Denne samlingen inneholder eldre og utgåtte utgaver av håndbøker utgitt av Statens vegvesen. De gjeldene utgavene av håndbøkene finner du her: Statens vegvesens håndbøker

Recent Submissions

 • Grunnerverv til vegformål - Utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok V743] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V743, Book, 2014)
  Utmåling av erstatning for dyrka mark er et omstridt og vanskelig tema. I 1998 ble det utgitt et veiledningshefte om hvordan en skal forholde seg til dette erstatningstema. Denne håndboka er en ajourføring og videreføring ...
 • Grunnerverv til vegformål : Utmåling av erstatning for dyrka mark : veiledning [Håndbok 291] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;291, Book, 2012-05)
  Hensikten med håndboka er å avklare etatens holdning og strategi når det gjelder denne erstatningsproblematikken. Videre skal den bidra til en bedre forståelse av det teoretiske grunnlaget for erstatningsfastsettelsen og ...
 • Universell utforming av veger og gater : veiledning [Håndbok 278] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;278, Book, 2011)
  Håndbok 278 er laget for å bidra til oppfyllelsen av Nasjonal transportplans mål om et universelt utformet transportsystem og som en del av kompetanseoppbyggingen i etaten. Håndboken kan også fritt brukes av fylker og kommuner.
 • Bruforvaltning riksveg : forvaltning av bærende konstruksjoner på riksveg [Håndbok R411] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2018-01)
  Håndbok R411 Bruforvaltning riksveg gjelder ved forvaltning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riksveg. Håndboka inneholder bestemmelser om - bruforvalter - bruadministrasjon - ivaretakelse av ...
 • Nasjonalt vegreferansesystem : veiledning [Håndbok V830] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V830, Book, 2014)
  Nasjonal vegdatabank - NVDB, er en database som inneholder informasjon om vegnettet, og objekter som er knyttet til vegen. Det dreier seg her om informasjon som benyttes til mange formål, både planlegging, drift og vedlikehold ...
 • Kabler til hengebruer: Tekniske spesifikasjoner - Retningslinje [Håndbok R410] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R410, Book, 2014)
  Disse retningslinjer er en oppdatert utgave av Håndbok-R410: Kabler til hengebruer og skråstagbruer, Tekniske spesifikasjoner, januar 1999. De kapitler som omfattet andre kabeltyper til skråstagbruer enn spiralslåtte kabler, ...
 • Konsekvensanalyser: veiledning [Håndbok V712] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V712, Book, 2014)
  Statens vegvesen har lang tradisjon for bruk av konsekvensanalyser i sin planlegging. Den første håndboka om konsekvensanalyser kom i 1988. Foreliggende håndbok avløser utgaven fra 2006. Bakgrunnen for denne revisjonen er ...
 • Styring av vegprosjekter: retningslinjer [Håndbok 151] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;151, Book, 2012)
  Håndbok 151 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
 • Styring av vegprosjekter: retningslinje [Håndbok R760] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R760, Book, 2014)
  Håndbok R760 Styring av vegprosjekter gjelder for planlegging, prosjektering og bygging samt drift og vedlikehold av vegprosjekter på riksveg. Så langt fylkeskommunen ikke bestemmer noe annet, brukes også denne håndboken ...
 • Arbeidsvarsling: Retningslinjer [Håndbok 051] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;051, Book, 1988)
  Denne håndboken inneholder Vegdirektoratets forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg, fastsatt 1. mars 1984; andre bestemmelser som kan komme til anvendelse ved arbeid på veg; og utfyllende retningslinjer for ...
 • Bruforvaltning: Retningslinje [Håndbok R411] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R411, Book, 2014)
  Denne håndboken gir bestemmelser for forvaltning, drift og vedlikehold av bruer i tilknytning til riks- og fylkesveger. For å ivareta etatens overordnede mål når det gjelder trafikksikkerhet og trafikkavvikling på bruene ...
 • Designhåndbok: Statens vegvesens visuelle identitet. Retningslinje [Håndbok R902] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R902, Book, 2015)
  Statens vegvesen er en viktig samfunnsbygger som har kontakt med alle i Norge på ulike måter. For at folk skal forstå hvem vi er og hva vi gjør, er det viktig at de kjenner oss igjen og at vi skiller oss fra andre ...
 • Ferjeleier - 1 Ferjeleiers landområder: planlegging, prosjektering. Veiledning [Håndbok V430] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V430, Book, 2014)
  Formålet med håndboken bygger på en erkjennelse av at ferjeleier er viktige knutepunkter i vegnettet, hvor overgang mellom transport på veg og sjø må skje effektivt. Aktivitetene på et ferjeleie stiller krav til organisering ...
 • Eigedomsinngrep: Føresegner om eigedomsinngrep til vegformål etter veglova § 50 [Håndbok 086] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;086, Book, 1981-11)
  Denne handboka - Eigedomsinngrep - inneheld forutan føresegnene. jfr. kgl. res. av 11. september 1981, og kommentarar til føresegnene. Tidlegare føresegner etter veglova § 50, jfr. Kronprinsregentens resolusjon av 15. ...
 • Eigedomsinngrep: veiledning [Håndbok V740] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V740, Book, 2014)
  Med heimel i veglova § 50 fjerde ledd blei det ved kronprinsregentens resolusjon av 15. januar 1965 vedtatt føresegner om saksførehavinga ved eigedomsinngrep. Etter at veglova § 50 blei endra i 1981, blei det ved kongeleg ...
 • Veg- og gatelys: veiledning [Håndbok 237] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;237, Book, 2002)
  Veg- og gatelys er en viktig integrert del av et veg- og gateanlegg. Foruten å ivareta hensyn til trafikksikkerhet og trygghet har belysning en viktig funksjon som arkitektonisk element Belysning i det offentlige rom er i ...
 • Fartsdempende tiltak: veiledning [Håndbok V128] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V128, Book, 2014)
  Hensikten med fartsdempende tiltak er i første rekke å bedre trafikksikkerhet og trivsel, og da særlig for gående og syklende i tettbygde områder. Erfaring har vist at skilting av fartsgrenser ofte ikke har tilstrekkelig ...
 • Gangfeltkriterier: veiledning [Håndbok V127] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V127, Book, 2014)
  Statens vegvesen begynte i 2002 en vurdering av hensiktsmessigheten av våre kriterier for anleggelse av gangfelt. Dette var begrunnet både i erkjennelsen av at gangfelt i seg selv ikke er et entydig trafiksikkerhetstiltak, ...
 • Laboratorieundersøkelser: retningslinje [Håndbok R210] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;R210, Book, 2014)
 • Brurekkverk: veiledning [Håndbok V161] 

  Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V161, Book, 2014)
  Denne håndboken er en veiledning til håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder. Boken inneholder kriterier for valg av brurekkverks styrkeklasse. For ikke-ettergivende rekkverk er det gitt laster til bruk ved ...

View more