NIFS har hatt som mål å utvikle kunnskap og gode, effektive og fremtidsrettede løsninger for å håndtere ulike naturfarer og bidra til økt samfunnssikkerhet. Gjennom FoU-programmet er det utredet og doku­mentert ulike problemstillinger knyttet til flom og skred. Resultatene har verdi for utøvelse av etatenes samfunnsoppdrag. Implementering av resultat og konkrete anbefalinger tilligger de respektive etatene.

Recent Submissions

 • Hydrometeorologiske terskler for jordskredfare på Sørlandet og Østlandet 

  Boje, Søren (Report, 2017)
  Rapporten beskriver de hydrometeorologiske tersklene som brukes av jordskredvarslingen for regionene Sørlandet og Østlandet. De nye tersklene er basert på en manuell justering av de landsdekkende tersklene i Hydmet-indeksen. ...
 • Metode for vurdering av løsne – og utløpsområder for områdeskred 

  Aunaas, Kristian; Ottesen, Hanne Bratlie; Oset, Frode; Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Fauskerud, Odd Arne; Karlsrud, Kjell; L’heureux, Jean-Sébastien; Gjelsvik, Vidar; Thakur, Vikas (Report, 2016)
  Rapporten inneholder anbefalte metoder for vurdering av løsne- og utløpsområder for områdeskred
 • Samfunnsøkonomiske kostnader av Gudbrandsdalsflommen 2013 

  Siedler, Christoph Endresen (Report, 2015)
  Flomhendelsen langs Dovrebanen/ E6 inntraff 22. mai 2013 og medførte stengninger av transport- og annen infrastruktur. Samfunnsøkonomiske kostnader som følge av hendelsen er estimert til minst 1,1 mrd. norske kroner. ...
 • Informasjonsutveksling under øvelser og hendelser 

  Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2015)
  Rapporten omhandler evaluering av reelle hendelser samt et utvalg større beredskaps- og kriseøvelser de siste fem årene, i tillegg til erfaringer fra en egen workshop arrangert av DP2 i Trondheim februar 2015 og en workshop ...
 • Sammenligning av metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

  Stenius, Seija; Glad, Per Alve; Wang, Thea Caroline; Tvedalen, Anne Kristina; Reinemo, Petter; Amland, Sølvi (Report, 2015)
  Rapporten presenterer flomverdier med ulike gjentaksintervall beregnet med ulike metoder for opptil 170 målestasjoner med små nedbørfelt. Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, nasjonalt formelverk for små nedbørfelt, ...
 • Beredskap og krisehåndtering – oppsummering 

  Øvrelid, Kari; Gabrielsen, Hein; Røhme, Camilla; Sandum, Trond; Eikenæs, Olianne; Steen, Roger (Report, 2016)
  Denne sluttrapporten oppsummerer og kompletterer de tidligere utgitte delrapportene fra Delprosjekt 2. Anbefalingene er justert som følge av endringer i beredskapsplaner og instrukser som har kommet siden delrapportene ble ...
 • Verktøy for kvikkleirekartlegging 

  Ottesen, Hanne Bratlie; Juvik, Eivind; Aunaas, Kristian; Dolva, Bjørn Kristoffer; Havnen, Ingrid; Øydvin, Eli Katrina; Peereboom, Ivar Olaf (Report, 2016)
  I forbindelse med NIFS-prosjektet har NVE og Statens vegvesen inngått et samarbeid for å forbedre kvikkleiresonekartene i Norge. Etatene har en felles interesse av å samordne etatenes kvikkleiredata på et sted. Rapporten ...
 • Satellittbasert radarinterferometri (InSAR) for naturfare, skred og infrastruktur 

  Rouyet, Line; Lauknes, Tom Rune; Høgda, Kjell-Arild (Report, 2015)
  The project aims to evaluate the potential (advantages and limitations) of satellite Synthetic Aperture Radar Interferometry (InSAR) technology for the mapping of deformation potentially damaging and dangerous for ...
 • Workshop om sikkerhetsfilosofi 

  Nyheim, Trude; Strand, Stein-Are; Lyche, Einar; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Aunaas, Kristian (Report, 2015)
  Den 8. desember 2014 arrangerte delprosjekt kvikkleire en workshop om sikkerhetsfilosofi. Hvordan ta hensyn til sprøbruddoppførsel, avgrensning av område- og lokalstabilitet, hvordan angi tilstrekkelig sikkerhet mot ...
 • Føre-var, etter-snar eller på-stedet-hvil? 

  Aall, Carlo; Baltruszewicz, Marta; Groven, Kyrre; Almås, Anders-Johan; Vagstad, Frode (Report, 2015)
  Rapporten drøfter i hvilken grad og på hvilken måte offentlige myndigheter vurderer det å ta kostnader til gjenoppbygging av offentlig fysisk infrastruktur (vann og avløp, veier, bygninger og havneanlegg) etter værrelaterte ...
 • På alerten mot naturfare 

  Rød, Sverre Kjetil; Petkovic, Gordana; Sørgaard, Knut; Jensen, Odd Are; Verhage, Aart; Berg, Hallvard; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2015)
  Resultatene fra undersøkelsene i Fron og Lærdal kan tyde på at etatene bør samarbeide med lokalsamfunn som er i risiko for naturfare før hendelser inntreffer. Resultatene viser at de yngste aldersgruppene (18-39 år) ...
 • Dynamiske påkjenninger og skredfare 

  L'Heureux, Jean-Sebastien; Johansson, Jörgen (Report, 2016)
  Rapporten inneholder anbefalte prinsipper for vurdering av skredfare i løsmasseskråninger som følge av vibrasjoner fra anleggsarbeid
 • Anbefale metoder for flomberegninger i små uregulerte felt 

  Stenius, Seija; Glad, Per Alve (Report, 2015)
  Rapporten anbefaler metoder som bør brukes ved estimering av flomstørrelser i små uregulerte nedbørfelt i Norge på bakgrunn av resultatene fra Stenius m. fl. (2015). Metodene som er brukt er flomfrekvensanalyser, et nytt ...
 • Overvannshåndtering og drenering for veg og jernbane 

  Norem, Harald; Flesjø, Kristine; Sellevold, Joakim; Lund, Monika Rødin; Viréhn, Per Lars Erik (Report, 2016)
  Denne rapporten tar for seg drenering av veg og jernbane, med fokus på å sikre infrastruktur og tredjepart mot skader fra vannrelaterte naturfarer. Det presenteres forslag til beregningsmetoder og beste praksis for utbygging ...
 • Oktoberflaumen på Vestlandet i 2014 

  Dannevig, Halvor; Groven, Kyrre; Aall, Carlo (Report, 2016)
  I denne rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førte til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Odda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større en nokon annan flaum i nyare tid. ...
 • Detection of brittle materials 

  Long, Michael (Report, 2016)
  This report concludes a study on “Detection of brittle materials”, carried out between 2012 and 2015. This report recommend methods and procedures for detection of brittle materials from various field and laboratory tests. ...
 • Overvåking av skred og andre skråningsprosesser med bakkebasert laserskanning 

  Oppikofer, T. (Report, 2016)
  Fem testområder er målt gjentatte ganger med bakkebasert laserscanner for å avdekke terrengendringer, og for å illustrere metodens bruksområder. I prosjektet er det avdekt steinsprang, løsmasseskred og deformasjoner av ...
 • Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger 

  Strand, Stein‐Are; Oset, Frode; Ottesen, Hanne Bratlie; Viklund, Margareta (Report, 2016)
  Rapporten inneholder anbefalinger for hvordan «Sikkerhetsfilosofi for vurdering av områdestabilitet i naturlige skråninger» kan framstilles i en framtidig utgave av Kvikkleireveilederen. Anbefalingen er en mest mulig ...
 • Erfaringer fra tre pilotfelt i Gudbrandsdalen 

  Myrabø, Steinar; Olsen, Maria Hetland; Viréhn, Per (Report, 2016)
  Rapporten oppsummerer erfaringer knyttet til samarbeidet NIFS initierte mellom alle problemeiere/aktører i tre pilotfelt i Gudbrandsdalen for å få kartlagt hendelser, skadepunkt, drenerings- og flomveier, samt stikkrenner. ...
 • Veslemannen høsten 2014 

  Blikra, Lars Harald; Øvrelid, Kari (2015;, Report, 2015)
  Dette er en rapport som er utarbeidet innenfor NIFS samarbeidet. Den gir en oppsummering og kort evaluering av håndteringen av hendelsen ved Mannen i forbindelse med at et mindre fjellparti viste store bevegelser høsten 2014

View more