• Analyse av energibruk i undervisningsbygg 

   Langseth, Benedicte (Report, 2014)
   Rapporten presenterer formålsdelt energibruk for byggtypene barnehage, skole og universitets- høyskolebygg. I tillegg diskuteres drivere for energibruk i undervisningsbygg. Her har man delt inn i drivere som påvirker ...
  • Analyse av energibruk i yrkesbygg 

   Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015)
   Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. ...
  • Application of the Senorge 1D model to Armenian snow data 

   Skaugen, Thomas (Report, 2010)
   The Senorge snow model is used to simulate snow depth and snow water equivalent for five Armenian sites with existing time series of precipitation and temperature. For particular years there are measurements of snow depth ...
  • Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag 

   Glover, Brian; Brabrand, Åge; Brittain, John; Gregersen, Finn; Holmen, Johannes; Saltveit, Svein Jakob (Report, 2012)
   Det er gjennomført en rekke avbøtende tiltak for forbedring av miljøet i norske vassdrag i forbindelse med vassdragsreguleringer. Erfaringer med tiltakene viser imidlertid at det ofte er mangel på klare målsettinger eller ...
  • Bioenergi i Norge 

   Melbye, Anne Marit; Rørstad, Per Kristian; Nybakke, Karen; Isachsen, Olav Karstad; Sidelnikova, Maria; Killingland, Magnus (Report, 2014)
   Det har vært en jevn økning i bruken av bioenergi i Norge siden 1990. De siste ti årene har økningen vært markant for bruk av bioenergi til fjernvarme- og transportformål, og varme- og transportsektoren anses å være markeder ...
  • Dammer som kulturminner 

   Nynäs, Helena (Report, 2013)
   Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt ...
  • Egenberedskap 

   Steen, Roger (NVE Rapport;2015:103, Research report, 2015)
   Punktanalyse av nødstrømberedskap i noen utvalgte kommuner i Nordland og Vestfold. Kartlegging ble gjennomført av Fylkesmennene i de nevnte fylker på oppdrag gitt av NVE.
  • Energibruk og konverteringstap ved bioenergiproduksjon 

   Vold, Bjørn Ivar; Brekke, Andreas; Lyng, Kari-Anne (Report, 2011)
   Energibruk og konverteringstap for produksjonskjedene av de mest relevante bioenergibærerne/bioenergiproduktene i Norge er kartlagt gjennom livsløpsvurderinger (LCA). Resultatene viser stor spredning, med klar sammenheng ...
  • Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

   Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
   På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...
  • Er det mulig å bli kvitt krypsivproblemene på Sørlandet? 

   Danielsen, Thorbjørn; Vegge, Edgar; Grimsby, Per Øyvind (Report, 2012)
   I løpet av de siste 20-30 årene har vekst av krypsiv blitt et problem i flere vassdrag på Sørlandet. Krypsivprosjektet på Sørlandet med blant annet å prøve ut ulike tiltak for å motvirke den kraftige veksten. Til nå er det ...
  • Etterundersøkelser av flora og naturtyper i elver med planlagt småkraftutbygging 

   Gaarder, Geir; Høitomt, Torbjørn (NVE Rapport;2015:102, Research report, 2015)
   NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre ...
  • Etterundersøkelser ved små kraftverk 

   Frilund, Gunn E.; Simensen, Trond; Bremnes, Trond; Saltveit, Svein J.; Brittain, John E.; Ihlen, Per G. (Report, 2010)
   Uheldige sumvirkninger for landskapet er stort sett unngått i studieområdet, siden nøkkelelementer som fosser er skjermet. De enkelte anleggene gir også begrensede konsekvenser, men rørgatetraséer og veianlegg kan være ...
  • Evaluering av flomvarslingas modellverktøy 

   Væringstad, Thomas; Langsholt, Elin; Skaugen, Thomas (Report, 2014)
   Resultater fra 98 nedbørfelt simulert med HBV, ODM og DDD modellen er vurdert. DDD har noe bedre treff og færre falske alarmer enn HBV og ODM for alternativene der det ikke tillates en tidsforskyvning mellom observerte og ...
  • Evaluering av flomvarslingas usikkerhetsmodell 

   Langsholt, Elin; Ruan, Gusong (Report, 2015)
   I denne rapporten evalueres flomvarslingstjenestens modellsystem for kvantifisering av usikkerheten i vannføringsprognosene. Når prognosen korrigeres for den estimerte feilen, får den mindre avvik fra observert vannføring ...
  • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

   Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
   Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
  • Filefjell og Anestølen 

   Stranden, Heidi Bache; Ree, Bjørg Lirhus (Report, 2014)
   Sesongen 2012/2013 har det blitt målt et stort antall snø- og klimaparameter ved snøforskningsstasjonene 73.11 Kyrkjestølane og 77.24 Anestølen. Denne rapporten presenterer og evaluerer data fra de to stasjonene sesongen ...
  • Flom og stormflo 

   Ryalen, Pål Christie (Report, 2015)
   Måleserier for havnivå og flom er analysert for å se om hendelsene flom og stormflo er statistisk koblede hendelser. Resultatet fra analysen tyder på at det er en svak kobling mellom flom og metrologisk bidrag til endret ...
  • Forbedring av flomvarslingas verktøy 

   Langsholt, Elin; Haddeland, Ingjerd; Skaugen, Thomas; Beldring, Stein; Holmqvist, Erik; Stranden, Heidi Backe (Report, 2015)
   Denne sluttrapporten oppsummerer resultater og leveranser fra prosjektet 81057. Prosjektet har hatt som fokus å videreutvikle flomvarslingens modellrammeverk og forbedre de hydrologiske modellprognosene så treffsikkerheten ...
  • Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene 

   Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Amundsveen, Roar; Langset, Tore (Others, 2014)
   NVE har fra 2012 arbeidet med å evaluere og videreutvikle vektsystemet. Dette høringsdokumentet beskriver arbeidsprosessen, de prinsipielle vurderingene som ligger til grunn og et komplett forslag til nytt vektsystem
  • Fossekall og småkraftverk 

   Walseng, Bjørn; Jerstad, Kurt (Report, 2011)
   Rapporten gir råd om hvordan det kan tilrettelegges for at fossekallen skal kunne hekke etter at en hekkeplass har blitt utbygd med hensyn til småkraft. Hekkesuksess i utbygde vassdrag, der det finnes tilgang på både kasser ...