Nye registreringer

 • Innovation on the Open Sea: Examining Competence Transfer and Open Innovation in the Design of Offshore Vessels 

  Borch, Odd Jarl; Solesvik, Marina (Peer reviewed; Journal article, 2015)
 • Evakuering av bilferger med tanke på dagens krav til sikkerhetsbemanning 

  Bertelsen, Bjørn Harald; Jacobsen, Trude; Pedersen, Sigurd André Hystad (Bachelor thesis, 2017)
  Nearly 43 million passengers are transported with Norwegian car ferries yearly; in other words, this topic comprises the safety of a large number of people. Compared to other segments, there has been conducted relatively ...
 • Ansvarsfordelingen mellom los og navigatør 

  Alfsvåg, Pål; Styve, Are; Larsen, Bente; Øvrebotn, Aleksander (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar for seg ansvarsfordelingen mellom los og navigatør. Gjennom intervjuer med loser og navigatører har vi samlet data om hva de sier om ansvarsfordelingen. Vi har deretter undersøkt hvilke faktorer som kan ...
 • Beredskapsrutiner på passasjerskip 

  Larsen, Gunnhild Mjånes; Tveit, David Olsen; Bjelland, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  In this task we have researched what the crew on board a Ro-Ro passenger ship in international waters, mean about the emergency readiness on board. Our research question was «what does the crew on a Ro-Ro passenger ship ...
 • Hvordan opprettholdes kompetansen om bord på fraktefartøy langs kysten for å utføre en sikker og effektiv mobilisering av MOB-båten? 

  Vik, Espen Hjorteland; Frøyland, Ole; Sævareid, Anders; Hodder, Anders (Bachelor thesis, 2017)
  Mann-over-bord båten innehar en svært viktig sikkerhetsfunksjon, dersom den blir benyttet riktig. Den representerer en økt sannsynlighet for å kunne redde livet til en person som har falt i sjøen. Uavhengig om dette er en ...
 • Medvirkende årsaksfaktorer til grunnstøtinger for lasteskip 

  Engvall, Philip Eide; Alikabi, Moe (Bachelor thesis, 2017)
  Our topic for this task is: “Causal factors that contribute to grounding of cargo vessels” The maritime industry has long had a strong focus on safety and through our learning’s in Nautical Studies; we’ve found that there ...
 • Prosedyrar og sjekklister om bord på norske brønn- og fôrbåtar 

  Hansen, Adrian Solheim; Vangdal, Lars; Tombre, Tor Endre (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgåva tar for seg følgande problemstilling: "Korleis er prosedyrar og sjekklister på norske brønn- og fôrbåtar føremålstenlege for ein trygg framkomst til oppdrettsanlegg?" Norske brønn- og fôrbåtar har i takt ...
 • Fartøy i Havbruksnæringen 

  Friis, Richard (Bachelor thesis, 2017)
  Fiskeoppdrett er en stor industri i Norge i dag, og næringen har hatt stor utvikling det siste tiåret. Prisene på laks har steget til rekordpriser, samtidig som etterspørselen økt kraftig over hele verden. I likhet med ...
 • Den norske lostjenesten 

  Bauge, Morten; Brynjelsen, Sverre Martin; Eek, Gunnar; Lunde, Asbjørn (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har basert denne oppgave på følgende problemstilling; ”Hvordan opplever offiserene og losen samarbeidet på bro? Indikerer denne opplevelsen at det foreligger et effektivt samarbeid mellom offiserene og losen?” Samarbeid ...
 • Tiltak og forebygging av fatigue blant offiserer om bord på norske Kystvakt-, offshore-, fiske-, og fraktefartøy 

  Aase, Henrik; Dyb, Tonje; Jacobsen, Jason; Kolbeinsvik, Julie (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  I denne oppgaven ble det undersøkt hvilke tiltak for forebygging av fatigue offiserer har om bord på norske Kystvakt-, offshore-, fiske-, og fraktefartøy, med utgangspunkt i følgende problemstilling: “Hvilke tiltak har ...
 • Sikkerhetsklima i havfiskeflåten 

  Kalve, Anders; Skare, Simen; Storesund, Torleif T.; Tvedt, Hanne (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  I denne oppgaven undersøkes fiskernes oppfattelse av sikkerhetsklima om bord på norske fartøy i havfiskeflåten. Vi har tatt utgangspunkt i problemstillingen: “Hvordan oppfattes sikkerhetsklimaet om bord på fartøy i ...
 • Sikkerhetsfaktorer som påvirker røykdykkere 

  Anfinsen, Kaja; Grannes, Viktoria Marie Hegna; Larsen, Birgitte Veland (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  Problemstillingen i denne oppgaven er “Identifisering av sikkerhetsfaktorer som påvirker innsatsen til røykdykkere om bord på skip”. Røykdykkere utgjør en viktig sikkerhetsfunksjon på alle skip. De har en svært viktig ...
 • Broalarmer på hurtigbåter 

  Jørgensen, Jon Erik; Østby, Linn Therese; Hansen, Susanne Finvåg (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  Denne oppgaven omhandler temaet Broalarmer på hurtigbåter hvor det er blitt tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan broalarmer utgjøre en fare for sikkerheten på hurtigbåter? På hurtigbåtbroene i dag ...
 • Teknologi som sikkerhetsbarriere 

  Droksås, Asle Fredrik Blomsø; Damm, Martin; Haugen, Svein Tore (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  Oppgaven vår har en problemstilling som lyder slik; «Hvordan fungerer Triplex MDH som sikkerhetsbarriere om bord på norske ankerhåndteringsfartøy, og hvordan bidrar trening og opplæring til å styrke barrieren?» Ankerh ...
 • Prosedyrer og sjekklister ombord på norske forsyningsfartøy 

  Eikeland, Jan Åge; Görjevik, Carl Niklas Ingvar; Øyhus, Syver (Bachelor thesis, 2016-06-14)
  I denne oppgaven har vi fokusert på prosedyrer og sjekklister innen den norske offshorenæringen, og har valgt tema: Prosedyrer og sjekklister ombord på norske forsyningsfartøy Vi kom derfra frem til problemstillingen: Hvordan ...
 • Skipsfamiliarisering i et virtuelt miljø: En eksperimentell studie 

  Olsen, Thomas John; Skaar, Jostein Eldholm Van Schaack; Østrem, Anders (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  Oppgaven er skrevet som en del av et større forskningsprosjekt ved nautikkavdelingen ved høgskolen Stord/Haugesund. Prosjektet ser på muligheten til å gjennomføre skipsfamiliarisering virtuelt. Familiarisering er en viktig ...
 • Closed loop kommunikasjon i broteam 

  Iversen, Alexander Tanem; Furnes, Martin (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  I denne oppgaven har vi tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: «Vi ønsker å utforske hvilken rolle kommunikasjonsformen CLC spiller i et broteam under en operasjon». Vi lever i en tid hvor den teknologiske utviklingen ...
 • Ein studie av røykdykkarflasker 

  Agasøster, Christer; Drønen, Knut Andreas; Dyregrov, Sjur Kalland; Holsvik, Njål Hagen (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  Denne oppgåva tar utgangspunkt i problemstillinga: ”Vil type pressluftflaske påverke forbruket av pusteluft?” Det nyttast to typar pressluftflasker om bord på skip i dag. Stålflasker og komposittflasker. Vektforskjellen ...
 • Risikopersepsjon blant brooffiserer 

  Johannessen, Dani Nedrebø; Bjørdal, Jonas; Fosen, Håkon Persson; Utvær, Hans Petter (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  I denne oppgaven skal det forskes på følgende problemstilling: ”Hvordan oppfattes risiko blant bropersonell?” Sikkerhetsstyringssystemene til rederiene er avhengige av at brooffiserer persiperer risiko og årsaken til ...
 • Skipsulykker blant lasteskip i norsk territorialfarvann 

  Einarsen, Helge (Bachelor thesis, 2015-07-30)
  Oppgaven har til hensikt å finne de organisatoriske, tekniske og menneskelige årsakene som medvirker til ulykker oppstår blant lasteskip i norskterritorialfarvann. Oppgaven skal i tillegg belyse hvilke faktorer som oftest ...

Vis flere