Show simple item record

dc.contributor.authorMidtun, Elfrid Utne
dc.date.accessioned2018-02-01T14:54:57Z
dc.date.available2018-02-01T14:54:57Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481539
dc.descriptionMasteroppgave i samfunnsfagdidaktikken_GB
dc.description.abstractGir historiebøkene oss automatisk assosiasjonar om ei mannsdominert framstilling? Er det slik at kvinner og deira historie blir usynleggjort i tekst og bilete i historielærebøkene? Eller har kvinnehistorie og kvinnelege perspektiv fått ein integrert plass i forteljingane? I denne oppgåva blir søkelyset satt på framstillinga av kvinner i historielærebøker for ungdomstrinnet i perioden 1960-2008. Rundt år 1900 var det svært få som spurte etter kvinner i historia, men gjennom det siste hundreåret har kvinner fått ein sterkare posisjon i samfunnet og ein relativt større plass i historia. Kvinnehistorie vaks fram på 1970-talet som eit synleggjeringsprosjekt, der det var viktig å trekke fram rolla kvinner har spelt. Fleire ønska etter kvart at kvinnehistorie ikkje berre skulle vere eit supplement til den etablerte forteljinga i historiefaget. Men korleis skulle integreringa finne stad? Den historiografiske framstillinga av kvinnehistorie viser at feltet har utvikla seg til eit mangfaldig felt der det eksisterer ulike retningar samtidig. Men har desse retningane fått innpass i historiefaget i skulen? Har desse trendande gjort seg gjeldande i lærebøkene sine framstillingar? Utviklinga av kvinneomgrepet blir belyst gjennom ei diskursanalyse som metode, der tilnærmingar frå postkolonial teori og interseksjonalitetsprinsippet også er sentrale verktøy i analysen. Det overordna føremålet for oppgåva er å gi eit bilete av den tida lærebøkene er skrivne i, samt denne tidas haldningar til kvinner si betydning i historia. Dette kan såleis seie noko om kva slags bilete av kvinner elevane møter i skulen, og seie noko om deira medvit om kvinnehistorie.en_GB
dc.description.abstractDoes history books provide us with an association of a male-dominated history? Are women and their history invisible in texts and illustrations in history textbooks? Alternatively, have history of women and female perspectives been included as an integrated part of the history subject? This master thesis explores the representation of women in history textbooks for lower secondary schools in the period 1960 to 2008. Around the 1900’s there were few people who asked for women in history, but through the last century women have gotten a stronger position in society and a relatively larger part in history. Women’s history emerged in the 1970’s as a “visibility-project”,1 where the main target was to reveal the role of women in society. Soon, many people wanted women’s history not just to be a supplement to History with a big “H”. How would one then integrate women’s history? My historiographic research of women’s history shows that the field have developed into a complex field where different directions exists at the same time. Will we find these directions in the history subject in school, as well? Have the textbooks implemented the same “projects” as the study of history? The development of the notion of women will be explored through a discourse analysis, where different approaches from postcolonial theory and intersectionality will be key tools in the analysis. The main target for this thesis is to provide an image of the time the textbooks were produced, and this time’s attitudes towards women’s significance in history. This might say something about what kind of image of women the students meet in school, thus also say something about their awareness of women’s history.en_GB
dc.language.isonnoen_GB
dc.publisherBergen University Collegeen_GB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subject.otherkvinnehistorieen_GB
dc.subject.otherkvinneren_GB
dc.subject.otherhistorielærebøkeren_GB
dc.subject.otherungdomstrinneten_GB
dc.subject.otherlærebøkeren_GB
dc.subject.otherdidaktikken_GB
dc.subject.othersamfunnsfagen_GB
dc.title“Og så kvinnene…” Ei analyse av framstillinga av kvinner i historielærebøker for ungdomstrinnet i perioden 1960-2008en_GB
dc.title.alternative“And then the Women…” An Analysis of the Representation of Women in History Textbooks from 1960-2008 in Lower Secondary Schools in Norwayen_GB
dc.typeMaster thesisen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway