Recent Submissions

 • Tilstandsbeskrivelse av norske jordbruksregioner ved bruk av statistikk 

  Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Fjellstad, Wendy Jane; Hofsten, Johnny; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;17/2004, Research report, 2004-10-15)
  3Q-programmet for overvåking av jordbrukets kulturlandskap har avsluttet sitt første omdrev og her rapporterer vi 3Q-statistikken for de ti norske jordbruksregionene. Vi forklarer hvordan jordbruksregionene er avgrenset ...
 • Norske jordbrukslandskap - en inndeling i 10 jordbruksregioner 

  Puschmann, Oskar; Hofsten, Johnny; Elgersma, Anne (NIJOS-rapport;13/1999, Research report, 1999-06-01)
  I 1998 fikk Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) i oppdrag av Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet å igangsette og gjennomføre et program for tilstandsovervåkning og resultatkontroll i jordbrukets ...
 • Test av MSFI-metoden - Nøyaktighetsanalyse på datasett for Østfold og Hobøl 

  Gjertsen, Arnt Kristian; Eriksen, Rune (NIJOS-rapport;02/2004, Research report, 2004-12-23)
  NIJOS har analysert nøyaktigheten til en metode for flerkilde skogressurskartlegging (MSFI). MSFI bruker prøveflatedata fra Landsskogtakseringen, DMK, og et satellittbilde. Prøveflatene brukes som kalibreringsdatasett og ...
 • Emissions and removals of greenhouse gases from land use, land-use change and forestry in Norway 

  Rypdal, K.; Bloch, V.V.H.; Flugsrud, Ketil; Gobakken, Terje; Hoem, B.; Tomter, Stein Michael; Aalde, Harald (NIJOS-rapport;11/2005, Research report, 2005-09)
  Intergovernmental Panel on Climate Change under the UN finalised in 2004 the report “Good Practice Guidance for Estimating and Reporting of Emissions and Removals from Land Use, Landuse Change and Forestry”. The present ...
 • Landsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge 1989-2004 

  Hylen, Gro; Larsson, John Y. (NIJOS-rapport;1/2005, Research report, 2005-01-21)
  NIJOS har ansvaret for den landsrepresentative skogovervåkingen under det nasjonale Overvåkningsprogram for skogskader. Denne rapporten gir en oversikt over sunnhetstilstanden til bar- og bjørketrær i landets skogareal for ...
 • 3Q - Endringer i jordbrukets kulturlandskap i Østfold, Oslo/Akershus og Vestfold - Tema Arealstruktur 

  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche (NIJOS-rapport;12/05, Research report, 2005-12-01)
  NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker ...
 • Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner 

  Puschmann, Oskar (NIJOS-rapport;10/2005, Research report, 2005-12-13)
  Siden 1989 har NIJOS arbeidet med utviklingen av et nasjonalt referansesystem for landskap. Dette er et hierarkisk system med inndeling av landet i 45 landskapsregioner og 444 underregioner. Med utgangspunkt i underregionene ...
 • Vegetasjon og beite kring Håmmålsfjellet - Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2005, Research report, 2005-05-01)
  Kring Håmmålsfjellet i Os og Tolga kommunar, er det vegetasjonskartlagt eit areal på 219 km². 2/3 av arealet ligg i snaufjellet, resten i bjørkeskogbeltet og litt i barskogen. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system ...
 • Arealrekneskap for Noreg - Fjellet i Hedmark 

  Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIJOS-rapport;06/05, Research report, 2005-03-03)
  Prosjektet ”Arealrekneskap for Noreg” har som mål å gje ein nasjonal dokumentasjon av arealdekke, arealbruk, vegetasjon og naturtypar i Noreg. Eit av tiltaka er ei utvalskartlegging av arealressursar. Den praktiske metoden ...
 • Veiledning i vegetasjonskartlegging - M 1:20 000 – 50 000 

  Rekdal, Yngve; Larsson, John Y. (NIJOS-rapport;5/05, Research report, 2005-01-25)
  Denne rapporten er ei veiledning i vegetasjonskartlegging i målestokk 1:20 000 – 50 000 slik dette er utført ved NIJOS siden første utgave kom i 1987. Veiledninga tar primært sikte på å bli brukt under opplæring av nye ...
 • Vegetasjon og beite i beiteområda Kolvik med omegn og Oldereidneset 

  Bjørklund, Per K.; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;02/2005, Research report, 2005-04-20)
  På oppdrag fra Porsanger kommune har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging utført ei vurdering av beiteressurser for sau i de to beiteområda Kolvik med omegn og Oldereidneset. Arealet som er vurdert er 95 000 dekar. ...
 • Resultatkontroll Skogbruk/Miljø - Noen av de pågående forandringene i norske skoger 

  Swärd., Johan (NIJOS-rapport;07/04, Research report, 2004)
  Resultatkontrollen for 2002 viser at arealet som forynges naturlig og ved planting holder seg relativt stabilt sammenliknet med årene før. For 2002 er arealet avvirket ved snauhogst 64%. Dette er på samme nivå som de ...
 • Vegetasjon og beite i Akka-Målsnes beiteområde. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

  Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2006, Research report, 2006-04-24)
  I Akka - Målsnes beiteområde er det vegetasjonskartlagt et areal på 66 km². Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og et avleda ...
 • Vegetasjon og beite vest for Lona og i Letningslia. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

  Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;5/2006, Research report, 2006-02-25)
  I Tolga kommune er det vegetasjonskartlagt to område på til saman 120 km². 2/3 av arealet ligg i bjørkeskogbeltet, resten i snaufjellet opp til 1169 m o.h. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
 • Area frame survey of land resources – AR18×18system description 

  Strand, Geir-Harald; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;3/06, Research report, 2006-02-22)
  AR18×18 is an area frame survey of land resources in Norway, methodologically linked to the Lucas survey carried out by Eurostat. The method has been adapted to Norwegian conditions. Data accessible through existing mapping ...
 • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Ballangen 

  Bryn, Anders; Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Haugen, Finn-Arne (NIJOS-rapport;02/06, Research report, 2006-03-01)
  I Ballangen kommune er det gjennomført en samordna ressurs- og miljøkartlegging. Målsettinga har vært å kartlegge både utnyttbare skog- og beiteressurser, samt viktige naturtyper og miljøregistreringer i skog (MiS). Det ...
 • Helsetilstanden i norske skoger. Resultater 1989-2005 

  Hylen, Gro; Larsson, John Y. (NIJOS-rapport;1/2006, Research report, 2006-01-26)
  NIJOS har ansvaret for den landsrepresentative skogovervåkingen under det nasjonale Overvåkningsprogram for skogskader. Denne rapporten gir en oversikt over sunnhetstilstanden til bar- og bjørketrær for landets skogareal ...