Show simple item record

dc.contributor.authorBjørdal, Even
dc.contributor.authorRødsdalen, Solveig Sølna
dc.coverage.spatialRogaland, Klepp kommunenb_NO
dc.date.accessioned2018-03-01T09:23:21Z
dc.date.available2018-03-01T09:23:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487875
dc.descriptionOppdragsgiver: Østerhus Tomter ASnb_NO
dc.description.abstractSaken gjelder en arkeologisk undersøkelse av lokalitetene ID 157479 og 157480 på Orstad gnr. 9 / bnr. 8 og bnr. 15 i Klepp kommune. I forbindelse med utvidelse av et boligfelt, kom disse automatisk fredete kulturminnene i konflikt med planen, og etter søknad og påfølgende saksbehandling ble det gitt dispensasjon for frigivning og fjerning av dem på vilkår av forutgående arkeologisk utgravning. Ved Rogaland Fylkeskommunes undersøkelse i 2012 (Vivås 2012), ble det gjort en overflateregistrering med funn av sju røyser og en mulig ryddet flate på Felt 1 (ID157479) og to røyser på Felt 2 (ID157480). Den ene av røysene (157479-7; Anlegg 10 i 2014) ble tolket som mulig gravrøys, mens de resterende ble tolket som rydningsrøyser. Rydningsrøysen 157480-3 (Anlegg 19 i 2014) ble datert til overgangen eldre - yngre bronsealder (ca 1260 – 1010 f. Kr.). Denne alderen på røysen medførte at den var å regne som automatisk fredet, og var således en av grunnene til at det måtte søkes om dispensasjon fra Kulturminneloven ved byggearbeider i området. Ved Arkeologisk museums utgravning i 2014, ble det påvist til sammen 25 anlegg. Dette var røyser og andre steinsamlinger (22 stk) og ild- / kokegroper (3 stk). Det ene steinbygde anlegget, steinlegningen Anlegg 14, inneholdt en klar kremasjonsgrav fra romertid, med funn av leirkarskår og brente menneskebein. Ytterligere en steinsamling (Anlegg 10) inneholdt noe brent skjelettmateriale fra menneske, mens de øvrige steinkonstruksjonene ikke hadde klare spor etter hverken mennesker eller deponerte gjenstander. Blant slike «tomme» anlegg, var det noen som virket mer intensjonelt oppbygget enn andre. Det er gjort et forsøk på å skille disse (definert som «anlegg uten grav») ut fra de anleggene som fremstår som enklere og mer «sammenraskede» (definert som rydningsrøyser eller uavklarte anlegg). Den sentrale kollen innen Felt 1 er tolket som et område med rester etter både tidlig jordbruk (trolig ryddet beitemark) og kultisk aktivitet i deler av forhistorien. Her ble det påvist både ryddete flater og steinfylte anlegg. De eldste funnene fra undersøkelsen er imidlertid avfall og redskaper av flint, trolig fra flere, kortvarige opphold på kollen i løpet av steinalderen. Det er utført en rekke 14C – dateringer på delvis forkullet materiale funnet i anleggene, og majoriteten av dateringsresultatene stammer fra bronsealder og førromersk tid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Stavanger: Arkeologisk museumnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;2015/10
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectarkeologinb_NO
dc.subjectrøysfeltnb_NO
dc.subjectbronsealdernb_NO
dc.subjectjernaldernb_NO
dc.subjectkremasjonsgravernb_NO
dc.subjectsteinlegningernb_NO
dc.subjectrydningsrøysernb_NO
dc.subjectkokegropernb_NO
dc.subjectflintnb_NO
dc.subjectyngre steinaldernb_NO
dc.subjecteldre bronsealdernb_NO
dc.subjectA1 tangespissnb_NO
dc.subjectbladformet pilspissnb_NO
dc.titleArkeologisk undersøkelse av røysfelt fra bronse- og jernalder på Orstad gnr. 9, bnr. 8 og 15, Klepp k., Rogalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Archeology: 090::Nordic archeology: 091nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal