NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde.

Collections

 • FoU-rapporter [8]

  Rapporter fra FoU-prosjekter utgitt i NVEs rapportserie
 • NIFS (Naturfare - Infrastruktur - Flom - Skred) [0]

  NIFS-programmet har vært en felles satsing mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energi­direktorat og Statens vegvesen. Etatene har store felles utfordringer, og et godt samarbeid er kostnadseffektivt og kompetanse ...

Recent Submissions

 • Start-stop practice in small Norwegian hydropower plants 

  L'Abée-Lund, Jan Henning; Villar, Jaime Otero (NVE Rapport;2017:9, Research report, 2017)
  Start-stop practice was analysed in 256 Norwegian hydropower plants in conjunction to a set of characteristics. The plants were on grid 2005 - 2014, and production data from 2015. Number of starts were counted for each ...
 • Etterundersøkelser av flora og naturtyper 

  Gaarder, Geir; Høitomt, Torbjørn (NVE Rapport;2015:102, Research report, 2015)
  NVE har ønsket en kvalitetsvurdering av biologiske undersøkelser ved småkraftsøknader, rettet mot verdifulle naturtyper og rødlistede lav og moser. Basert på feltarbeid i et 20-talls vassdrag på indre Østlandet og midtre ...
 • Analyse av energibruk i yrkesbygg 

  Langseth, Benedicte (NVE Rapport;2016:24, Research report, 2015)
  Rapporten sammenstiller resultater fra rapportene «Energibruk i kontorbygg. Trender og drivere», «Analyse av energibruk i forretningsbygg. Formålsdeling. Trender og drivere» og «Analyse av energibruk i undervisningsbygg. ...
 • Egenberedskap 

  Steen, Roger (NVE Rapport;2015:103, Research report, 2015)
  Punktanalyse av nødstrømberedskap i noen utvalgte kommuner i Nordland og Vestfold. Kartlegging ble gjennomført av Fylkesmennene i de nevnte fylker på oppdrag gitt av NVE.
 • Gassmetning nedstrøms småkraftverk 

  Pulg, Ulrich; Stranzl, Sebastian (NVE Rapport;2015:109, Research report, 2015)
  NVE ønsket å få undersøkt om gassovermetning opptrer nedstrøms småkraftverk ved produksjonsutfall. Tre småkraftverk på Vestlandet ble valgt ut i studien. Uni Research fikk i oppdrag å måle gassmetningen nedstrøms kraftverkene ...
 • Teknologiskifte i energiforsyningen 

  Hagen, Janne (NVE Rapport;2015:118, Research report, 2015)
  Kraftbransjen står overfor en betydelig digitalisering i forbindelse med utrulling av AMS, bruk av skytjenester og lignende. IKT gir mulighet til mer effektiv styring og drift av kraftinfrastrukturen. Trenden kan derfor ...
 • Støyutbredelse ved vindkraftverk med "typisk norsk" topografi 

  Meventus AS; Sinus AS (NVE Rapport;2017:13, Research report, 2017)
  NVE har fått utarbeidet en rapport om støyvirkninger for bebyggelse fra vindturbiner i typisk norsk terreng. Ifølge rapporten kan vindturbiner plassert i landskap med store høydeforskjeller, bart fjell og bebyggelse plassert ...
 • Terrengtilpasning av vindkraftverk 

  Ludescher-Huber, Franziska (NVE Rapport;2018:1, Research report, 2018)
  NVE ønsket å få kartlagt vindturbinleverandørers krav til utforming av veier og oppstillingsplasser i vindkraftverk, og om disse er hensiktsmessige og kan tilpasses norsk topografi for å minske terrenginngrepene. Rapporten ...