Nye registreringer

 • Stress Testing in Norges Bank Before and During the Crisis - an Overview 

  Havro, Gøril B. (Economic Commentaries;5/2010, Others, 2010)
  Stress testing is a central tool in assessing the outlook for and risks to financial stability, and a tool that has received increased attention in connection with the global financial crisis. Since 2004, Norges Bank has ...
 • Higher Risk Premiums on Government Debt 

  Bernhardsen, Tom; Åmås, Terje (Economic Commentaries;1/2009, Others, 2009)
  In this commentary we examine liquidity and credit premiums in euro-area government securities markets. For countries with a common currency and monetary policy, differences in government bond yields largely reflect different ...
 • CPI-FW : A Frequency Weighted Indicator of Underlying Inflation 

  Simensen, Agnes Marie; Wulfsberg, Fredrik (Economic Commentaries;7/2009, Others, 2009)
  The monthly change in the CPI varies considerably, and the change from one month to the next often provides little indication about the future direction of inflation. In order to be able to form a picture of how much of ...
 • KPIXE, en ny indikator for underliggende inflasjon 

  Nordbø, Einar (Aktuell Kommentar;3/2008, Others, 2008)
  Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Det tas i utgangspunktet ikke hensyn til direkte effekter som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og ...
 • CPIXE, a New Indicator of Underlying Inflation 

  Nordbø, Einar W. (Economic Commentaries;3/2008, Others, 2008)
  The operational target of monetary policy is annual consumer price inflation of approximately 2.5 per cent over time. In general, the direct effects on consumer prices resulting from changes in interest rates, taxes, excise ...
 • En foreløpig stopp i arbeidsinnvandringen? 

  Halvorsen, Kaj W.; Lerbak, Marie Norum; Solheim, Haakon (Aktuell Kommentar;6/2009, Others, 2009)
  Etter utvidelsen av EØS i 2004 økte arbeidsinnvandringen til Norge betydelig. Sommeren 2008 hadde nesten 95 000 personer fra de baltiske land og Polen arbeid i Norge. I tillegg kom 60 000 fra nordiske land og 30 000 fra ...
 • Formuespriser, investeringer og kreditt – hva sier de om finansiell utsatthet? 

  Riiser, Magdalena D. (Aktuell Kommentar;6/2008, Others, 2008)
  I denne kommentaren ser vi på om noen historiske indikatorer kan predikere finansiell utsatthet gjennom de siste 150 årene i Norge. Ved hjelp av et såkalt Hodrick-Prescott filter beregner vi gapet mellom faktisk observasjon ...
 • Analyser av effekter av boliglånsforskriften 

  Borchgrevink, Henrik; Torstensen, Kjersti Næss (Aktuell Kommentar;1/2018, Others, 2018)
  Denne aktuelle kommentaren analyserer effekter av boliglånsforskriften som kom i 2017. Analysene er foreløpige fordi ligningstall for 2017 ennå ikke foreligger. Krav til utlån med pant i bolig ble forskriftsfestet i 2015 ...
 • Analyses of Effects of the Residential Mortgage Loan Regulation 

  Borchgrevink, Henrik; Torstensen, Kjersti Næss (Economic Commentaries;1/2018, Others, 2018)
  This article analyses the effects of the regulation on residential mortgage loans issued in 2017. The analyses are preliminary as tax data for 2017 are not yet available. Residential mortgage loan requirements were laid ...
 • Hvordan finansierer husholdningene kjøp av fast eiendom? 

  Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn H. (Aktuell Kommentar;2/2018, Others, 2018)
  Høy gjeld i norske husholdninger har lenge vært trukket fram som et risikoelement for finansiell stabilitet, blant annet i Norges Banks rapporter Finansiell stabilitet. Gjeldsopptak i husholdningene er nært knyttet til ...
 • Relationship Between Key Rates and Money Market Rates 

  Bache, Ida Wolden; Bernhardsen, Tom (Economic Commentaries;2/2009, Others, 2009)
  In this note we argue that the pass-through from key policy rates to money market rates has been high in Norway and other countries and remained high during the financial crisis.
 • What Determines Developments in Us Long-Term Interest Rates over Time? 

  Hellum, Erlend (Economic Commentaries;3/2010, Others, 2010)
  This report analyses developments in long-term interest rates in the US. We estimate a model where developments in US long-term interest rates are decided by short-term interest rates, long-term inflation expectations, the ...
 • What Is the Normal Interest Rate Level? 

  Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Economic Commentaries;1/2010, Others, 2010)
  The normal real interest rate level in Norway is estimated to be in the interval of 2-3 per cent. With an inflation target of 2.5 per cent, the interval for the normal nominal interest rate is 4½-5½ per cent (three-month ...
 • Public Finances – the Difficult Path Back to Sustainable Levels 

  Larsen, Unni; Støholen, Bente (Economic Commentaries;2/2010, Others, 2010)
  In order to curb falling output and employment resulting from the financial crisis, extensive monetary and fiscal measures were put in place by authorities the world over. Many governments also recapitalised banks to ...
 • CPIM : A Model-Based Indicator of Underlying Inflation 

  Hov, Marius Nyborg (Economic Commentaries;6/2010, Others, 2010)
  The CPIM is a new indicator of underlying inflation (see the October 2010 Monetary Policy Report). This indicator is based on the predictive power of the sub-indices of the CPI and thus differs somewhat from other indicators ...
 • Hva bestemmer utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter over tid? 

  Hellum, Erlend (Aktuell Kommentar;3/2010, Working paper, 2010)
  I denne kommentaren ser vi på utviklingen i langsiktige amerikanske statsrenter. Vi estimerer en modell der langsiktige amerikanske statsrenter bestemmes av kortsiktige renter, langsiktige inflasjonsforventninger, ISM-indeksen ...
 • Offentlige finanser – den krevende veien tilbake til en bærekraftig situasjon 

  Larsen, Unni; Støholen, Bente (Aktuell Kommentar;2/2010, Others, 2010)
  For å begrense fallet i produksjon og sysselsetting som følge av finanskrisen iverksatte myndigheter verden over omfattende penge- og finanspolitiske tiltak. Mange stater gikk også inn med kapital for å bedre bankenes ...
 • Hva er nivået på den normale renten? 

  Bernhardsen, Tom; Kloster, Arne (Aktuell Kommentar;1/2010, Others, 2010)
  Det normale nivået på realrenten i Norge anslås å ligge i intervallet 2-3 prosent. Med et inflasjonsmål på 2,5 prosent er intervallet for den normale nominelle renten 4½-5½ prosent (tremåneders pengemarkedsrente). Dette ...
 • Oppgangen i oljeprisen – fundamentale og finansielle faktorer 

  Akram, Q. Farooq; Winje, Pål (Aktuell Kommentar;1/2008, Others, 2008)
  Oljeprisen har steget mye de senere årene. Prisen er nå rekordhøy også i reelle termer, [...]. Fundamentale forhold, som etterspørsel og tilbud av olje, er viktige forklaringsfaktorer bak prisoppgangen. Finansielle forhold, ...
 • Asset Prices, Investment and Credit – What Do They Tell Us About Financial Vulnerability? 

  Riiser, Magdalena D. (Economic Commentaries;6/2008, Others, 2008)
  In this commentary we examine whether a number of historical indicators can predict financial vulnerability over the past 150 years in Norway. Using a Hodrick-Prescott filter, we estimate the gap between actual observations ...

Vis flere