Recent Submissions

  • Skjøtselsplan for kulturlandskapet på Molde, Lærdal kommune 

    Hauge, Leif; Vindedal, Ingeborg (Rapport - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane; 2/2017, Research report, 2017)
    Langs bergfoten på Molde i Lærdal ligg eit samanhengjande område med store og varierte kulturlandskapsverdiar. Her finn ein spor etter langvarig hausting av naturressursane, både gjennom slått, husdyrbeite, lauvsank, emne- ...