Recent Submissions

 • Korleis gå fram for å involvere bachelorstudentar i forsking: Sjukepleiestudentar som medforskarar i sjukeheim 

  Sandvoll, Anne Marie; Kleiven, Ole T.; Grov, Ellen Karine; Solenova, Liudmila; Hjertenes, Anne-Margrethe; Søreide, Hilde; Galek, Joanna; Zablotna, Danuta T.; Dale, Merete Johnsen (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;1/2018, Working paper, 2018)
  Notatet beskriv korleis faglærarar har planlagt og gått fram for å involvere sjukepleiestudentar i forsking. Studentinvolvering i forsking er i tråd med politiske føringar og krav til forskingsbasert undervisning. ...
 • Læringsutbytte i vurderingsskjema for praksisstudiar i sjukepleie: Rapport om arbeidsprosessen med nye vurderingsskjema med læringsutbytte for praksisstudiar ved Bachelor i sjukepleie 2011-2014 

  Melheim, Bente Gunn (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;10/2017, Working paper, 2017)
  Notatet omhandlar arbeidet med å utarbeide nytt vurderingsskjema for praksisstudiar ved sjukepleieutdanninga i Førde. Bakgrunnen for endringa var innføringa av læringsutbytte i Studieplan for Bachelor i sjukepleie HiSF ...
 • Evaluering av prøvefaget Klima- og miljø ved Firda vidaregåande skule 

  Sætre, Per Jarle (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;9/2017, Working paper, 2017)
  Ved Firda vidaregåande skule i Nordfjord har ein utvikla eit nytt fag med tittel klima– og miljøfag. Faget tar for seg forskjellige sider ved klimautfordringa. Rapporten er ein gjennomgang av målsettingar og erfaringar ...
 • Skjøtselsplan for kulturlandskapet på Molde, Lærdal kommune 

  Hauge, Leif; Vindedal, Ingeborg (Rapport - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane; 2/2017, Research report, 2017)
  Langs bergfoten på Molde i Lærdal ligg eit samanhengjande område med store og varierte kulturlandskapsverdiar. Her finn ein spor etter langvarig hausting av naturressursane, både gjennom slått, husdyrbeite, lauvsank, emne- ...
 • Greenhouse Gas Emissions and Climate Change Policies around the World 

  Aagenes, Eirin Birgitte; Fergestad, Erling; Gaims, Adam; Grinde, Ragnar Mar; Heffeman, Kira Krokeide; Hollekim, Dag Petter Talleraas; Kotipalli, Sushmitha; Landmark, Birgitte Eitrem; Ogg, Willemijn; Presthaug, Erik; Rio, Tonje Karin; Rønnevik, John Sverre; Schwanitz, Valeria Jana; Selseng, Torbjørn (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;8/2017, Working paper, 2017)
  This briefing provides an overview on major countries sumrnarizing their greenhouse gas emission profiles, economic and political situation, major societal challenges and national policies relevant to tackle global climate ...
 • Biomassereguleringane i norsk lakseoppdrett: Verkemåte, tilpassingar, verknader og konsekvensar 

  Dahl, Rolf; Idsø, Johannes (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;6/2017, Working paper, 2017-08-25)
  Sidan 2004 har norsk lakseoppdrett vore regulert av restriksjonen ‘Maksimalt tillaten biomasse’ (MTB). Det er uråd å halde nøyaktig kontroll med faktisk biomasse og det rår stor uvisse om kor mykje ein kan produsere utan ...
 • Rapport om tre kvalitetsforbetringsprosjekt - sjukepleiarstudentar i praksis på medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus 

  Andersen, Irene Aasen; Heggdal, Hanne Marie; Øygard, Sissel Hjelle (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane; 7/2017, Working paper, 2017)
  Tema for rapporten er «Kvalitetsforbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta». Rapporten omfattar tre forbetringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. Føremålet med rapporten er å presentere bakgrunn for prosjekta; gjennomføring, ...
 • Det vil vise seg: Norsk Viseforum – og eit muleg Vestnorsk Viseforum 

  Arnestad, Georg (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;3/2017, Working paper, 2017-05-17)
  Denne rapporten er resultatet av eit oppdrag frå Norsk Viseforum (NVF) om å greie ut spørsmålet om mogleg skiping av eit Vestnorsk Viseforum. Det vil i så tilfelle vere tredje gongs etablering. Det første Vestnorsk Viseforum ...
 • Lærarkompetanse og skuleresultat: Metoden bak resultata 

  Myklebust, Terje; Norstein, Anne (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;2017/5, Working paper, 2017)
  l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved ...