Serien består av kortere, signerte artikler om aktuelle økonomiske problemstillinger. Det er ikke faste publiseringstidspunkter for artiklene i denne serien.

This series consists of short, signed articles on current economic issues. Articles in the Economic commentaries series will not be published on specified dates.

OPPHAVSRETT: Det er tillatt å sitere fra Norges Banks publikasjoner, samt videreformidle til andre, i henhold til åndsverkslovens regler. Navn på opphavsmann og utgiver må angis. Kommersiell bruk er ikke tillatt.

Recent Submissions

 • Filialer av utenlandske banker og kredittilbud 

  Turtveit, Lars-Tore (Aktuell Kommentar;3/2017, Others, 2017)
  Filialer av utenlandske banker (filialer) har hatt mer volatil utlånsvekst enn norske banker de siste 10 årene. Filialer har ikke selvstendig kapitaldekning, men bankkonsernet må oppfylle kapitalkrav i hjemlandet. Noe av ...
 • Sterk vekst i forbrukslån 

  Hagen, Marius; Turtveit, Lars-Tore; Vatne, Bjørn Helge (Aktuell Kommentar;1/2017, Others, 2017)
  Forbrukslån har vokst raskt de siste årene. Forbrukslån står for en liten andel av husholdningenes totale lån, men en stor andel av utlånstapene til husholdningssektoren. Ligningstall tyder på at mye av forbrukslånene ...
 • Regionale forskjeller i boligpriser og gjeld 

  Anundsen, André Kallåk; Mæhlum, Sverre (Aktuell Kommentar;4/2017, Others, 2017)
  Utviklingen i boligpriser og gjeld henger tett sammen. Både boligpriser og gjeld har steget raskere enn husholdningenes inntekter over lengre tid. For å vurdere sårbarheten i husholdningene er gjeld i forhold til både ...
 • IFRS 9 Implementation 

  Stefano, Nicolas (Economic Commentaries;8/2017, Others, 2017)
  New accounting rules for recognising credit losses (IFRS 9) will be introduced in Norway from 2018. Under IFRS 9, recognition of credit impairment will be based on more forward-looking assessments than under the current ...
 • Oljeprisfallet og arbeidsmarkedet 

  Hvinden, Even C.; Nordbø, Einar W. (Aktuell Kommentar;7/2016, Others, 2016)
  Fallet i oljeprisen siden sommeren 2014 har dempet den økonomiske veksten og ført til høyere arbeidsledighet i Norge. Mye tyder på at den nedgangen de oljerelaterte bedriftene i Norge nå opplever, ikke vil være et midlertidig ...
 • Gir høy gjeldsvekst i oppgangstider større konsumfall i nedgangstider? 

  Hansen, Frank; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;8/2016, Others, 2016)
  Den sterke oppbyggingen av gjeld i forkant av finanskrisen har gitt et fornyet fokus på sammenhengen mellom gjeld og husholdningenes etterspørsel ved tilbakeslag i økonomien. Studier på disaggregerte data finner empirisk ...
 • Hva driver Nibor-påslaget? 

  Lund, Kathrine; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;10/2016, Others, 2016)
  De siste par årene har risikopåslaget i tremåneders Nibor steget, fra rundt 25 basispunkter mot slutten av 2014 til om lag 60 basispunkter sommeren 2016. Økningen i påslaget (gitt som differansen mellom Nibor og forventet ...
 • Næringseiendom i Norge 

  Hagen, Marius (Aktuell Kommentar;6/2016, Others, 2016)
  Næringseiendom er den enkeltnæringen norske banker har mest utlån til. Gjennom de siste 40 årene har utlån til næringseiendom vært en viktig årsak til tap for bankene. Priser på næringseiendom svinger med konjunkturene. ...
 • Regional Differences in House Prices and Debt 

  Anundsen, André Kallåk; Mæhlum, Sverre (Economic Commentaries;4/2017, Others, 2017)
  House prices and household debt are closely linked. Both house prices and household debt have been rising faster than household income for a longer period. In order to assess household vulnerabilities, debt relative to ...
 • Gjeldsbetjeningsevnen for børsnoterte ikke-finansielle foretak 

