NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi og har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde. NVE er underlagt Olje- og energidepartementet.

Collections

 • FoU-rapporter [76]

  Rapporter fra FoU-prosjekter utgitt i NVEs rapportserie
 • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [112]

  NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanse ...

Recent Submissions

 • Skred i magasin - overtopping av fyllingsdam fra skredgenererte bølger i magasin 

  Øvregård, Eirik; Lia, Leif (Report, 2018)
  Målet med FOU-prosjektet har vært å få mer kunnskap om bølgeoppskylling fra skred i magasin for fyllingsdammer, deriblant å utvikle en konkret metode for å beregne hvilke konsekvenser en overskylling har på fyllingsdammers ...
 • Pumpekraft i Noreg 

  Hamnaberg, Håvard (Report, 2011)
  Pumpekraftverk har også lenge vore brukt for å regulere produksjon i høve variasjonar i forbruket, men det er førebels ingen pumpekraftverk i Noreg som er bygd for å regulere på kort sikt. For å styrke kunnskapen om ...
 • Sauland kraftverk 

  Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
  Utbyggingen av Sauland kraftverk vil føre til at Hjartdøla stort sett vil islegge seg der den i dag går åpen. Mellom kraftverksutløpet og Heddalsvatn vil derimot dagens variable isforhold bli ytterligere svekket slik at ...
 • Energi fra overflatevann i Norge - kartlegging av økonomisk potensial 

  Smebye, Helge; Midttømme, Kirsti; Stene, Jørn (Report, 2011)
  På oppdrag for NVE har NGI i samarbeid med COWI AS gjennomført en kartlegging av potensialet for å utnytte overflatevann til oppvarmingsformål ved hjelp av varmepumper. Undersøkelsen viser at potensialet for å bruke ...
 • Vidareutvikling av modell for fastsetjing av kostnadsnormer for regional- og sentralnett - invitasjon til innspel 

  Amundsveen, Roar; Bråten, Elena; Kordahl, Ole-Petter; Kvile, Hilde Marit; Langset, Tore; Steinnes, Siri H. (Others, 2010)
  Dette dokumentet er utarbeidd av NVE for å få innspel til å utvikle metodar og modellar som skal nyttast til å fastsetje kostnadsnormer for nettselskap med regional- eller sentralnettanlegg.
 • Hydrological projections for floods in Norway under a future climate 

  Lawrence, Deborah; Hisdal, Hege (Report, 2011)
  An ensemble of regional climate scenarios, calibrated hydrological models and flood frequency analyses are used to assess likely changes in hydrological floods under a future climate in Norway for two periods, 2021-2050 ...
 • Fugl og kraftledninger 

  Bevanger, Kjetil; Refsnæs, Steinar (Report, 2011)
  Fugler kan dø i møte med kraftledninger, enten på grunn av kollisjon med linene eller som følge av strømgjennom gang (elektrokusjon). Faren for kollisjon er til stede for alle typer kraftledninger, men når det gjelder ...
 • Revegetering av steintipper i fjellet 

  Rydgren, Knut; Halvorsen, Rune; Auestad, Inger; Hamre, Liv Norunn; Odland, Arvid; Skjerdal, Gudrun (Report, 2011)
  I denne rapporten oppsummerer vi de viktigste resultatene fra prosjektet “Steintipper i fjellet”. I prosjektet har vi i tidsrommet 2008–2010 undersøkt vegetasjonssammensetningen på 19 steintipper og omgivelsene til disse ...
 • Filefjell - Kyrkjestølane (073.Z) 

  Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og snø i ...
 • Skurdevikåi tilsigsfelt (015.NDZ) 

  Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten gis en analyse av tilstandsoversikt for det hydrologiske året ...
 • Lappsætra tilsigsfelt (156.DC) 

  Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten gis også en analyse av tilstandsoversikt for det hydrologiske ...
 • Klimatilpasning innen NVEs ansvarsområder 

  Hisdal, Hege; Pedersen, Turid Bakken; Molkersrød, Kjell; Jensen, Torodd; Jarlset, Thore; Steen, Roger; Melvold, Kjetil; Brittain, Martin; Due, Erik (Report, 2010)
  NVE har utarbeidet en samlet klimatilpasningsstrategi innen sine ansvarsområder. Det gis en systematisk gjennomgang av hvordan et fremtidig endret klima vil påvirke NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, ...
 • Klimautfordringer i kraftsektoren frem mot 2100 

  NVE (Report, 2010)
  Denne rapporten er en utredning NVE har gjort på oppdrag fra NOU Klimatilpassing, et offentlig utvalg med mandat å utrede sårbarhet og behov for tilpasning til klimaendringer i Norge. Denne rapportens fokus er på klimaendringer ...
 • Storglomfjordutbyggingen 

  Unknown author (Report, 2010)
  Målinger og vurderinger som dokumenterer virkninger av Storglomfjord-utbyggingen. Årsrapport for 2009
 • Nedre Otta kraftverk 

  Elster, Margrethe Cecilie; Kennie, Patricia Dawn (Report, 2010)
  To alternative utbyggingsalternativer i nedre Otta er vurdert, Åsåren og Pillarguri. Begge alternativene vil innebære sterkt redusert vannføring, erosjon og sedimenttransport på elvestrekningen hvor vann fraføres. Dette ...
 • Isforhold, temperatur- og saltmålinger i Holandsfjorden 

  Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
  Rapporten presenterer de målte verdiene av temperatur, saltholdighet og isforhold i Nordfjorden og Holandsfjorden fra og med igangsettingen av bobleanlegget i november 2002 til avslutning av temperatur og saltholdighetsprøvene ...
 • Nedre Otta kraftverk 

  Kvambekk, Ånund Sigurd (Report, 2010)
  Endringen i vanntemperatur er stort sett mindre enn en grad. Isforholdene blir generelt mer stabile på strekningene som får redusert vannføring. Det blir færre og mindre isganger, og færre av dem når ned til Otta sentrum. ...
 • Groset forsøksfelt (016.H5) 

  Glad, Per Alve; Colleuille, Hervé (Report, 2010)
  Rapporten inneholder en oversikt over målingene som er innsamlet i NVEs database, samt en kort oversikt over historikk og stasjonsbeskrivelse. I denne rapporten presenteres en analyse av situasjon for grunnvann og markvann ...
 • Application of the Senorge 1D model to Armenian snow data 

  Skaugen, Thomas (Report, 2010)
  The Senorge snow model is used to simulate snow depth and snow water equivalent for five Armenian sites with existing time series of precipitation and temperature. For particular years there are measurements of snow depth ...
 • Kraftoverføringens kulturminner 

  Riibe, Sissel; Weyergang-Nielsen, Henning (Report, 2010)
  Dette er den tredje av NVEs fire temaplaner om vassdrags- og energisektorens kulturminner. Denne gangen handler det om historien til en av de viktigste bærebjelkene i vårt moderne velferdssamfunn: overføringssystemet som ...

View more