Samlingen inneholder rapportserien Statens vegvesens rapporter. Samlingen inneholder både gyldige og utgåtte rapporter. Rapportserien finnes også på Statens vegvesens nettsider: Statens vegvesens rapporter

Recent Submissions

 • Mengderapportering vinteren 2017/2018 

  Wåhlin, Johan (Statens vegvesens rapporter;100, Report, 2018-11)
  Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over resursbruken i vinterdriften, samt for å få et bilde av den historiske utviklingen av mengder i forhold i noen værparametere. Rapporten inneholder tall for salting, ...
 • Utlekkingsforsøk med svartskifer fra Rv. 4, Hadeland 

  Fjermestad, Halldis; Hagelia, Per; Thomassen, Tore (Statens vegvesens rapporter;665, Report, 2017-05)
  Gjennom to utlekkingsforsøk ble utsprengt svartskifer (fra alunskifer- og galgebergformasjonen) langs den nye Rv 4-traseen forbi Gran plassert i konteinere ute i friluft med naturlig gjennomstrømming av vann i form av ...
 • Last-deformasjonsutvikling for ulike tunnelhvelv 

  Orthe, Erlend (Statens vegvesens rapporter;667, Report, 2017-01)
  Rapporten presenterer last- og deformasjonsforløp for tre frittstående betonghvelv til vann- og frostsikring i vegtunneler ved tre ulike lastsituasjoner. Hvelvtypene inkluderer betongelementhvelv i tunneltverrsnitt T9,5, ...
 • Beregningsveiledning for etteroppspente betongbruer 

  Johansen, Håvard (Statens vegvesens rapporter;668, Report, 2017-01)
  Rapporten er en beregningsveiledning for analyse og dimensjonering av etteroppspente betongbruer.
 • Evaluating sensors for snow avalanche monitoring on Unmanned Aircraft Systems : Findings from Andøya, Norway, April 16-18, 2018 

  Vaa, Torgeir; Håland, Gunne; Humstad, Tore; Frauenfelder, Regula (Statens vegvesens rapporter;615, Report, 2018-09)
  The NPRA sponsored a two day field demonstration in April 2018 in Andøya, Norway to evaluate the usability of sensors on UASs for snow avalanche monitoring. The test found that output from ground penetrating radar (GPR) ...
 • 2017 - 2020 Rammeplan for avkøyrsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest 

  Eggum, Runa Aaland; Bergundhaugen, Tore (Statens vegvesens rapporter;542, Report, 2018-06)
  Rammeplanen er ei retningsline for Statens vegvesen og fylkeskommunane si sakshandsaming av saker knytt til avkøyrsler og byggegrenser.
 • Lærebok : Drift og vedlikehold av veger 

  Aurstad, Joralf; Larsen, Øystein; Refsdal, Geir; Berntsen, Geir; Hoff, Inge; Lerfald, Bjørn Ove (VD rapport;53, Book, 2011-11)
  Det har lenge vært et ønske å samle grunnleggende kunnskap om drift og vedlikehold av veger og gater i en lærebok. Eksisterende kursmateriell innenfor dette brede og sammensatte temaet er gjennomgående foreldet med tanke ...
 • Injeksjon Bjarkøyforbindelsen - Kvernsundtunnelen : Gjennomgang av injeksjonsomfanget med særlig vekt på "Problemsonen" 

  Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;674, Report, 2018-02)
  Et område I tunnelen på ca 70 meter ga uvanlig store vannlekkasjer. Sonen strekker seg fra pel ca. 3.737 - 3790 og har en retning på tunnelen med ca. 60 grader. Det ble brukt tilsammen 35 injeksjonsomganger med tilsammen ...
 • Ringanalyse på polymermodifisert bitumen 2017 : NAMet bindemidler 

  Jørgensen, Torbjørn; Hovin, Wenche (Statens vegvesens rapporter;679, Report, 2018-03)
  Norsk Asfaltforenings faggruppe NAMet Bindemidler arrangerte vinteren 2017 en ringanalyse på polymermodifisert bitumen (PMB). Hensikten var å bidra til bedre utførelse og kontroll med aktuelle prøvingsmetoder. To ...
 • Temaanalyse av dødsulykker med gående og syklende : I tilknytning til arbeid på/ved veg 

  Schau, Vibeke (Statens vegvesens rapporter;680, Report, 2017-08)
  I løpet av perioden 2005-2015 har 21 fotgjengere og syklister i Norge blitt drept i trafikkulykker i forbindelse med arbeid på/ ved veg. Formålet med rapporten er å bidra til at Statens vegvesen og eksterne aktører ...
 • E39 Joberget løsmassetunnel - Rørskjerm : Erfaringsrapport 

