Recent Submissions

 • Biomassereguleringane i norsk lakseoppdrett: Verkemåte, tilpassingar, verknader og konsekvensar 

  Dahl, Rolf; Idsø, Johannes (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;6/2017, Working paper, 2017-08-25)
  Sidan 2004 har norsk lakseoppdrett vore regulert av restriksjonen ‘Maksimalt tillaten biomasse’ (MTB). Det er uråd å halde nøyaktig kontroll med faktisk biomasse og det rår stor uvisse om kor mykje ein kan produsere utan ...
 • Rapport om tre kvalitetsforbetringsprosjekt - sjukepleiarstudentar i praksis på medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus 

  Andersen, Irene Aasen; Heggdal, Hanne Marie; Øygard, Sissel Hjelle (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane; 7/2017, Working paper, 2017)
  Tema for rapporten er «Kvalitetsforbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta». Rapporten omfattar tre forbetringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. Føremålet med rapporten er å presentere bakgrunn for prosjekta; gjennomføring, ...
 • Lærarkompetanse og skuleresultat: Metoden bak resultata 

  Myklebust, Terje; Norstein, Anne (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;2017/5, Working paper, 2017)
  l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved ...
 • Det vil vise seg: Norsk Viseforum – og eit muleg Vestnorsk Viseforum 

  Arnestad, Georg (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;3/2017, Working paper, 2017-05-17)
  Denne rapporten er resultatet av eit oppdrag frå Norsk Viseforum (NVF) om å greie ut spørsmålet om mogleg skiping av eit Vestnorsk Viseforum. Det vil i så tilfelle vere tredje gongs etablering. Det første Vestnorsk Viseforum ...