Recent Submissions

 • Osteologisk analyse av skjelettmaterialet fra Nikolaikirkens kirkegård. Follobanen F04/Saxegaardsgata 15 

  Jensen, Anne Østergaard (NIKU Oppdragsrapport;160/2016, Research report, 2018)
  Utgravningsområdet dekket 165 m2 med bevarte kirkegård, med 4–80 cm tykke kulturlag. Området lå sør og sørøst for stedet hvor middelalderens Nikolaikirke lå. Det ble i registrert og tatt opp 106 in situ skjeletter fra 100 ...
 • Laserskanning av Urnes stavkirke, Luster kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;180/2009, Research report, 2009)
  NIKU har, i samarbeid med ingeniørfirmaene Geoplan 3D og Ramböll AB samt Riksantikvaren, gjennomført en tredelt detaljdokumentasjon av Urnes stavkirke ved hjelp av laserskanning. Denne tekniske rapporten tar for seg ...
 • Laserskanning av ruinene på Slottsfjellet, Tønsberg, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;134/2010, Research report, 2010)
  I perioden 12. – 28. april 2010 ble det gjennomført en laserskanning av ruinanlegget på Slottsfjellet i Tønsberg. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere hele ruinanlegget samt topografien og landskapet ...
 • Geofysisk undersøkelse knyttet til reguleringsplan for Ahlefeldtsgate ny 1-10 skole, Larvik 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;211/2011, Research report, 2011)
  NIKU gjennomførte mellom 29. august og 2. september 2011 en geofysisk undersøkelse ved Ahlefeldtsgate i bydelen Torstrand i Larvik. Undersøkelsen påviste en rekke anomalier som er tolket som graver fra en kolera- og ...
 • Laserskanning av laftekasser fra Dronning Eufemiasgate, Oslo 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;168/2011, Research report, 2011)
  I forbindelse med arkeologiske utgravninger i Dronning Eufemiasgate i Bjørvika i Oslo ble det i januar 2011 avdekket en rekke tømmerkonstruksjoner tolket som fundamenter til brygger og/eller sjøboder. Tømmerkonstruksjonene, ...
 • Bygningsdokumentasjon av Oslo Bispegård Gamlebyen, Oslo 

  Gustavsen, Lars; Carniel, Flavio; Meyer, Regin (NIKU Oppdragsrapport;167/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte NIKU, på oppdrag fra Statsbygg, en laserskanning av utvalgte deler av Oslo Bispegård i Gamlebyen i Oslo. Prosjektet hadde som formål å identifisere ulike metoder og ambisjonsnivåer for dokumentasjon ...
 • Laserskanning av kirkegård ved Høland prestegård, Aurskog-Høland kommune, Akershus 

