Nye registreringer

 • Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel. Resultater fra fire nedbørfelt i JOVA-programmet 

  Øgaard, Anne Falk (Bioforsk rapport;3(60) 2008, Research report, 2008-05-30)
  Gjødslingspraksis ved bruk av husdyrgjødsel er undersøkt i fire av feltene i det nasjonale Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Tilført mengde fosfor til eng og bygg var til dels betydelig over anbefalt ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 1995-2008 

  Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;5(84) 2010, Research report, 2010-05-27)
  Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i 2008 og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver i perioden 1995-2008. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket 2006. Resultater fra overvåking av pesticider i bekker og elver i Norge 

  Ludvigsen, Gro Hege; Lode, Olav (Bioforsk rapport;3(33) 2008, Research report, 2008-01-20)
  Rapporten presenterer resultatene av overvåkingen av pesticider i 2006 og oppsummerer funn av pesticider i bekker, elver i perioden 1995-2006. Det er undersøkt resipienter i ulike deler av landet. Miljøeffektene av funnene ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2007 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Engebretsen, Alexander Melvold; Ludvigsen, Gro Hege; Pedersen, Rikard; Tveiti, Geir; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;3(164) 2008, Research report, 2008-12-16)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2006. 

  Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Haarstad, Ketil; Ludvigsen, Gro Hege; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Hetland, Ove; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Selnes, Svein; Westbye, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge; Fladby, Ole K. (Bioforsk rapport;2(130) 2007, Research report, 2007-10-30)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med en rekke andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltrapporter fra programmet i 2008 

  Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne; Deelstra, Johannes; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Selnes, Svein; Stubhaug, Erling; Dreyer, Lill; Hansen, Per; Molversmyr, Åge; Paulsen, Leif Inge (Bioforsk rapport;4(164) 2009, Research report, 2009-12-07)
  Program for Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) ledes av Bioforsk Jord og miljø, og utføres i samarbeid med flere andre institusjoner. Programmet rapporterer årlig overvåkingsresultater fra jordbruksdominerte ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Mørdrebekken 2010 

  Hauken, Marit (Research report, 2012)
  Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2010 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere i overvåkingsperioden. Det var svært høye middel-konsentrasjoner av partikler (495 mg SS/l) og fosfor (752 μg ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Naurstadbekken 2009 

  Dreyer, Lill-Iren; Pedersen, Rikard; Bechmann, Marianne (Research report, 2011)
  Dyrket mark i nedbørfeltet er dominert av langvarig eng. I 2009 ble det ikke dyrket helsæd/grønnfôr. Totale mengder tilført fosfor og nitrogen i 2009 var betydelig høyere enn de rekordlave nivåene i 2008. Fosforkonsentrasjoner ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2013 

  Hauken, Marit (Research report, 2015)
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2012 

  Hauken, Marit (Research report, 2014)
  Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2012 var det sein våronn og unormalt mye nedbør både året sett under ett og gjennom vekstsesongen. Kornet ble gjødslet litt svakere enn tidligere både med fosfor og nitrogen. ...
 • Jord og vannovervåking i landbruket – JOVA. Lierelva 2010 

  Stenrød, Marianne (Research report, 2012)
  Nedbørfeltet til Lierelva er 303 km2. Overvåkingen har pågått siden 1997. Det er intensiv drift med grønnsaker og frukt i nedbørfeltet, i tillegg er det mye kornproduksjon og eng. Det ble i 2010 påvist plantevern-midler i ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2011 

  Hauken, Marit (Research report, 2013)
  Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. Vinteren 2011/2012 overvintret 70 % av kornarealene i stubb, hvilket er om lag som gjennomsnittet. I 2011 ble det gjødslet med lite fosfor i forhold til tidligere år i ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Mørdrebekken 2015 

  Hauken, Marit (Research report, 2017)
  Dyrket mark i Mørdrefeltet er dominert av korn. I 2015 ble det dyrket vesentlig mer høstkorn enn tidligere år i overvåkingsperioden. I gjennom-snitt ble det gjødslet med 1,7 kg P/daa og 12,1 kg N/daa. Avlingene lå over ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2013 

  Øgaard, Anne Falk (Research report, 2015)
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2015 

  Bechmann, Marianne (Research report, 2017)
  I gjennomsnitt ble det tilført 20 kg nitrogen og 5,7 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2015. Dette er om lag som gjennomsnittet for overvåkingsperioden. Arealet med korn og potet har økt de siste årene. Gjennomsnittlig ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2014 

  Øgaard, Anne Falk (Research report, 2016)
  I gjennomsnitt ble det tilført 23,6 kg nitrogen og 7,1 kg fosfor per dekar jordbruksareal i 2014. Dette er en del mer enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden. En større andel av arealet ble jordarbeidet på høsten ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2012 

  Bechmann, Marianne (Research report, 2014)
  I Vasshaglona blir det dyrket potet og grønnsaker på om lag halvparten av arealet. I 2012 var den gjennomsnittlige nitrogen- (19,5 kg/daa) og fosforgjødslingen (4,8 kg/ daa) på nivå med gjennomsnittet for overvåkingsperioden. ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Vasshaglona 2011 

  Bechmann, Marianne (Research report, 2013)
  I 2011 var både nitrogengjødslingen (17,1 kg/daa) og fosforgjødslingen (3,8 kg/ daa) lav sammenlignet med tidligere i overvåkingsperioden. Det var forholdsvis stor avrenning i dette rapporteringsåret, men tapene av partikler ...
 • Feltrapport fra JOVA-programmet for Volbufeltet 2013 

  Fystro, Gustav; Hauken, Marit (Research report, 2015)

Vis flere