NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.

Recent Submissions

 • Hydrometeorologiske terskler for jordskredfare på Sørlandet og Østlandet 

  Boje, Søren (Report, 2017)
  Rapporten beskriver de hydrometeorologiske tersklene som brukes av jordskredvarslingen for regionene Sørlandet og Østlandet. De nye tersklene er basert på en manuell justering av de landsdekkende tersklene i Hydmet-indeksen. ...
 • Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

  Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
  I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...
 • Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen 

  Myrabø, Steinar; Olsen, Maria Hetland; Viréhn, Per (Report, 2016)
  Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. ...
 • Detection of brittle materials 

  Long, Michael (Report, 2016)
  This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
 • Eksempel på dreneringstiltak i små nedbørsfelt 

  Hopland, Agathe Alsaker; Myrabø, Steinar; Traae, Eirik (Report, 2016)
  Denne rapporten gir ei samla oversikt (med eksempel) over dei fleste dreneringstiltak som kan utførast i små nedbørsfelt eller sidevassdrag i Noreg for å førebygge mot flaumskadar
 • Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning 

  Oppikofer, T. (Report, 2016)
  Fem testområder er målt gjentatte ganger med bakkebasert laserscanner for å avdekke terrengendringer, og for å illustrere metodens bruksområder. I prosjektet er det avdekt steinsprang, løsmasseskred og deformasjoner av ...
 • Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger 

  Strand, Stein‐Are; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Viklund, Margareta (Report, 2016)
  Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig ...
 • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

  Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
  I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...
 • Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane 

  Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2016)
  Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging ...
 • Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred 

  Aunaas, Kristian; Ottesen, Hanne Bratlie; Oset, Frode; Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Fauskerud, Odd Arne; Karlsrud, Kjell; L’heureux, Jean-Sébastien; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
  Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

  Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
  Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...
 • Detektering av kvikkleire - sluttrapport 

  Sandven, Rolf; Montafia, Alberto; Gylland, Anders Samstad; Pfaffhuber, Andreas Aspmo; Kåsin, Kristoffer; Long, Michel (Report, 2015)
  Rapporten oppsummerer arbeidet innen NIFS for detektering av kvikkleire/ sprøbruddmaterialer. Det gis anbefalte strategier for bruk av konvensjonelle geotekniske metoder (sonderingsmetoder, CPTU, vingeboring og prøvetaking ...
 • Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

  Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Caroline; Tvedalen, Anne Kristina; Reinemo, Petter; Amland, Sølvi (Report, 2015)
  Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, ...
 • Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur 

  Rouyet, Line; Lauknes, Tom Rune; Høgda, Kjell-Arild (Report, 2015)
  The project aims to evaluate the potential (advantages and limitations) of satellite Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technology for the mapping of deformation potentially damaging and dangerous for ...
 • Workshop om sikkerhetsfilosofi 

  Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Aunaas, Kristian (Report, 2015)
  Den 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot ...
 • Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser 

  Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2015)
  Rapporten omhandler evaluering av reelle hendelser samt et utvalg større beredskaps- og kriseøvelser de siste fem årene, i tillegg til erfaringer fra en egen workshop arrangert av DP2 i Trondheim februar 2015 og en workshop ...
 • Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

  Stenius, Seija; Glad, Per Alve (Report, 2015)
  Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt ...
 • Deformasjonsanalyse av bratt fjellside ved bruk av dronebasert fotogrammetri 

  Blankenberg, Leif Erik (Report, 2015)
  To fotogrammetriske terrengmodeller fra bilder tatt med ett års mellomrom med drone er testet i Trollstigen. Formålet var å lokaliserte eventuelle deformasjoner og steinsprang i fjellsiden ved å sammenligne terrengmodellene. ...
 • Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? 

  Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan; Vagstad, Frode (Report, 2015)
  Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte ...
 • Detektering av kvikkleire ved hjelp av R-CPTU og elektrisk vingebor 

  Sandven, Rolf; Montafia, Alberto (Report, 2015)
  Rapporten gir resultater fra felt- og laboratorieundersøkelser på to utvalgte forsøksfelt i Trøndelag med hovedfokus på R-CPTU og elektrisk vingebor-og forslag til videre arbeider. Dette som en videreføring av NIFS-rapportene ...

View more