Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTovås, Holger
dc.date.accessioned2017-11-10T13:27:25Z
dc.date.available2017-11-10T13:27:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2465574
dc.description.abstractDette masterprosjektet tar føre seg elevars revisjonsstrategiar ved bruk av «digitale skrivebøker» og skriving med digital penn. Prosjektet kan sjåast som ein nærstudie av to elevars skriveprosessar, der data hovudsakleg er samla inn gjennom logging av elevars skriveprosessar ved hjelp av skjermopptak. Utvalet er henta frå pilotprosjektet «Digg Læring», eit skule utviklingsprosjekt med fokus på å skape pedagogiske praksisar i møtet med ny teknologi - og rundt eit 1:1 forhold mellom elevar og nettbrett. I utvalsklassa har digital einingar i stor grad teken over for papirbaserte læremiddel og skrivebøker. Her synast den digitale handskrifta å gje gode moglegheiter for revisjonar, der særleg moglegheiter for snøggrevisjon vert nytta for å planleggje og utvikle tekstar undervegs i skriveprosessane. Handskrifta viser i ei digital form å gje moglegheiter som kan utnyttast i norskfaglege skrivesituasjonar, men det er likevel synleg at skrivereiskapens affordans må sjåast i tett samanheng med den skrivesituasjon som skrivinga er del av. Særleg kan manglande tilgang på korrekturverktøy sjåast som ein vesentleg skilnad mellom skriving med digital penn og tastatur, ein skilnad som syner at tastatur og penn gjev ulike moglegheiter i ulike skrivesituasjonar. Vidare synast fleksibilitet knytt til tilgjengelege digitale einingar med moglegheit for både handskrift og tastatur å vere tenleg innan norskfaglege literacypraksisar. Denne fleksibiliteten gjev rom til å velje skrivereiskapen som er mest hensiktsmessig i den gitte situasjon, utan at ein mistar moglegheitene som den digitale skriveboka kan tilføre.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleDigital handskriving i norskfaglege skrivesituasjonar: ein nærstudie av to elevars revisjonsstrategiar ved bruk av digital skrivebok og skjermbasert handskriftnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatternb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel