FoU i NVE skal bidra til økt forvaltningskompetanse og kvalitet innenfor våre forvaltningsområder. NVE driver egen forskningsvirksomhet, utfører oppdragsforsking og bestiller forskning av andre. NVE samarbeider med en rekke utdannings- og forskningsinstitusjoner, og deltar i internasjonalt FoU-samarbeid.

Recent Submissions

 • Samkjøring av vær- og vannføringsdøgnet i hydrologiske modeller 

  Langsholt, Elin (NVE Rapport;2018:71, Report, 2018)
  Rapporten presenterer en test der HBV-modellen kjøres med fire ulike kombinasjoner av døgninndelinger av datasettene for vær- og vannføringsdata, og et utvalg kvalitetskriterier sammenliknes. Testen konkluderer med en ...
 • Skred i magasin - overtopping av fyllingsdam fra skredgenererte bølger i magasin 

  Øvregård, Eirik; Lia, Leif (Report, 2018)
  Målet med FOU-prosjektet har vært å få mer kunnskap om bølgeoppskylling fra skred i magasin for fyllingsdammer, deriblant å utvikle en konkret metode for å beregne hvilke konsekvenser en overskylling har på fyllingsdammers ...
 • Glaciological investigations in Norway in 2009 

  Kjøllmoen, Bjarne; Andreassen, Liss M.; Elvehøy, Hallgeir; Jackson, Miriam; Giesen, Rianne H. (Report, 2010)
  Results of glaciological investigations performed at Norwegian glaciers in 2008 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are ...
 • Kulturminner i vassdrag 

  Mømb, Anders Aarøe; Nynäs, Helena; Fergus, Tharan (Report, 2010)
  This project covers technical installations and sites along rivers in Norway connected to the history of flood, erosion and landslide protection and river transport such as levees, embankments, canals, channelization works, ...
 • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

  Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
 • Sauland kraftverk 

  Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
  Utbyggingen av Sauland kraftverk vil føre til at Hjartdøla stort sett vil islegge seg der den i dag går åpen. Mellom kraftverksutløpet og Heddalsvatn vil derimot dagens variable isforhold bli ytterligere svekket slik at ...
 • Kraftoverføringens kulturminner 

  Riibe, Sissel; Weyergang-Nielsen, Henning (Report, 2010)
  Dette er den tredje av NVEs fire temaplaner om vassdrags- og energisektorens kulturminner. Denne gangen handler det om historien til en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne velferdssamfunn: overføringssystemet som ...
 • Ål og konsekvenser av vannkraftutbygging 

  Thorstad, Eva B.; Larsen, Bjørn M.; Hesthagen, Trygve; Næsje, Tor F.; Poole, Russel; Aarestrup, Kim; Pedersen, Michael I.; Hanssen, Frank; Østborg, Gunnel; Økland, Finn; Aasestad, Ingar; Sandlund, Odd Terje (Report, 2010)
  Hovedmålene for denne rapporten er 1) å oppsummere kunnskapen om ålens utbredelse innen og mellom norske vassdrag, 2) vurdere vannkraftreguleringers påvirkning på ålens livssyklus og forekomst og 3) vurdere mulige avbøtende ...
 • Klimatilpasning innen NVEs ansvarsområder 

  Hisdal, Hege; Pedersen, Turid Bakken; Molkersrød, Kjell; Jensen, Torodd; Jarlset, Thore; Steen, Roger; Melvold, Kjetil; Brittain, Martin; Due, Erik (Report, 2010)
  NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi innen sine ansvarsområder. Det gis en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, ...
 • Etterundersøkelser ved små kraftverk 

  Frilund, Gunn E.; Simensen, Trond; Bremnes, Trond; Saltveit, Svein J.; Brittain, John E.; Ihlen, Per G. (Report, 2010)
  Uheldige sumvirkninger for landskapet er stort sett unngått i studieområdet, siden nøkkelelementer som fosser er skjermet. De enkelte anleggene gir også begrensede konsekvenser, men rørgatetraséer og veianlegg kan være ...
 • Norges hydrologiske stasjonsnett 

  Skaugen, Thomas (Report, 2010)
  Rapporten beskriver den nåværende og mulig fremtidige bruk samfunnet gjør av hydrologiske data. De hydrometriske serier inndeles i klasser, og det skisseres en metode for objektiv, automatisk design av målenettverk etter ...
 • Landsomfattende mark- og grunnvannsnett 

  Opedahl, Jørn; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Hovedformålet med rapporten er å presentere status for drift av det nasjonale overvåkingsnett for grunnvann og markvann, og oppsummere all virksomhet utført i 2009. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive målestasjoner, ...
 • Has steamflow changed in the Nordic contries? 

  Hisdal, Hege; Holmqvist, Erik; Jónsdóttir, Jóna Finndis; Jónsson, Páll; Kuusisto, Esko; Lindström, Göran; Roal, Lars A. (Report, 2010)
  Climate change studies traditionally include elaboration of possible scenarios for the future and attempts to detect a climate change signal in historical data. This study focuses on the latter, but includes a qualitative ...
 • Pumpekraft i Noreg 

  Hamnaberg, Håvard (Report, 2011)
  Pumpekraftverk har også lenge vore brukt for å regulere produksjon i høve variasjonar i forbruket, men det er førebels ingen pumpekraftverk i Noreg som er bygd for å regulere på kort sikt. For å styrke kunnskapen om ...
 • Hydrological projections for floods in Norway under a future climate 

  Lawrence, Deborah; Hisdal, Hege (Report, 2011)
  An ensemble of regional climate scenarios, calibrated hydrological models and flood frequency analyses are used to assess likely changes in hydrological floods under a future climate in Norway for two periods, 2021-2050 ...
 • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

  Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
  Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...
 • Fugl og kraftledninger 

  Bevanger, Kjetil; Refsnæs, Steinar (Report, 2011)
  Fugler kan dø i møte med kraftledninger, enten på grunn av kollisjon med linene eller som følge av strømgjennom gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle typer kraftledninger, men når det gjelder ...
 • Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

  Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
  På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...
 • Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 

  NVE (Report, 2010)
  Denne rapporten er en utredning NVE har gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens fokus er på klimaendringer ...
 • Storglomfjordutbyggingen 

  Unknown author (Report, 2010)
  Målinger og vurderinger som dokumenterer virkninger av Storglomfjord-utbyggingen. Årsrapport for 2009

View more