Now showing items 1-20 of 294

  • Geometrisk utforming [Håndbok 802] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;802, Book, 1968)
  • Vegen i landskapet : veiledning [Håndbok 010] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;010, Book, 1978-12)
   Denne publikasjon tar sikte på å gi en innføring i den landskapsmessige vurdering av vegprosjektet. Formålet er å gi bakgrunnstoff og anbefalinger ved planlegging og gjennomføring av nye prosjekter. Med de krav som ...
  • Rammeplan for avkjørsler : et eksempel : [Håndbok 075] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;075, Book, 1980-04)
   Heftet inneholder først et kapittel om rammeplanarbeidet generelt. Det beskriver rammeplanen og hvorfor den bør utarbeides. Dessuten omtales fremdrift og organisering av rammeplanarbeidet samt forslag til behandling av ...
  • Bruhåndbok : prosjektering : del 2 [Håndbok 001] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;001, Book, 1981)
   Håndboken har tidligere vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler.
  • Eigedomsinngrep: Føresegner om eigedomsinngrep til vegformål etter veglova § 50 [Håndbok 086] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;086, Book, 1981-11)
   Denne handboka - Eigedomsinngrep - inneheld forutan føresegnene. jfr. kgl. res. av 11. september 1981, og kommentarar til føresegnene. Tidlegare føresegner etter veglova § 50, jfr. Kronprinsregentens resolusjon av 15. ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Håndbok-001 Bruprosjektering har til nå vært utgitt i et ringpermsystem - bestående av tre deler. Av flere grunner har vi nå valgt å gå over til hefter. Kapitlene blir samtidig gjennomgått og tildels revidert. Noen av ...
  • Bruprosjektering - 12 : Kulverter og rør : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet en normal for kulverter, som omfatter plasstøpte kulverter, elementkulverter av betong, korrugerte stålrør og betongrør. Normalen er utarbeidet for fundamentering av prefabrikerte kulverter og rør på ...
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Det er utarbeidet normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB. Normalen kan anvendes for rette bruer og for bruer med skjevhet opp til ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOB-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1983)
   Inneholder normaler for fritt opplagte bjelkebruer av prefabrikerte, normerte, omvendte T-bjelker, NOB, med plass-støpt bruplate. Normalen inneholder to alternative utførelser av bruplaten, den ene med et massivt tverrsnitt ...
  • Kapasitet i kryss : beregningsmetoder for ikke signalregulerte kryss : veiledning [Håndbok 127] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;127, Book, 1985)
   Siktemålet med denne publikasjonen er å presentere et samlet sett av metoder for beregning av kapasitet og trafikkavviklingsforhold i ikke signalregulerte kryss. De krysstypene som er behandlet, er: - forkjørssregulerte ...
  • Bruprosjektering - 13 : Gangvegbruer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1985)
   Dette kapittel inneholder normaler med komplette form- og ameringsdata for fire gangvegbruer med ett eller flere fritt opplagte spenn.
  • EDB-program PLABE : brukerbeskrivelse 25 : veiledning [Håndbok 108] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;108, Book, 1986)
  • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1988)
   Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
  • Trafikkberegninger : veiledning [Håndbok 146] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;146, Book, 1989)
   Denne håndboken om trafikkberegninger omhandler et vidt spekter av problemområder, beregningsmetoder og modeller. Den skal gi oversikt over hele fagområdet, men går også noe i dybden på de mest vanlige trafikkberegningsproblemer.
  • Bruprosjektering - 16: Skredoverbygg : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   I dette heftet er det samlet en del regler og forslag vedrørende prosjektering av skredoverbygg. Hensikten med heftet er å angi hvilke laster et overbygg skal dimensjoneres for. Videre inneholder heftet forslag til ...
  • Bruprosjektering - 08 : NIB - Bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1989)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte I-bjelker, NIB.
  • Bruprosjektering - 03 : Støttemurer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   I dette hovedkapittel gis først en generell orientering om hvilke støttemurvarianter som er mest aktuelle. Deretter behandles generelle krav til utførelse av støttemurer av betong. Hovedkapittelet inneholder også ...
  • Bruprosjektering - 04 : Landkar : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990)
   Beregningseksemplene i 86-utgaven er sløyfet og normalens gyldighet og begrensninger for de normerte landkar er tatt med både for kjørebruer og G/S-bruer. Det geotekniske grunnlaget for beregning av støttemurer og landkar ...
  • Bruprosjektering - 09 : NOT-bruer : normaler [Håndbok 100] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;100, Book, 1990-01)
   Det er utarbeidet en normal for fritt opplagte bjelkebruer bestående av plasstøpt bruplate som er understøttet av prefabrikerte, normerte, omvente T-bjelker, NOT. På grunn av endrede krav til armeringsoverdekning og ...
  • Vegoverbygg : veiledning [Håndbok 161] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;161, Book, 1992)
   Et vegoverbygg, her også kalt veglokk, er definert som en konstruksjon med vegger og tak over vegen. Håndboken gjelder primært når veglokket bebygges. Riksvegoverbyggene som har vært behandlet i Vegdirektoratet, ...