Nye registreringer

 • Hvor store økonomiske marginer har husholdningene? En analyse på mikrodata for perioden 1987–2004 

  Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
  Økonomiske marginer defineres som det husholdningene sitter igjen med av likvide midler etter at utgifter til lån og alminnelige levekostnader er dekket. Det er en indikator for hvor robust husholdningenes økonomi er, og ...
 • Utviklingstrekk i kredittmarkedet – nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge 

  Almklov, Gunnar; Tørum, Espen; Skjæveland, Marita (Journal article, 2006)
  De siste årene har det vært en rask utvikling i kredittmarkedet. Låneveksten har vært høy og økende. Det tilbys stadig nye låneprodukter, som for eksempel rammelån med pant i bolig og lån med rentetak. Det har også vært ...
 • Tilbakeblikk på innføringen av priser i norsk betalingsformidling 

  Enge, Asbjørn; Øwre, Grete (Journal article, 2006)
  Direkte priser på betalingstjenester er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. I løpet av 1980-tallet ble slik prising innført i norske banker etter at det lenge hadde vært et tema for debatt. Artikkelen redegjør for ...
 • Prognosearbeidet i Norges Bank 

  Kloster, Arne; Solberg-Johansen, Kristin (Journal article, 2006)
  Norges Banks prognoser for den økonomiske utviklingen er en viktig del av grunnlaget for pengepolitikken. Anslagene for de økonomiske størrelsene og for renteutviklingen er gjensidig avhengige av hverandre. I arbeidet med ...
 • Corporate governance – i et nøtteskall 

  Eckbo, B. Espen (Journal article, 2006)
  Artikkelen gir en kort historisk oversikt over sentrale temaer innen dagens corporate governance-debatt, med fokus spesielt på USA og Europa. Behovet for beskyttelse av minoritetsaksjonærenes interesser fremheves, og det ...
 • Finansielle størrelser og utviklingen i realøkonomien 

  Gerdrup, Karsten R.; Hammersland, Roger; Naug, Bjørn E. (Journal article, 2006)
  Artikkelen vurderer om finansielle variable er egnet som ledende indikatorer for produksjonsgapet og BNPveksten for Fastlands-Norge. Forfatterne finner at boligpriser, aksjekurser, kredittvekst, pengemengdevekst, korte ...
 • CDO-er: Nye muligheter for å investere i kredittmarkedet 

  Rakkestad, Ketil Johan; Weme, Sindre (Journal article, 2006)
  Omsettelige instrumenter for overføring av og handel med kredittrisiko er blitt stadig mer utbredt de senere årene. Denne artikkelen tar spesielt for seg én klasse av slike instrumenter, såkalte Collateralized Debt ...
 • Finansiell stabilitet og pengepolitikk – teori og praksis 

  Haugland, Kjersti; Vikøren, Birger (Journal article, 2006)
  Korleis ein bør vega omsynet til finansiell stabilitet mot omsynet til prisstabilitet i pengepolitiske avgjerder, er ikkje opplagt. Ut frå kommunikasjon og pengepolitiske avgjerder i sentralbankar ser det ut til at finansiell ...
 • Prognoser, usikkerhet og valg av renteforutsetning i pengepolitikken 

  Bergo, Jarle (Journal article, 2006)
  I arbeidet med å lage prognoser for størrelser som produksjon og inflasjon må en samtidig ha en oppfatning av utviklingen i fremtidig rente. Mens Norges Banks prognoser tidligere var basert på at renten ville utvikle seg ...
 • Valutahandelsstatistikken – ny innsikt i valutamarkedet 

  Meyer, Erik; Skjelvik, Janett (Journal article, 2006)
  Norges Bank har publisert ny statistikk som gir aktuell informasjon om aktiviteten i valutamarkedet. Den bygger på daglige data fra de største bankene over kjøp og salg av norske kroner mot utenlandsk valuta. Artikkelen ...
 • Utviklingen i husholdningenes gjeld. En analyse av mikrodata for perioden 1986–2003 

  Riiser, Magdalena D.; Vatne, Bjørn Helge (Journal article, 2006)
  Husholdningenes gjeld i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. I artikkelen brukes mikrodata for å analysere utviklingen i husholdningenes gjeld, inntekt og finansformue fra 1986 til 2003. Har strukturelle endringer ...
 • Ordrestrømsanalyse av valutakurser 

  Rime, Dagfinn; Sojli, Elvira (Journal article, 2006)
  Artikkelen forklarer teorien som ligger til grunn for å bruke data fra verdipapirhandel i empiriske anvendelser. Det fokuseres på problemstillinger knyttet til valutamarkedet, men teorien har gyldighet også for andre ...
 • Etterprøving av Norges Banks anslag for 2005 

  Åserud, Erik Remy (Journal article, 2006)
  Norges Bank legger vekt på at anslagene i inflasjonsrapporten skal være etterprøvbare. Vi legger spesiell vekt på å analysere våre anslag for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttelsen i økonomien, målt ved produksjonsgapet. ...
 • Økonomiske perspektiver 

  Gjedrem, Svein (Journal article; Others, 2006)
 • Myntutgivelse markerer Ibsen-året 

  Ukjent forfatter (Journal article, 2006)
 • Sikkerhet for lån i Norges Bank - nytt regelverk 

  Bakke, Bjørn; Tretvoll, Håkon (Journal article, 2005)
  Norges Bank yter lån til bankene mot pant i verdipapirer. Slike lån blir gitt for å sikre god gjennomføring av betalingsoppgjørene og pengepolitikken. Norges Bank har hittil godtatt et bredt spekter av verdipapirer som ...
 • Norges Banks lagerstyring av kontanter 

  Aastveit, Knut Are; Kjørstad, Thomas (Journal article, 2005)
  For å kunne ivareta sin seddel- og myntforsyningsplikt har Norges Bank behov for å holde et lager av kontanter. Hvor stort dette lageret skal være, må vurderes både ut fra en normal situasjon og mer ekstraordinære situasjoner. ...
 • Intradag likviditet og oppgjør av store betalinger: En simuleringsbasert analyse 

  Enge, Asbjørn; Øverli, Frode (Journal article, 2005)
  Interbanksystemer har stor betydning for økonomien og det finansielle systemet. Ved å foreta simuleringer på reelle data fra Norges Banks oppgjørssystem illustrerer artikkelen avveininger mellom betalingsforsinkelser og ...
 • Tilbakeblikk på 20 år med ny sentralbanklov 

  Skånland, Hermod (Journal article, 2005)
  Sentralbankloven av 1985 hadde som utgangspunkt en pengepolitikk preget av direkte reguleringer og politisk fastsettelse av renten. Etter at Norges Bank senere ble overlatt å bruke renten i forsvaret av kronekursen, var ...
 • Boligpriser, aksjekurser, investeringer og kreditt - hva sier de om bankkriser? En historisk analyse på norske data 

  Riiser, Magdalena D. (Journal article, 2005)
  Gapet mellom faktisk observasjon og trend for variablene realboligpriser, realaksjekurser, investeringer og kreditt kan brukes som et signal om oppbygging av finansielle ubalanser. Indikatorene viser med få unntak et felles ...

Vis flere