklingsarbeidet for å lykkes? Undersøkelsen er foretatt på en skole, i en kommune som gjennom en tolærermodell har tilrettelagt for et endringsarbeid der en av målsettingene har vært å oppnå en inkluderende praksis. For å få empirisk materiale til besvarelse av mine forskningsspørsmål har jeg brukt kvalitativt intervju som metode. Det er foretatt til sammen fire semi-strukturerte intervjuer av lærere. Funnene fra undersøkelsen beskriver kriterier som lærerne anser som betydningsfulle for å lykkes med et endringsarbeid der målet er en inkluderende praksis. Disse kriteriene beskriver både organisatoriske forutsetninger, til dels avhengig av skoleeier, og forutsetninger basert på skolens ledelse og hele personalets kollektive holdninger og praksis.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master thesis on adapted education at Hedmark University Collage. The thesis is qualitative survey where I want to find out what are important prerequisites for teachers, through a development work, to be able to develop inclusive practice. I have presented different theories as the basis for understanding the inclusion as term and how inclusion can be operationalized. The study is based on the understanding of inclusion based on the Salamanca Declaration (1994). Theory associated with development work is also aimed at an inclusive practice. The purpose of the survey is to contribute to create a better understanding of how teachers trough pedagogical developmental work can develop a common inclusive practice, and what criteria they perceive as important in this process. The starting point of the study has been the following issue: What criteria can lead to, through developmental work, that teachers develop a common inclusive practice? In order to answer this thesis problem, I have divided it into the following research questions: 1. What do teachers emphasize as important attitudes towards exercising an inclusive practice? 2. What do teachers emphasize as important when they adapt their educational work based on an inclusive practice? 3. What criteria do these teachers emphasize as important to succeed in their developmental work? The survey has been carried out in a school, in a municipality who through the use of a two-teacher-system has facilitated a developmental work with the goal to achieve an inclusive practise. In order to gather empirical material to answer my research questions I made use of a qualitative method. Four semi-structured interviews of teachers have been conducted in this study. The findings from the survey describe criteria the teachers find important to succeed in their developmental work toward an inclusive practise. These criteria describe both organizational assumptions, partly dependent on school owners, and assumptions based on the leadership and the entire staffs collective attitudes and practices.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.titleSkoler med en inkluderende praksis gir alle elever en mulighet til å lykkes i sine ordinære klasser. En kvalitativ studie rettet mot inkluderende praksis og utviklingsarbeid.nb_NO
dc.title.alternativeSchools with an inclusive practice give all students an opportunity to succeed in their regular classrooms. A qualitative study aimed at inclusive practice and development work.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber85nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel