Recent Submissions

 • Kronetilstandsregistreringer på de regionale skogovervåkingsflater. Resultater 2007 

  Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;2/08, Research report, 2008-03)
  De regionale skogovervåkingsflater har inngått i Overvåkingsprogram for skogskader (OPS), som er en del av skogovervåkingen i Europa (ICP Forests). Overvåkingen på de regionale flatene har pågått fra 1988 til 2007 med ...
 • Intensiv skogovervåking i 2007. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;5/08, Research report, 2008-05)
  I Norge inngår åtte intensivt overvåkede flater i det nasjonale «Overvåkingsprogram for skogskader» for å følge utviklingen av skogøkosystemet. Disse flatene er også en del av det europeiske nettverket av intensive ...
 • Virkesegenskaper hos sitkagran fra forskjellige lokaliteter i Sør-, Midt- og Nord-Norge 

  Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;8/08, Research report, 2008-10)
  Undersøkelsen omfatter sitkagran som har vokst langs kysten fra og med Rogaland til og med Nordland nord for Saltfjellet, et stort geografisk område som spenner over mer enn 9 bredde- og lengdegrader. Hensikten med denne ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2007 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/08, Research report, 2008-09)
  I 2007 var hele 20 % av alle bjørketrær angrepet og skadet av insekter der fjellbjørkemåleren alene sto for 16 %. Hos furu var det færre insektangrep sammenlignet med fjoråret, men fortsatt var vel 2% av furutrærne angrepet ...
 • Virkesegenskaper hos bartrevirke fra forskjellige lokaliteter i Nord-Norge - densitet, avsmaling, bark og kjerneved 

  Vadla, Kjell (Forskning fra Skog og landskap;9/08, Research report, 2008-12)
  Forsøksmaterialet kommer fra 15 ulike steder, fra Saltdalen i sør til Alta i nord. Høyden over havet varierte fra ca. 10 (Saltdalen) til ca. 175 m (Skånland). Furu (naturlig forynget), gran, lerk (sibirsk), luzigran og ...
 • Storm og skogskader: Risiko for stormskader i skog, og betydningen av skogbehandlingen 

  Solberg, Svein; Harstveit, Knut; Blennow, Kristina; Olofsson, Erika; Heggem, Eva Solbjørg Flo; Timmermann, Volkmar (Forskning fra Skog og landskap;1/08, Research report, 2008-03)
  Dette er resultatet av et forprosjekt innen temaet vind og skogskader, hvor målet har vært å legge et grunnlag for en eventuell videre forskning innen dette temaet. Vi har bygget opp et modell-datasett for skog og vinddata ...
 • Toppkappping i ungskogpleie av gran: vekstreaksjoner på toppkappede trær 

  Bøhler, Fredrik; Brunner, Andreas; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;4/08, Research report, 2008-05)
  Målet med denne feltstudien var å analysere høydeveksten hos toppkappede og fristilte trær etter en regulering med toppkappingsmetoden i renbestand av gran 4 vekstsessonger etter behandling. Studieområdene består av tre ...
 • Bestandstilvekstmodeller for "alminnelig" ensaldret skog i Norge 

  Andreassen, Kjell; Eid, Tron; Tomter, Stein Michael (Forskning fra Skog og landskap;6/08, Research report, 2008-09)
  Formålet med dette arbeidet har vært å lage modeller som beskriver tilveksten i «alminnelig skog» i Norge. Det er benyttet datamateriale fra Landsskogtakseringen siden dette representerer et godt tverrsnitt av skogtyper, ...
 • Juletrekvalitetar i eit utval av fjelltre frå Nord-Amerika og Aust-Asia 

  Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;3/08, Research report, 2008-05)
  Denne rapporten omtalar ein forsøksserie med dei nordamerikanske treslaga blågran (Picea pungens Engelm.), engelmannsgran (Picea engelmannii Parry), fjelledelgran (Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt.) og korkedelgran (Abies ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2008 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;7/09, Research report, 2009-10)
  Året 2008 var et stort skadeår for lauvtrær, der 21,5 % av bjørketrærne var angrepet og skadet av insekter. Fjellbjørkemåleren sto alene for 17,6%. Heggspinnmøll fortsatte sine herjinger på Østlandet og i Trøndelag der de ...
 • Intensiv skogovervåking i 2008. Resultater fra ICP Forests Level 2 flater i Norge 

  Andreassen, Kjell; Clarke, Nicholas; Røsberg, Ingvald; Timmermann, Volkmar; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/09, Research report, 2009-06)
  Intensive forest monitoring in 2008. Results from ICP Forests Level 2 plots in Norway
 • Vekst, produksjon og klimarelaterte skader i fem proveniensforsøk med gran (Picea abies L. Karst.) på Østlandet 

  Granhus, Aksel; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;5/09, Research report, 2009-06)
  I denne rapporten er sammenstilt resultater for tilvekst, produksjon og skader i fem storruteforsøk på Østlandet med ulike norske og mellomeuropeiske provenienser av vanlig gran (Picea abies (L.) Karst.). Feltene er fulgt ...
 • En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Erfaringer ved bruk av kriteriesettet for Norsk svarteliste 2007 

  Øyen, Bernt-Håvard; Andersen, Heidi Lie; Myking, Tor; Nygaard, Per Holm; Stabbetorp, Odd Egil (Forskning fra Skog og landskap;1/09, Research report, 2009-02)
  Artsdatabanken har etablert en arbeidsgruppe (Treslagsgruppen) som har vurdert økologisk risiko for et utvalg av introduserte bartreslag. Arbeidet tok utgangspunkt i kriteriesettet for risikovurdering som lå til grunn for ...
 • Juletrekvalitetar i edelgran frå Europa, Asia og Nord-Amerika 

  Nyeggen, Hans; Skage, Jan-Ole; Østgård, Åge (Forskning fra Skog og landskap;2/10, Research report, 2010)
  Denne rapporten omtalar tre forsøksseriar med dei europeiske treslaga; vanleg edelgran, nordmannsedelgran, tyrkisk edelgran og trojansk edelgran, dei asiatiske treslaga; koreaedelgran, japanedelgran og mandsjuriaedelgran, ...
 • Overvåkingsprogram for skogskader. Årsrapport 2009 

  Andreassen, Kjell; Timmermann, Volkmar; Clarke, Nicholas; Solheim, Halvor; Røsberg, Ingvald; Aas, Wenche (Forskning fra Skog og landskap;3/10, Research report, 2010)
  Helsetilstanden hos bartrær må betegnes som tilfredsstillende, men hos gran ble det observert en del toppskranting og avdøing i hogstklasse 3 og 4. Vi registrerte få insekt- og soppskader på gran der 0,4% av trærne var ...
 • Naturlig foryngelse etter markberedning på middels bonitet (G14) 

  Granhus, Aksel; Fløistad, Inger (Forskning fra Skog og landskap;1/10, Research report, 2010)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra en taksering av naturlig foryngelse i 99 bestand på bonitet G14 i Romedal og Stange allmenninger. Arealene ble markberedt i perioden 2001–2006, og var avvirket ved flatehogst der ...
 • Høydebonitet og produksjonsevne ved konvertering mellom vanlig gran, ask, bøk, eik, platanlønn og svartor i Sør-Norge 

  Øyen, Bernt-Håvard; Bøhler, Fredrik (Forskning fra Skog og landskap;2/11, Research report, 2011-11)
  Basert på undersøkelser i boreonemoral sone i Sør-Norge har vi sammenlignet vekst og volumproduksjon hos ulike treslag som vokser side om side i bestand på svært høg bonitet. Hovedhensikten har vært, ved hjelp av et ...
 • Bonitering i eldre fjellskog av gran (Picea abies L. Karst.) 

  Bøhler, Fredrik; Øyen, Bernt-Håvard (Forskning fra Skog og landskap;1/11, Research report, 2011)
  Målet med denne undersøkelsen var å beskrive presisjon og systematiske feil ved tradisjonell høydebonitering (Tveite 1977) i eldre naturskog av gran i høyereliggende skog på indre Østlandet. Dessuten ville vi teste ...