  Hjelseth, Ida Nervik (Aktuell Kommentar;3/2016, Others, 2016)
  Gjeldsbetjeningsevnen for norske ikke-finansielle foretak notert på Oslo Børs har avtatt noe og er nå lavere enn gjennomsnittet de siste 14 årene. I det siste har særlig gjeldsbetjeningsevnen for oljeservicenæringen hatt ...
 • Petroleumsfondsmekanismen og Norges Banks valutatransaksjoner 

  Lerbak, Marie Norum; Tafjord, Kristian; Øwre-Johnsen, Marit (Aktuell Kommentar;1/2016, Others, 2016)
  Petroleumsfondsmekanismen kanaliserer statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel til bruk over statsbudsjettet og til sparing i Statens pensjonsfond utland (SPU). På vegne av staten gjennomfører Norges ...
 • Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører 

  Brander, Anna Sandvig; Brekke, Henriette; Naug, Bjørn E. (Aktuell Kommentar;4/2016, Others, 2016)
  Norske oljeleverandører har opplevd et kraftig fall i etterspørselen den siste tiden. Virkningene av denne nedgangen på norsk økonomi vil blant annet avhenge av omstillingsevnen i leverandørindustrien. Vi ser her på ...
 • IMF - fortsatt relevant etter 70 år 

  Jonassen, Morten (Aktuell Kommentar;10/2014, Others, 2014)
  Det internasjonale valutafondet – IMF – ble etablert for 70 år siden. Norge var blant de første 29 landene som ble medlem. Nå er IMF verdensomspennende med 188 medlemsland. IMFs grunnleggende oppgave med å bidra til økonomisk ...
 • Banks’ Credit Risk Associated with the Oil Service Industry 

  Hjelseth, Ida Nervik; Turtveit, Lars-Tore; Winje, Hanna (Economic Commentaries;5/2016, Others, 2016)
  Norwegian banks’ direct credit exposures to the oil service industry are low overall. Despite a substantial fall in oil prices and oil investment, banks’ losses on loans have remained low. The debt-servicing capacity of a ...
 • The Increasing Role of Emerging Market Economies in Multilateral Financing Arrangements 

  Fridriksson, Ingimundur (Economic Commentaries;5/2015, Others, 2015)
  The International Monetary Fund (IMF) and the World Bank were established at the end of the Second World War after a conference in Bretton Woods in New Hampshire in the United States. They are often referred to as the ...
 • Commercial Real Estate in Norway 

  Hagen, Marius (Economic Commentaries;6/2016, Others, 2016)
  Norwegian banks' corporate loan exposure is highest in the commercial real estate market. Over the past 40 years, lending to the commercial real estate sector has played an important role in causing bank losses. Commercial ...
 • Negative renter : Sentralbankreserver og likviditetsstyring 

  Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Aktuell Kommentar;2/2015, Others, 2015)
  I en rekke land har nå korte pengemarkedsrenter blitt negative, enten fordi sentralbanken har satt negativ styringsrente, eller fordi overskudd av sentralbankreserver presser de korte pengemarkedsrentene ned mot renten på ...
 • Negative Interest Rates : Central Bank Reserves and Liquidity Management 

  Bernhardsen, Tom; Lund, Kathrine (Economic Commentaries;2/2015, Others, 2015)
  In a number of countries, short-term money market rates have now become negative, either because the central bank has set a negative policy rate or because excess central bank reserves are pushing down short-term money ...
 • Evidence of a Change in Banks’ Lending Practices After the Financial Crisis 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge (Economic Commentaries;3/2014, Others, 2014)
  We analyse the behaviour of Norwegian households using tax return data that covers debt, income, financial assets and housing wealth. In the period from 2004 to 2008 borrowing in Norwegian households increased significantly. ...
 • A Decomposition of NIBOR 

  Tafjord, Kristian (Economic Commentaries;3/2015, Others, 2015)
  This commentary discusses the elements that comprise the Norwegian money market rate, NIBOR, given today’s foreign exchange swap construction. Furthermore it explains how international conditions can affect Norwegian money ...

View more