Now showing items 1-20 of 172

  • 20-krone minnemynt - tusenårsskiftet 

   Unknown author (Journal article, 2000)
  • Aksjemarkedets mikrostruktur – betyr det noe? 

   Næs, Randi; Skjeltorp, Johannes A. (Journal article, 2006)
   Mikrostrukturmodeller skiller seg fra tradisjonelle finansmodeller ved å åpne for at lovlig informasjon om underliggende selskapsverdier kan være ulikt fordelt og analysert mellom markedsaktørene. Litteraturen på fagområdet ...
  • A Model for Predicting Aggregated Corporate Credit Risk 

   Nordal, Kjell Bjørn; Syed, Haseeb (Journal article, 2010)
   We present a model linking macroeconomic variables directly to an aggregate measure of credit risk in selected industries. The model is an alternative to an approach where firm-specific credit risk is predicted and then ...
  • Analyse av auksjoner i statskasseveksler i perioden fra oktober 2000 til utgangen av 2004 

   Jacobsen, Thomas Svane (Journal article, 2005)
   I gjennomsnitt var statens lånerente 11 rentepunkter under sammenlignbar rente i pengemarkedet i perioden fra oktober 2000 og ut 2004, og bare i fire av sytti tilfeller var den høyere enn pengemarkedsrenten. Estimering av ...
  • Bankenes likviditetssituasjon under finansuroen høsten 2008 

   Berg, Sigbjørn Atle; Lund, Arild J.; Paulsen, Kenneth Sæterhagen; Sundvall, Nora (Journal article, 2011)
   Etter konkursen i Lehman Brothers 15. september 2008 ble omsetningen i internasjonale pengemarkeder sterkt redusert. Banker i omtrent alle land fikk betydelige problemer med finansieringen av sine porteføljer. Sentralbankene ...
  • Bankers likviditet og finansiering 

   Hoff, Erna (Journal article, 2012)
   Bankene finansierer utlån med innskudd fra kunder og ved markedsfinansiering, det vil si innlån fra penge- og kapitalmarkedene. En viktig oppgave for banker er å omdanne kortsiktig sparing fra publikum til langsiktige ...
  • Banktestamenter – krav om avviklingsplaner for banker 

   Søvik, Ylva (Journal article, 2011)
   Finanskrisen viste at man trenger bedre systemer for å håndtere banker i krise, slik at man unngår at skattebetalerne må finansiere videre drift for å sikre finansiell stabilitet. Det er foreslått at bankene må utarbeide ...
  • Beregning og tolking av renteforventninger 

   Kloster, Arne (Journal article, 2000)
   Forventninger om utviklingen i rentenivået og inflasjonen påvirker den økonomiske utviklingen. For eksempel vil forventninger om økt inflasjon i seg selv kunne føre til høyere inflasjon, blant annet gjennom økte lønnstillegg. ...
  • Betydningen av usikkerhet i pengepolitikken 

   Frøyland, Espen; Lønning, Ingunn (Journal article, 2000)
   Observasjoner kan tyde på at sentralbanker endrer sine styringsrenter gradvis. Usikkerhet om økonomiske sammenhenger og målefeil i data kan trekke i retning av en gradvis justering i styringsrentene. Usikkerhet knyttet til ...
  • Boliginvesteringer og boligpriser 

   Jacobsen, Dag Henning; Solberg-Johansen, Kristin; Haugland, Kjersti (Journal article, 2006)
   I artikkelen analyseres utviklingen i boliginvesteringene og samspillet mellom etterspørsel og tilbud i boligmarkedet. Analysen indikerer at den markerte økningen i boliginvesteringene siden 2004 har sammenheng med lav ...
  • Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? En historisk analyse på norske data 

   Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
   Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles ...
  • Borte bra, men hjemme best i verdipapirmarkedet. Problemstillinger rundt hjemmefavorisering 

   Bergundhaugen, Jon; Fearnley, Tom A. (Journal article, 2005)
   At investorer holder en høyere andel verdipapirer utstedt i hjemlandet enn rasjonell økonomisk adferd skulle tilsi, har lenge stått uforklart i finansteorien. Markeds- og nasjonalregnskapsdata brukes her for å belyse ...
  • Brasils finanskrise i et historisk perspektiv - statsfinanser, inflasjon og stabilisering 

   Eide, Jostein; Stæhr, Karsten (Journal article, 1999)
  • Can the price of currency options provide an indication of market perceptions of the uncertainty attached to the krone exchange rate? 

   Eitrheim, Øyvind; Frøyland, Espen; Røisland, Øistein (Journal article, 1999)
   Prices in the currency options market can provide an indication of market perceptions of the uncertainty attached to future exchange rates. We have used these option prices to calculate the probability distribution for the ...
  • CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

   Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
   Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...
  • Corporate governance – i et nøtteskall 

   Eckbo, B. Espen (Journal article, 2006)
   Artikkelen gir en kort historisk oversikt over sentrale temaer innen dagens corporate governance-debatt, med fokus spesielt på USA og Europa. Behovet for beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser fremheves, og det ...
  • Den nøytrale realrenten 

   Bernhardsen, Tom; Gerdrup, Karsten R. (Journal article, 2006)
   Begrepet «nøytral realrente» assosieres gjerne med det nivået på realrenten som innebærer at pengepolitikken verken er ekspansiv eller kontraktiv. I artikkelen ser forfatterne nærmere på hvordan den nøytrale realrenten i ...
  • Det amerikanske miraklet - heldige omstendigheter eller "ny økonomi"? 

   Claussen, Carl Andreas (Journal article, 1999)
   Artikkelen tar for seg den økonomiske utviklingen i USA på 1990-tallet og drøfter drivkreftene bak veksten, særtrekk ved 1990-tallet og mulige forklaringer på disse.
  • Det europeiske verdipapirmarkedets infrastruktur i støpeskjeen 

   Weme, Sindre; Axelsen, Kristine Andenæs (Journal article, 2001)
   Deregulering av kapitalmarkedene, rask utvikling av data- og informasjonsteknologi og innføring av euro har ført til økt integrasjon av verdipapirmarkedene i Europa. En sentralisering av infrastrukturenheter som børser og ...