• Eigedomsinngrep: Føresegner om eigedomsinngrep til vegformål etter veglova § 50 [Håndbok 086] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;086, Book, 1981-11)
   Denne handboka - Eigedomsinngrep - inneheld forutan føresegnene. jfr. kgl. res. av 11. september 1981, og kommentarar til føresegnene. Tidlegare føresegner etter veglova § 50, jfr. Kronprinsregentens resolusjon av 15. ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • EDB-program PLABE : brukerbeskrivelse 25 : veiledning [Håndbok 108] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;108, Book, 1986)
  • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1988)
   Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering - 04 : Landkar : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   Beregningseksemplene i 86-utgaven er sløyfet og normalens gyldighet og begrensninger for de normerte landkar er tatt med både for kjørebruer og G/S-bruer. Det geotekniske grunnlaget for beregning av støttemurer og landkar ...
  • Betongdekker : veiledning [Håndbok 179] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;179, Book, 1994)
   Denne håndboken inneholder: Del 1: Betongdekker, planlegging og utførelse. Del 2: Betongdekker, Vedlikehold. I Del 1 er det regnet med bruk av plastisk betong med høyfast kvalitet og stor slitestyrke. I Del 2 er ...
  • Brigde decks: Waterproofing and wearing course : guidelines [Handbook 145e] 

   Haga, John Erik; Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145e, Book, 1997)
   These guidelines for protection of bridge decks, shall be used in design and construction of bridges and in maintenance of such where wear from traffic, or where the use of salt in winter maintenance necessitate the ...
  • Brudekker: fuktisolering og slitelag : retningslinjer [Håndbok 145] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;145, Book, 1997)
   Disse retningslinjer for beskyttelse av brudekker skal nyttes ved prosjektering og bygging av bruer, og ved vedlikehold av disse hvor det av hensyn til slitasje fra trafikken, eller av hensyn til bruk av salt i vintervedlikeholdet ...
  • Avfallshåndtering : Retningslinjer [Håndbok 211] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;211, Book, 1998)
   Hensikten med retningslinjene “Avfallshåndtering” er å få redusert avfallsmengdene samt å sikre en enhetlig, systematisk og miljøvennlig håndtering av det avfallet som oppstår i Statens vegvesen. Retningslinjene gir føringer ...
  • Bruhåndbok - 6 : Brurekkverk - 2 : Standardiserte rekkverk : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1999)
   Normalene er utgitt med hjemmel i Forskrifter etter veglovens § 13, fastsatt av Samferdselsdepartementet i brev av 24. mars 1987. Følgende normaler og retningslinjer danner grunnlag for og supplerer håndbok 100 og ...
  • Etiske retningslinjer for grunnerverv : gjelder all kontakt med grunneiere : retningslinjer [Håndbok 218] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;218, Book, 1999)
   Statens vegvesen erverver grunn fra ca 5000 grunneiere hvert år. Mange opplever grunnervervet som en belastning både fordi de helst ikke ønsker å avstå grunn, og fordi selve prosessen rundt grunnervervet er komplisert og ...
  • Bompengeprosjekter: veiledning [Håndbok 102] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;102, Book, 2001)
   Formålet med denne håndboken er å gi en samlet framstilling av rammevilkårene for nye bompengeprosjekter på offentlig veg. Noe avhengig av inngåtte avtaler, vil vilkårene også gjelde for igangværende bompengeprosjekter.
  • Veg- og gatelys: veiledning [Håndbok 237] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;237, Book, 2002)
   Veg- og gatelys er en viktig integrert del av et veg- og gateanlegg. Foruten å ivareta hensyn til trafikksikkerhet og trygghet har belysning en viktig funksjon som arkitektonisk element Belysning i det offentlige rom er i ...
  • Bomstasjoner : veiledning [Håndbok 240] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;240, Book, 2003)
   Den foreliggende Håndbok 240 Bomstasjoner omhandler grunnleggende tekniske forhold som er viktige å kjenne ved etablering av bomstasjoner. Etablering og drift av bomstasjoner er et meget omfattende tema som berører en rekke ...
  • Bruklassifisering : lastforskrifter for klassifisering av bruer og ferjekaier i det offentlige vegnett : normaler [Håndbok 238] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;238, Book, 2003)
   Håndbok 238 angir trafikklastene som bruene skal kontrolleres for. I vedlegget til denne håndboken er det laget en veiledning for fastsettelse av materialfastheter, last- og materialfaktorer.
  • Bruklassifisering : lastforskrifter 1920-1973 og brunormaler 1912-1958 : veiledning [Håndbok 239] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;239, Book, 2003)
   I denne håndboken er det laget en oversikt over de laster og lastklasser som bruer har blitt dimensjonert for fra ca. 1900 og fram til i dag. Lastklassene (lastforskriftene) fra 1920 til og med 1947 samt lastforskriftene ...
  • Bruk av variable trafikkskilt : retningslinjer [Håndbok 053] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;053, Book, 2004)
   Vegdirektoratet har utarbeidet de foreliggende retningslinjene for bruk av variable trafikkskilt, som forutsettes å være et supplement til håndbok 050 ”Trafikkskilt” (skiltnormalen).
  • Cycle path inspections : road safety - accessibility - experience of travel : guidelines [Handbook 249] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;249e, Book, 2004)
   The guide for Cycle Path Inspection has been developed as one of several handbooks published in the Norwegian Public Roads Administration’s scheme for road safety audits. Cycle Path Inspection has been organized so that ...
  • Anslagmetoden [Håndbok 217] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;217, Book, 2005)
   Denne håndboken er en oppdatert utgave av håndbok 217 Anslagmetoden, som utkom juni 2000, basert på nye kunnskaper og de erfaringer som er gjort frem til i dag. Den er justert for feil, strammet opp og delt inn i tre deler. ...