Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • 2017 - 2020 Rammeplan for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest 

  Eggum, Runa Aaland; Bergundhaugen, Tore (Statens vegvesens rapporter;542, Report, 2018-06)
  Rammeplanen er ei retningsline for Statens vegvesen og fylkeskommunane si sakshandsaming av saker knytt til avkøyrsler og byggegrenser.
 • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

  Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
  Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
 • Injeksjon Bjarkøyforbindelsen - Kvernsundtunnelen : Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" 

  Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;674, Report, 2018-02)
  Et område I tunnelen på ca 70 meter ga uvanlig store vannlekkasjer. Sonen strekker seg fra pel ca. 3.737 - 3790 og har en retning på tunnelen med ca. 60 grader. Det ble brukt tilsammen 35 injeksjonsomganger med tilsammen ...
 • Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017 : NAMet bindemidler 

  Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;679, Report, 2018-03)
  Norsk Asfaltforenings faggruppe NAMet Bindemidler arrangerte vinteren 2017 en ringanalyse på polymermodifisert bitumen (PMB). Hensikten var å bidra til bedre utførelse og kontroll med aktuelle prøvingsmetoder. To ...
 • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

  Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
  I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
 • E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm : Erfaringsrapport 

  Aagaard, Bent; Gylland, Asgeir S. (Statens vegvesens rapporter;677, Report, 2017-06)
  Erfaringsrapport om driving igjennom løsmasser og inn i berg ved hjelp av rørskjerm. Metoden åpner for muligheten til å unngå farlige påhuggsområder og er et alternativ til utlasting av løsmasser. Erfaringene med metoden er gode.
 • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

  Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
  Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.
 • Lærebok : Drenering og håndtering av overvann 

  Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Statens vegvesens rapporter;681, Book, 2018-02)
  Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veger. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Denne læreboka representerer en sammenstilling ...
 • Rushtidsavgiften i Bergen 2016-2018 : En analyse av trafikale effekter på mellomlang sikt 

  Presterud, Eirik Lund (Statens vegvesens rapporter;682, Report, 2018-04)
  Denne rapporten er en analyse av trafikale effekter etter av innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, og omfordeling av trafikk ...
 • Rushtidsavgiften i Bergen : En analyse av trafikale og økonomiske konsekvenser 15 måneder etter innføring 

  Presterud, Eirik Lund (Statens vegvesens rapporter;678, Report, 2017-08)
  Denne rapporten analyserer trafikale og økonomiske konsekvenser av innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, omfordeling av ...
 • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

  Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
  Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
 • Strategi for vegdekker i Region øst - 2012 

  Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;106, Report, 2012-05)
  Strategiplanen beskriver hvordan Dekkeprosjektet i Region øst går frem for å velge kostnadseffektive og miljøvennlige vegdekker som gir tilfredse brukere. Rapporten viser nødvendige budsjettbehov, både for å opprettholde ...
 • Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst 

  Johansen, Rolf (Statens vegvesens rapporter;111, Report, 2012-05)
  Byggherreseksjonen, Dekkeprosjektet, i Region øst har gjennomført anslag over behovet for forsterkning av overbygningen på fylkesvegene i hele regionen. Kostnadene for forsterkning er beregnet for hvert fylke til ...
 • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

  Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
  Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
 • Vurdering av kraftproduksjon fra strømning langs ferjefri E39 

  Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; Sandbo, Hilde (Statens vegvesen rapporter;105, Report, 2012-03)
  Rapporten ser på potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med mulige brukryssinger langs en fergefri E39. Da tidevannsstrømmen er den mest stabile strømmen har vi konsentrert oss om denne. Energien i strømmen er anslått ...
 • Laserscanning av sprøytebetongtykkelse i tunnel 

  Stenerud, Jørgen (Statens vegvesens rapporter;104, Report, 2012-07)
  Rapporten omhandler et FoU-prosjekt gjennomført i Runehamar testtunnel våren 2009. Hensikten med prosjektet var å undersøke om høyoppløselig laserscanning kan benyttes som metode for å kontrollere sprøytebetongtykkelse i ...
 • Feltforsøk med polymermodifisert bindemiddel - Varige veger 2011 - 2014 

  Garba Saba, Rabbira (Statens vegvesens rapporter;103, Report, 2013-04)
  Denne rapporten handler om et feltforsøk på E18, Vestfold der et polymermodifisert bindemiddel ble brukt i slitelaget. Teststrekningene ble fulgt opp fra 2002 til 2010 med årlige spor- og jevnhetsmålinger. Dette feltforsøket ...
 • Støybygg III : Brukerveileder 

  Multiconsult; Statens vegvesen Vegdirektoratet (Statens vegvesens rapporter;101, Report, 2013-12)
  StøyBygg III er et dataverktøy for beregning av innendørs støy fra utendørs støykilder. Verktøyet er utviklet av SINTEF IKT avdeling for akustikk for Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Avinor, Forsvarsbygg og Miljødirektoratet. ...
 • Estimering av forurensning i tunnel og tunnelvaskevann 

  Torp, Malin; Meland, Sondre (Statens vegvesens rapporter;99, Report, 2013-11)
  Det er laget en oversikt over 74 tunneler i Region øst med og uten rensing av tunnelvaskevann. 58 (78 %) av tunnelene har ikke noen form for vannrensing. Rapporten viser også estimert forurensning fra tunnelene. Hensikten ...
 • Bergsikringsbolter - laboratorieforsøk på korrosjonsbeskyttelse 

  Lange, Torstein (Statens vegvesens rapporter;97, Report, 2012-03)
  Målsetningen med prosjektet var å avdekke hvordan beleggskader i kombinasjon med spalter vil påvirke korrosjonsbestandigheten til bergbolter av typen kamstålbolt med ulike typer belegg/ korrosjonsbeskyttelse i et simulert ...

View more