  Gustavsen, Lars; Brendalsmo, Jan (NIKU Oppdragsrapport;147/2009, Research report, 2009)
  NIKU har i samarbeid med Aurskog-Høland kommune og Riksantikvaren gjennomført en mikrotopografisk oppmåling av deler av Løken kirkegård i et forsøk på å påvise, avgrense og kartfeste den middelalderske delen av kirkegården. ...
 • Laserskanning av søndre del av Borreparken, Horten kommune, Vestfold. 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;182/2009, Research report, 2009)
  Denne rapporten omhandler en eksperimentell detaljoppmåling av deler av gravfeltet i Borreparken i Horten kommune, Vestfold. Oppmålingen ble utført ved hjelp av en terrestrisk laserskanner, og hensikten med prosjektet var ...
 • Georadarundersøkelse ved Eidsvollsbygningen, Eidsvoll kommune, Akershus. Oppdrag fra Statsbygg juni 2011 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;146/2011, Research report, 2011)
  I løpet av to dager i juni 2011 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) en geofysisk undersøkelse ved Eidsvollsbygningen i Eidsvoll kommune, Akershus fylke. Hensikten med undersøkelsen var å finne spor ...
 • Georadarundersøkelse av Auduns borg, Jølster kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars; Karlsson, Pär (NIKU Oppdragsrapport;71/2011, Research report, 2011)
  I løpet av en uke i november 2010 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Riksantikvarieämbetet, arkeologiska uppdragsverksamheten (RAÄ UVTeknik) en geofysisk undersøkelse av Auduns ...
 • Laserskanning av Selje kloster- og helgenanlegg, Selje kommune, Sogn og Fjordane 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;179/2009, Research report, 2009)
  I perioden 11. – 15. mai 2009 ble det gjennomført en første laserskanning av deler av klosteranlegget på øya Selja. Formålet med skanningen var hovedsakelig å detaljdokumentere de største delene av klosteranlegget samt noe ...
 • Georadarundersøkelse ved Solberg 281/1. Re kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;217/2011, Research report, 2011)
  I 2011 ble det, i forbindelse med prosjektet Slagene på Re i Re kommune, Vestfold, påvist rester av et sverd ved hjelp av metallsøker. For å undersøke om sverdet tilhørte en gravhaug ved stedet eller om det utgjorde et ...
 • Laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;226/2011, Research report, 2011)
  I perioden 15. – 19. november 2010 gjennomførte NIKU i samarbeid med ingeniørfirmaet Geoplan 3D en laserskanning av Oktogonen i Nidaros Domkirke. Resultatene fra laserskanningen skal i første rekke nyttiggjøres av Nidaros ...
 • Kongsgata, Stavanger: Arkeologisk undersøkelse av tre naverboringer. 

  Dunlop, Alexander Rory (NIKU Oppdragsrapport;46/2018, Research report, 2018)
  3.-4. mai 2018 foretok en arkeolog fra NIKU distriktskontor Bergen registrering ved tre naverboringer langs Kongsgata, Stavanger; veibanen er utsatt for ganske alvorlige setninger, og Stavanger kommune planlegger å ruste ...
 • Georadarundersøkelse ved Solberg. Gnr. 280 Bnr. 1, Re kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;82/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med prosjektet Slagene på Re en georadarundersøkelse ved gården Solberg i Re kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde som hensikt å lokalisere ...
 • Georadarundersøkelse ved Tåjejordet. Håøya, Frogn kommune, Akershus fylke 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;83/2012, Research report, 2012)
  I mai 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Oscarsborg Festnings venner en georadarundersøkelse ved Tåjejordet på Håøya i Akershus. Undersøkelsen hadde som hensikt å lokalisere ...
 • Georadarundersøkelse ved Gunnarsbø II. Tønsberg kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;28/2012, Research report, 2012)
  I februar 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv, Vestfold fylkeskommune (VFK) en georadarundersøkelse i Gunnarsbøparken i Tønsberg kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde ...
 • Georadarundersøkelse ved Gunnarsbø I. Tønsberg kommune, Vestfold 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;27/2012, Research report, 2012)
  I februar 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv, Vestfold fylkeskommune (VFK) en georadarundersøkelse ved Gunnarsbø i Tønsberg kommune, Vestfold. Undersøkelsen hadde ...
 • Georadarundersøkelse på Herfell. Gnr. 1107, bnr. 174, Larvik kommune, Vestfold fylke 

  Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;95/2012, Research report, 2012)
  I juni 2012 gjennomførte Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) i samarbeid med Kulturarv i Vestfold en georadarundersøkelse ved Herfell i Larvik kommune, Vestfold fylkeskommune. Innenfor undersøkelsesområdet står ...
 • Georadarundersøkelse ved Solberg (gnr/bnr 79/1) og Ramberg (78/7), Holmestrand kommune, Vestfold fylkeskommune. 

  Nau, Erich; Gustavsen, Lars (NIKU Oppdragsrapport;108/2016, Research report, 2016)
  Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjennomførte den 8. juni 2016 en georadarundersøkelse ved Solbergjordet i Holmestrand kommune, Vestfold. Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med planarbeid i området, ...

View more