  Aagaard, Bent; Gylland, Asgeir S. (Statens vegvesens rapporter;677, Report, 2017-06)
  Erfaringsrapport om driving igjennom løsmasser og inn i berg ved hjelp av rørskjerm. Metoden åpner for muligheten til å unngå farlige påhuggsområder og er et alternativ til utlasting av løsmasser. Erfaringene med metoden er gode.
 • Opplæring i vinterdrift for operatører : Driftskontrakter med oppstart 2018 

  Gryteselv, Dagfin; Nonstad, Bård; Lysbakken, Kai Rune (Statens vegvesens rapporter;673, Book, 2018-07)
  Rapporten er en del av opplæring i vinterdrift for operatører og arbeidsledere for kontrakter med oppstart i 2018 og senere.
 • Lærebok : Drenering og håndtering av overvann 

  Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Statens vegvesens rapporter;681, Book, 2018-02)
  Håndtering av overvann og drenering er en sentral kunnskap for å kunne bygge robuste veger. Denne kunnskapen er viktig i en periode hvor det forventes vesentlige klimaendringer. Denne læreboka representerer en sammenstilling ...
 • Rushtidsavgiften i Bergen 2016-2018 : En analyse av trafikale effekter på mellomlang sikt 

  Presterud, Eirik Lund (Statens vegvesens rapporter;682, Report, 2018-04)
  Denne rapporten er en analyse av trafikale effekter etter av innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, og omfordeling av trafikk ...
 • Rushtidsavgiften i Bergen : En analyse av trafikale og økonomiske konsekvenser 15 måneder etter innføring 

  Presterud, Eirik Lund (Statens vegvesens rapporter;678, Report, 2017-08)
  Denne rapporten analyserer trafikale og økonomiske konsekvenser av innføringen av tidsdifferensierte bomtakster i Bergen herunder; (1) i hvilken grad det har ført til redusert trafikkmengde i rushtiden, omfordeling av ...
 • Bergkvalitet og Q-verdier i Kvernsundtunnelen : Sammenligning mellom forundersøkelse og tunneldrift 

  Iversen, Edvard (Statens vegvesens rapporter;676, Report, 2018-02)
  Q-verdier fra forundersøkelsen er sammenlignet med Q-verdier fra tunneldriften. Generelt viser undersøkelsen at svakhetssoner er tynnere enn antatt og har en noe bedre bergmassekvalitet. Den totale sikringsmengden fra ...
 • Strategi for vegdekker i Region øst - 2012 

  Refsdal, Geir (Statens vegvesens rapporter;106, Report, 2012-05)
  Strategiplanen beskriver hvordan Dekkeprosjektet i Region øst går frem for å velge kostnadseffektive og miljøvennlige vegdekker som gir tilfredse brukere. Rapporten viser nødvendige budsjettbehov, både for å opprettholde ...
 • Forsterkningsbehov for fylkesvegene i Region øst 

  Johansen, Rolf (Statens vegvesens rapporter;111, Report, 2012-05)
  Byggherreseksjonen, Dekkeprosjektet, i Region øst har gjennomført anslag over behovet for forsterkning av overbygningen på fylkesvegene i hele regionen. Kostnadene for forsterkning er beregnet for hvert fylke til ...
 • Elgprosjektet i Akershus - Kortrapport 

  Roer, Ole; Rolandsen, Christer M.; Meland, Morten; Gangsei, Lars Erik; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Milner, Jos M.; Solberg, Erling (Statens vegvesens rapporter;102, Report, 2018-05)
  Elgprosjektet i Akershus har hatt som hovedformål å kartlegge hvordan faunapassasjer fungerer. Det ble samlet inn data fra 55 GPS-merket elg og 20 utvalgte faunapassasjer ble overvåket med viltkamera. Prosjektet har bidratt ...
 • Vurdering av kraftproduksjon fra strømning langs ferjefri E39 

  Gjevik, Bjørn; Gundersen, Elisabeth; Sandbo, Hilde (Statens vegvesen rapporter;105, Report, 2012-03)
  Rapporten ser på potensialet for kraftproduksjon i forbindelse med mulige brukryssinger langs en fergefri E39. Da tidevannsstrømmen er den mest stabile strømmen har vi konsentrert oss om denne. Energien i strømmen er anslått ...

View more